Fengyuan Yang, Ruiping Wang, Xilin Chen. Semantic Guided Latent Parts Embedding for Few-Shot Learning. IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), Waikoloa, USA, Jan.3-7, 2023.

 

Haomiao Sun, Shiguang San, Hu Han. Intrinsic Imaging Model Enhanced Contrastive Face Representation Learning. IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), Hawaii, USA, Jan.5-8, 2023.

 

Kunyan Li, Jie Zhang, Shiguang Shan. Self-supervised Learning for Fine-grained Ethnicity Classification under Limited Labeled Data. IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), Hawaii, USA, Jan.5-8, 2023.

 

Bosheng Liu, Hongyi Liang, Jigang Wu, Xiaoming Chen, Peng Liu, Yinhe Han. Accelerating Convolutional Neural Networks in Frequency Domain via Kernel-sharing Approach. Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), Tokyo, Japan, Jan.16-19, 2023.

 

Yunhung Gao, Hongyan Li, Kevin Zhang, Xueru Yu, Hang Lu. Mortar: Morphing the Bit Level Sparsity for General Purpose Deep Learning Acceleration. Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), pp. 739-744, Tokyo, Japan, Jan.16-19, 2023.

 

Kun He, Qian Li, Xiaoming Sun. Moser-Tardos Algorithm: beyond Shearer's Bound. Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), pp. 3362-3387, Florence, Italy, Jan.22-25, 2023.

 

Peihua Zhang, Chenggang Wu, Mingfan Peng, Kai Zeng, Ding Yu, Yuanming Lai, Wei Wang, Zhe Wang. Khaos: The Impact of Inter-procedural Code Obfuscation on Binary Diffing Techniques. In Proceedings of the 21st IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization (CGO), pp. 55-67, Montréal, QC, Canada, Feb.1, 2023.

 

Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Yuxian Meng, Xiang Ao, Lingjuan Lyv, Jiwei Li, Tianwei Zhang. Defending Against Backdoor Attacks in Natural Language Generation. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 5257-5265, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Zixian Zhou, Mengda Huang, Feiyang Pan, Jia He, Xiang Ao, Dandan Tu, Qing He. Gradient-Adaptive Pareto Optimization for Constrained Reinforcement Learning. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 11443-11451, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Chenze Shao, Jinchao Zhang, Jie Zhou, Yang Feng. Rephrasing the reference for non-autoregressive machine translation. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 13538-13546, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Peifeng Gao, Qianqian Xu, Peisong Wen, Huiyang Shao, Yuan He, Qingming Huang. Towards Decision-Friendly AUC: Learning Multi-Classifier with AUCμ. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 7633-7641, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Peng Qi, Yuyan Bu, Juan Cao, Wei Ji, Ruihao Shui, Junbin Xiao, Danding Wang, Tat-Seng Chua. FakeSV: A Multimodal Benchmark with Rich Social Context for Fake News Detection on Short Video Platforms. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 14444-14452, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Guang Yang, Juan Cao, Danding Wang, Peng Qi, Jintao Li. ERASER: Adversarial Sensitive Element Remover for Image Privacy Preservation. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 14584-14592, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Chenhao Li, Qiang Qiu, Zhibin Zhang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Learning Adversarially Robust Sparse Networks via Weight Reparameterization. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. ?8527-?8535, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Long Bai, Saiping Guan, Zixuan Li, Jiafeng Guo, Xiaolong Jin, Xueqi Cheng. Rich Event Modeling for Script Event Prediction. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 12553-?12561, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Zongqi Wan, Zhijie Zhang, Tongyang Li, Jialin Zhang, Xiaoming Sun. Quantum Multi-Armed Bandits and Stochastic Linear Bandits Enjoy Logarithmic Regrets. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), pp. 10087-10094, Washington DC, USA, Feb.7-14, 2023.

 

Kan Shi, Shuoxiang Xu, Yuhan Diao, David Boland, Yungang Bao. ENCORE: Efficient Architecture Verification Framework with FPGA Acceleration. ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays (FPGA), pp. 209-219, Monterey CA, USA, Feb.12-14, 2023.

 

Yuhang Liu, Xin Deng, Jiapeng Zhou, Mingyu Chen, Yungang Bao. Ah-Q: Quantifying and Handling the Interference within a Datacenter from a System Perspective. The 29th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 471-484, Montreal, Canada, Feb.25-Mar.1, 2023.

 

Yinghao Yang, Huaizhi Zhang, Shengyu Fan, Hang Lu, Mingzhe Zhang, Xiaowei Li. Poseidon: Practical Homomorphic Encryption Accelerator. The 29th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 870-881, Montreal, Canada, Feb.25-Mar.1, 2023.

 

Yewen Li, Xueqi Li, Ruihao Gao, Wanqi Liu, Guangming Tan. NvWa: Enhancing Sequence Alignment Accelerator Throughput via Hardware Scheduling. The 29th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 1236-1248, Montreal, Canada, Feb.25-Mar.1, 2023.

 

Ying Xu, Long Cheng, Xuyi Cai, Xiaohan Ma, Weiwei Chen, Lei Zhang, Ying Wang. Efficient Supernet Training Using Path Parallelism. The 29th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 1249-1261, Montreal, Canada, Feb.25-Mar.1, 2023.

 

Haifeng Li, Ke Liu, Ting Liang, Zuojun Li, Tianyue Lu, Hui Yuan, Yinben Xia, Yungang Bao, Mingyu Chen, Yizhou Shan. HoPP: Hardware-Software Co-Designed Page Prefetching for Disaggregated Memory. The 29th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 1168-1181, Montreal, Canada, Feb.25-Mar.1, 2023.

 

Haoran Wang, Haobo Xu, Ying Wang, Yinhe Han. CTA: Hardware-Software Co-design for Compressed Token Attention Mechanism. The 29th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 429-441, Montreal, Canada, Feb.25-Mar.1, 2023.

 

Ying Xu, Long Cheng, Xuyi Cai, Xiaohan Ma, Lei Zhang, Ying Wang. Towards Efficient Supernet Training Using Path Parallelism. The 29th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 1249-1261, Montreal, Canada, Feb.25-Mar.1, 2023.

 

Ru Jia, Heng Pan, Haiyang Jiang. Towards Diagnosing Accurately the Performance Bottleneck of Software-Based Network Function Implementation. International Conference on Passive and Active Network Measurement (PAM 2023), pp. 227-253, Virtual Event, Mar.21-23, 2023.

 

Zhongcheng Zhang, Yan Ou, Ying Liu, Chenxi Wang, Yongbin Zhou, Xiaoyu Wang, Yuyang Zhang, Yucheng Ouyang, Jiahao Shan, Ying Wang, Jingling Xue, Huimin Cui, Xiaobing Feng. OCCAMY:Elastically Sharing a SIMD Co-processor Across Multiple CPU Cores. 28th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS), Vancouver, Canada, Mar.25-29, 2023.

 

Jun Bi, Qi Guo, Xiaqing Li, Yongwei Zhao, Yuanbo Wen, Yuxuan Guo, Enshuai Zhou, Xing Hu, Zidong Du, Ling Li, Huaping Chen, Tianshi Chen. Heron: Automatically Constrained High-Performance Library Generation for Deep Learning Accelerators. 28th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS), pp. 314-328, Vancouver, Canada, Mar.25-29, 2023.

 

Yuchen Fang, Yanjun Qin, Haiyong Luo, Fang Zhao, Bingbing Xu, Liang Zeng, Chenxing Wang. When Spatio-Temporal Meet Wavelets: Disentangled Traffic Forecasting via Efficient Spectral Graph Attention Networks. IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pp. 515-527, Anaheim, California, USA, Apr.3-7, 2023.

 

Yang Liu, Xiang Ao, Linfeng Dong, Chao Zhang, Jin Wang, Qing He. Spatiotemporal Activity Modeling via Hierarchical Cross-Modal Embedding (Extended Abstract). IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pp. 3815-3816, Anaheim, California, USA, Apr.3-7, 2023.

 

Zhenyu Li, Xiuxing Li, Duan Zhichao, Bowen Dong, Ning Liu, Jianyong Wang. Toward a Unified Framework for Unsupervised Complex Tabular Reasoning. IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pp. 1691-1704, Anaheim, California, USA, Apr.3-7, 2023.

 

Qingyu Guo, Fuzhen Zhuang, Chuan Qin, Hengshu Zhu, Xing Xie, Hui Xiong, Qing He. A Survey on Knowledge Graph-Based Recommender Systems (Extended abstract). IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pp. 3803-3804, Anaheim, California, USA, Apr.3-7, 2023.

 

Shuyu Chen, Yueren Jiang, Hongbo Fu. DeepFaceReshaping: Interactive Deep Face Reshaping via Landmark Manipulation. International Conference on Computational Visual Media (CVM), pp. 1-13, Shenzhen, China, Apr.6-8, 2023.

 

Jianan Mu, HuaJie Tan, Jiawen Wu, Haotian Lu, Chip-Hong Chang, Shuai Chen, Shengwen Liang, Jing Ye, Huawei Li, Xiaowei Li. Energy-efficient NTT Design with One-bank SRAM and 2-D PE Array. The 29th IEEE Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), pp. 1-2, Antwerp, Belgium, Apr.17-19, 2023.

 

Jiaxi Zhang, Shenggen Zheng, Liwei Ni, Huawei Li, Guojie Luo. Rethinking NPN Classification from Face and Point Characteristics of Boolean Functions. The 29th IEEE Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), pp. 1-6, Antwerp, Belgium, Apr.17-19, 2023.

 

Chengsi Gao, Ying Wang, Cheng Liu, Mengdi Wang, Weiwei Chen, yinhe han, Lei Zhang. Layer-Puzzle: Allocating and Scheduling Multi-Task on Multi-Core NPUs By Using Layer Heterogeneity. The 29th IEEE Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), pp. 1-6, Antwerp, Belgium, Apr.17-19, 2023.

 

Haifeng Li, Ke Liu, Tianyue Lu, Ting Liang, Yisong Chang, Zuojun Li, Hui Yuan, Yinben Xia, Yungang Bao, Mingyu Chen, Yizhou Shan. MARB: Bridge the Semantic Gap between Operating System and Application Memory Access Behavior. The 29th IEEE Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), Antwerp, Belgium, Apr.17-19, 2023.

 

Shuai Ma, Wenbin Jiang, Xiang Ao, Meng Tian, Xinwei Feng, Yajuan Lyu, Qiaoqiao She, Qing He. Semantic-Driven Instance Generation for Table Question Answering. the 28th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2023), Tianjin, China, Apr.17-20, 2023.

 

Junjie Huang, Qi Cao, Ruobing Xie, Shaoliang Zhang, Feng Xia, Huawei Shen, Xueqi Cheng. Adversarial Learning Data Augmentation for Graph Contrastive Learning in Recommendation. the 28th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2023), Tianjin, China, Apr.17-20, 2023.

 

 

Xin Zeng, Xiaoyu Wang, Zhengtai Gou, Yiqiang Chen, Tengxiang Zhang. WebJump: AR-facilitated Distributed Display of Web Pages. Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI'EA), Hamburg, Germany, Apr.23-28, 2023.

 

Yuanzhou Yao, Zhao Zhang, Kaijia Yang, Huasheng Liang, Qiang Yan, Fuzheng Zhuang, Boyu Diao, Yongjun Xu, Chao Li. A Knowledge Enhanced Hierarchical Fusion Network for CTR Prediction under Account Search Senario in WeChat. The ACM Web Conference 2023 (WWW 2023), Austin, USA, Apr.30-May.4, 2023.

 

Yuting Yang, Wenqiang Lei, Pei Huang, Juan Cao, Jintao Li, Tat-Seng Chua. A Dual Prompt Learning Framework for Few-Shot Dialogue State Tracking. The ACM Web Conference 2023 (WWW 2023), Austin, USA, Apr.30-May.6, 2023.

 

Bingbing Xu, Yang Li, Huawei Shen, Qi Cao. Simple Multi-view Can Bring Powerful Graph Neural Network. The ACM Web Conference 2023 (WWW 2023), pp. 322-325, Austin, USA, Apr.30-May.6, 2023.

 

Bingbing Xu, Bin Xie, Huawei Shen. Towards Deeper Graph Neural Networks via Layer-Adaptive. The ACM Web Conference 2023 (WWW 2023), pp. 103-106, Austin, USA, Apr.30-May.6, 2023.

 

Xu Zhang, Yisong?Chang, Tianyue Lu, Ke Zhang, Mingyu Chen. Rethinking Design Paradigm of Graph Processing System with a CXL-like Memory Semantic Fabric. IEEE/ACM 23rd International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGRID), pp. 25-35, Bangalore, India, May.1-4, 2023.

 

Jun Bi, Xiaqing Li, Qi Guo, Rui Zhang, Yuanbo Wen, Xing Hu, Zidong Du, Xinkai Song, Yifan Hao, Yunji Chen. BALTO: Fast Tensor Program Optimization With Biased-Diversity-Based Active Learning. The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), pp. 542-556, Kigali, Rwanda, May.1-5, 2023.

 

Neo Wei Ming, Zhehui Wang, Cheng Liu, Rick Siow Mong Goh, Tao Luo. MA-BERT: Towards Matrix Arithmetic-only BERT Inference by Eliminating Complex Non-linear Functions. The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), pp. 18-31, Kigali, Rwanda, May.1-5, 2023.

 

Dongyang Liu, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen. Function-Consistent Feature Distillation. The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), Kigali, Rwanda, May.1-5, 2023.

 

Kuan Li, Yang Liu, Xiang Ao, Qing He. Revisiting Graph Adversarial Attack and Defense From a Data Distribution Perspective. The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), Kigali, Rwanda, May.1-5, 2023.

 

Zhengrui Ma, Chenze Shao, Shangtong Gui, Min Zhang, Yang Feng. Fuzzy Alignments in Directed Acyclic Graph for Non-autoregressive Machine Translation. The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), Kigali, Rwanda, May.1-5, 2023.

 

Shaolei Zhang, Yang Feng. Hidden Markov Transformer for Simultaneous Machine Translation. The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), Kigali, Rwanda, May.1-5, 2023.

 

Kuan Li, Yang Liu, Xiang Ao, Qing He. Rethinking Graph Adversarial Attack and Defense from a Data Distribution Perspective. The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR), Kigali, Rwanda, May.1-5, 2023.

 

Yiyi Liu, Ruqing Zhang, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Prompt Tuning with Contradictory Intentions for Sarcasm Recognition. The 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2023), pp. 328-339, Dubrovnik, Croatia, May.2-6, 2023.

 

Liwei Ni, Zonglin Yang, Jiaxi Zhang, Changhong Feng, Jianhua Liu, Guojie Luo, Huawei Li, Biwei Xie, Xingquan Li. MEC: An Open-source Fine-grained Mapping Equivalence Checking Tool for FPGA. 2023 International Symposium of Electronics Design Automation (ISEDA), pp. 131-136, Nanjing, China, May.8-11, 2023.

 

Xingquan Li, Simin Tao, Zengrong Huang, Shijian Chen, Zhisheng Zeng, Liwei Ni, Zhipeng Huang, Chunan Zhuang, Hongxi Wu, Weiguo Li, Xueyan Zhao, He Liu, Shuaiying Long, Wei He, Bojun Liu, Sifeng Gan, Zihao Yu, Tong Liu, Yuchi Miao, Zhiyuan Yan, Hao Wang, Jie Zhao, Yifan Li, Ruizhi Liu, Xiaoze Lin, Bo Yang, Zhen Xue, Fuxing Huang, Zonglin Yang, Zhenggang Wu, Jiangkao Li, Yuezuo Liu, Ming Peng, Yihang Qiu, Wenrui Wu, Zheqing Shao, Kai Mo, Jikang Liu, Yuyao Liang, Mingzhe Zhang, Zhuang Ma, Xiang Cong, Daxiang Huang, Guojie Luo, Huawei Li, Haihua Shen, Mingyu Chen, Dongbo Bu, Wenxing Zhu, Ye Cai, Xiaoming Xiong, Ying Jiang, Yi Heng, Peng Zhang, Biwei Xie, Yungang Bao. iEDA: An Open-Source Intelligent Physical Implementation Toolkit and Library. 2023 International Symposium of Electronics Design Automation (ISEDA), pp. 1-3, Nanjing, China, May.8-11, 2023.

 

Daning Cheng, Shigang Li, Yunquan Zhang. Asynch-SGBDT: Train Stochastic Gradient Boosting Decision Trees in an Asynchronous Parallel Manner. 2023 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), pp. 256-267, St. Petersburg, Florida, U.S.A, May.15-19, 2023.

 

Xujing Li, Min Liu, Sheng Sun, Yuwei Wang, Hui Jiang, Xuefeng Jiang. FedTrip: A Resource-Efficient Federated Learning Method with Triplet Regularization. 2023 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), St. Petersburg, Florida, USA, May.15-19, 2023.


Jingjing Xue, Min Liu, Sheng Sun, Hui Jiang, Xuefeng Jiang. FedBIAD: Communication-Efficient and Accuracy-Guaranteed Federated Learning with Bayesian Inference-Based Adaptive Dropout. 2023 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), pp. 489-500, St. Petersburg, Florida, USA, May.15-19, 2023.

 

Peiheng Zhan, Haihua Shen, Shan Li, Huawei Li. BGNN-HT: Bidirectional Graph Neural Network for Hardware Trojan Cells Detection at Gate Level. 2023 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), pp. 1-5, Monterey, USA, May.21-25, 2023.

 

Xiaoxiao Ma, Fang Yang, Zhan Wang. A Scalable RDMA Network Interface Card with Efficient Cache Management. 2023 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Monterey, USA, May.21-25, 2023.

 

Chaofang Ma, Jianan Mu, Jing Ye, Shuai Chen, Yuan Cao, Huawei Li, Xiaowei Li. Online Reliability Evaluation Design: Select Reliable CRPs for Arbiter PUF and Its Variants. 2023 IEEE European Test Symposium (ETS), Venezia, Italy, May.22-26, 2023.

 

Zecheng Fang, Chunjing Yuan, Shuzheng Liu, Guoliang Zhouyiqing, Lin Tian. A Data Collection and Provision Function for Intelligent RANs. 2023 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshop 2023), Rome, Italy, May.28-Jun.1, 2023.

 

Fei Chang, Jiabei Zeng, Qiaoyun Liu, Shiguang Shan. Gaze Pattern Recognition in Dyadic Communication. Proceedings of the 2023 Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA), Tübingen, Germany, May.30-Jun.2, 2023.

 

Yijin Li, Jiacheng Zhao, Qianqi Sun, Haohui Mai, Lei Chen, Wanlu Cao, Yanfan Chen, Zhicheng Li, Ying Liu, Xinyuan Zhang, Xiyu Shi, Jie Zhao, Jingling Xue, Huimin Cui, Xiaobing Feng. Sirius: Harvesting Whole-Program Optimization Opportunities for DNNs. Sixth Conference on Machine Learning and Systems (MLSys), pp. 1-17, Miami, USA, Jun.4-8, 2023.

 

Xin Zeng, Yiqiang Chen, Benfeng Xu, Tengxiang Zhang. ModalDrop: Modality-Aware Regularization For Temporal-Spectral Fusion In Human Activity Recognition. 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 1-5, Rhodes Island, Greece, Jun.4-10, 2023.

 

Shiyuan Xing, Changlong Lin, Yuchen Li, Huandong Wang. An Adaptive DFE Using Light-Pattern-Protection Algorithm in 12 NM CMOS Technology. 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Rhodes Island, Greece, Jun.4-10, 2023.

 

Jicun Li, Xingjian Li, Tianyang Wang, Shi Wang, Yanan Cao, Chengzhong Xu, Dejing Dou. Improving Bert Fine-Tuning via Stabilizing Cross-Layer Mutual Information. 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Rhodes Island, Greece, Jun.4-9, 2023.

 

Shukai Han, Mi Zhang, Dejun Jiang, Jin Xiong. Exploiting Hybrid Index Scheme for RDMA-based Key-Value Stores. The 16th ACM International Systems and Storage Conference (SYSTOR 2023), Haifa, Israel, Jun.5-7, 2023.

 

Hao Kong, Haishuang Fan, Jingya Wu, Liyun Cheng, Yan Chen, Wenyan Lu, Guihai Yan, Xiaowei Li. KPU-SQL: Kernel Processing Unit for High-Performance SQL Acceleration. The Great Lakes Symposium on VLSI (GLVLSI), Knoxville, USA, Jun.5-7, 2023.

 

Haishuang Fan, Jingya Wu, Wenyan Lu, Xiaowei Li, Guihai Yan. M2VT: A Multi-Output Encoder Accelerator for Multiple-Way VideoTranscoding. The Great Lakes Symposium on VLSI (GLVLSI), Knoxville, USA, Jun.5-7, 2023.

 

Yunkun Liao, Jingya Wu, Wenyan Lu, Xiaowei Li, Guihai Yan. Optimize the TX Architecture of RDMA NIC for Performance Isolation in the Cloud Environment. The Great Lakes Symposium on VLSI (GLVLSI), pp. 29-35, Knoxville, USA, Jun.5-7, 2023.

 

Haoyu Zhao, Longbing Zhang, Fuxin Zhang. RBGC: Repurpose the Buffer of Fixed Graphics Pipeline to Enhance GPU Cache. The Great Lakes Symposium on VLSI (GLVLSI), pp. 173-177, Knoxville, USA, Jun.5-7, 2023.

 

Zhuqing Jiang, Chang Liu, Yanan Wang, Aidong Men, Haiying Wang, Haiyong Luo. Bridge the Vision Gap from Field to Command: A Deep Learning Network Enhancing Illumination and Details. The IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), pp. 1-6, Bejjing, China, Jun.14-16, 2023.

 

Yutao Liu, Li Wang, Jie yang. NeUDF: Leaning Neural Unsigned Distance Fields with Volume Rendering. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 237-247, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Hang Xu, Xinyuan Liu, Qiang Zhao, Yike Ma, Chenggang Yan, Feng Dai. Gaussian Label Distribution Learning for Spherical Image Object Detection. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 1033-1042, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Xiaorong Qin, Xinhang Song, Shuqiang Jiang. Bi-level Meta-learning for Few-shot Domain Generalization. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 15900-15910, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Shikang Yu, Jiachen Chen, Hu Han, Shuqiang Jiang. Data-Free Knowledge Distillation via Feature Exchange and Activation Region Constraint. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 24266-24275, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Yifan Li, Hu Han, Shiguang Shan, Xilin Chen. DISC: Learning from Noisy Labels via Dynamic Instance-Specific Selection and Correction. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 24070-24079, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Chen Zhang, Guorong Li, Yuankai Qi, Shuhui Wang, Laiyun Qing, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang. Exploiting Completeness and Uncertainty of Pseudo Labels for Weakly Supervised Video Anomaly Detection. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 16271-16280, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Xiaodan Li, Yuefeng Chen, Yao Zhu, Shuhui Wang, Rong Zhang, Hui Xue. ImageNet-E: Benchmarking Neural Network Robustness via Attribute Editing. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 20371-20381, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Xiangyang Li, Zihan Wang, Jiahao Yang, Yaowei Wang, Shuqiang Jiang. KERM: Knowledge Enhanced Reasoning for Vision-and-Language Navigation. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 2583-2592, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Sixian Zhang, Xinhang Song, Weijie Li, Yubing Bai, Xinyao Yu, Shuqiang Jiang. Layout-Based Causal Inference for Object Navigation. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 10792-10802, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Xin Cai, Jiabei Zeng, Shiguang Shan, Xilin Chen. Source-Free Adaptive Gaze Estimation by Uncertainty Reduction. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 22035-22045, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Wenrui Liu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen. Diversity-Measurable Anomaly Detection. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 12147-12156, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Yang Wang, Long Peng, Liang Li, Yang Cao, Zheng-Jun Zha. Decoupling-and-Aggregating for Image Exposure Correction. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 18115-18124, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Gaoxiang Cong, Liang Li, Yuankai Qi, Zheng-Jun Zha, Qi Wu, Wenyu Wang, Bin, Jiang, Ming-Hsuan Yang, Qingming Huang. Learning to Dub Movies via Hierarchical Prosody Models. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 14687-14697, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Tianyun Yang, Danding Wang, Fan Tang, Xinying Zhao, Juan Cao, Sheng Tang. Progressive Open Space Expansion for Open-Set Model Attribution. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023), pp. 15856-15865, Vancouver, Canada, Jun.18-22, 2023.

 

Jun Liu, Yang Gu, Zhaohua Yang, Shuai Guo, Huaqiu Liu, Yiqiang Chen. Pre-training A Prompt Pool for Vision-Language Model. 2023 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-7, Queensland, Australia, Jun.18-23, 2023.

 

Yueyang Su, Di Yao, Jingping Bi. Few-shot learning for trajectory outlier detection with only normal trajectories. 2023 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-8, Queensland, Australia, Jun.18-23, 2023.

 

Rui Ren, Yang Wang, Fengrui Liu, Zhenyu Li, Gaogang Xie. Triple:The Interpretable Deep Learning Anomaly Detection framework based on Trace-Metric-Log of Microservice. 2023 IEEE/ACM 31st International Symposium on Quality of Service (IWQoS), pp. 1-10, Orlando, USA, Jun.19-21, 2023.

 

Rui Ren, Yang Wang, Fengrui Liu, Zhenyu Li, Gareth Tyson, Tianhao Miao, Gaogang Xie. Grace: Interpretable Root Cause Analysis by Graph Convolutional Network for Microservices. 2023 IEEE/ACM 31st International Symposium on Quality of Service (IWQoS), pp. 1-4, Orlando, USA, Jun.19-21, 2023.

 

Jiaqi Yao, Ke Liu, Ting Liang, Theophilus A Benson, Jack YB Lee, Vaneet Aggarwal, Yungang Bao, Mingyu Chen. A Data-Driven Framework for TCP to Achieve Flexible QoS Control in Mobile Data Networks. 2023 IEEE/ACM 31st International Symposium on Quality of Service (IWQoS), pp. 1-11, Orlando, USA, Jun.19-21, 2023.

 

Weiyao Zhang, Xuying Meng, Jinyang Li, Yequan Wang, Yujun Zhang. Multi-Layer Collaborative Bandit for Multivariate Time Series Anomaly Detection. 2023 IEEE/ACM 31st International Symposium on Quality of Service (IWQoS), pp. 1-10, Orlando, USA, Jun.19-21, 2023.

 

Shaofeng Yang, Xiandong Liu, Yunting Wang, Xin He, Guangming Tan. Fast All-Pairs Shortest Paths Algorithm in Large Sparse Graph. The 37th ACM International Conference on Supercomputing (ICS 2023), pp. 277-288, Orlando, USA, Jun.21-23, 2023.

 

Tun Chen, Haipeng Jia, Yunquan Zhang, Kun Li, Zhihao Li, Xiang Zhao, JianyuYao. OpenFFT: An Adaptive Tuning Framework of 3D FFT on Multicore ARMCPUs. The 37th ACM International Conference on Supercomputing (ICS 2023), pp. 398-409, Orlando, USA, Jun.21-23, 2023.

 

Xu Wen, Wanling Gao, Anzheng Li, Lei Wang, Zihan Jiang, Jianfeng Zhan. CMLCompiler: A Unified Compiler for Classical Machine Learning. The 37th ACM International Conference on Supercomputing (ICS 2023), pp. 63-74, Orlando, USA, Jun.21-23, 2023.

 

Cunchen Hu, Chenxi Wang, Sa Wang, Ninghui Sun, Yungang Bao, Jieru Zhao, Sanidhya Kashyap, Pengfei Zuo, Xusheng Chen, Liangliang Xu, Qin Zhang, Hao Feng, Yizhou Shan. Skadi: Building a Distributed Runtime for Data Systems in Disaggregated Data Centers. USENIX Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS), Rhode Island, USA, Jun.22-24, 2023.

 

Jiuqi Wei, Ying Li, Yufan Fu, Youyi Zhang, Xiaodong Li. Data interoperating architecture (DIA):Decoupling Data and application to give back your data ownership. IEEE International Conference on Computer,Software and Application (COMPSAC), Turin, Italy, Jun.26-30, 2023.

 

Xiaoxiao Ma, Fang Yang, Zhan Wang. Understanding the Scalability Problem of RNIC Cache at the Micro-architecture Level. IEEE International Conference on Communications (ICC), Rome, Italy, Jun.28-Jul.1, 2023.

 

Wenzhe Li, Guojun Yuan, Changliang Wu. A Reconfigurable Optical Network for Distributed Deep Learning. 2023 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC), pp. 1-3, Shanghai, China, Jul.2-6, 2023.

 

Xiaoyu Zhang, Zerun Li, Rui Liu, Xiaoming Chen, Yinhe Han. FSPA: An FeFET-based Sparse Matrix-Dense Vector Multiplication Accelerator. 60th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 1-6, San Francisco, USA, Jul.9-13, 2023.


Xiaotian Sun, Xinyu Wang, Wanqian Li, Lei Wang, Yinhe Han, Xiaoming Chen. PIMCOMP: A Universal Compilation Framework for Crossbar-based PIM DNN Accelerators. 60th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 1-6, San Francisco, USA, Jul.9-13, 2023.

 

Cangyuan Li, Ying Wang, Huawei Li, Yinhe Han. APPEND: Rethinking ASIP Synthesis in the Era of AI. 60th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 1-5, San Francisco, USA, Jul.9-13, 2023.

 

Wei Zi, Qian Li, Xiaoming Sun. Optimal Synthesis of Multi-Controlled Qudit Gates. 60th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, USA, Jul.9-13, 2023.


Duo Wang, Mingyu Yan, Xin Liu, Mo Zou, Tianyu Liu, Wenming Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. A High-accurate Multi-objective Exploration Framework for Design Space of CPU. 60th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), San Francisco, USA, Jul.9-13, 2023.

 

Guangyu Cheng, Shuo Yu, Wenbin Jiang, ShuaiMa, Xiang Ao, Qing He. Lifting the Answer: Reranking Candidates on Data Augmented Text-to-SQL. International Conference on Machine Learning and Cybernetics & International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition (ICMLC-ICWAPR), pp. 303-309, Adelaide, Australia, Jul.9-11, 2023.

 

Jun Liu, Shuang Cheng, Zineng Zhou, Zineng Zhou, Yang Gu, Jian Ye, Haiyong Luo. Enhancing Multilingual Document-Grounded Dialogue Using Cascaded Prompt-Based Post-Training Models. The Dialdoc23 Workshop with Association for Computational Linguistics (DialDoc23), pp. 44-51, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Zhanyu Ma, Zeming Liu, Jian Ye. SLDT: Sequential Latent Document Transformer for Multilingual Document-based Dialogue. The Dialdoc23 Workshop with Association for Computational Linguistics (DialDoc23), pp. 57-67, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Guoxin Yu, Lemao Liu, Haiyun Jiang, Shuming Shi, Xiang Ao. Making Better Use of Training Corpus: Retrieval-based Aspect Sentiment Triplet Extraction via Label Interpolation. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 4914-4927, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Qingkai Fang, Yang Feng. Back Translation for Speech-to-text Translation Without Transcripts. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 4567-4587, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Yan Zhou, Qingkai Fang, Yang Feng. CMOT: Cross-modal Mixup via Optimal Transport for Speech Translation. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 7873-7887, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Bo Lv, Xin Liu, Shaojie Dai, Nayu Liu, Fan Yang, Ping Luo, Yue Yu. DSP: Discriminative Soft Prompts for Zero-Shot Entity and Relation Extraction. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 5491-5505, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Shaolei Zhang, Yang Feng. End-to-End Simultaneous Speech Translation with Differentiable Segmentation. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 7659-7680, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Shoutao Guo, Shaolei Zhang, Yang Feng. Learning Optimal Policy for Simultaneous Machine Translation via Binary Search. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 2318-2333, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Qingkai Fang, Yang Feng. Understanding and Bridging the Modality Gap for Speech Translation. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 15864-15881, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Qingyue Wang, Liang Ding, Yanan Cao, Yibing Zhan, Zheng Lin, Shi Wang, Dacheng Tao, Li Guo. Divide, Conquer, and Combine: Mixture of Semantic-Independent Experts for Zero-Shot Dialogue State Tracking. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 2048-2061, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Beizhe Hu, Qiang Sheng, Juan Cao, Yongchun Zhu, Danding Wang, Zhengjia Wang, Zhiwei Jin. Learn over Past, Evolve for Future: Forecasting Temporal Trends for Fake News Detection. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 116-125, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Zhilei Hu, Zixuan Li, Xiaolong Jin, Long Bai, Saiping Guan, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Semantic Structure Enhanced Event Causality Identification. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 10901-10913, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Peng Qi, Yuyang Zhao, Yufeng Shen, Wei Ji, Juan Cao, Tat-Seng Chua. Two Heads Are Better Than One: Improving Fake News Video Detection by Correlating with Neighbors. The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), pp. 11947-11959, Toronto, Canada, Jul.9-14, 2023.

 

Haohui Mai, Jiacheng Zhao, Christos Kozyrakis, Mingyu Gao, Hongren Zheng, Quanxi Li, Zibin Liu, Cong Wang, Huimin Cui, Xiaobing Feng. Honeycomb: Secure, Efficient GPU Execution Environment with Minimal TCB. 17th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), Boston, USA, Jul.10-12, 2023.

 

Zhongqi Wang, Jie Zhang, Zhilong Ji, Jinfeng Bai, Shiguang Shan. CCLAP: Controllable Chinese Landscape Painting Generation via Latent Diffusion Model. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2023), pp. 2117-2122, Brisbane, Australia, Jul.10-14, 2023.

 

Hui Zhu, Yongchun Lu, Qin Ma, Xunyi Zhou, Fen Xia, Guoqing Zhao, Ning Jiang, Xiaofang Zhao. Get a Head Start: Targeted Labeling at Source with Limited Annotation Overhead for Semi-Supervised Learning. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2023), pp. 1805-1810, Brisbane, Australia, Jul.10-14, 2023.

 

Bohan Wang, Huishuai Zhang, Zhi-Ming Ma, Wei Chen. Convergence of AdaGrad for Non-convex Objectives: Simple Proofs and Relaxed Assumptions. The 36th Annual Conference on Learning Theory (COLT 2023), pp. 1-30, Bangalore, India, Jul.12-15, 2023.

 

Ziwei Xiong, Dejun jang, Jin Xiong. FastStore: A High-Performance RDMA-enabled Distributed Key-Value Store with Persistent Memory. the 43rd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS'23), pp. 406-417, Hongkong, China, Jul.19-21, 2023.

 

Qiming Liu, Haoming Li, Xiang Ao, Yuyao Guo, Zhihong Dong, Ruobing Zhang, Qiong Chen, Jianfeng Tong, Qing He. Online Conversion Rate Prediction via Neural Satellite Networks in Delayed Feedback Advertising. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Shuokai Li, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, Hao Chen, Fuzhen Zhuang, Qing He, Dejing Dou. Matching Point of Interests and Travel Blog with Multi-view Information Fusion. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Yuanhao Liu, Qi Cao, Huawie Shen, Yunfan Wu, Shuchang Tao, Xueqi Cheng. Popularity Debiasing from Exposure to Interaction in Collaborative Filtering. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Yuan Liu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan, Xueqi Cheng. Topic-oriented Adversarial Attacks against Black-box Neural Ranking Models. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Yiqun Liu, Yixing Fan, Xueqi Cheng. A Unified Generative Retriever for Knowledge-Intensive Language Tasks via Prompt Learning. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Garbiel Bénédict, Ruqing Zhang, Donald Metzler. Gen-IR@SIGIR 2023: The First Workshop on Generative Information Retrieval. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Zhao Zhang, Zhanpeng Guan, Fuwei Zhang, Fuzhen Zhuang, Zhulin An, Fei Wang, Yongjun Xu. Weighted Knowledge Graph Embedding. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Yiqing Wu, Ruobing Xie, Zhao Zhang, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jie Zhou, Yongjun Xu, Qing He. Attacking Pre-trained Recommendation. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Yueyang Su, Di Yao, Xiaolei Zhou, Yuxuan Zhang, Yunxia Fan, Lu Bai, Jingping Bi. TripSafe: Retrieving Safety-related Abnormal Trips in Real-time with Trajectory Data. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2023), Taipei, China, Jul.23-27, 2023.

 

Chenbo Jiang, Jie Yang, Shwai He, Yu-Kun Lai, Lin Gao. NeuralSlice: Neural 3D Triangle Mesh Reconstruction via Slicing 4D Tetrahedral Meshes. 40th International Conference on Machine Learning (ICML), Honolulu, Hawaii, USA, Jul.23-29, 2023.

 

Zongqi Wan, Jialin Zhang, Wei Chen, Xiaoming Sun, Zhijie Zhang. Bandit Multi-linear DR-Submodular Maximization and Its Applications on Adversarial Submodular Bandits. 40th International Conference on Machine Learning (ICML), Honolulu, Hawaii, USA, Jul.23-29, 2023.


Qi Yi, Rui Zhang, Shaohui Peng, Jiaming Guo, Yunkai Gao, Kaizhao Yuan, Ruizhi Chen, Siming Lan, Xing Hu, Zidong Du, Xishan Zhang, Qi Guo, Yunji Chen. Online Prototype Alignment for Few-shot Policy Transfer. 40th International Conference on Machine Learning (ICML), Honolulu, Hawaii, USA, Jul.23-29, 2023.


Junshu Sun, Shuhui Wang, Xinzhe Han, Zhe Xue, Qingming Huang. All in a row: compressed convolution networks for graphs. 40th International Conference on Machine Learning (ICML), Honolulu, Hawaii, USA, Jul.23-29, 2023.

 

Zhengqi Pei, Shuhui Wang. Dynamics-inspired neuromorphic visual representation learning. 40th International Conference on Machine Learning (ICML), Honolulu, Hawaii, USA, Jul.23-29, 2023.

 

 

Peifeng Gao, Qianqian Xu, Peisong Wen, Zhiyong Yang, Huiyang Shao, Qingming Huang. Feature Directions Matters: Long-Tailed Learning via Rotated Balanced Representation. 40th International Conference on Machine Learning (ICML), Honolulu, Hawaii, USA, Jul.23-29, 2023.

 

Zhanyu Ma, Jian Ye, Shuang Cheng. LaDA: Latent Dialogue Action For Zero-shot Cross-lingual Neural Network Language Modeling. The 45th Annual Conference of the Cognitive Science Society (CogSci), Sydney, Australia, Jul.26-29, 2023.

 

Jiahao Li, Yiqiang Chen, Yunbing Xing. Memory Mechanism for Unsupervised Anomaly Detection. The Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), Pennsylvania, USA, Jul.31-Aug.4, 2023.

 

Benyi Xie, Xinyu Li, Yue Yan, Chenghao Yan, Tianyi Liu, Tingting Zhang, Chao Yang, Fuxin Zhang. On-Demand Triggered Memory Management Unit in Dynamic Binary Translator. Advanced Parallel Programming Technologies (APPT), pp. 297-309, Nanchang, China, Aug.4-6, 2023.

 

Zhaoxin Yang, Xuehai Chen, Liangpu Wang, Weiming Guo, Dongru Zhao, Chao Yang, Fuxin Zhang. MFHBT: Hybrid Binary Translation System with Multi-stage Feedback Powered by LLVM. Advanced Parallel Programming Technologies (APPT), pp. 310-325, Nanchang, China, Aug.4-6, 2023.

 

Yawen Zheng, Chenji Han, Tingting Zhang, Chao Yang, Jian Wang. CCS a Motif-based Storage Format for Micro-execution Dependence Graph. Advanced Parallel Programming Technologies (APPT), pp. 130-146, Nanchang, China, Aug.4-6, 2023.


Chang Gong, Di Yao, Chuzhe Zhang, Wenbin Li, Jingping Bi. Causal Discovery from Temporal Data. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pp. 5803-5804, Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

 

Kaike Zhang, Qi Cao, Gaolin Fang, Bingbing Xu, Hongjian Zou, Huawei Shen, Xueqi Cheng. DyTed: Disentangled Representation Learning for Discrete-time Dynamic Graph. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pp. 3309-3320, Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Wen Zheng, Bingbing Xu, Miaoe Lu, Yangli, Qi Cao, Xuan Zong, Huawei Shen. MIDLG: Mutual Information based Dual Level GNN for Transaction Fraud Complaint Verification. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pp. 5685-5694, Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Yubao Tang, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Jiangui Chen, Zuowei Zhu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Xueqi Cheng. Semantic-Enhanced Differentiable Search Index Inspired by Learning Strategies. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pp. 4904-4913, Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Yuting Zhang, Yiqing Wu, Ran Le, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Ruidong Han, Xiang Li, Wei Lin, Zhulin An, Yongjun Xu. Modeling Dual Period-Varying Preferences for Takeaway Recommendation. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Yang Liu, Xiang Ao, Fuli Feng, Yunshan Ma, Kuan Li, Tat-Seng Chua, Qing He. FLOOD: A Flexible Invariant Learning Framework for Out-of-Distribution Generalization on Graphs. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pp. 1548-1558, Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Shuo Yu, Hongyan Xue, Xiang Ao, Feiyang Pan, Jia He, Dandan Tu, Qing He. Generating Synergistic Formulaic Alpha Collections via Reinforcement Learning. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Can Liu, Yuncong Gao, Li Sun, Jinghua Feng, Hao Yang, Xiang Ao. User Behavior Pre-training for Online Fraud Detection. 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pp. 3357-3365, Long Beach, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Tong Wu, Jiamu Sun, Yukun Lai, Lin Gao. DE-NeRF: DEcoupled Neural Radiance Fields for View-Consistent Appearance Editing and High-Frequency Environmental Relighting. ACM SIGGRAPH (SIGGRAPH 2023), pp. 1-11, Los Angeles, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Yihua Huang, Yanpei Cao, Yukun Lai, Ying Shan, Lin Gao. NeRF-Texture: Texture Synthesis with Neural Radiance. ACM SIGGRAPH (SIGGRAPH 2023), Los Angeles, USA, Aug.6-10, 2023.

 

Haishuang Fan, Ming Li, Jingya Wu, Wenyan Lu, Xiaowei Li, Guihai Yan. BitColor: Accelerating Large-Scale Graph Coloring on FPGA with Parallel Bit-Wise Engines. The 52nd International Conference on Parallel Processing (ICPP 2023), Salt Lake City, USA, Aug.7-10, 2023.

 

 

Mi Zhang, Qihan Kang, Patrick P. C. Lee. Minimizing Network and Storage Costs for Consensus with Flexible Erasure Coding. The 52nd International Conference on Parallel Processing (ICPP 2023), Salt Lake City, USA, Aug.7-10, 2023.

 

Yiqiang Chen, Teng Zhang, Xinlong Jiang, Qian Chen, Chenlong Gao, Wuliang Huang. Fedbone: Towards large-scale federated multi-task learning. International Workshop on Trustworthy Federated Learning in Conjunction with IJCAI 2023 (FL-IJCAI'23), pp. 1-9, Macau, China, Aug.10, 2023.

 

Chongbo Wei, Gaogang Xie, Zulong Diao. Network Flow Based IoT Anomaly Detection Using Graph Neural Network. International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM), pp. 432-445, Guangzhou, China, Aug.16-18, 2023.

 

Zhanyu Ma, Jian Ye, Shuang Cheng. KSRL: Knowledge Selection Based Reinforcement Learning for Knowledge-Grounded Dialogue. The 16th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM), pp. 189-196, Guangzhou, China, Aug.16-18, 2023.

 

Xinyuan Liu, Hang Xu, Bin Chen, Qiang Zhao, Yike Ma, Chenggang Yan, Feng Dai. Sph2Pob: boosting object detection on spherical images with planar oriented boxes methods. Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2023), pp. 19-25, Macao, China, Aug.19-25, 2023.

 

Zijian Song, Huikun Bi, RuiSi Zhang, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang. CVTP3D: Cross-view Trajectory Prediction Using Shared 3D Queries for Autonomous Driving. Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2023), pp. 298-308, Macao, China, Aug.19-25, 2023.

 

Ying Li, Xiaodong Lee, Botao Peng, Themis Palpanas, Jingan Xue. PrivSketch: A Private Sketch-based Frequency Estimation Protocol for Data Streams. International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA), pp. 147-163, Penang, Malaysia, Aug.28-30, 2023.

 

Yan Zhen, Jiang Xinlong, Chen Yiqiang, Zhang Teng, Huang Wuliang, Gao Chenlong, Chen Qian, Liu Huaqiu. MG-HetGNN: Metapath-Guided Heterogeneous Graph Neural Network with Semantic Aggregation for Medical Diagnosis. The 20th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-8, Portsmouth, UK, Aug.28-31, 2023.

 

Yang Cheng, Chen Yiqiang, Yang Xiaodong, He Yuting. A Communication-Efficient Vertical Federated Learning via Neuron Selection. The 20th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-8, Portsmouth, UK, Aug.28-31, 2023.

 

Weiwen Yang, Yingwei Zhang, Yiqiang Chen, Changru Guo, Shuo Ma, Shiyu Cheng. Incremental Learning for Cross-User sEMG Gesture Recognition: Overcoming User Forgetting. The 20th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-8, Portsmouth, UK, Aug.28-31, 2023.

 

Zhirui Wang, Xinlong Jiang, Chenlong Gao, Yiqiang Chen. Interactive Scene-driven Multi-stream Graph Neural Network for ADHD Diagnosis. The 20th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-8, Portsmouth, UK, Aug.28-31, 2023.

 

Changru Guo, Yingwei Zhang, Yiqiang Chen, Weiwen Yang, Qingyu Wu, Zhong Wang. Time-Frequency Fusion-Augmentation based Contrastive Learning for Self-Supervised Human Activity Recognition. The 20th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-8, Portsmouth, UK, Aug.28-31, 2023.

 

Qiqi Zhang, Yingwei Zhang, Yanhui Ding, Yiqiang Chen, Shuchao Song, Shuang Wu. A Weighted Ensemble Causal Discovery Method for Effective Connectivity Estimation. The 20th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-8, Portsmouth, UK, Aug.28-31, 2023.

 

Zhihua Fan, Wenming Li, Shengzhong Tang, Xuejun An, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. Improving Utilization of Dataflow Architectures Through Software and Hardware Co-Design. International European Conference on Parallel and Distributed Computing (EuroPar), pp. 245-259, Limassol, Cyprus, Aug.28-Sep.1, 2023.

 

Manos Chatzakis, Panagiota Fatourou, Eleftherios Kosmas, Themis Palpanas, Botao Peng. Odyssey: A Journey in the Land of Distributed Data Series Similarity Search. International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), pp. 1140-1153, Vancouver, Canada, Aug.29-Sep.1, 2023.

 

 

Xiaoming Sun, Jialin Zhang, Zhijie Zhang. Simple Deterministic Approximation for Submodular Multiple Knapsack Problem. 31st Annual European Symposium on Algorithms (ESA), Amsterdam, Netherlands, Sep.4-6, 2023.

 

Haishuang Fan, Jingya Wu, Wenyan Lu, Xiaowei Li, Guihai Yan. Co-ViSu: a Video Super-Resolution Accelerator Exploiting Codec Information Reuse. International Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), Gothenburg, Sweden, Sep.4-8, 2023.

 

Wenhao Zou, Zongshuai Zhang, Lin Tian, Jiaying Huang. Cloud VR Video Streaming Processing Algorithm Based on Edge Cloud Collaboration. 2023 IEEE 34th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2023), pp. 1-6, Toronto, Canada, Sep.5-8, 2023.

 

Mengyu Wang, Shuyong Zhu, Yujun Zhang. A Heuristic Online Algorithm for Routing in Large-Scale Deterministic Networks. Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS), pp. 189-194, Sep.6-8, 2023.

 

Chenghang Shi, Haofeng Li, Yulei Sui, Jie Lu, Lian Li, Jingling Xue. Two Birds with One Stone: Multi-Derivation for Fast Context-Free Language Reachability Analysis. 2023 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE), Kirchberg, Luxembourg, Sep.11-15, 2023.

 

Yuting Yang, Pei Huang, Juan Cao, Feifei Ma, Jian Zhang, Jintao Li. Quantifying Robustness to Adversarial Word Substitutions. The 2023 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD 2023), Torino, Italy, Sep.18-22, 2023.

 

Xurui Yang, Jian Ye. 2RDA: Representation and Relation Distillation with Data Augmentation. International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Komotini, Greece, Sep.26-29, 2023.

 

Yuan Ma, Yiqiang Chen, Han Yu, Yang Gu, Shijie Wen, Shuai Guo. Letting Go of Self-Domain Awareness: Multi-Source Domain-Adversarial Generalization via Dynamic Domain-Weighted Contrastive Transfer Learning. 2023 European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), Kraków, Poland, Sep.30-Oct.4, 2023.

 

Wenbo Hu, Yuling Wang, Lin Ma. Tri-MipRF: Tri-Mip Representation for Efficient Anti-Aliasing Neural Radiance Fields. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Renwu Li, Lingxiao Zhang, Chunpeng Li. E3Sym: Leveraging E(3) Invariance for Unsupervised 3D Planar Reflective Symmetry Detection. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Chongyang Zhong, Lei hu, Zihao Zhang, Shihong Xia. AttT2M: Text-Driven Human Motion Generation with Multi-Perspective Attention Mechanism. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Boyuan Jiang, Lei hu, Shihong Xia. Probabilistic Triangulation for uncalibrated multi-view 3D human pose estimation. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Zhenfeng Fan, Zhiheng Zhang, Shuang Yang, Chongyang Zhong, Min Cao, Shihong Xia. Unpaired Multi-domain Attribute Translation of 3D Facial Shapes with a Square and Symmetric Geometric Map. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Huiyang Shao, Qianqian Xu, Peisong Wen, Gao Peifeng, Zhiyong Yang?and Qingming Huang. Building Bridge Across the Time: Disruption and Restoration of Murals In the Wild. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Lanqing Hu, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen. DandelionNet: Domain Composition with Instance Adaptive Classification for Domain Generalization. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Zihan Wang, Xiangyang Li, Jiahao Yang, Yeqi Liu, Shuqiang Jiang. GridMM: Grid Memory Map for Vision-and-Language Navigation. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Zhenhuan Liu, Liang Li, Jiayu Xiao, Zhengjun Zha, Qingming Huang. Text-Driven Generative Domain Adaptation with Spectral Consistency Regularization. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Yunbin Tu, Liang Li, Li Su, Zheng-Jun Zha, Chenggang Yan, Qingming Huang. Self-Supervised Cross-View Representation Reconstruction for Change Captioning. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), pp. 2805-2815, Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Lingxiao Li, Yi Zhang, Shuhui Wang. The Euclidean Space is Evil: Hyperbolic Attribute Editing for Few-shot Image Generation. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), pp. 22714-22724, Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Peiqi Jiao, Yuecong Min, Yanan Li, Xiaotao Wang, Lei Lei, Xilin Chen. CoSign: Exploring Co-occurrence Signals in Skeleton-based Continuous Sign Language Recognition. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), Paris, France, Oct.2-6, 2023.


Zhihao Sun, Haoran Jiang, Danding Wang, Xirong Li, Juan Cao. SAFL-Net: Semantic-Agnostic Feature Learning Network with Auxiliary Plugins for Image Manipulation Detection. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), pp. 22424-22433, Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Junyu Bi, Daixuan Cheng, Ping Yao, Bochen Pang, Yuefeng Zhan, Chuanguang Yang, Yujing Wang, Hao Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang. VL-Match: Enhancing Vision-Language Pretraining with Token-Level and Instance-Level Matching. 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023), pp. 2584-2593, Paris, France, Oct.2-6, 2023.

 

Xingguo Long, Kun Huang, Rongwei Yang, Qingguo Dai, Zhenyu Li. Pegasus: A High-Speed NDN Router with Programmable Switches and Server Clusters. ACM Conference on Information-Centric Networking (ACM ICN), Reykjavik, Iceland, Oct.8-10, 2023.

 

Kai Deng, Ping Yao, Siyuan Cheng, Junyu Bi, Kun Zhang. Transformation Consistency for Remote Sensing Image Super-Resolution. 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2023), Kuala Lumpur, Malaysia, Oct.8-11, 2023.

 

Runze Chen, Tao Ning, Yida Zhu, Song Guo, Haiyong Luo, Fang Zhao. Enhancing Transportation Mode Detection using Multi-scale Sensor Fusion and Spatial-topological Attention. ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp), pp. 534-539, Cancún, Mexico, Oct.8-12, 2023.

 

Zhiqing Xie, Haiyong Luo, Xiaotian Zhang, Hao Xiong, Fang Zhao, Zhaohui Li, Qi Ye, Bojie Rong, Jiuchong Gao. TransFloor: Transparent Floor Localization for Crowdsourcing Instant Delivery. ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp), pp. 1-30, Cancún, Mexico, Oct.8-12, 2023.

 

Zhidong Yang, Hongjia Li, Dawei Zang, Renmin Han, Fa Zhang. SaID: Simulation-Aware Image Denoising Pre-trained Model for Cryo-EM Micrographs. International Symposium on Bioinformatics Research and Applications (ISBRA), pp. 325-336, Wroc?aw, Poland, Oct.9-12, 2023.

 

Zaiwang Lu, Zixu Zhao, Long Long, Yike Ma, LeiLi, Zichen Liu, Feng Dai, yucheng zhang, jintao li. Multi-Robot Task Allocation in Agriculture Scenarios Based on the Improved NSGA-II Algorithm. IEEE Conference on Vehicular Technology (VTC), pp. 211-217, Hongkong, China, Oct.10-13, 2023.

 

Furong Yang, Zhenyu Li, Jianer Zhou, Xinyi Zhang, Qinghua Wu, Giovanni Pau, Gaogang Xie. Disco: A Framework for Dynamic Selection of Multipath Congestion Control Algorithms. IEEE International Conference on Network Protocols (IEEE ICNP), pp. 1-12, Reykjavik, Iceland, Oct.10-13, 2023.

 

Zineng Zhou, Jun Liu, Shuang Cheng, Haiyong Luo, Yang Gu, Jian Ye. Improving Cross-Modal Visual Answer Localization in Chinese Medical Instructional Video using Language Prompts. CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC), pp. 221-232, Foshan, China, Oct.12-15, 2023.

 

Shuang Cheng, Zineng Zhou, Jun Liu, Jian Ye, Haiyong Luo, Yang Gu. A Unified Framework for Optimizing Video Corpus Retrieval and Temporal Answer Grounding: Fine-Grained Modality Alignment and Local-Global Optimization. CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC), pp. 199-210, Foshan, China, Oct.12-15, 2023.

 

Wen Li, Ying Wang, Kaiwei Zou, Huawei Li, Xiaowei Li. Adversarial Testing: A Novel On-Line Testing Method for Deep Learning Processors. 2023 IEEE 32nd Asian Test Symposium (ATS), pp. 1-6, Beijing, China, Oct.14-17, 2023.

 

Zhiteng Chao, Senlin Wang, Pengyu Tian, Shuwen Yuan, Huawei Li, Jing Ye, Xiaowei Li. A Distributed ATPG System Combining Test Compaction Based on Pure MaxSAT. 2023 IEEE 32nd Asian Test Symposium (ATS), pp. 1-6, Beijing, China, Oct.14-17, 2023.

 

Jianan Mu, Huajie Tan, Shuai Chen, Min Cai, Jing Ye, Huawei Li, Xiaowei Li. Configurable and High-Level Pipelined Lattice-Based Post Quantum Cryptography Hardware Accelerator Design. 2023 IEEE 32nd Asian Test Symposium (ATS), Beijing, China, Oct.14-17, 2023.

 

Wenxing Li, Hongqin Lyu, Shengwen Liang, Tiancheng Wang, Pengyu Tian, Huawei Li. Intelligent Automatic Test Pattern Generation for Digital Circuits Based on Reinforcement Learning. 2023 IEEE 32nd Asian Test Symposium (ATS), Beijing, China, Oct.14-17, 2023.

 

Yipei Yang, Junying Huang, Zongyue Wang, Jing Ye, Zihao Sun, Junfeng Fan, Shuai Chen, Huawei Li, Xiaowei Li, Yuan Cao. A Template Attack on Reduction Without Reference Device on Kyber. 2023 IEEE 32nd Asian Test Symposium (ATS), pp. 1-6, Beijing, China, Oct.14-17, 2023.

 

Weiyang He, Zizhen Liu, Chip-Hong Chang. An Empirical Study of the Inherent Resistance of Knowledge Distillation Based Federated Learning to Targeted Poisoning Attacks. 2023 IEEE 32nd Asian Test Symposium (ATS), pp. 1-6, Washington, USA, Oct.14-17, 2023.


YongzheHe, YueyuanZhou, EnShao, GuangmingTan, NinghuiSun. DeletePop: A DLTExecution TimePredictor Based onComprehensive Modeling. The 23rd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2023), Tianjin, China, Oct.20-22, 2023.

 

Yanzhi Lan, Qi Hu, Gen Niu, Xinyu Li, Liangpu Wang, Fuxin Zhang. LAST: An Efficient In-Place Static Binary Translator for RISC Architectures. The 23rd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2023), Tianjin, China, Oct.20-22, 2023.

 

Miaoshun Lu, Qian Sun, Lin Tian, Qianyun Zhang. Anomaly detection of 5G Control Plane based onHidden Semi-Markov Model. 2023 IEEE 23rd International Conference on Communication Technology (ICCT 2023), pp. 1-6, Wu Xi, China, Oct.20-22, 2023.

 

Yuyao Guo, Xiang Ao, Qiming Liu, Qing He. Post-Click User Behaviors for Calibrated Conversion Rate Prediction Under Delayed Feedback in Online Advertising. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), pp. 3918-3922, Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Yuyao Guo, Xiang Ao, Qiming Liu, Qing He. Leveraging Post-Click User Behaviors for Calibrated Conversion Rate Prediction Under Delayed Feedback in Online Advertising. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), pp. 3918-3922, Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Lu Chen, Ruqing Zhang, Wei Huang, Wei Chen, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Inducing Causal Structure for Abstractive Text Summarization. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), pp. 213-223, Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Yuan Liu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan, Xueqi Cheng. Black-box Adversarial Attacks against Dense Retrieval Models: A Multi-view Contrastive Learning Method. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Xiaojie Sun, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xinyu Ma, Yixing Fan, Hongyu Shan, Qishen Zhang, Zhongyi Li. Pre-training with Aspect-Content Text Mutual Prediction for Multi-Aspect Dense Retrieval. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Yinqiong Cai, Keping Bi, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Wei Chen, Xueqi Cheng. L2R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan, Xueqi Cheng. Continual Learning for Generative Retrieval over Dynamic Corpora. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Chengqing Yu, Fei Wang, Zezhi Shao, Tao Sun, Lin Wu, Yongjun Xu. DSformer: A Double Sampling Transformer for Multivariate Time Series Long-term Prediction. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Yuan Wang, Zezhi Shao, Tao Sun, Chengqing Yu, Yongjun Xu, Fei Wang. Clustering-property Matters: A Cluster-aware Network for Large Scale Multivariate Time Series Forecasting. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Zhao Zhang, Fuwei Zhang, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu. Knowledge Graph Error Detection with Hierarchical Path Structure. The 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2023), Birmingham, UK, Oct.21-25, 2023.

 

Hongrui Guo, Yongwei Zhao, Zhangmai Li, Yifan Hao, Chang Liu, Xinkai Song, Xiaqing Li, Zidong Du, Rui Zhang, Qi Guo, Tianshi Chen, Zhiwei Xu. Cambricon-U: A Systolic Random Increment Memory Architecture for Unary Computing. 56th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO'23), pp. 424-437, Oct.28-Nov.1, 2023.

 

Xinkai Song, Yuanbo Wen, Xing Hu, Yifan Hao, Tianbo Liu, Haoxuan Zhou, Husheng Han, Tian Zhi, Zidong Du, Wei Li, Rui Zhang, Chen Zhang, Lin Gao, Qi Guo, Tianshi Chen. Cambricon-R: A Fully Fused Accelerator for Real-Time Learning of Neural Scene Representation. 56th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO'23), pp. 1305-1318, Toronto, Canada, Oct.28-Nov.1, 2023.

 

Xinkai Song, Yuanbo Wen, Xing Hu. ARTist: A Fully Fused Accelerator for Real-Time Learning of Neural Scene Representation. 56th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO'23), pp. 1305-1318, Toronto, Canada, Oct.28-Nov.1, 2023.

 

Yuxin Yang, Xiaoming Chen, Yinhe Han. Dadu-RBD: Robot Rigid Body Dynamics Accelerator with Multifunctional Pipelines. 56th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO'23), pp. 1-13, Toronto, Canada, Oct.28-Nov.1, 2023.

 

Zeshi Liu, Shuo Chen, Peiyao Qu, Huanli Liu, Minghui Niu, Liliang Ying, Jie Ren, Guangming Tang, Haihang You. SUSHI: Ultra-High-Speed and Ultra-Low-Power Neuromorphic Chip Using Superconducting Single-Flux-Quantum Circuits. 56th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO'23), pp. 614-627, Toronto, Canada, Oct.28-Nov.1, 2023.

 

Yuyan Bu, Qiang Sheng, Juan Cao, Peng Qi, Danding Wang, Jintao Li. Combating Online Misinformation Videos: Characterization, Detection, and Future Directions. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 8770-8780, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Fanda Fan, Chaoxu Guo, Litong Gong, Biao Wang, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Chunjie Luo, Jianfeng Zhan. Hierarchical Masked 3D Diffusion Model for Video Outpainting. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 7890-7900, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Guanghui Zhang, Ke Liu, Mengbai Xiao, Bingshu Wang, Vaneet Aggarwal. An Intelligent Learning Approach to Achieve Near-Second Low-Latency Live Video Streaming under Highly Fluctuating Networks. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 8067-8075, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Xiaomeng Fu, Xi Wang, Jin Liu, Shuhui Wang, Jiao Dai, Jizhong Han. CoP: Chain-of-Pose for Image Animation in Large Pose Changes. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 6969-6977, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Xiaohan Wang, Yuehu Liu, Xinhang Song, Beibei Wang, Shuqiang Jiang. Generating Explanations for Embodied Action Decision from Visual Observation. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 2838-2846, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Yan Zhu, Junbao Zhuo, Bin Ma, Jiajia Geng, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Shuhui Wang. Orthogonal Temporal Interpolation for Zero-Shot Video Recognition. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 7491-7501, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Pengfei Zhou, Weiqing Min, Yang Zhang, Jiajun Song, Ying Jin, Shuqiang Jiang. SeeDS: Semantic Separable Diffusion Synthesizer for Zero-shot Food Detection. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 8157-8166, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Junbao Zhuo, Xingyu Zhao, Shuhui Wang, Huimin Ma, Qingming Huang. Synthesizing Videos from Images for Image-to-Video Adaptation. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 8294-8303, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Yuchen Sun, Qianqian Xu, Zitai Wang, Qingming Huang. When Measures are Unreliable: Imperceptible Adversarial Perturbations toward Top-k Multi-Label Learning. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 1515-1526, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Wenxin Ni, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Zongsheng Cao, Xiaochun Cao, Qingming Huan. PSNEA: Pseudo-Siamese Network for Entity Alignment between Multi-modal Knowledge Graphs. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 3489-3497, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

 

Yiting Liu, Liang Li, Beichen Zhang, Shan Huang, Zheng-Jun Zha, Qingming Huang. MaTCR: Modality-Aligned Thought Chain Reasoning for Multimodal Task-Oriented Dialogue Generation. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 5776-5785, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Qiankun Li, Xiaolong Huang, Zhifan Wan, Lanqing Hu, Shuzhe Wu, Jie Zhang, Shiguang Shan, Zengfu Wang. Data-Efficient Masked Video Modeling for Self-supervised Action Recognition. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 5776-5785, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Jiong Yin, Liang Li, Jiehua Zhang, Chenggang Yan, Lei Zhang, Zunjie Zhu. Reducing Intrinsic and Extrinsic Data Biases for Moment Localization with Natural Language. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 4584-4594, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Shuhan Kong, Liang Li, Beichen Zhang, Wenyu Wang, Bin Jiang, Chenggang Yan, Changhao Xu. Dynamic Contrastive Learning with Pseudo-samples Intervention for Weakly Supervised Joint Video MR and HD. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 538-546, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Junbao Zhuo, Xingyu Zhao, Shuhao Cui, Qingming Huang, Shuhui Wang. Adaptive Feature Swapping for Unsupervised Domain Adaptation. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 7017-7028, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Hao Wei, Shuhui Wang, Zhe Xue, Shengbo Chen, Qingming Huang. Conversational Composed Retrieval with Iterative Sequence Refinement. The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM 2023), pp. 6390-6399, Ottawa, Canada, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Erjing Luo, Haitong Huang, Cheng Liu, Guoyu Li, Bing Yang, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li. DeepBurning-MixQ: An Open Source Mixed-Precision Neural Network Accelerator Design Framework for FPGAs. IEEE International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), pp. 1-9, San Francisco, USA, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Yonghe Zhang, Liwei Ni, Jiaxi Zhang, Guojie Luo, Huawei Li, Shenggen Zheng. Fast Exact NPN Classification with Influence-aided Canonical Form. IEEE International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), pp. 1-9, San Francisco, USA, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Xueyan Zhao, Shijian Chen, Yihang Qiu, Jiangkao Li, Zhipeng Huang, Biwei Xie, Xingquan, Yungang Bao. iPL-3D: A Novel Bilevel Programming Model for Die-to-Die Placement. IEEE International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), pp. 1-9, San Francisco, USA, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Boyu Long, Libo Shen, Xiaoyu Zhang, Yinhe Han, Xian-He Sun, Xiaoming Chen. Meltrix: A RRAM-based Polymorphic Architecture Enhanced by Function Synthesis. IEEE International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), pp. 1-9, San Francisco, USA, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Libo Shen, Boyu Long, Rui Liu, Xiaoyu Zhang, Yinhe Han, Xiaoming Chen. LIM-GEN: A Data-guided Framework for Automated Generation of Heterogeneous Logic-in-Memory Architecture. IEEE International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), pp. 1-9, San Francisco, USA, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Duo Wang, Mingyu Yan, Yihan Teng, Dengke Han, Haoran Dang, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. A Transfer Learning Framework for High-accurate Cross-workload Design Space Exploration of CPU. IEEE International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), San Francisco, USA, Oct.29-Nov.2, 2023.

 

Zhengyu Lei, Xiao Shi, Cunchi Lv, Xiaobing Yu, Xiaofang Zhao. Chitu: Accelerating Serverless Workflows withChitu: Accelerating Serverless Workflows with Asynchronous State Replication Pipelines. ACM Sympoisum on Cloud Computing 2023 (ACM SoCC 2023), Santa Cruz, USA, Oct.30-Nov.1, 2023.

 

Yufan Fu, Jiuqi Wei, Ying Li, Botao Peng, Xiaodong Li. TI-DNS: A Trusted and Incentive DNS Resolution Architecture based on Blockchain. IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (IEEE TrustCOM), pp. 1-10, Exeter, UK, Nov.1-3, 2023.

 

Yuanqi Du, Quan Quan, Hu Han, and S. Kevin Zhou. Semi-supervised Pseudo-healthy Image Synthesis via Confidence Augmentation, in Proc. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), pp. 1-5, 2022.


Ruizhou Liu, Qiang Ma, Zhiwei Cheng, Yuanyuan Lyu, Jianji Wang, and S. Kevin Zhou. Stabilize, Decompose, and Denoise: Self-supervised Fluoroscopy Denoising. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 13-23. Springer, Cham, 2022.


Fuwei Zhang, Zhao Zhang, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu, Qing He: Along the Time: Timeline-traced Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, 2529-2538.

Jinsong Chen, Hu Han, Shiguang Shan. Towards high-fidelity face self-occlusion recovery via multi-view residual-based GAN inversion. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, vol. 36, no. 1, pp. 294-302, 2022.


Cheng Peng, Pengfei Guo, S. Kevin Zhou, Vishal M. Patel, and Rama Chellappa. Towards performant and reliable undersampled MR reconstruction via diffusion model sampling. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 623-633. Springer, Cham, 2022.

 
Yang Liu, Xiang Ao, Fuli Feng, Qing He. UD-GNN: Uncertainty-aware Debiased Training on Semi-Homophilous Graphs. Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD), Pages 1131–1140, 2022.


Xinwen Liu, Jing Wang, Cheng Peng, Shekhar S. Chandra, Feng Liu, and S. Kevin Zhou. Undersampled MRI Reconstruction with Side Information-Guided Normalisation. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 323-333. Springer, Cham, 2022.


Can Liu, Yuncong Gao, Li Sun, Jinghua Feng, Hao Yang, Xiang Ao. User Behavior Pre-training for Online Fraud Detection. In Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 3357-3365, 2022.


Shuokai Li, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang, Qing He. User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling. In Proceedings of the International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, pp. 223-233, 2022.

 
Quan Quan, Qingsong Yao, Jun Li, and S.Kevin Zhou. Which images to label for few-shot medical landmark detection? In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 20606-20616, 2022.


Sheng Fang, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Xinzhe Han, Qingming Huang. Learning Linguistic Association Towards Efficient Text-Video Retrieval. European Conference on Computer Vision (ECCV) (36) 254-270, 2022.


Junyu Chen, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao and Qingming Huang. A Unified Framework against Topology and Class Imbalance. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 180-188, 2022.


Zheng Yuan, Jie Zhang, Shiguang Shan. Adaptive Image Transformations for Transfer-based Adversarial Attack. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.


Wenzheng Hou, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Shilong Bao, Yuan He and Qingming Huang. AdAUC: End-to-end Adversarial AUC Optimization Against Long-tail Problems. International Conference on Machine Learning (ICML), 8903–8925, 2022.


Fuwei Zhang, Zhao Zhang, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu, Qing He. Along the Time: Timeline-traced Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, pp. 2529-2538, 2022.

 

Huiyang Shao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Shilong Bao and Qingming Huang. Asymptotically Unbiased Instance-wise Regularized Partial AUC Optimization: Theory and Algorithm. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.


Guanqi Ding, Xinzhe Han, Shuhui Wang, Shuzhe Wu, Xin Jin, Dandan Tu, Qingming Huang. Attribute Group Editing for Reliable Few-shot Image Generation. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 11194-11203, 2022.


Dalu Feng, Shuang Yang, Shiguang Shan, Xilin Chen. Audio-Driven Deformation Flow for Effective Lip Reading. 26th International Conference on Pattern Recognition, 2022, pp. 274-280, doi: 10.1109/ICPR56361.2022.9956316.


Ya Wang, Cungen Cao, Zhiwen Chen, Shi Wang. CKGAC: A Commonsense Knowledge Graph About Attributes of Concepts. KSEM (1): 585-601, 2022.


Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shutao Bai, Shiguang Shan, Xilin Chen. Clothes-Changing Person Re-identification with RGB Modality Only. Proceeedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1050-1059, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace.

 
Sheng Fang, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Qingming Huang, Bin MA, Xiaoming Wei, and Xiaolin Wei. Concept Propagation via Attentional Knowledge Graph Reasoning for Video-Text Retrieval. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4789–4800, 2022.

 
Zitai Wang, Qianqian Xu, Ke Ma, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Confederated Learning: Going Beyond Centralization. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 2939-2947, 2022.


Zhengcong Fei, Xu Yan, Shuhui Wang, Qi Tian. DeeCap: Dynamic Early Exiting for Efficient Image Captioning. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 12216-12226, 2022.


Yunrui Zhao, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Peisong Wen and Qingming Huang. Dist-PU: Positive-Unlabeled Learning from a Label Distribution Perspective. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 14461-14470, 2022.


Ya Wang, Cungen Cao, Zhiwen Chen, Shi Wang. ECCKG: An Eventuality-Centric Commonsense Knowledge Graph. KSEM (1): 568-584, 2022.

Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Enhancing Face Recognition with Self-Supervised 3D Reconstruction. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4062-4071, 2022.


Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang and Qingming Huang. ER: Equivariance Regularizer for KnowledgGraph Completion. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 5512-5520, 2022.


Peisong Wen, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He and Qingming Huang. Exploring the Algorithm-Dependent Generalization of AUPRC Optimization with List Stability. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.


Xuyang Guo, Meina Kan, Tianle Chen, Shiguang Shan. GAN with Multivariate Disentangling for Controllable Hair Editing. European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 655–670, 2022.


Sixian Zhang, Weijie Li, Xinhang Song, Yubing Bai, Shuqiang Jiang. Generative Meta-Adversarial Network for Unseen Object Navigation. Proceedings of the 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), vol. 39, pp. 301-320, 2022.


Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Geometry Interaction Knowledge Graph Embeddings. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 5521-5529, 2022.


Zong Guo, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xilin Chen. Gradual Domain Adaptation with Sample Transferability Exploitation for Person Re-Identification. Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), July 18-22, 2022, Taipei, China.


Hanhua Ye, Guorong Li, Yuankai Qi, Shuhui Wang, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang. Hierarchical Modular Network for Video Captioning. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 17939-17948, 2022.


Chao Bi, Shuhui Wang, Zhe Xue, Shengbo Chen, Qingming Huang. Inferential Visual Question Generation. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4164-4174, 2022.

 
Botao Ye, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen. Joint Feature Learning and Relation Modeling for Tracking: A One-Stream Framework. Proceedings of the 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), LNCS 13682, Vol. 22, pp. 341-357, Oct. 23-27, 2022, Tel Aviv, Isreal / Cyberspace.


Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shutao Bai, Shiguang Shan, Xilin Chen. Learning Cloth-Irrelevant Features for Cloth-changing Person Re-identification. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022.


Minyang Hu, Hong Chang, Bingpeng Ma and Shiguang Shan. Learning Continuous Graph Structure with Bilevel Programming for Graph Neural Networks. International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2022.


Lei Ji, Chenfei Wu, Daisy Zhou, Kun Yan, Edward Cui, Xilin Chen, Nan Duan. Learning Temporal Video Procedure Segmentation from an Automatically Collected Large Dataset. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 2733-2742, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022.


Yuanyuan Liu, Wei Dai, Chuanxu Feng, Wenbin Wang, Guanghao Yin, Jiabei Zeng, Shiguang Shan. MAFW: A Large-scale, Multi-modal, Compound Affective Database for Dynamic Facial Expression Recognition in the Wild. ACM Conference on Multimedia, 2022.


Weidong Chen, Dexiang Hong, Yuankai Qi, Zhenjun Han, Shuhui Wang, Laiyun Qing, Qingming Huang, Guorong Li. Multi-Attention Network for Compressed Video Referring Object Segmentation. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4416-4425, 2022.

 
Ruipeng Jia, Xingxing Zhang, Yanan Cao, Zheng Lin, Shi Wang, Furu Wei. Neural Label Search for Zero-Shot Multi-Lingual Extractive Summarization. ACL (1): 561-570, 2022.

 
Qingping Yang, Yixuan Cao, Ping Luo. Numerical Tuple Extraction from Tables with Pre-training. Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 2233-2241, 2022.


Zitai Wang, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. OpenAUC: Towards AUC-Oriented Open-Set Recognition. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

 
Yinqi Li, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan and Xilin Chen. Optimal Positive Generation via Latent Transformation for Contrastive Learning. Neural Information Processing Systems, December 2022.


Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. OTKGE: Multimodal Knowledge Graph Embeddings via Optimal Transport. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

 

Zhipeng Yu, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Haoyu Qin and Qingming Huang. Pay Atention to Your Positive Pairs: Positive Pair Aware Contrastive Knowledge Distillation. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 5862-5870, 2022.


Wenzheng Hou, Qianqian Xu, Ke Ma, Qianxiu Hao, Qingming Huang. Quaternion Ordinal Embedding. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2066–2072, 2022.


Junyu Chen, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Ke Ma, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Recurrent Meta-Learning against Generalized Cold-start problem in CTR Prediction. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 2636-2644, 2022.


Zhuo Li, Weiqing Min, Jiajun Song, Yaohui Zhu, Liping Kang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Shuqiang Jiang. Rethinking the Optimization of Average Precision: Only Penalizing Negative Instances before Positive Ones is Enough. AAAI 2022: 36 (2), 1518-1526

 
Hao Wei, Shuhui Wang, Xinzhe Han, Zhe Xue, Bin Ma, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei. Synthesizing Counterfactual Samples for Effective Image-Text Matching. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4355-4364, 2022.


Shilong Bao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. The Minority Matters: A Diversity-Promoting Collaborative Metric Learning Algorithm. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

 
Yuanhang Zhang, Susan Liang, Shuang Yang and Shiguang Shan. UniCon+: ICTCAS-UCAS Submission to the AVA-ActiveSpeaker Task at ActivityNet Challenge 2022 (1st Place). IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshop of the International Challenge on Activity Recognition (ActivityNet), 2022.


Zhenhuan Liu, Liang Li, Huajie jiang, Xin Jin, Dandan Tu, Shuhui Wang and Zheng-Jun Zha. Unsupervised Coherent Video Cartoonization with Perceptual Motion Consistency. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022.


Junbao Zhuo, Yan Zhu, Shuhao Cui, Shuhui Wang, Bin MA, Qingming Huang, Xiaoming Wei, and Xiaolin Wei. Zero-shot Video Classification with Appropriate Web and Task Knowledge Transfer. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 5761–5772, 2022.


downloadFile