Qizheng Wang, Meiyi Yao, Xinhang Song, et al. Automated Segmentation and Classification of Knee Synovitis Based on MRI Using Deep Learning. Academic Radiology, 2023.


Min Shi, Hao Lu, Zhaoxin Li, Dengming Zhu, Zhaoqi Wang. Accurate Robotic Grasp Detection with Angular Label Smoothing. Accurate Robotic Grasp Detection with Angular Label Smoothing, Vol. 38, No. 5, pp. 1149-1161, 2023.

 

Xueying Wang, Guangli Li, Zhen Jia, Xiaobing Feng, Yida Wang. Fast Convolution Meets Low Precision: Exploring Efficient Quantized Winograd Convolution on Modern CPUs. ACM Transactions on Architecture and Code Optimization, pp. -, 2023.


Zhihua Fan, Wenming Li, Zhen Wang, Yu Yang, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Ninghui Sun, Xuejun An. Improving Utilization of Dataflow Unit for Multi-Batch Processing. ACM Transactions on Architecture and Code Optimization, 2023.


Kaiwen Jiang, Shuyu Chen, Hongbo Fu. NeRFFaceLighting: Implicit and Disentangled Face Lighting Representation Leveraging Generative Prior in Neural Radiance Fields. ACM Transactions on Graphics, Vol. 42, No. 3, pp. 35:1-35:18, 2023.


Lin Gao, Fenglin Liu, Shuyu Chen. SketchFaceNeRF: Sketch-based Facial Generation and Editing in Neural Radiance Fields. ACM Transactions on Graphics, Vol. 42, No. 4, pp. 159:1-159:17, 2023.

 

Jiamu Sun, Jie Yang, Kaichun Mo. Haisor: Human-Aware Indoor Scene Optimization via Deep Reinforcement Learning. ACM Transactions on Graphics, Vol. 43, No. 2, pp. 15:1-15:17, 2023.

 

Chen Ziqian, Sun Fei, Tang Yifan, Chen Haokun, Gao Jinyang, Ding Bolin. Studying the Impact of Data Disclosure Mechanism in Recommender Systems via Simulation. ACM Transactions on Information Systems, Vol. 41, No. 3, pp. 60:1-60:26, 2023.


Qiming Li, Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu, Chao Li. Topic-aware Intention Network for Explainable Recommendation with Knowledge Enhancement. ACM Transactions on Information Systems, Vol. 41, No. 4, pp. 92:1-92:23, 2023.

 

Chen Wu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Yixing Fan, Xueqi Cheng. PRADA: Practical Black-Box Adversarial Attacks against Neural Ranking Models. ACM Transactions on Information Systems, Vol. 41, No. 4, pp. 89:1-89:27, 2023.


Yuting Zhang, Ying Sun, Fuzhen Zhuang, Yongchun Zhu, Zhulin An, Yongjun Xu. Triple Dual Learning for Opinion-Based Explainable Recommendation. ACM Transactions on Information Systems, Vol. 42, No. 3, pp. 70:1-70:27, 2023.


Shicheng Xu, Liang Pang, Huawei Shen, Xueqi Cheng. NIR-Prompt: A Multi-task Generalized Neural Information Retrieval Training Framework. ACM Transactions on Information Systems , 2023.


Shuo Ma, Yingwei Zhang, Yiqiang Chen, Tao Xie, Shuchao Song, Ziyu Jia. Exploring Structure Incentive Domain Adversarial Learning for Generalizable Sleep Stage Classification. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2023.


Zhiyuan Wu, Sheng Sun, Yuwei Wang, Min Liu, Quyang Pan, Xuefeng Jiang, Junbo Zhang, Zeju Li, Qingxiang Liu. Exploring the Distributed Knowledge Congruence in Proxy-data-free Federated Distillation. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology , 2023.

 

Xiang Ao, Ling Luo, Xiting Wang, Zhao Yang, Jiun-hung Chen, Ying Qiao, Qing He, Xing Xie. Put Your Voice on Stage: Personalized Headline Generation for News Articles. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, Vol. 18, No. 3, pp. 54:1-54:20, 2023.


Weidong Chen, Guorong Li, Xinfeng Zhang, Shuhui Wang, Liang Li, Qingming Huang. Weakly Supervised Text-based Actor-Action Video Segmentation by Clip-level Multi-instance Learning. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 19, No. 1, pp. 12:1-12:22, 2023.


Weigang Zhang, Zhaobo Qi, Shuhui Wang, Chi Su, Li Su, Qingming Huang. Temporal Dynamic Concept Modeling Network for Explainable Video Event Recognition. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 19, No. 6, pp. 219:1-219:22, 2023.


Jiajun Song, Zhuo Li, Weiqing Min, Shuqiang Jiang. Towards Food Image Retrieval via Generalization-oriented Sampling and Loss Function Design. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 20, No. 1, pp. 13:1-13:19, 2023.

 

Sujuan Hou, Jiacheng Li, Weiqing Min, Qiang Hou, Yanna Zhao, Yuanjie Zheng, Shuqiang Jiang. Deep Learning for Logo Detection: A Survey. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 20, No. 3, pp. 72:1-72:23, 2023.


Wuliang Huang, Yiqiang Chen, Xinlong Jiang, Teng Zhang, Qian Chen. GJFusion: A Channel-Level Correlation Construction Method for Multimodal Physiological Signal Fusion. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, Vol. 20, No. 2, pp. 1-23, 2023.


Pengfei Wang, Daqing Wu, Chong Chen, Kunpeng Liu, Yanjie Fu, Jianqiang Huang, Yuanchun Zhou, Jianfeng Zhan, Xiansheng Hua. Deep Adaptive Graph Clustering via von Mises-Fisher Distributions. ACM Transactions on the Web, 2023.


Chuanguang Yang, Xinqiang Yu, Zhulin An, Yongjun Xu. Categories of Response-Based, Feature-Based, and Relation-Based Knowledge Distillation. Advancements in Knowledge Distillation: Towards New Horizons of Intelligent Systems, Vol. 1100, pp. -, 2023.


Guangyu Hou, Haihua Chen, Mingkun Jiang, Runxin Niu. An Overview of the Application of Machine Vision in Recognition and Localization of Fruit and Vegetable Harvesting Robots. Agriculture-Basel, Vol. 13, No. 9, pp. 1814, 2023.


Lichen Jia, Yang Yang, Bowen Tang, Zihan Jiang. ERMDS: A obfuscation dataset for evaluating robustness of learning-based malware detection system. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 3, No. 1, pp. 278-291, 2023.


Fei Tang, Wanling Gao. SNNBench: End-to-end AI-oriented spiking neural network benchmarking. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 3, No. 1, pp. 100108, 2023.


Guoxin Kang, Simin Chen, Hongxiao Li. Benchmarking HTAP databases for performance isolation and real-time analytics. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 3, No. 2, pp. 100122, 2023.


Zheng Wang, Chenxi Wang, Lei Wang. DPUBench: An application-driven scalable benchmark suite for comprehensive DPU evaluation. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 3, No. 2, pp. 100120, 2023.


Yunyou Huang, Wenjing Liu, Wanling Gao, Xiangjiang Lu, Xiaoshuang Liang, Zhengxin Yang, Hongxiao Li, Li Ma, Suqin Tang. Algorithmic fairness in social context. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 3, No. 3, pp. 100137, 2023.

 

Hainan Ye, Lei Wang. MetaverseBench: Instantiating and benchmarking metaverse challenges. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 3, No. 3, pp. 100138, 2023.


Yang, Lei, Baichuan Zhang, Fei Ren, Jianwen Gu, Jiao Gao, Jihua Wu, Dan Li, Huaping Jia, Guangling Li, Jing Zong. Rapid Segmentation and Diagnosis of Breast Tumor Ultrasound Images at the Sonographer Level Using Deep Learning. Bioengineering, Vol. 10, No. 10, pp. 1220, 2023.

 

Xiaoyang Hou, Yu Wang, Dongbo Bu, Yaojun Wang, Shiwei Sun. EMNGly: predicting N-linked glycosylation sites using the language models for feature extraction. Bioinformatics, Vol. 39, No. 11, pp. btad650, 2023.


Yifei Wang, Julia Xu, Jie Zhang, Hong Xu, Yuzhong Sun, Yuan Miao, Tiancai Wen. SIAP: an intelligent algorithm for multiple prescription pattern recognition based on. BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol. 23, No. , pp. 79:1-79:12, 2023.


Lianhe Zhao, Xiaoning Qi, Yang Chen, Yixuan Qiao, Dechao Bu, Yang Wu, Yufan Luo, Sheng Wang, Rui Zhang, Yi Zhao. Biological knowledge graph-guided investigation of immune therapy response in cancer with graph neural network. Briefings in Bioinformatics, Vol. 24, No. 2, 2023.


Yueyuan Zhou, Ziyi Ren, En Shao, Lixian Ma, Qiang Hu, Leping Wang, Guangming Tan. FILL: a heterogeneousresource schedulingsystem addressing thelow throughputproblem in GROMACS. CCF Transactions on High Performance Computing, 2023.

 

Haihua Chen, Jingyao Zhang, Bin Jiang, Xuerong Cui, Rongrong Zhou, Yucheng Zhang. Multi-source Underwater DOA Estimation Using PSO-BP Neural Network Based on High-order Cumulant Optimization. China Communications, Vol. 20, No. 12, pp. 212-229, 2023.


Shan Wang, Sheng Sun, Min Liu, Bo Gao, Yuwei Wang, Fuhong Lin. Resource-aware Probability-based Collaborative Odor Source Localization Using Multiple UAVs. China Communications, 2023.

 

Peng Xia, Zhilong Lv, Yubing Wen, Baichuan Zhang, Xuesong Zhao, Boyao Zhang, Ying Wang, Haoyuan Cui, Chuanpeng Wang, Hua Zheng, Yan Qin, Lijun Sun, Nan Ye, Hong Cheng, Li Yao, Hua Zhou, Junhui Zhen, Zhao Hu, Weiguo Zhu, Fa Zhang, Xuemei Li, Fei Ren, Limeng Chen. Development of a multiple convolutional neural network facilitated diagnostic screening program for immunofluorescence images of IgA nephropathy and idiopathic membranous nephropathy. Clinical Kidney Journal, Vol. 16, No. 12, pp. 2503-2513, 2023.


Qiao Yixuan, Wu Yang, Zhao Yi. DeepFusion: A Deep Bimodal Information Fusion Network for Unraveling Protein-RNA Interactions Using In Vivo RNA Structures. Computational and Structural Biotechnology Journal, Vol. 23, pp. 617-625, 2023.


Lijun Liu, Misaki Miyake, Li Li, Weile Jia, Yoji Shibutani. Numerical Study on the ductility improvement mechanism of dilute Mg-Ca Alloy. Computational Material Science, Vol. 228, pp. 112381, 2023.

 

Chongbo Wei, Gaogang Xie, Zulong Diao. A lightweight deep learning framework for botnet detecting at the IoT edge. Computer & Security, Vol. 129, pp. 103195, 2023.


Lan Chen, Lin Gao, Jie Yang. Deep Deformation Detail Synthesis for Thin Shell Models. Computer Graphics Forum, Vol. 42, No. 6, pp. e14903:1-e14903:13, 2023.


Sheng Sun, Zengqi Zhang, Quyang Pan, Min Liu, Zhongcheng Li. Vehicle-Cluster-Based Opportunistic Relays for Data Collection in Intelligent Transportation Systems. Computer Networks, Vol. 220, pp. 109509, 2023.

 

Jianer Zhou, Zengxie Ma, Weijian Tu, Xinyi Qiu, Jingpu Duan, Zhenyu Li, Qing Li, Xinyi Zhang, Weichao Li. Cable: A framework for accelerating 5G UPF based on eBPF. Computer Networks, Vol. 222, pp. 109535, 2023.


Zulong Diao, Gaogang Xie, Xin Wang, Rui Ren, Xuying Meng, Guangxing Zhang, Kun Xie, Mingyu Qiao. EC-GCN: A encrypted traffic classification framework based on multi-scale graph convolution networks. Computer Networks, Vol. 224, pp. 109614, 2023.

 

Huan Yang, Sheng Sun, Min Liu, Qiuping Zhang, Yuwei Wang. MJOA-MU: End-to-edge collaborative computation for DNN inference based on model uploading. Computer Networks, Vol. 231, pp. 109801, 2023.

 

Qingqing Ren, Shuyong Zhu, Lu Lu, Zhiqiang Li, Guangyu Zhao, Yujun Zhang. NetShield: An in-network architecture against byzantine failures in distributed deep learning. Computer Networks, Vol. 237, pp. 1286-1298, 2023.


Qing Wang, Cong Dong, Shijie Jian, Dan Du, Zhigang Lu, Yinhao Qi, Dongxu Han, Xiaobo Ma, Fei Wang, Yuling Liu. HANDOM: Heterogeneous Attention Network Model for Malicious Domain Detection. Computers & Security, pp. 103059:1-103059:14, 2023.


Weiqing Min, Zhiling Wang, Jiahao Yang, Chunlin Liu, Shuqiang Jiang. Vision-based Fruit Recognition via Multi-scale Attention CNN. Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 210, pp. 107911, 2023.


Yingqi Tian, Haibo Ma. High-Performance Computing for Density Matrix Renormalization Group. Current Chinese Science, Vol. 3, No. 3, pp. 178-186, 2023.


Yuxuan Che, Fei Ren, Xueyuan Zhang, Li Cui, Huanwen Wu, Ze Zhao. Immunohistochemical HER2 Recognition and Analysis of Breast Cancer Based on Deep Learning. Diagnostics, Vol. 13, No. 2, pp. 263, 2023.


Qiuping Zhang, Sheng Sun, Junjie Luo, Min Liu, Zhongcheng Li, Huan Yang, Yuwei Wang. Collaborative Non-Chain DNN Inference with Multi-Device based on Layer Parallel. Digital Communications and Networks (DCN), 2023.


Hao Kong, Wenyan Lu, Yan Chen, Jingya Wu, Yu Zhang, Guihai Yan, Xiaowei Li. DOE: database offloading engine for accelerating SQL processing. Distributed and Parallel Databases, Special Issue on Self-Managing and Hardware-Optimized Database Systems, Vol. 41, No. 1, pp. 273-297, 2023.


Hang Xu, Qiang Zhao, Yike Ma, Shuai Wang, Chenggang Yan, Feng Dai. Free-Viewpoint Navigation of Indoor Scene with 360° Field of View. Electronics, Vol. 12, No. 8, pp. 1954-1961, 2023.


Hang Xu, Xinyuan Liu, Yike Ma, Zunjie Zhu, Shuai Wang, Chenggang Yan, Feng Dai. Rotated Object Detection with Circular Gaussian Distribution. Electronics, Vol. 12, No. 15, pp. 3265-3276, 2023.

 

Peng Wang, Qinyou Hu, Wenxin Xie, Lin Wu, Fei Wang, Qiang Mei. Big data-driven carbon emissions traceability list and characteristics of ships in maritime transportation—a case study of Tianjin Port. Environmental Science and Pollution Research, Vol. 30, No. 27, pp. 71103-71119, 2023.

 

Xiaofei Zhu, Zhangwang Peng, Jiafeng Guo, Stefan Dietze. Generating effective label description for label-aware sentiment classification. Expert Systems with Applications, Vol. 213, No. C, pp. 119194, 2023.


Qianli Zhou, Guojing Tian, Yong Deng. BF-QC: Belief Functions on Quantum Circuits. Expert Systems with Applications, Vol. 223, pp. 119885, 2023.

 

Xiaofei Zhu, Chenghong Li, Jiafeng Guo, Stefan Dietze. CNIM-GCN: Consensus Neighbor Interaction-based Multi-channel Graph Convolutional Networks. Expert Systems with Applications, Vol. 226, pp. 120178, 2023.


Wenjing Shao, Weiqing Min, Sujuan Hou, Mengjiang Luo, Tianhao Li, Yuanjie Zheng, Shuqiang Jiang. Vision-based Food Nutrition Estimation via RGB-D Fusion Network. Food Chemistry, Vol. 424, pp. 136309, 2023.


Tianhao Li, Wensong Wei, Weiqing Min, Shujuan Xing, Chunjiang Zhang, Shuqiang Jiang. Deep Learning-based Near-infrared Hyperspedtral Imaging for Food Nutrition Estimation. Foods, Vol. 12, No. 17, pp. 3145, 2023.


Guangyu Hou, Haihua Chen, Yike Ma, Mingkun Jiang, Chen Hua. Chunmao Jiang, Runxin Niu. An occluded cherry tomato recognition model based on improved YOLOv7. Frontiers in Plant Science, Vol. 14, pp. 1260808, 2023.


Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiangliang Zhang, Zhiyuan Qi, Zhiping Shi, Juan Cao, Qing He. Combat Data Shift in Few-shot Learning with Knowledge Grap. Frontiers of Computer Science, Vol. 17, pp. 171305, 2023.

 

Yongkang Long, Bin Zhang, Shuye Tian, Jia Jia Chan, Juexiao Zhou, Zhongxiao Li, Yisheng Li, Zheng An, Xingyu Liao, Yu Wang, Shiwei Sun, Ying Xu, Yvonne Tay, Wei Chen, Xin Gao. Accurate transcriptome-wide identification and quantification of alternative polyadenylation from RNA-seq data with APAIQ. Genome Research, Vol. 33, No. 4, pp. 644-657, 2023.


Yaojun Wang, Shiwei Sun. Revolutionizing Antibody Discovery: An Innovative AI Model for Generating Robust Libraries. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 2023.

 

Renwu Li, Bo Wang, Lin Gao. High-Fidelity Point Cloud Completion with Low-Resolution Recovery and Noise-Aware Upsampling. Graphical Models, Vol. 126, No. 4, pp. 101173:1-101173:10, 2023.


Lan Chen, Jie Yang, Hongbo Fu. IMPLICITPCA: Implicitly-Proxied Parametric Encoding for Collision-Aware Garment Reconstruction. Graphical Models, Vol. 129, pp. 101195:1-101195:11, 2023.


Yueyang Su, Di Yao, Tian Tian, Jingping Bi. Transfer learning for region-wide trajectory outlier detection. IEEE Access, Vol. 11, pp. 97001-97013, 2023.


Siyuan Chen, Huan Chen, Ping Yao, Liuyi Song. MLAE: A Pretraining Method for Automatic Identification of Urban Public Space. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol. 20, pp. 6010905:1-6010905:5, 2023.

 

Yuquan He, Long Zhang, Cheng Liu, Lei Zhang, Ying Wang. S2Loop: A Lightweight Spectral-Spatio Loop Closure Detector for Resource-Constrained Platforms. IEEE Robotics and Automation Letters, Vol. 8, No. 3, pp. 1826-1833, 2023.


Yong Li, Shiguang Shan. Meta Auxiliary Learning for Facial Action Unit Detection. IEEE Transactions on Affective Computing, Vol. 14, No. 3, pp. 2526-2538, 2023.


Jianan Mu, Yi Ren, Wen Wang, Yizhong Hu, Shuai Chen, Chip-Hong Chang, Junfeng Fan, Jing Ye, Yuan Cao, Huawei Li, Xiaowei Li. Scalable and Conflict-Free NTT Hardware Accelerator Design: Methodology, Proof, and Implementation. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 5, pp. 1504-1517, 2023.


Hao Lv, Bing Li, Lei Zhang, Cheng Liu, Ying Wang. Variation Enhanced Attacks Against RRAM-basedNeuromorphic Computing System. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 5, pp. 1588-1596, 2023.


Xiandong Zhao, Ying Wang, Cheng Liu, Cong Shi, Kaijie Tu, Lei Zhang. Network Pruning for Bit-Serial Accelerators. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 5, pp. 1597-1609, 2023.


Songyun Qu, Bing Li, Shixin Zhao, Lei Zhang, Ying Wang. A Coordinated Model Pruning and Mapping Framework for RRAM-based DNN Accelerators. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 7, pp. 2364-2476, 2023.

 

Xiaoming Sun, Guojing Tian, Shuai Yang, Pei Yuan, Shengyu Zhang. Asymptotically Optimal Circuit Depth for Quantum State Preparation and General Unitary Synthesis. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 10, pp. 3301-3314, 2023.


Bowen Tang, Chenggang Wu, Pen-Chung Yew, Yinqian Zhang, Mengyao Xie, Yuanming Lai, Yan Kang, Wei Wang, Qiang Wei, Zhe Wang. SpecWands: An Efficient Priority-based Scheduler Against Speculation Contention Attacks. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 12, pp. 4477-4490, 2023.

 

Yinghao Yang, Hang Lu, Xiaowei Li. Poseidon-NDP: Practical Fully Homomorphic Encryption Accelerator Based on Near Data Processing Architecture. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 12, pp. 4749-4762, 2023.


Junhong Nie, Qinlin Zhu, Meng Li, Xiaoming Sun. Quantum circuit design for integer multiplication based on Sch?nhage-Strassen algorithm. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 12, pp. 4791-4802, 2023.

 

Haitong Huang, Xinghua Xue, Cheng Liu, Ying Wang, Tao Luo, Long Cheng, Huawei Li, Xiaowei Li. Statistical Modeling of Soft Error Influence on Neural Networks. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 42, No. 11, pp. 4152-4163, 2023.


Rui Liu, Xiaoyu Zhang, Zhiwen Xie, Xinyu Wang, Zerun Li, Xiaoming Chen, Yinhe Han, Minghua Tang. FeCrypto: Instruction Set Architecture for Cryptographic Algorithms Based on FeFET-based In-memory Computing. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems , Vol. 42, No. 9, pp. 2889-2902, 2023.

 

Duo Wang, Mingyu Yan, Yihan Teng, Dengke Han, Xin Liu, Wenming Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. MoDSE: A High-accurate Multi-objective Design Space Exploration Framework for CPU Microarchitectures. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems , 2023.


Chengsi Gao, Ying Wang, Yinhe Han, Weiwei Chen, Lei Zhang. IVP: An Intelligent Video Processing Architecture for Video Streaming. IEEE Transactions on Computers, Vol. 72, No. 1, pp. 264-277, 2023.


Wen Li, Ying Wang, Cheng Liu, Yintao He, Lian Liu, Huawei Li, Xiaowei Li. On-line Fault Protection for ReRAM-based Neural Networks. IEEE Transactions on Computers, Vol. 72, No. 2, pp. 423-437, 2023.


Shikang Yu, Hu Han, Shiguang Shan, Xilin Chen. CMOS-GAN: Semi-supervised Generative Adversarial Model for Cross-Modality Face Image Synthesis. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 144-158, 2023.

 

Haitao Zeng, Xinhang Song, Shuqiang Jiang. Multi-Object Navigation Using Potential Target Position Policy Function. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 2608-2619, 2023.


Yunbin Tu, Liang Li, Li Su, Junping Du, Ke Lu, Qingming Huang. Viewpoint-Adaptive Representation Disentanglement Network for Change Captioning. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 2620-2635, 2023.


Xiaoqian Guo, Xiangyang Li, Yaowei Wang, Shuqiang Jiang. TransWeaver: Weave Image Pairs for Class Agnostic Common Object Detection. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 2947-2959, 2023.


Jiahao Yang, Xiangyang Li, Mao Zheng, Zihan Wang, Yongqing Zhu, Xiaoqian Guo, Yuchen Yuan, Zifeng Chai, Shuqiang Jiang. MemBridge: Video-Language Pre-training with Memory-Augmented Inter-Modality Bridge. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 4073-4087, 2023.


Yude Wang, Jie Zhang, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen. BLPSeg: Balance the Label Preference in Scribble-Supervised Semantic Segmentation. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 4921-4934, 2023.


Mengjiang Luo, Weiqing Min, Zhiling Wang, Jiajun Song, Shuqiang Jiang. Ingredient Prediction via Context Learning Network with Class-Adaptive Asymmetric Loss. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 5509-5523, 2023.

 

Xinhang Song, Chenlong Liu, Haitao Zeng, Yaohui Zhu, Gongwei Chen, Xiaorong Qin, Shuqiang Jiang. Composite Object Relation Modeling for Few-Shot Scene Recognition. IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 32, pp. 5678-5691, 2023.


Xingming Long, Jie Zhang, Shuzhe Wu, Xin Jin, Shiguang Shan. Dual Sampling Based Causal Intervention for Face Anti-Spoofing with Identity Debiasing. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 19, pp. 851-862, 2023.


Shuchang Tao, Qi Cao, Huawei Shen, Yunfan Wu, Liang Hou, Xueqi Cheng. Graph Adversarial Immunization for Certifiable Robustness. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 9, No. 1, pp. 1-14, 2023.


Saiping Guan, Xiaolong Jin, Jiafeng Guo, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng. Link Prediction on N-ary Relational Data Based on Relatedness Evaluation. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 35, No. 1, pp. 672-685, 2023.

 

Ying Sun, Fuzhen Zhuang, Hengshu Zhu, Xin Song, Qing He, Hui Xiong. Modeling the Impact of Person-Organization Fit on Talent Management with Structure-Aware Attentive Neural Networks. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 35, No. 3, pp. 2809-2822, 2023.


Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Heng Zhu, Chao Li, Hui Xiong, Qing He, Yongjun Xu. Towards Robust Knowledge Graph Embedding via Multi-task Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 35, No. 4, pp. 4321-4334, 2023.

 

Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Juan Cao, Qiong Nan, Kai Shu, Minghui Wu, Jindong Wang, Fuzhen Zhuang. Memory-Guided Multi-View Multi-Domain Fake News Detection. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 35, No. 7, pp. 7178-7191, 2023.

 

Saiping Guan, Xueqi Cheng, Long Bai, Fujun Zhang, Zixuan Li, Yutao Zeng, Xiaolong Jin, Jiafeng Guo. What is Event Knowledge Graph: A Survey. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 35, No. 7, pp. 7569-7589, 2023.


Yuchen Fang, Yanjun Qin, Haiyong Luo, Fang Zhao, Kai Zheng. STWave+: A Multi-Scale Efficient Spectral Graph Attention Network with Long-Term Trends for Disentangled Traffic Flow Forecasting. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2023.

 

Zezhi Shao, Yongjun Xu, Wei Wei, Fei Wang, Zhao Zhang, Feida Zhu. Heterogeneous Graph Neural Network with Multi-view Representation Learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering , Vol. 35, No. 11, pp. 11476-11488, 2023.


Xiaoyan Hu, Lingxiao Zhang, Lin Gao. GLIM-Net: Chronic Glaucoma Forecast Transformer for Irregularly Sampled Sequential Fundus Images. IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol. 42, No. 6, pp. 1875-1884, 2023.

 

Han Yang, Qiuli Wang, Yue Zhang, Zhulin An, Liu Chen, Xiaohong Zhang, S. Kevin Zhou. Lung Nodule Segmentation and Uncertain Region Prediction with an Uncertainty-Aware Attention Mechanism. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023.


Gerui Lv, Qinghua Wu, Qingyue Tan, Weiran Wang, Zhenyu Li, Gaogang Xie. Accurate Throughput Prediction for Improving QoE in Mobile Adaptive Streaming. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023.


Zulong Diao, Xin Wang, Dafang Zhang, Gaogang Xie, Jianguo Chen, Changhua Pei, Xuying Meng, Kun Xie, Guangxing Zhang. DMSTG: Dynamic Multiview Spatio-Temporal Networks for Traffic Forecasting. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023.


Yali Chen, Min Liu, Bo Ai, Yuwei Wang, Sheng Sun. Adaptive Bitrate Video Caching in UAV-Assisted MEC Networks based on Distributionally Robust Optimization. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023.

 

Yongqing Zhu, Xiangyang Li, Mao Zheng, Jiahao Yang, Zihan Wang, Xiaoqian Guo, Zifeng Chai, Yuchen Yuan, Shuqiang Jiang. Focus and Align: Learning Tube Tokens for Video-Language Pre-training. IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 25, pp. 8036-8050, 2023.


Cheng Wang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen. Person Search by a Bi-directional Task-Consistent Learning Model. IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 25, pp. 1190-1203, 2023.


Junbao Zhuo, Shuhui Wang, Qingming Huang. Uncertainty Modeling for Robust Domain Adaptation Under Noisy Environments. IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 25, pp. 6157-6170, 2023.

 

Huaiyi Zhao, Xinyi Zhang, Yang Wang, Zulong Diao, Yanbiao Li, Gaogang Xie. Improving the Scalability of Distributed Network Emulations: an Algorithmic Perspective. IEEE Transactions on Network and Service Management, Vol. 20, No. 4, pp. 4325-4339, 2023.

 

Bixiao Zeng, Xiaodong Yang, Yiqiang Chen, Hanchao Yu, Chunyu Hu, Yingwei Zhang. Federated Data Quality Assessment Approach: Robust Learning With Mixed Label Noise. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023.


Yida Zhu, Haiyong Luo, Runze Chen, Fang Zhao. DiamondNet: A Neural Network based Heterogeneous Sensor Attentive Fusion for Human Activity Recognition. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023.

 

Zhang Shuai, Jiang Zite, Hou Xingzhong, Li Mingyu, Yuan Mengting, You Haihang. DRONE: An Efficient Distributed Subgraph-Centric Framework for Processing Large-Scale Power-Law Graphs. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 34, No. 2, pp. 463-474, 2023.

 

Hang Cao, Liang Yuan, He Zhang, Yunquan Zhang, Baodong Wu, Kun Li, Shigang Li, Minghua Zhang, Pengqi Lu, Junmin Xiao. AGCM-3DLF: Accelerating Atmospheric General Circulation Model via 3-D Parallelization and Leap-Format. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 34, No. 3, pp. 766-780, 2023.


Zhaohua Wang, Zhenyu Li, Heng Pan, Guangming Liu, Yunfei Chen, Qinghua Wu, Gareth Tyson, Gang Cheng. Large-Scale Measurements and Prediction of DC-WAN Traffic. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 34, No. 5, pp. 1390-1405, 2023.

 

Xun Wang, Ruibao Song, Junmin Xiao, Tong Li, Xueqi Li. Accelerating k-Shape Time Series Clustering Algorithm Using GPU. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 34, No. 10, pp. 2718-2734, 2023.

 

Bosheng Liu, Zhuoshen Jiang, Yalan Wu, Jigang Wu, Xiaoming Chen, Peng Liu, Qingguo Zhou, Yinhe Han. Frequency-domain Inference Acceleration for Convolutional Neural Networks using ReRAMs. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 34, No. 12, pp. 3133-3146, 2023.


Zhihua Fan, Wenming Li, Zhen Wang, Tianyu Liu, Haibin Wu, Yanhuan Liu, Meng Wu, Xinxin Wu, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. Accelerating Convolutional Neural Networks by Exploiting the Sparsity of Output Activation. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 34, No. 12, pp. 3253-3265, 2023.


Zhiyuan Wu, Sheng Sun, Yuwei Wang, Min Liu, Quyang Pan, Xuefeng Jiang, Bo Gao. Federated Multi-task Distillation for Multi-access Edge Computing. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2023.

 

Shuqiang Jiang, Yaohui Zhu, Chenlong Liu, Xinhang Song, Xiangyang Li, Weiqing Min. Dataset Bias in Few-shot Image Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 1, pp. 229-246, 2023.


Shilong Bao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang. Rethinking Collaborative Metric Learning: Toward an Efficient Alternative without Negative Sampling. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 1, pp. 1017-1035, 2023.


Yu-Hui Wen, Lin Gao, Hongbo Fu, Fang-Lue Zhang, Shihong Xia, Yong-Jin Liu. Motif-GCNs With Local and Non-Local Temporal Blocks for Skeleton-Based Action Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 2, pp. 2009-2023, 2023.


Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Zechao Li, Qi Tian, Qingming Huang. Entity-Enhanced Adaptive Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 3, pp. 3003-3018, 2023.


Ke Ma, Qianqian Xu, Jinshan Zeng, Guorong Li, Xiaochun Cao, Qingming Huang. A Tale of HodgeRank and Spectral Method: Target Attack Against Rank Aggregation is the Fixed Point of Adversarial Game. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 4, pp. 4090-4108, 2023.


Zitai Wang, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He, Xiaochun Cao, Qingming Huang. Optimizing Partial Area Under the Top-k Curve: Theory and Practice. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 4, pp. 5053-5069, 2023.


Difei Gao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen. CRIC: A VQA Dataset for Compositional Reasoning on Vision and Commonsense. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 5, pp. 5561-5578, 2023.


Yangbangyan Jiang, Xiaodan Li, Yuefeng Chen, Yuan He, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang. MaxMatch: Semi-Supervised Learning with Worst-Case Consistency. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 5, pp. 5970-5987, 2023.

 

Zhaobo Qi, Shuhui Wang, Chi Su, Li Su, Qingming Huang, Qi Tian. Self-Regulated Learning for Egocentric Video Activity Anticipation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 6, pp. 6715-6730, 2023.


Qianqian?Xu,?Zhiyong?Yang,?Yunrui?Zhao,?Xiaochun?Cao,?Qingming?Huang. Rethinking Label Flipping Attack: From Sample Masking to Sample Thresholding. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 6, pp. 7668-7685, 2023.


Hao Wang, Zheng-Jun Zha, Liang Li, Xuejin Chen, Jiebo Luo. Semantic and Relation Modulation for Audio-Visual Event Localization. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 6, pp. 7711-7725, 2023.


Lin Gao, Jiamu Sun, Kaichun Mo. SceneHGN: Hierarchical Graph Networks for 3D Indoor Scene Generation with Fine-Grained Geometry. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 7, pp. 8902-8919, 2023.

 

Xinzhe Han, Shuhui Wang, Chi Su, Qingming Huang, Qi Tian. General Greedy De-bias Learning. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 8, pp. 9789-9805, 2023.


Weiqing Min, Zhiling Wang, Yuxin Liu, Mengjiang Luo, Liping Kang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Shuqiang Jiang. Large Scale Visual Food Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 8, pp. 9932-9949, 2023.


Chuanguang Yang, Zhulin An, Helong Zhou, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu, Qian Zhang. Online Knowledge Distillation via Mutual Contrastive Learning for Visual Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 8, pp. 10212-10227, 2023.

 

Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Shilong Bao, Yuan He, Xiaochun Cao, Qingming Huang. Optimizing Two-way Partial AUC with an End-to-end Framework. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 8, pp. 10228-10246, 2023.


Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen. Dual Compensation Residual Networks for Class Imbalanced Learning. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 10, pp. 11733-11752, 2023.


Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Shilong Bao, Peisong Wen, Yuan He, Xiaochun Cao, Qingming Huang. AUC-Oriented Domain Adaptation: From Theory to Algorithm. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 12, pp. 14161-14174, 2023.


Yangbangyan Jiang, Qianqian Xu, Yunrui Zhao, Zhiyong Yang, Peisong Wen, Xiaochun Cao, Qingming Huang. Positive-Unlabeled Learning with Label Distribution Alignment. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 12, pp. 15345-15363, 2023.

 

Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Wenzheng Hou, Shilong Bao, Yuan He, Xiaochun Cao, Qingming Huang. Revisiting AUC-oriented Adversarial Training with Loss-Agnostic Perturbations. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 12, pp. 15494-15511, 2023.


Tong Wu, Lin Gao, Lingxiao Zhang. STAR-TM: STructure Aware Reconstruction of Textured Mesh from Single Image. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 12, pp. 15680-15693, 2023.

 

Yujie Yuan, Yangtian Sun, Yukun Lai. Interactive NeRF Geometry Editing with Shape Priors. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 45, No. 12, pp. 14821-14837, 2023.


Tianwei Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Qingming Huang. Mitigating Confounding Bias in Practical Recommender Systems with Partially Inaccessible Exposure Status. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 46, No. 2, pp. 957-974, 2023.


Xin Hong, Yanyan Lan, Liang Pang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Visual Reasoning: From State to Transformation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence , Vol. 45, No. 9, pp. 11352-11364, 2023.

 

Hongyan Li, Hang Lu, Haoxuan Wang, Shengji Deng, Xiaowei Li. BitXpro: Regularity-Aware Hardware Runtime Pruning for Deep Neural Networks. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Vol. 31, No. 1, pp. 90-103, 2023.


Xinghua Xue, Cheng Liu, Bo Liu, Haitong Huang, Ying Wang, Tao Luo, Lei Zhang, Huawei Li, Xiaowei Li. Exploring Winograd Convolution for Cost-effective Neural Network Fault Tolerance. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Vol. 31, No. 11, pp. 1763-1773, 2023.


Xinghua Xue, Cheng Liu, Ying Wang, Bing Yang, Tao Luo, Lei Zhang, Huawei Li, Xiaowei Li. Soft Error Reliability Analysis of Vision Transformers. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Vol. 31, No. 12, pp. 2126-2136, 2023.


Jie Yang, Lin Gao, Qingyang Tan, Yi-Hua Huang, Shihong Xia, Yu-Kun Lai. Multiscale Mesh Deformation Component Analysis With Attention-Based Autoencoders. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 29, No. 2, pp. 1301-1317, 2023.


Yueren Jiang, Shu-Yu Chen, Hongbo Fu. Identity-aware and Shape-aware Propagation of Face Editing in Videos. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023.


Zhipeng Yang, Yuhui Wen, Shuyu Chen. Keyframe Control of Music-driven 3D Dance Generation. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023.

 

Wenyang Zhou, Lu Yuan, Shuyu Chen. LC-NeRF: Local Controllable Face Generation in Neural Radiance Field. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023.

 

Lei hu, Zihao Zhang, Chongyang Zhong, Boyuan Jiang, Shihong Xia. Pose-aware Attention Network for Flexible Motion Retargeting by Body Part. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023.

 

Yuchen Zhu, Bo Yang, Min Liu, Zhongcheng Li. UAV Trajectory Optimization for Large-Scale and Low-Power Data Collection: An Attention-Reinforced Learning Scheme. IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), 2023.


Jianer Zhou, Xinyi Qiu, Zhenyu Li, Qing Li, Gareth Tyson, Jingpu Duan, Yi Wang, Heng Pan, Qinghua Wu. A Machine Learning-based Framework for Dynamic Selection of Congestion Control Algorithms. IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 31, No. 4, pp. 1566-1581, 2023.


Mingyao Wu, Hongwei Jia, Dan Luo, Haiyong Luo, Fang Zhao, Ge Li. A Multi-Attention Dynamic Graph Convolution Network with Cost-Sensitive Learning approach to Road-Level and Minute-Level Traffic Accident Prediction. IET Intelligent Transport Systems, Vol. 17, No. 2, pp. 270-284, 2023.


Jungjie Huang, Ruobing Xie, Qi Cao, Huawei Shen, Shaoliang Zhang, Feng Xia, Xueqi Cheng. Negative Can Be Positive: Signed Graph Neural Networks for Recommendation. Information Processing and Management, Vol. 60, No. 4, pp. 103403, 2023.


Xiaofei Zhu, Gu Tang, Pengfei Wang, Chenliang Li, Jiafeng Guo, Stefan Dietze. Dynamic Global Structure Enhanced Multi-channel Graph Neural Network for Session-based Recommendation. Information Sciences, 2023.

 

Yanjun Qin, Haiyong Luo, Fang Zhao, Yuchen Fang, Xiaoming Tao, Chenxing Wang. Spatio-temporal hierarchical MLP network for traffic forecasting. Information Sciences. Information Sciences, Vol. 632, pp. 543-554, 2023.


Shuchang Tao, Qi Cao, Huawei Shen, Yunfan Wu, Liang Hou, Fei Sun, Xueqi Cheng. Adversarial camouflage for node injection attack on graphs. Information Sciences, Vol. 649, No. 1, pp. 119611:1-119611:14, 2023.


Wenbin Wang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen. Importance First: Generating Scene Graph of Human Interest. International Journal of Computer Vision, Vol. 131, No. , 2023.


Zhenfeng Fan, Silong Peng, Shihong Xia. Towards Fine-grained 3D Face Dense Registration: An Optimal Dividing and Diffusing Method. International Journal of Computer Vision, Vol. 131, pp. 2356-2376, 2023.


Cunzhuang Liu, Yixuan Wang, Qi Wang. PARouting: Prediction-supported adaptive routing protocol for FANETs with deep reinforcement learning. International Journal of Intelligent Networks, Vol. 4, pp. 113-121, 2023.


Kaifei Wang, Yuzhuo Wu, Hao Chi. A universal database reduction method based on the sequence tag strategy to facilitate large-scale database search in proteomics. International Journal of Mass Spectrometry, Vol. 483, pp. 116966, 2023.


Yanan Cheng, Dechao Bu, Qiaoling Zhang, Rebecca Sun, Stephen Lyle, Gang Zhao, Li Dong, Hui Li, Yi Zhao, Jinpu Yu, Xishan Hao. Genomic and transcriptomic profiling indicates the prognosis significance of mutational signature for TMB-high subtype in Chinese patients with gastric cancer. Journal of Advanced Research, Vol. 51, No. , 2023.

 

Zhaoxuan Xie, Yinxuan Song, Fangwen Peng, Jianhao Li, Yifan Cheng, Lingzhi Zhang, Yingjin Ma, Yingqi Tian, Zhen Luo, Haibo Ma. Kylin 1.0: An ab-initio density matrix renormalization group quantum chemistry program. Journal of Computational Chemistry, Vol. 44, No. 13, pp. 1316-1328, 2023.


Ying Zhang, Pengfei Ji, Panwei Zhu, Zebo Peng, Huawei Li, Jianhui Jiang. Parallel software-based self-testing with bounded model checking for kilo-core networks-on-chip. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 38, No. 2, pp. 405-421, 2023.


Ying Wang, Wenqing Jia, Dejun Jiang, Jin Xiong. A Survey of Non-Volatile Main Memory File Systems. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 38, No. 2, pp. 348-372, 2023.

 

Yinan Xu, Zihao Yu, Kaifan Wang, Hua-Qiang Wang, Jia-Wei Lin, Yue Jin, Linjuan Zhang, Zifei Zhang, Dan Tang, Sa Wang, Kan Shi, Ninghui Sun, Yungang Bao. Functional verification for agile processor development: A case for workflow integration. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 38, No. 4, pp. 737-753, 2023.


Chenxi Wang, Yizhou Shan, Pengfei Zuo, Huimin Cui. Reinvent Cloud Software Stacks for Resource Disaggregation. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 38, No. 5, pp. 949-969, 2023.


Feng Yu, Jiacheng Zhao, Huimin Cui, Xiaobing Feng, Jingling Xue. VTensor: Using Virtual Tensors to Build a Layout-Oblivious AI Programming Framework. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 38, No. 5, pp. 1074-1097, 2023.


Xu Zhiwei. Disaggregated Datacenters for Future Cloud Computing. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 38, No. 5, pp. 947-948, 2023.

 

Yujin Yan, Haibo Li, Tong Zhao, Linwang Wang, Lin Shi, Tao Liu, Guangming Tan, Weile Jia, Ninghui Sun. 10-million atoms simulation of first-principle package LS3DF on Sugon supercomputer. Journal of Computer Science and Technology, 2023.


XuZhiwei, LiZhenying, YuZishu, LiFengzhi. Information Superbahn: Towards a Planet-Scale, Low-Entropy and High-Goodput Computing Utility. Journal of Computer Science and Technology , Vol. 38, No. 1, pp. 103-114, 2023.


Xingzhou Zhang, Zhiwei Xu. Facebook and Tencent Data Fit a Cube Law Better than Metcalfe’s Law. Journal of Computer Science and Technology , Vol. 38, No. 2, pp. 219-227, 2023.


Tangwen Qian, Yuan Wang, Yongjun Xu, Zhao Zhang, Lin Wu, Qiang Qiu, Fei Wang. A Model-Agnostic Hierarchical Framework Towards Trajectory Prediction. Journal of Computer Science and Technology , 2023.


Jingyi Gao, Shi Wang, Zhaoting Li, Licheng Wang. State of Health Estimation of Lithiumion Batteries based on Mixers-bidirectional Temporal Convolutional Neural Network. Journal of Energy Storage, Vol. 73, No. D, pp. 109248, 2023.


Jie Luo, Zhengqiang Li, Jibing Qiu, Ying Zhang, Cheng Fan, Li Li, Hailing Wu, Peng Zhou, Kaitao Li, Qixing Zhang. The simulated source apportionment of light absorbing aerosols: Effects of microphysical properties of partially-coated black carbon. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, Vol. 128, No. , 2023.

 

Junjie Huang, Winbin Huang, Yi Bu, Qi Cao, Huawei Shen, Xueqi Cheng. What makes a successful rebuttal in computer science conferences?: A perspective on social interaction . Journal of Informertrics, Vol. 17, No. 3, pp. 101427, 2023.


Ling Zhu, Xiaofei Zhu, Jiafeng Guo, Stefan Dietze. Exploring rich structure information for aspect-based sentiment classification. Journal of Intelligent Information Systems, Vol. 60, No. 1, pp. 97-117, 2023.


Xiaofei Zhu, Yidan Liu, Zhuo Chen, Xu Chen, Jiafeng Guo, Stefan Dietze. A mutually enhanced multi-scale relation-aware graph convolutional network for argument pair extraction. Journal of Intelligent Information Systems, 2023.

 

Ching Tarn, Yuzhuo Wu, Kaifei Wang. PepPre: Promote Peptide Identification Using Accurate and Comprehensive Precursors. Journal of proteome research, 2023.


Wenqing Li, Tianyi Liu, Ziyuan Xiao, Han Qi, Weipu Zhu, Jian Wang. TCADer: A Tightly Coupled Accelerator Design framework for heterogeneous system with hardware/software co-design. Journal of Systems Architecture, Vol. 136, No. 3, pp. 102822, 2023.


Xueying Wang, Guangli Li, Xiu Ma, Xiaobing Feng. Facilitating hardware-aware neural architecture search with learning-based predictive models. Journal of Systems Architecture, Vol. 137, pp. 102838:1-102838:15, 2023.


Guangli Li, Xiu Ma, Qiuchu Yu, Lei Liu, Huaxiao Liu, Xueying Wang. CoAxNN: Optimizing on-device deep learning with conditional approximate neural networks. Journal of Systems Architecture, Vol. 143, pp. 102978:1-102978:14, 2023.


Boshen Shi, Yongqing Wang, Jiangli Shao, Huawei Shen, Yangyang Li, Xueqi Cheng. Node classification across networks via category-level domain adaptive network embedding. Knowledge and Information Systems, 2023.

 

Lingfei Ren, Ruimin Hu, Yang Liu, Dengshi Li, Junhang Wu, Yilong Zang, Wenyi Hu. Improving fraud detection via imbalanced graph structure learning. Machine Learning, 2023.


Qu Wang, Meixia Fu, Jianquan Wang, Haiyong Luo, Lei Sun, Zhangchao Ma, Wei Li, Chaoyi Zhang, Rong Huang, Xianda Li, Zhuqing Jiang, Yan Huang, Ming Xia. Recent Advances in Floor Positioning based on Smartphone. Measurement, Vol. 214, pp. 112813, 2023.

 

Yingying Liu, Tingpei Huang, Liyue Yan, Haihua Chen. Fast Lane Detection Based on Sparse Prediction. Measurement Science and Technology. Measurement Science and Technology, Vol. 34, No. 6, pp. 4009:1-4009:10, 2023.


Rui Yan, Yijun Shen, Xueyuan Zhang, Peihang Xu, Jun Wang, Jintao Li, Fei Ren, Dingwei Ye, S. Kevin Zhou. Histopathological bladder cancer gene mutation prediction with hierarchical deep multiple-instance learning. Medical Image Analysis, Vol. 87, pp. 102824, 2023.


Danni Liu, Xiaojie Mao, Guojiang Bi, Tianqi Li, Dawei Zang, Ninghui Sun. Efficiency Enhancing Technique for Rod Fiber Picosecond Amplifiers with Optimal Mode Field Matching. Micromachines, Vol. 14, No. 2, pp. 450, 2023.


Zijie Yang, Lingxi Xie, Wei Zhou, Xinyue Huo, Longhui Wei, Jian Lu, Qi Tian, Sheng Tang. VoxSeP: Semi-positive Voxels Assist Self-supervised 3D Medical Segmentation. Multimedia Systems, Vol. 29, pp. 33-48, 2023.

 

Lei Li, Fan Tang, Juan Cao, Xirong Li, Ding Wang. Bias Oriented Unbiased Data Augmentation for Cross-bias Representation Learning. Multimedia Systems, Vol. 29, pp. 725-738, 2023.


Bo Ding, Zhenfeng Fan, Zejun Zhao, Shihong Xia. Mining Collaborative Spatio-Temporal Clues for Face Forgery Detection. Multimedia Tools and Applications, 2023.

 

Haoyang Li, Juexiao Zhou, Zhongxiao Li, Siyuan Chen, Xingyu Liao, Bin Zhang, Ruochi Zhang, Yu Wang, Shiwei Sun, Xin Gao. A comprehensive benchmarking with practical guidelines for cellular deconvolution of spatial transcriptomics. Nature Communications, Vol. 14, pp. 1548, 2023.


Wenkai Han, Ningning Chen, Xinzhou Xu, Adil Sahil, Juexiao Zhou, Zhongxiao Li, Huawen Zhong, Elva Gao, Ruochi Zhang, Yu Wang, Shiwei Sun, Peter Pak-Hang Cheung, Xin Gao. Predicting the antigenic evolution of SARS-COV-2 with deep learning. Nature Communications, Vol. 14, pp. 3478, 2023.


Ji Chu, Xiaoyu He, Yuxuan Zhou, Jiahao Yuan, Libo Zhang, Qihao Guo, Yongju Hai, Zhikun Han, Chang-Kang Hu, Wenhui Huang, Hao Jia, Dawei Jiao, Yang Liu, Zhongchu Ni, Xianchuang Pan, Jiawei Qiu, Weiwei Wei, Zusheng Yang, Jiajian Zhang, Zhida Zhang, Wanjing Zou, Yuanzhen Chen, Xiaowei Deng, Xiuhao Deng, Ling Hu, Jian Li, Dian Tan, Yuan Xu, Tongxing Yan, Xiaoming Sun, Fei Yan, Dapeng Yu. Scalable Algorithm Simplification Using Quantum AND Logic. Nature Physics, Vol. 19, pp. 126-131, 2023.


Senlin Lin, Fangyuan Zhao, Zihan Wu, Jianhua Yao, Yi Zhao, Zhiyuan Yuan. Streamlining spatial omics data analysis with Pysodb. Nature Proctocols, 2023.

 

Jingyan Sui, Shizhe Ding, Boyang Xia, Ruizhi Liu, Dongbo Bu. NeuralGLS: Learning to Guide Local Search with Graph Convolutional Network for the Traveling Salesman Problem. Neural Computing and Applications, 2023.


Yinghan Shen, Xuhui Jiang, Zijian Li, Yuanzhuo Wang, Chengjin Xu, Huawei Shen, Xueqi Cheng. UniRepSKG: A Unified Representation Framework of Social Network and Knowledge Graph. Neural Networks, Vol. 158, No. , pp. 142-153, 2023.


Shiqi Gong, Qi Meng, Yue Wang, Lijun Wu, Wei Chen, Zhiming Ma, Tie-Yan Liu. Incorporating NODE with pre-trained neural differential operator for learning dynamics. Neurocomputing, Vol. 528, No. , pp. 48-58, 2023.


Zeshi Liu, Zhen Xie, Wenqian Dong, Mengting Yuan, Haihang You, Dong Li. A heterogeneous processing-in-memory approach to accelerate quantum chemistry simulation. Parallel Computing, Vol. 116, pp. 103017, 2023.


Shishi Qiao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen. Hierarchical Disentangling Network for Object Representation Learning. Pattern Recognition, Vol. 140, pp. 109539, 2023.

 

Longcheng Li, Cheng Guo, Qian Li, Xiaoming Sun. Fast Exact Synthesis of Two-Qubit Unitaries Using a Near-Minimum Number of T Gates. Physical Review A, Vol. 107, No. 4, pp. 042424, 2023.


Hongyi Zhou. Numerical Framework for Semi-Device-Independent Quantum Random-Number Generators. Physical Review A, Vol. 107, No. 5, pp. 52402, 2023.


Yunzhe Ke, Wei Li, Guoxue Yin, Lingxue Zhang, Ruge Quhe. Quantum Transport Simulations of a Proposed Logic-In-Memory Device Based on a Bipolar Magnetic Semiconductor. Physical Review Applied, Vol. 20, No. 1, pp. 014050:1-014050:12, 2023.


Ling Liu, Yingqi Tian, Xuanye Yang, Chungen Liu. Mechanistic Insights into Water Autoionization through Metadynamics Simulation Enhanced by Machine Learning. Physical Review Letters, Vol. 131, No. 15, 2023.


Bujiao Wu, Xiaoyu He, Shuai Yang, Lifu Shou, Guojing Tian, Jialin Zhang, Xiaoming Sun. Optimization of CNOT Circuits on Limited-Connectivity Architecture. Physical Review Research, Vol. 5, No. 1, pp. 13065, 2023.


Zhuoxuan Liu, Shimin Chen. Pea Hash: A Performant Extendible Adaptive Hashing Index. Proceedings of the ACM on Management of Data, Vol. 1, No. 1, pp. 108:1-108:25, 2023.


Zehai Yang, Shimin Chen. MOST: Model-Based Compression with Outlier Storage for Time Series Data. Proceedings of the ACM on Management of Data, Vol. 1, No. 4, pp. 250:1-250:29, 2023.


Haiyang Lin, Mingyu Yan, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Shirui Pan, Wenguang Chen, Yuan Xie. A Comprehensive Survey on Distributed Training of Graph Neural Networks. Proceedings of the IEEE, Vol. 111, No. 12, pp. 1572-1606, 2023.


Meng Li, Xian Shi. Evolution of Quantum Resources in Quantum-walk-based Search Algorithm. Results in Physics, 2023.

 

Yongwei Zhao, Zidong Du, Qi Guo, Zhiwei Xu, Yunji Chen. Rescue to the Curse of universality. Science China Information Sciences, Vol. 66, No. 9, pp. 192102:1-192102:17, 2023.


Wenkai He, Xiaqing Li, Xinkai Song, Yifan Hao, Rui Zhang, Zidong Du, Yunji Chen. Chip design with machine learning: a survey from algorithm perspective. Science China Information Sciences, Vol. 66, No. 11, pp. 211101:1-211101:31, 2023.


Xiaoyu He, Xiaoming Sun, Guang Yang, Pei Yuan. Exact Quantum Query Complexity of Weight Decision Problems via Chebyshev Polynomials. Science China Information Sciences, Vol. 66, pp. 129503, 2023.

 

Heliang Huang, Xiaoyue Xu, Chu Guo, Guojing Tian, Shijie Wei, Xiaoming Sun, Wansu Bao, Guilu Long. Near-Term Quantum Computing Techniques: Variational Quantum Algorithms, Error Mitigation, Circuit Compilation, Benchmarking and Classical Simulation. Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Vol. 66, No. 5, pp. 250302, 2023.


Bowen Dong, Zhuo Wang, Zhenyu Li, Zhichao Duan, Jiacheng Xu, Tengyu Pan, Rui Zhang, Ning Liu, Xiuxing Li, Jie Wang, Caiyan Liu, Liling Dong, Chenhui Mao, Jing Gao & Jianyong Wang. Toward a stable and low-resource PLM-based medical diagnostic system via prompt tuning and MoE structure. Scientific Reports, Vol. 13, pp. 12595, 2023.


Gabriel Bénédict, Ruqing Zhang, Donald Metzler, Rew Yates, Romain Deffayet, Philipp Hager, Sami Jullien. Report on the 1st Workshop on Generative Information Retrieval (Gen-IR 2023) at SIGIR 2023. SIGIR Forum, pp. 3460-3463, 2023.


Zhenyu Yang, Xiaoxi Zeng, Yi Zhao, Runsheng Chen. AlphaFold2 and its applications in the fields of biology and medicine. Signal Transduction and Targeted Therapy, Vol. 8, No. 115, 2023.


Yushang Yang, Yanguo Li, Haopeng Yu, Zhenyu Ding, Longqi Chen, Xiaoxi Zeng, Shunmin He, Qi Liao, Yi Zhao, Yong Yuan. Comprehensive landscape of resistance mechanisms for neoadjuvant therapy in esophageal squamous cell carcinoma by single-cell transcriptomics. Signal Transduction and Targeted Therapy, Vol. 8, No. 298, 2023.


Ruidi Qiu, Peiyao Qu, Xiangyu Zheng, Guangming Tang. Design of a finite impulse response filter for rapid single-flux-quantum signal processors based on stochastic computing. Superconductivity, Vol. 6, pp. 100045-100045, 2023.

 

Wei Fu, Jie Sun, Xiaodong Lee. Research on the Openness of Digital Platforms Based on Entropy-Weighted TOPSIS: Evidence from China. Sustainability, Vol. 15, No. 4, pp. 3322:1-3322:18, 2023.


Shi Min, Zhuo Xinru, Zhu Dengming, Mao Tianlu, Shao Xin. Automatic temporal clothing deformation prediction: applicable to variable shape and motion. Textile Research Journal, Vol. 93, No. 21-22, pp. 4804-4819, 2023.


Zhicheng Yao, Jinbin Zhu, Sa Wang, Yungang Bao. Panoptic Segmentation with Convex Object Representation. The Computer Journal, 2023.


Dong Dong, Hongxu Jiang, Boyu Diao. AKGF: Automatic Kernel Generation for DNN on CPU-FPGA. The Computer Journal, 2023.


Mingjin Gao, Lei Wan, Rujing Shen, Yongqiang Gao, Jian Wang, Yonghui Li, Branka Vucetic. SparkLink: A Short-Range Wireless Communication Protocol with Ultra-Low Latency and Ultra-High Reliability. The Innovation, Vol. 4, No. 2, pp. 100386, 2023.


Fei Wang, Di Yao, Yong Li, Tao Sun, Zhao Zhang. AI-enhanced spatial-temporal data-mining technology: New chance for next-generation urban computing. The Innovation, Vol. 4, No. 2, pp. 100405, 2023.


Yongjun Xu, Fei Wang, Zhulin An, Qi Wang, Zhao Zhang. Artificial intelligence for science - bridging data to wisdom. The Innovation, Vol. 4, No. 6, pp. 100525, 2023.

 

Qi Wang, Tingting Li, Yongjun Xu, Fei Wang, Boyu Diao, Lei Zheng, Jincai Huang. How to prevent malicious use of intelligent unmanned swarms?. The Innovation, Vol. 4, No. 2, pp. 100396, 2023.


Jinzhe Zeng, Duo Zhang, Denghui Lu, Pinghui Mo, Zeyu Li, Yixiao Chen, Marián Rynik, Li’ang Huang, Ziyao Li, Shaochen Shi, Yingze Wang, Haotian Ye, Ping Tuo, Jiabin Yang, Ye Ding, Yifan Li, Davide Tisi, Qiyu Zeng, Han Bao, Yu Xia, Jiameng Huang, Koki Muraoka, Yibo Wang, Junhan Chang, Fengbo Yuan, Sigbj?rn L?l, Bore, Chun Cai, Yinnian Lin, Bo Wang, Jiayan Xu, Jia-Xin Zhu, Chenxing Luo, Yuzhi Zhang, Rhys E. A. Goodall, Wenshuo Liang, Anurag Kumar Singh, Sikai Yao, Jingchao Zhang, Renata Wentzcovitch, Jiequn Han, Jie Liu, Weile Jia, Darrin M. York, Weinan E, Roberto Car, Linfeng Zhang, Han Wang. DeePMD-kit v2: A software package for deep potential models. The Journal of Chemical Physics, Vol. 159, No. 5, 2023.

 

Zhikun Wu, Honghui Shang, Yangjun Wu, Zhongcheng Zhang, Ying Liu, Yuyang Zhang, Yucheng Ouyang, Huimin Cui, Xiaobing Feng. OpenCL-Accelerated First-Principles All-Electron Quantum Perturbation Calculations on HPC Resources. Theoretical and Computational Chemistry, Vol. 11, pp. 1-15, 2023.


Gang Liu, Leying Chen, Shimin Chen. Zen+: a robust NUMA-aware OLTP engine optimized for non-volatile main memory. VLDB Journal, Vol. 32, No. 1, pp. 123-148, 2023.


Silin Zhou, Peng Han, Di Yao, Lisi Chen, Xiangliang Zhang. Spatial-temporal fusion graph framework for trajectory similarity computation. World Wide Web, Vol. 26, No. 4, pp. 1501-1523, 2023.


downloadFile