Xuying Meng, Suhang Wang, Kai Shu, Jundong Li, Bo Chen, Huan Liu, and Yujun Zhang,Personalized privacy-preserving social recommendation,AAAI Conference on Artificial Intelligence ,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States,3796-3803

 
Xuying Meng, Suhang Wang, Huan Liu, and Yujun Zhang,Exploiting emotion on reviews for recommender systems,AAAI Conference on Artificial Intelligence ,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States,3788-3795

 
Bingjie Sun, Huawei Shen, Jinhua Gao, Wentao Ouyang, Xueqi Cheng,Towards Efficient Detection of Overlapping Communities in Massive Networks,The 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI 2018),Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States,418-425

 
YuanhongWang, YuyiWang,Xingwu Liu, Juhua Pu1,,On the ERM Principle with Networked Data,AAAI Conference on Artificial Intelligence,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States,4244-4251

 
Kongming Liang, Yuhong Guo, Hong Chang, Xilin Chen,Visual Relationship Detection with Deep Structural Ranking,AAAI Conference on Artificial Intelligence,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States

 
Jiyun Cui, Hao Zhang, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,Improving 2D Face Recognition via Discriminative Face Depth Estimation,International Conference on Biometrics (ICB),Feb 20-23, 2018,Queensland, Australia,1-8

 
Ganbin Zhou, Ping Luo, Rongyu Cao, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He,Tree-Structured Neural Machine for Linguistics-Aware Sentence Generation,,Feb 02-07, 2018,

 
Ganbin Zhou, Ping Luo, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He,Elastic Responding Machine for Dialog Generation with Mechanism Dynamically Selecting,AAAI Conference on Artificial Intelligence,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States

 
Juncen Li, Ping Luo, Fen Lin and Bo Chen,Conversational Model Adaptation via KL Divergence Regularization,AAAI Conference on Artificial Intelligence,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States

 
Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang,From Common to Special: When Multi-Attribute Learning Meets Personalized,AAAI Conference on Artificial Intelligence,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States

 
Qianqian  Xu, Jiechao Xiong, Xi Chen, Qingming Huang, Yuan Yao,HodgeRank with Information Maximization for Crowdsourced Pairwise Ranking Aggregation,AAAI Conference on Artificial Intelligence,Feb 02-07, 2018, New Orleans, Lousiana, United States

 
Dongrui Fan; Wenming Li;Xiaochun Ye; Da Wang; Hao Zhang; Zhimin Tang;Ninghui Sun,SmarCo: An Efficient Many-Core Processor for High-Throughput Applications in Datacenters,IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA),Feb 23-28, 2018,Vienna, Austria,596-607

 
Lei Wang, Liangji Zhuang, Junhang Chen, Huimin Cui, Fang Lv, Ying Liu, Xiaobing Feng,Lazygraph: lazy data coherency for replicas in distributed graph-parallel computation,PPoPP 2018,Feb 24, 2018,Australia,276-289

 
Qing Zhou, Lian Li, Lei Wang, Jingling Xue, Xiaobing Feng,May-happen-in-parallel analysis with static vector clocks,CGO 2018,Feb 24, 2018,Vienna, Austria,228-240

 
Jindong Wang, Yiqiang Chen, Lisha Hu, Xiaohui Peng, Philip S. Yu,Stratified Transfer Learning for Cross-domain Activity Recognition,IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications,Mar 19-24, 2018,Greek,1-10

 
Ying Wang, Zhenyu Quan, Yinhe Han, Huawei Li, Xiaowei Li ,A Retrospective Evaluation of Energy-Efficient Object Detection Solutions for Embedded Devices,DATE - Design, Automation and Test in Europe,Mar 19-23, 2018,Germany,1-1

 
Xiaoming Chen, Xunzhao Yin, Michael Niemier, Xiaobo Sharon Hu,Design and Optimization of FeFET-based Crossbars for Binary Convolution Neural Networks,Design, Automation, and Test in Europe,Mar 19-23, 2018,Germany,1-6

 
Xiaoming Chen, Danny Z. Chen, Xiaobo Sharon Hu,moDNN: Memory Optimal DNN Training on GPUs,Design, Automation, and Test in Europe,Mar 19-23, 2018,Germany,1-6

 
Jiajun Li, Guihai Yan, Wenyan Lu, Shuhao Jiang, Shijun Gong, Jingya Wu, Xiaowei Li,CCR: A Concise Convolution Rule for Neural Computation,IEEE Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition,Mar 19-23, 2018,Germany,189-194


Jiajun Li, Guihai Yan, Wenyan Lu, Shuhao Jiang, Shijun Gong, Jingya Wu, Xiaowei Li,SmartShuttle: Optimizing Off-Chip Memory Accesses for Deep Learning Accelerators,IEEE Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition,Mar 19-23, 2018,Germany,343-348

 
Zhenyu Li, Donghui Yang, Zhenhua Li, Chunjing Han and Gaogang Xie,Mobile Content Hosting Infrastructure in China: A View from a Cellular ISP,Passive and Active Measurement,Mar 26-27, 2018,Germany,100-113

 
Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng,Spherical Paragraph Model,40th European Conference on IR Research(ECIR 2018),Mar 26-29, 2018,Grenoble, France,289-302

 
Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng,Aggregating Neural Word Embeddings for Document Representation,40th European Conference on IR Research(ECIR 2018),Mar 26-29, 2018,Grenoble, France,303-315

 
Shulin Li, Weigang Zhang, Guorong Li, Li Su, Qingming Huang,Vehicle Detection in UAV Traffic Video Based on Convolution Neural Network,IEEE 1st International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval,Apr 10-12, 2018,Miami, FL, USA

 
Jiyang Dong, Jian Xue, Shuqiang Jiang, Ke Lu,A Novel Approach of Multiple Objects Segmentation Based on Graph Cut,IEEE 1st International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval,Apr 10-12, 2018,Miami, FL, USA,328-333

 
Wenqi Chou, Manling Li, Yuanzhuo Wang, Yantao Jia, Xiaolong Jin,Hierarchical Type Constrained Topic Entity Detection for Knowledge Base Question Answering,The 27th International World Wide Web Conference(WWW 2018),Apr 23-27, 2018,Lyon, France,35-36


Yixuan Cao, Hongwei Li, Ping Luo, Jiaquan Yao,Towards Automatic Numerical Cross-Checking: Extracting Formulas from Text,The 27th International World Wide Web Conference(WWW 2018),Apr 23-27, 2018,Lyon, France

 
Rui Ren,Shuai Tian,Lei Wang,Online Anomaly Detection Framework for Spark Systems via Stage-Task Behavior Modeling,IEEE International Conference on Big Data ,May 07-11, 2018,Italy,256-269

 
Hao Zhang, Hu Han, Jiyun Cui, Shiguang Shan, and Xilin Chen,RGB-D Face Recognition via Deep Complementary and Common Feature Learning,13th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG),May 15-19, 2018,Xi'an, China,8-15

 
Gang Zhang, Hu Han, Shiguang Shan, Xingguang Song, and Xilin Chen,Face Alignment across Large Pose via MT-CNN based 3D Shape Reconstruction,13th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG),May 15-19, 2018,Xi'an, China,210-217

 
Gang Chen, Xufen Cai, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,HeadNet: Pedestrian Head Detection Utilizing Body in Context,,May 15-19, 2018,Xi'an, China,556-563

 
Xu Chang, Li Zha,The Performance Analysis of Cache Architecture based on Alluxio over Virtualized Infrastructure,The 32th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium(IPDPS 2018),May 21-25, 2018,USA,515-519

 
Xiaoming Chen1, Michael Niemier, Xiaobo Sharon Hu,Nonvolatile Lookup Table Design Based on Ferroelectric Field-Effect Transistors,International Symposium on Circuits and Systems,May 27-30, 2018,Italy,1-4

 
Jingxiu Su, Zhenyu Li, Stephane Grumbach, Kave Salamatian, Chunjing Han and Gaogang Xie,Toward Accurate Inference of Web Activities from Passive DNS Data,IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service,Jun 04-06, 2018,Canada,1-6

 
Kun Huang and Zhaohua Wang,A Hybrid Approach to Scalable Name Prefix Lookup,IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service,Jun 04-06, 2018,Canada,1-10

 
Jingrong Zhang, Zihao Wang, Yu Chen, Zhiyong Liu and Fa Zhang*. ,Memory-Efficient and Stabilizing Management System and Parallel Methods for RELION Using CUDA and MPI. ,International Symposium on Bioinformatics Research and Applications,Jun 08-11, 2018,Beijing, China,205-216

 
Shaopeng Dai, Wanling Gao, Biwei Xie, Minghe Yu, Jianan Chen,Defei Kong, Rui Han, Jinheng Li,Evaluating Index Systems of High Energy Physics,The First Workshop on Big Scientific Data Benchmarks, Architecture, and Systems,Jun 12, 2018,China,15-26

 
Minghe Yu, Yaxuan Zang1, Shaopeng Dai, Daoyi Zheng, Jinheng Li,Evaluating Graph Database Systems for Biological Data,The First Workshop on Big Scientific Data Benchmarks, Architecture, and Systems,Jun 12, 2018,China,27-42

 
Jacob Brock, Chen Ding, Rahman Lavaee, Fangzhou Liu, Liang Yuan,Prediction and Bounds on Shared Cache Demand from Memory Access Interleaving,Proceedings of the 2018 ACM SIGPLAN International Symposium on Memory Management,Jun 14, 2018,USA,96-108


Hao Wang, Wentao Ouyang, Huawei Shen, Xueqi Cheng,ULE:Learning User and Location Embeddings for POI Recommendation,IEEE 3rd International Conference on Data Science in Cyberspace(IEEE 2018),Jun 18-21, 2018,China,99-106

 
Hongyu Pan, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,Mean-variance Loss for Deep Age Estimation from A Face,IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),Jun 18-22, 2018,Salt Lake City, USA,5285-5294

 
Lanqing Hu, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen,Duplex Generative Adversarial Network for Unsupervised Domain Adaptation,IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),Jun 18-22, 2018,Salt Lake City, USA

 
Xuepeng Shi, Shiguang Shan, Meina Kan, Shuzhe Wu, Xilin Chen,Real-Time Rotation-Invariant Face Detection With Progressive Calibration Networks,IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),Jun 18-22, 2018,Salt Lake City, USA

 
Yong Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen,Structure Inference Net: Object Detection Using Scene-Level Context and Instance-Level Relationships,IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),Jun 18-22, 2018,Salt Lake City, USA,6985-6994

 
Shiqi Lian, Yinhe Han, Xiaoming Chen, Ying Wang, Hang Xiao,Dadu-P: A Scalable Accelerator for Robot Motion Planning in a Dynamic Environment,Design Automation Conference,Jun 24-28, 2018,USA,1-6

 
Taoran Xiang, Yujing Feng, Xiaochun Ye, Xu Tan, Wenming Li, Yatao Zhu, Meng Wu, Hao Zhang, and Dongrui Fan. ,Accelerating CNN algorithm with fine-grained dataflow architectures,IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications,Jun 28-30, 2018, Exeter, UK,243-251

 
Yujing Feng, Taoran Xiang, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Da Wang, Dongdong Wu, Zhimin Tang.,Optimizing the efficiency of data transfer in dataflow architectures,IEEE International Conference On High Performance Computing and Communications,Jun 28-30, 2018, Exeter, UK,140-149

 
Zhuojian Xiao,Geospatial semantics similarity measure based on heterogeneous information network,The 26th International Conference on Geoinformatics,Jun 28, 2018,Kunming, China,32-32

 
Xiaodong Liu,Queue-waiting-time based Load Balancing Algorithm for Fine-grain Microservices,2018 International Conference on Services Computing,Jul 02, 2018,USA,176-191

 
Jiwei Wang, Yiqiang Chen, Yang Gu, Yunlong Xiao, Haonan Pan,SensoryGANs: An Effective Generative Adversarial Framework for Sensor-based Human Activity?Recognition,2018 International Joint Conference on Neural Networks,Jul 08-13, 2018,Rio de Janeiro Brazil,1-8

 
Xueying Wang, Lei Liu, Guangli Li, Xiao Dong, Peng Zhao, Xiaobing Feng,Background subtraction on depth videos with convolutional neural networks,2018 International Joint Conference on Neural Networks,Jul 08-13, 2018,Rio de Janeiro Brazil,1-7

 
Yixing Fan, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Chengxiang Zhai, Xueqi Cheng,Modeling Diverse Relevance Patterns in Ad-hoc Retrieval,The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval(SIGIR 2018),Jul 08-12, 2018,Ann Arbor, USA,375-384

 
Yue Feng, Jun Xu, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Wei Zeng, Xueqi Cheng,From Greedy Selection to Exploratory Decision-Making: Diverse Ranking with Policy-Value Networks,The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval(SIGIR 2018),Jul 08-14, 2018,Ann Arbor, USA,125-134

 
Ying Wang, Dejun Jiang, Jin Xiong,Caching or Not: Rethinking Virtual File System for Non-Volatile Main Memory,The 10th USENIX Workshop on Hot Topics in Storage and File Systems,Jul 08-14, 2018,USA,1-7

 
Bo Yang, Min Liu,Keeping in Touch with Collaborative UAVs: A Deep Reinforcement Learning Approach,Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence,Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden,562-568

 
Hao Wang, Wentao Ouyang, Huawei Shen, Xueqi Cheng,Exploiting POI-Specific Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden,3877-3883

 
Shenghua Liu,NeuCast:Seasonal Neural Forecast of Power Grid Time Series,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden,3315-3321

 
Hainan Zhang,Jun Xu, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng,Reinforcing Coherence for Sequence to Sequence Model in Dialogue Generation,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-15, 2018,Stockholm, Sweden,4567-4573

 
Ling Luo, Xiang Ao, Feiyang Pan, Tong Zhao, Ningzi Yu, Qing He,Beyond Polarity: Interpretable Financial Sentiment Analysis with Hierarchical Query-driven Attention,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden


Haochao Ying, Fuzhen Zhuang, Fuzheng Zhang, Yanchi Liu, Guandong Xu, Xing Xie, Hui Xiong, Jian Wu,Sequential Recommender System based on Hierarchical Attention Networks,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden

 
Juncen Li, Ping Luo, Ganbin Zhou, Fen Lin, Cheng Niu,Adaboost with auto-evaluation for conversational models,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden

 
Xiao Zhang, Wenzhong Li, Vu Nguyen, Fuzhen Zhuang*, Hui Xiong, Sanglu Lu,Label-Sensitive Task Grouping by Bayesian Nonparametric Approach for Multi-Task Multi-Label Learning,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden

 
Yuan Zhang, Hongshen Chen, Yihong Zhao, Qun Liu, Dawei Yin,Learning Tag Dependencies for Sequence Tagging,Proceddings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2018),Jul 13-19, 2018,Stockholm, Sweden,4581-4587

 
Yue Zhao, Yuanzhuo Wang, Xiaolong Jin,Xueqi Cheng,Document Embedding Enhanced Event Detection with Hierarchical and Supervised Attention,56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(ACL 2018),Jul 15-20, 2018,Melbourne, Australia,414-419

 
Ruqing Zhang, Jiafeng Guo,Yixing Fan, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng,Learning to Control the Specificity in Neural Response Generation,56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(ACL 2018),Jul 15-20, 2018,Melbourne, Australia,1108-1117

 
Hainan Zhang, Jun Xu, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng,Tailored Sequence to Sequence Models to Different Conversation Scenarios,56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(ACL 2018),Jul 15-20, 2018,Melbourne, Australia,1479-1488

 
Shuman Liu, Hongshen Chen, Zhaochun Ren, Yang Feng, Qun Liu, Dawei Yin,Knowledge Diffusion for Neural Dialogue Generation,56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(ACL 2018),Jul 15-20, 2018,Melbourne, Australia,1489-1498

 
Xin He, Liu Ke, Wenyan Lu, Guihai Yan, Xuan Zhang,AxTrain: Hardware-Oriented Neural Network Training for Approximate Inference,ACM/IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED,18),Jul 23-25, 2018,USA,2001-2006

 
Kun Huang, Zhaohua Wang and Gaogang Xie,Scalable High-Speed NDN Name Lookup,ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems ,Jul 23-24, 2018,USA,55-65

 
Shen Li, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen,Continuity-discrimination convolutional neural network for visual object tracking,International Conference on Multimedia and Expo (ICME),Jul 23-26, 2018,San Diego, USA.

 
Zijun Xu, Li Su, Shuhui Wang, Qingming Huang, Yuan Zhang,S2L: Single-Streamline For Complex Video Event Detection,International Conference on Multimedia and Expo (ICME),Jul 23-26, 2018,San Diego, USA.

 
Kai Xu, Guorong Li, Huijuan Xu, Weigang Zhang, Qingming Huang,Edge Guided Generation Network for Video Prediction,International Conference on Multimedia and Expo (ICME),Jul 23-26, 2018,San Diego, USA.

Changsu Liao, Li Su, Weigang Zhang, Qingming Huang,Semantic Manifold Alignment in Visual Feature Space for Zero-Shot Learning,International Conference on Multimedia and Expo (ICME),Jul 23-26, 2018,San Diego, USA.


Xiaobin Liu, Shiliang Zhang, Qingming Huang, Wen Gao,RAM: A Region-Aware Deep Model for Vehicle Re-Identification,International Conference on Multimedia and Expo (ICME),Jul 23-26, 2018,San Diego, USA.

 
Bing Liang, Zhiwen Pan, Jingce Xu, Wen Ji, Yiqiang Chen,Quality-Complexity-Task?Universal?Intelligence?Measurement,Proceedings of the 3rd International Conference on Crowd Science and Engineerin,Jul 28-31, 2018,Singapore,1-20

 

Kun Huang and Xuelin Chen,A Power-Efficient Approach to TCAM-based Regular Expression Matching,International Conference on Computer Communication and Networks,Jul 30- Aug 02, 2018,China,1-9

 

Jindong Wang, Vincent W. Zheng, Yiqiang Chen, Meiyu Huang,Deep Transfer Learning for Cross-domain Activity Recognition,The 3rd International Conference on Crowd Science and Engineering ,Jul 31- Aug 01, 2018,Singapore,1-8


Donghui Ding, Tiantian Duan, Linpeng Jia, Kang Li, Zhongcheng Li, Yi Sun,InterChain: A Framework to Support Blockchain Interoperability,Asia-Pacific Workshop on Networking ,Aug 02-03, 2018,China,1-2


Yulin Li, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xilin Chen,A benchmark for full rotation head tracking,International Conference on Pattern Recognition (ICPR),Aug 20-24, 2018,Beijing, China


Xuesong Niu, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen ,SynRhythm: Learning a Deep Heart Rate Estimator from General to Specific,International Conference on Pattern Recognition (ICPR),Aug 20-24, 2018,Beijing, China,3580-3585

 
Hongyu Pan, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,Revised Contrastive Loss for Robust Age Estimation From Face,International Conference on Pattern Recognition (ICPR),Aug 20-24, 2018,Beijing, China,3586-3591

 
Yu Song, Yunshun Cui, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,Scene Text Detection via Deep Semantic Feature Fusion and Attention-based Refinement,International Conference on Pattern Recognition (ICPR),Aug 20-24, 2018,Beijing, China,3747-3752


Shiying Luo, Meina Kan, Shuzhe Wu, Xilin Chen, Shiguang Shan,Face Anti-Spoofing with Multi-Scale Information,International Conference on Pattern Recognition (ICPR),Aug 20-24, 2018,Beijing, China


Wen Zhang, Jiawei Hu, Yang Feng and Qun Liu,Refining Source Representations with Relation Networks for Neural Machine Translation,the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018),Aug 20-26, 2018,SantaFe, America,1292-1303

 
Junmin Xiao, Shigang Li, Baodong Wu, He Zhang, Kun Li, Erlin Yao, Yunquan Zhang, Guangming Tan,Communication-Avoiding for Dynamical Core of Atmospheric General Circulation Model,Proceedings of the 47th International Conference on Parallel Processing,Aug 05-08, 2018,Japan,12-12

 
Shigang Li, Baodong Wu, Yunquan Zhang, Xianmeng Wang, Jianjiang Li, Changjun Hu, Jue Wang, Yangde Feng, Ningming Nie,Massively Scaling the Metal Microscopic Damage Simulation on Sunway TaihuLight Supercomputer,Proceedings of the 47th International Conference on Parallel Processing,Aug 05-08, 2018,Japan,47-47

 
Hao Tang, Erlin Yao, Guangming Tan, Xiuhua Guo, A Fast and Accurate 3D Fine-Tuning Convolutional Neural Network for Alzheimer’s Disease Diagnosis, ,Independent Commission for Aid Impact,Aug 09-10, 2018,Jinan, China,115-126

 
Jun Zhang, Rui Hou, Wei Song, Zhiyuan Zhan, Boyan Zhao, MingyuChen, Dan Meng ,Stateful Forward-Edge CFI Enforcement with Intel MPX ,ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE,Aug 10-11, 2018,China,79-94

 
Jiyun Cui, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,RGB-D Face Recognition: A Comparative Study of Representative Fusion Schemes,in Proc. 13th Chinese Conference on Biometric Recognition (CCBR),Aug 11-12, 2018 (Best Poster Paper),Xinjiang, China,358-366

 
Junmin Xiao, Shigang Li, Baodong Wu, He Zhang, Kun Li, Erlin Yao, Yunquan Zhang, and Guangming Tan. ,Communication-Avoiding for Dynamical Core of Atmospheric General Circulation Model.,International Conference on Parallel Processing ,Aug 13-16, 2018,USA,1-10

 
Wenqi Chou, Yuanzhuo Wang, Xiaolong Jin,Joint Detection of Topic Entity and Relation for Simple Question Answering,The 11th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management(KSEM 2018),Aug 17-19, 2018,China,371-382


Jian Sun, Yaohui Zhu, Shuqiang Jiang,One-shot learning for RGB-D hand-held object recognition,International Conference on Internet Multimedia Computing and Service,Aug 17-19, 2018,Nanjing, China,111-116

 
Shenghua Liu,EagleMine:Vision-Guided Mining in Large Graphs,Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining,Aug 19-23, 2018,London, UK

 
Qun Huang, Patrick P. C. Lee, Yungang Bao,SketchLearn: Relieving User Burdens in Approximate Measurement with Automated Statistical Inference,ACM SIGCOMM 2018,Aug 19-26, 2018,Hungary,576-591

 
Tong Yang、Jie Jiang、Peng Liu、Qun Huang、Junzhi Gong、Yang Zhou、Rui Miao、Xiaoming Li、Steve Uhlig,Elastic Sketch: Adaptive and Fast Network-wide Measurements,ACM SIGCOMM 2018,Aug 19-26, 2018,Hungary,561-575

 
Tong Yang, Lun Wang, Yulong Shen, Muhammad Shahzad, Qun Huang,Empowering Sketches with Machine Learning for Network Measurements,ACM SIGCOMM 2018 Workshop on Network Meets AI & ML,Aug 19-26, 2018,Hungary,15-20

 
Yiwen Shao、Sa Wang、Yungang Bao,CryptZip: Squeezing out the Redundancy in Homomorphically Encrypted Backup Data,9th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys 2018),Aug 26-29, 2018,Korea,301-308

 
Haomiao Ni, Hong Liu, Zichao Guo, Xiangdong Wang, Taijiao Jiang, Kuansong Wang, Yueliang Qian,Multiple Visual Fields Cascaded Convolutional Neural Network for Breast Cancer Detection,the 15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence,Aug 28, 2018,Nanjing, China,531-544

 
Jiacheng Zhao, Huimin Cui, Yalin Zhang, Jingling Xue, Xiaobing Feng,Revisiting Loop Tiling for Datacenters: Live and Let Live,ICS 2018,Aug 28-31, 2018,USA,328-340

 
Dongjie He, Lian Li, Lei Wang, Hengjie Zheng, Guangwei Li, Jingling Xue,Understanding and Detecting Evolution-induced Compatibility Issues in Android Apps,ASE 2018,Sep 03-07, 2018,France,167-177

 
Chen He, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen,Exemplar-Supported Generative Reproduction for Class ,Incremental Learning 29th British Machine Vision Conference (BMVC 2018),Sep 03-06, 2018,Newcastle upon Tyne, UK


Chunrui Han, Shiguang Shan, Meina Kan, Shuzhe Wu, Xilin Chen,Face Recognition with Contrastive Convolution,European Conference on Computer Vision (ECCV),Sep 08-14, 2018,Munich, Germany

 
Gang Zhang, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen,Generative Adversarial Network with Spatial Attention for Face Attribute Editing,European Conference on Computer Vision (ECCV),Sep 08-14, 2018,Munich, Germany

 
Yangyu Chen, Shuhui Wang, Weigang Zhang, Qingming Huang,Less Is More: Picking Informative Frames for Video Captioning,European Conference on Computer Vision (ECCV),Sep 08-14, 2018,Munich, Germany,367-384

 
Huajie Jiang, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen,Learning Class Prototypes via Structure Alignment for Zero-Shot Recognition,European Conference on Computer Vision (ECCV),Sep 08-14, 2018,Munich, Germany,121-138

 
Dawei Du, Yuankai Qi, Hongyang Yu, Yifan Yang, Kaiwen Duan, Guorong Li, Weigang Zhang, Qingming Huang, Qi Tian,The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection and Tracking,European Conference on Computer Vision (ECCV),Sep 08-14, 2018,Munich, Germany

 
Yangyu Chen, Weigang Zhang, Shuhui Wang, Liang Li, Qingming Huang,Saliency-Based Spatiotemporal Attention for Video Captioning,International Conference on Multimedia Big Data (BigMM),Sep 13-15, 2018,Xi'an, China

 
Jingwu Chen, Fuzhen Zhuang, Xin Hong, Xiang Ao, Xing Xie and Qing He,Attention-driven Factor Model for Explainable Personalized Recommendation,The 4th ACM SIGIR Informational Conference on the Theory of Information Retrieval,Sep 14-17, 2018,Tianjin, China

 
Guoxin Cui,Jun Xu, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Wei Zeng, Xueqi Cheng,MQGrad:Reinforcement Learning of Gradient Quantization in Parameter Server,The 4th ACM SIGIR Informational Conference on the Theory of Information Retrieval,Sep 14-17, 2018,Tianjin, China,83-90

 
Wei Zeng, Jun Xu, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng,Multi Page Search with Reinforcement Learning to Rank,The 4th ACM SIGIR Informational Conference on the Theory of Information Retrieval,Sep 14-17, 2018,Tianjin, China,175-178

 
Zhou Yang,Qingfeng Lan,Jiafeng Guo,Yixing Fan, Xiaofei Zhu, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng,A Deep Top-K Relevance Matching Model for Ad-hoc Retrieval,第24届中国信息检索大会,Sep 27-29, 2018,中国桂林,16-27

 
Shuhui Wang, Liang Li, Chenxue Yang and Qingming Huang,Regularized Topic-aware Latent Influence Propagation in Dynamic Relational Networks,International Workshop on Mobility Analytics for Spatio-temporal and Social Data (MATES) on 44th International Conference on Very Large Databases (VLDB),Sep 27-31, 2018,Rio de Janeiro

 
Tonglei Guo,Jiafeng Guo,Yixing Fan, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng,A Comparison between Term-based and Embedding-based Methods for Initial Retrieval,第25届中国信息检索大会,Sep 28-30, 2018,中国桂林,28-40

 
Chunwei Xia, Jiacheng Zhao, Huimin Cui, Xiaobing Feng,Characterizing DNN Models for Edge-Cloud Computing,IISWC2018,Sep 29- Oct 02, 2018,USA,82-83


Jun Xu,Hierarchical Answer Selection Framework for Multi-passage Machine Reading Comprehension,第26届中国信息检索大会,Sep 29- Oct 01, 2018,中国桂林,93-104


Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng,Generative Paragraph Vector,第27届中国信息检索大会,Sep 30- Oct 02, 2018,中国桂林,105-118

 
Shanshan Lv, Wentao Ouyang, Huawei Shen, Xueqi Cheng,Finding High-Quality Unstructured Submissions in General Crowdsourcing Tasks,第28届中国信息检索大会,Oct 01-03, 2018,中国桂林,198-210


Xiao Dong, Lei Liu, Guangli Li, Peng Zhao, Xiaobing Feng,Fast CNN Pruning via Redundancy-Aware Training,ICANN 2018,,Oct 04, 2018,Greek,3-13

 
Guangli Li, Lei Liu, Xueying Wang, Xiao Dong, Peng Zhao, Xiaobing Feng,Auto-tuning Neural Network Quantization Framework for Collaborative Inference Between the Cloud and Edge,ICANN 2018,Oct 04, 2018,Greek,402-411

 
Yuhao Ma, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen,Hierarchical Training for Large Scale Face Recognition with Few Samples Per Subject,IEEE International Conference on Image Processing (ICIP),Oct 07-10, 2018,Athens, Greece

 
Jiange Zhang, Qian Wang, Qing Yi, and Huimin Cui,Automating the Exchangeability of Shared Data Abstractions.,LCPC 2018,Oct 09, 2018,USA,1-1

 
Liang Yuan, Wesley Smith, Sicong Fan, Zixu Chen, Chen Ding, Yunquan Zhang,Footmark: A New Working Set Definition,The Workshop on Languages and Compilers for Parallel Computing,Oct 09, 2018,USA,1-8

 
Zenan Shen, Zhimeng Gan, Jinzhi Zhang, Fa Zhang, Xinyao Yi and Xiaohua Wan. , Analysis of Codon usagepatterns in Citrus Based on Coding Sequence Data. ,CCF Bioinformatics,Oct 12-14, 2018,Xi'an, China,-


Shuhao Jiang, Jiajun Li, Xin He, Guihai Yan, Xuan Zhang, Xiaowei Li,RiskCap: Minimizing Effort of Error Regulation for Approximate Computing,,2018 IEEE 27th Asian Test Symposium (ATS),Oct 15, 2018,Anhui, China,133-138


Xuesong Niu, Hu Han, Jiabei Zeng, Xuran Sun, Shiguang Shan, Yan Huang, Songfan Yang, and Xilin Chen,Automatic Engagement Prediction with GAP Feature,20th ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI),Oct 16-20, 2018,Boulder, USA

 
Zhiheng Lin, Ke Meng and Guangming Tan,Scalable Graph Traversal on GPUs. ,全国高性能计算学术年会2018,Oct 18-20, 2018,中国青岛,172-179

 
Weiqiang Wan, Junmin Xiao, Xuehai Hong and Guangming Tan.,Parallel implementation and optimization of large scale ocean data assimilation algorithm. ,全国高性能计算学术年会2018,Oct 18-20, 2018,中国青岛,194-201

 
张云尧,安仲奇,邢晶,霍志刚,基于用户级融合 IO 的 Key-Value 存储系统优化技术研究 ,全国高性能计算学术年会2018,Oct 18-20, 2018,中国青岛,-


史骁,利用多副本调度策略支持分布式对象存储的强一致性及负载均衡,全国高性能计算学术年会2018,Oct 18, 2018,中国青岛,119-128

 
赵然, 刘鸿瑾, 董暘暘, 常轶松, 陈明宇, 张科,SoPC FPGA云平台软硬件协同交互框架及深度学习加速应用,全国高性能计算学术年会2018,Oct 18-20, 2018,中国青岛,574-578

 
Zuojun Li, Mingyu Chen,A Hybrid Memory Trace Collection and Analysis Toolkit for DDR4,全国高性能计算学术年会2018,Oct 18-20, 2018,中国青岛,224-231

 
Xuda Zhou, Zidong Du, Qi Guo, Shaoli Liu, Chengsi Liu, Chao Wang, Xuehai Zhou, Ling Li, Tianshi Chen, Yunji Chen,Cambricon-S: Addressing Irregularity in Sparse Neural Networks through A Cooperative Software/Hardware Approach.,MICRO,Oct 20, 2018,Fukuoka, Japan,15-28


Jindong Wang, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Han Yu, Meiyu Huang, Philip S. Yu,Visual Domain Adaptation with Manifold Embedded Distribution Alignment,ACM International Conference on Multimedia,Oct 22-26, 2018,Korea,402-410

 
Yujing Feng, Han Li, Xu Tan, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Zhimin Tang.,Optimizing network efficiency of dataflow architectures through dynamic packet merging,International Green and Sustainable Computing Conference,Oct 22-24, 2018,Pittsburgh, USA,-

 
Avinab Marahatta, Ce Che, Fa Zhang, Zhiyong Liu. ,Energy-aware Fault-tolerant Scheduling Scheme based on Intelligent Prediction Model for Cloud Data Center. ,International Green and Sustainable Computing Conference,Oct 22-24, 2018,Pittsburgh, USA,1-15

 
Saiping Guan,Yuanzhuo Wang, Xiaolong Jin,Xueqi Cheng,Shared Embedding Based Neural Networks for Knowledge Graph Completion,Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management(CIKM 2018),Oct 22-26, 2018,Torino, Italy,247-256

 
Ruqing Zhang, Jiafeng Guo,Yixing Fan, Yanyan Lan, Jun Xu, Huanhuan Cao, Xueqi Cheng,Question Headline Generation for News Articles,Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management(CIKM 2018),Oct 22-26, 2018,Torino, Italy,617-626

 
Abhijit Das, Chiara Galdi, Hu Han, Raghavendra Ramachandra, Jean-Luc Dugelay, Antitza Dantcheva,Recent Advances in Biometric Technology for Mobile Devices,9th IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems (BTAS),Oct 22-25, 2018,Los Angeles, USA,1-11

 
Yiling Wu, Shuhui Wang, Qingming Huang,Learning Semantic Structure-preserved Embeddings for Cross-modal Retrieval,26th ACM International Conference on Multimedia (ACMMM),Oct 22-26, 2018,Seoul, Korea,825-833

 
Liang Li, Shuhui Wang, Shuqiang Jiang, Qingming Huang,Attentive Recurrent Neural Network for Weak-supervised Multi-label Image Classification,26th ACM International Conference on Multimedia (ACMMM),Oct 22-26, 2018,Seoul, Korea,1092-1100

 
Jiangyangbang Yan, Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang,When to Learn What: Deep Cognitive Subspace Clustering,26th ACM International Conference on Multimedia (ACMMM),Oct 22-26, 2018,Seoul, Korea

 
Qianqian Xu, Jiechao Xiong, XInwei Sun, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, Qingming Huang,Yuan Yao,A Margin-based MLE for Crowdsourced Partial Ranking,26th ACM International Conference on Multimedia (ACMMM),Oct 22-26, 2018,Seoul, Korea

 
Shuhui Wang, Yangyu Chen, Junbao Zhuo, Qingming Huang, Qi Tian,Joint Global and Co-Attentive Representation Learning for Image-Sentence Retrieval,26th ACM International Conference on Multimedia (ACMMM),Oct 22-26, 2018,Seoul, Korea,1398-1406

 
Dong Li, Zhaonian Zhang, Zhiwei Xu,KLRA: A Kernel Level Resource Auditing Tool For IoT Operating System Security, WS Security,The?Third ACM/IEEE Symposium on Edge Computing,Oct 25-27, 2018,USA,online

 
Xin Zhang, Guang-Ming Tang, Xiao-Chun Ye, Dong-Rui Fan, Ning-Hui Sun,A 16-bit Bit-Slice 64-bit RSFQ Microprocessor Architecture,2018 Applied Superconductivity Conference (ASC 2018),Oct 28- Nov 02, 2018,Washington DC, USA,online

 
Pei-Yao Qu, Guang-Ming Tang, Xiao-Chun Ye, Dong-Rui Fan, Ning-Hui Sun,A Bit-Slice Butterfly Processing Units for 64-point RSFQ FFT,2018 Applied Superconductivity Conference (ASC 2018),Oct 28- Nov 02, 2018,Washington DC, USA,online

 
Pei-Shi Yu, Guang-Ming Tang, Xiao-Chun Ye, Dong-Rui Fan, Ning-Hui Sun,A Bit-Slice Tiny Encryption Algorithm for 64-bit RSFQ Accelerators,2018 Applied Superconductivity Conference (ASC 2018),Oct 28- Nov 02, 2018,Washington DC, USA,online

 
Shaobo Liu, Xiaoming Yu,Xueqi Cheng,Exploiting Contextual Information via Dynamic Memory Network for Event Detection,The 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018),Oct 31- Nov 04, 2018,Brussels, Belguim,1030-1035

 
Wanling Gao, Jianfeng Zhan , Lei Wang, Chunjie Luo, Zhen Jia, Daoyi Zheng, Chen Zheng,
Xiwen He, Hainan Ye, Haibin Wang, Rui Ren,Data Motifs: A Lens Towards Fully Understanding Big Data and AI Workloads,The 27th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques,Oct 31- Nov 05, 2018,Cyprus,201-204

 
Jingqiang Chen; Hai Zhuge,Abstractive Text-Image Summarization Using Multi-Modal Attentional Hierarchical RNN,The 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018),Oct 31- Nov 04, 2018,Brussels, Belgium,4046-4056

 

Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang*, Meng Qu, Fen Lin, Qing He,Knowledge Graph Embedding with Hierarchical Relation Structure,The 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018),Oct 31- Nov 04, 2018,Brussels, Belgium

 
Chenze Shao, Yang Feng, Xilin Chen,Greedy Search with Probabilistic N-gram Matching for Neural Machine Translation,The 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018),Oct 31- Nov 04, 2018,Brussels, Belgium,4778-4784

 
Wen Zhang, Liang Huang, Yang Feng, Lei Shen, Qun Liu,Speeding Up Neural Machine Translation Decoding by Cube Pruning,The 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018),Oct 31- Nov 04, 2018,Brussels, Belgium,4284-4294

 
Jiu Liu, Feng Li, Lian Li, Xiaobing Feng,CloudRaid : Hunting Concurrency Bugs in the Cloud via Log-Mining,FSE'18,Nov 04, 2018,USA,3-14

 
Dawen Xu, Kaijie Tu, Ying Wang, Cheng Liu, Bingsheng He, Huawei Li,FCN-engine: accelerating deconvolutional layers in classic CNN processors,Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design,Nov 05-08, 2018,San Diego, California, USA,111-116

 
Zhe Zhang, Nian Wang, Li Cui,Fine-Fit: A Fine-grained Gym Exercises Recognition System,The 24th Asia-Pacific Conference on Communications,Nov 12-14, 2018,Ningbo, China,-


Wang X., Jia H., Li Z., Zhang Y. , Implementation and Optimization of Multi,International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, ICA3PP 2018,Nov 15-17, 2018,Guangzhou, China,1-20

 
Xiao Wang, Haipeng Jia, Zhihao Li, Yunquan Zhang,Implementation and Optimization of Multi-dimensional Real FFT on ARMv8 Platform,International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing,Nov 15-17, 2018,Guangzhou, China,1-16

 
Jingxiu Su, Zhenyu Li, Stephane Grumbach, Muhammad Ikram, Kave Salamatian and Gaogang Xie,Web Tracking Cartography with DNS records, International Performance Computing and Communications Conference,Nov 17-19, 2018,USA,1-8

 
Donghui Ding, Kang Li, Zhongcheng Li, Jun Li, Yi Sun,Privacy Protection for Blockchains with Account and Multi-Asset Model,China Blockchain Conference,Nov 23-25, 2018,China,1-10

 
Chengpeng Chen, Xinhang Song, Shuqiang Jiang,Focal Loss for Region Proposal Network,Pattern Recognition and Computer Vision-First Chinese Conference,Nov 23-26,2018,Guangzhou, China,368-380

 
Yanzhen Gao, Xiaozhen Bao, Jing Xing, Zheng Wei, Jie Ma,Peiheng Zhang,STrieGD: A Sampling Trie Indexed Compression Algorithm for Large-Scale Gene Data ,IFIP International Conference on Network and Parallel Computing,Nov 28- Dec 02, 2018,Japan,27-38


Lijuan Chen,Liang Pang, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng,RI-Match:Integrating both Representations and Interactions for Deep Semantic Matching,14th Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS 2018),Nov 28-30, 2018,China,90-102

 
Wenli Zhang, Ke Liu, Hui Song, Lan Yu, Minyu Chen,Labeled Network Stack: A Co-Designed Stack for Low Tail-Latancy and High Concurrency in Datacenter Services,NPC 2018(The 15th Annual IFIP International Conference on Network and Parallel Computing),Nov 28- Dec 02, 2018,Japan,132-136

 
Huiying Lan, Zidong Du,DLIR: An Intermediate Representation for Deep Learning Processors,NPC 2018,Nov 28- Dec 02, 2018,Japan,169-173


Xiao Zhang, Huiying Lan, Tian Zhi,Leveraging Subgraph Extraction for Performance Portable Programming Frameworks on DL Accelerators,NPC 2018,Nov 28- Dec 02, 2018,Japan,179-184

 
Jiacheng Zhao, Yisong Chang, Denghui Li, Chunwei Xia, Huimin Cui, Ke Zhang, Xiaobing Feng,On Retargeting the AI Programming Framework to New Hardwares,NPC 2018,Nov 28- Dec 02, 2018,Japan,39-51

 
Xu Chang, Li Zha,Performance Analysis and Optimization of Alluxio with OLAP workloads over Virtual Infrastructure,The 5th International Conference on Big Scientific Data Management (BigSDM 2018),Nov 30- Dec 01, 2018,China,-


Xuesong Niu, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,VIPL-HR: A Multi-modal Database for Pulse Estimation from Less-constrained Face Video,14th Asian Conference on Computer Vision (ACCV),Dec 02-06, 2018,Perth, Australia,1-16

 
Yuanshun Cui, Jie Li, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,TKDN: Scene Text Detection via Keypoints Detection,14th Asian Conference on Computer Vision (ACCV),Dec 02-06, 2018,Perth, Australia,1-14

 
Mengying Hu, Hu Han, Shiguang Shan, and Xilin Chen,Multi-label Learning from Noisy Labels with Non-linear Feature Transformation,14th Asian Conference on Computer Vision (ACCV),Dec 02-06, 2018,Perth, Australia,1-14


Nan Lai, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen,Task-adaptive Feature Reweighting for Few Shot Classification,14th Asian Conference on Computer Vision (ACCV),Dec 02-06, 2018,Perth, Australia

 
Yirong Mao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen,COSONet: Compact Second-Order Network for Video Face Recognition,14th Asian Conference on Computer Vision (ACCV),Dec 02-06, 2018,Perth, Australia

 
Yongjian Xin, Shuhui Wang, Liang Li, Weigang Zhang, Qingming Huang,Reverse Densely Connected Feature Pyramid Network for Object Detection,14th Asian Conference on Computer Vision (ACCV),Dec 02-06, 2018,Perth, Australia

 
Yiqiang Chen, Yingwei Zhang, Xinlong Jiang, Xin Zeng, Ruizhe Sun, Hanchao Yu,COSA: Contextualized and Objective System to Support ADHD Diagnosis,IEEE International Conference?on Bioinformatics and Biomedicine,Dec 03-06, 2018,Madrid, Spain,1195-1202

 

Rui Yan, Fei Ren, Zihao Wang, Lihua Wang, Yubo Ren, Yudong Liu, Xiaosong Rao, Chunhou Zheng, and Fa Zhang. ,A Hybrid Convolutional and Recurrent Deep Neural Network for Breast Cancer Pathological Image Classification. ,IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine,Dec 03-06, 2018,Madrid, Spain,25-36

 
Zihao Wang, Mingzhe Zhang, Jingrong, Rui Yan, Xiaohua Wan, Zhiyong Liu, Fa Zhang, Xuefeng Cui. ,A Dynamic Memory Management on Many-core Coprocessor for the Acceleration of Storage-intensive Bioinformatics Application. ,IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine,Dec 03-06, 2018,Madrid, Spain,771-774

 
Yu Hao, Renmin Han, Xiaohua Wan, Fa Zhang。, Fiducial Marker Detection via Deep Learning Approach for Electron Tomography.,IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine,Dec 03-06, 2018,Madrid, Spain,642-645

 
Nian Wang, Jing Xiao, Li Cui,EasiSMR Recognizing Non-Specific Low Back Pain Symptomatic Muscles Using Multi-Muscles Fusion based Machine Learning,2018 4th IEEE International Conference on Computer and Communications,Dec 07-10, 2018,Chengdu, China,-


Li Xu,Automatic Modulation Classification with Gaussian Distributed Frequency Offset,IEEE 4th International Conference on Computer and Communications(ICCC 2018),Dec 07-10, 2018,China,878-882

 
Li Xu,A Novel Sparse Extreme Learning Machine based Classifier,IEEE 4th International Conference on Computer and Communications(ICCC 2018),Dec 07-10, 2018,China,883-887

 
Li Xu,Blind Identification of Signals with Stochastic Frequency Offset in Non-cooperative Environment,IEEE 4th International Conference on Computer and Communications(ICCC 2018),Dec 07-10, 2018,China,1283-1287

 
Dong Li, Bin Huang, Li Cui, Zhiwei Xu,WebletScript: A Lightweight Distributed JavaScript Engine?for Internet of Things,IEEE Global Communications Conference,Dec 09-13, 2018,Abu Dhabi, UAE,online

 
Dong Li, Bin Huang, Li Cui, Zhiwei Xu,WebletScript:A Lightweight Distributed JavaScript Engine for Internet of Things,IEEE Global Communications Conference,Dec 09-13, 2018,Abu Dhabi, UAE,-

 
Shuang Chen, Min Liu, Sheng Sun, Zhenzhen Jiao, Meng Zhang, Dong Li,Socially Aware Task Selection Game for Users in Mobile Crowdsensing,IEEE Global Communications Conference,Dec 09-13, 2018,Abu Dhabi, UAE,1-7


Xiao Pang, Min Liu, Zhongcheng Li, Zhenzhen Jiao, Sheng Sun,Trust Function Based Spinal Codes over the Mobile Fading Channel Between UAVs,IEEE Global Communications Conference,Dec 09-14, 2018,Abu Dhabi, UAE,1-7

 
Rui Ren, Jiechao Cheng, Yan Yin, Jianfeng Zhan,Lei Wang,Jinheng Lix, Chunjie Luo,Deep Convolutional Neural Networks for Log Event Classification on Distributed Cluster Systems,IEEE International Conference on Big Data ,Dec 09-14, 2018,USA,1639-1646

 
Xinhui Tian, Biwei Xie, Jianfeng Zhan,Cymbalo: An Efficient Graph Processing Framework for Machine Learning,16th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications,Dec 10-14, 2018,Melbourne, Australia,572-579

 
Fengfeng Pan, Jin Xiong, Yijie Shen, Tianshi Wang, Dejun Jiang,H-Scheduler: Storage-Aware Task Scheduling for Heterogeneous-Storage Spark Clusters,The 24th International Conference on Parallel and Distributed Systems,Dec 10-14, 2018,Singapore,1-9

 
XingWang Xiong\Lei Wang\WanLing Gao\Rui Ren\Ke Liu\Chen Zheng\Yu Wen\Yi Liang,DCMIX: The Mixture Workloads for the Cloud Data Center,International Symposium on Benchmarking, Measuring and Optimizing,Dec 10-12, 2018,USA,-

 
Wenming Li, Xiaochun Ye, Da Wang, Hao Zhang, Dongdong Wu, Zhimin Zhang, Dongrui Fan.,WEAVER: An Energy Efficient, General-Purpose Acceleration

 
Architecture for String Operations in Big Data Applications,IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications,Dec 11-13, 2018,Melbourne, Australia,47-54

 
Gang Xu, Xiaoxiao Li, Guojun Yuan, Zhan Wang, Guangming Tan, Xuejun An,Routing and Spectrum Allocation for Time Varying Traffic by Artificial Bee Colony Algorithm in Elastic Optical Networks, IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications ,Dec 11-13, 2018,Melbourne, Australia,131-143

 
Xiao Shi,Using Centralized I/O Scheduling Service(CISS) to Improve Cloud Object Storage Performance,IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications,Dec 11, 2018,Melbourne, Australia,9-9

 
Xin Han, Liang Zhao、Zhishan Guo、Xingwu Liu,An Improved Speedup Factor for Sporadic Tasks with Constrained Deadlines under Dynamic Priority Scheduling,IEEE Real-Time Systems Symposium,Dec 11-14, 2018,USA,447-455

 
Xingwu Liu、Zhida Pan、Yuyi Wang、Roger Wattenhofer,Impatient Online Matching,International Symposium on Algorithms and Computation,Dec 16-19, 2018,China,6201-6212

 
Qin Zhang, Li Zha,A Survey on Deep Learning Benchmarks:Do We Still Need New Ones?,2018 International Symposium on Benchmarking, Measuring and Optimizing (Bench 2018),Dec 21, 2018,USA,-

 
Renqiang Li, Hong Liu, Xiangdong Wang, Yueliang Qian,DSBI: Double-Sided Braille Image Dataset and Algorithm Evaluation for Braille Dots Detection, International Conference on Video and Image Processing,Dec 29, 2018, HongKong, China,1-5

 
Wang Y, Li X, Zang D, et al.,Accelerating FM-index Search for Genomic Data Processing,International Conference on Parallel Processing ,2018,China,65-72

 
Baodong Wu, Shigang Li, Hang Cao, Yunquan Zhang, Junmin Xiao, He Zhang, and Minghua Zhang,A Highly Scalable Finite-Difference Dynamical Core of Atmospheric General Circulation Model based on 3D Decomposition. .,International Conference on Parallel and Distributed Systems,2018,Singapore,1-11

 
L. Liu, Y. Zhou, J. Yuan, L. Tian and J. Shi,Fronthaul Capacity Requirement Minimization via Physical Layer Caching in Cloud-RAN,IEEE Global Communications Conference,2018,Abu Dhabi, United Arab Emirates,1-6

 
K. Hou , Y. Zhang , Shi J, ,Motion Planning Based on Artificial Potential Field for Unmanned Tractor in Farmland,International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics,2018,Cham,153-162

 
X. Mu, H. Li, C. Chen, J. Yuan, B. Bai,A New Algebra-Based Method for Constructing Protograph LDPC Codes,IEEE 10th International Symposium on Turbo Codes & Iterative Information Processing,2018,Hong Kong, China,1-5

 
Z. Zhang, L. Tian, Y. Zhou, L. Liu, B. Sun and J. Shi.,Energy Efficient Dynamic Computing Resource Allocation in Centralized Radio Access Networks.,2018 IEEE International Conference on Communications (ICC),2018,Kansas City, MO,1-6

 
L. Liu, Y. Zhou, L. Tian, B. Sun and J. Shi. ,Interference Aware CoMP for Macrocell-Based Heterogeneous Ultra Dense Cellular Networks. ,2018 IEEE International Conference on Communications (ICC),2018,Kansas City, MO,1-6


H. Zhao, Y. Zhou, B. Sun, L. Tian and J. Shi,Cyclic Spectrum Based Intelligent Modulation Recognition with Machine Learning,International Conference on Wireless Communications and Signal Processing,2018,Zhejiang, China,1-6

 
Baoyu Jing, Chenwei Lu, Deqing Wang, Fuzhen Zhuang, Cheng Niu,Cross-Domain Labeled LDA forText Classification,ICDM 2018

 
Fei Yi, Zhiwen Yu, Fuzhen Zhuang, Xiao Zhang, Bin Guo, Hui Xiong,An Integrated Model for Crime Prediction Using Temporal and Spatial Factors,ICDM 2018

 
Jia He, Rui Liu,Fuzhen Zhuang*, Fen Lin, Cheng Niu, Qing He,A General Cross-domain Recom-mendation Framework via Bayesian Neural Network,ICDM 2018

 
Kai Shu, Suhang Wang, Huan Liu, Jiliang Tang, Yi Chang, Ping Luo,Exploiting User Actions for App Recommendations,International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM) 2018,139-142

 
Xi Yang, Yuwei Huang, Fuzhen Zhuang*, Lishan Zhang, Shenquan Yu,Automatic Chinese Short Answer Grading with Deep Autoencoder ,International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED)

 
Xiang Ao, Yang Liu, Zhen Huang, Luo Zuo, Qing He,Free-rider Episode Screening via Dual Partition Model,The 23rd International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA)

 
Ying Sun, Hengshu Zhu*, Fuzhen Zhuang*, Jingjing Gu, Qing He,Exploring the Urban Region-of-Interest through the Analysis of Online Map Search Queries,KDD 2018,2269-2278

 
Yuanbo Xu, Yongjian Yang, Jiayu Han, En Wang, Fuzhen Zhuang, Hui Xiong,Exploiting the Sentimental Bias between Ratings and Reviews for Enhancing Recommendation,ICDM 2018

 
Yuwei Huang, Xiyang, Fuzhen Zhuang*, Lishan Zhang, Shengquan Yu,Automatic Chinese Reading Comprehension Grading by LSTM with Knowledge Adaptation,PAKDD 2018

 
Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Zheng-yu Niu, Deqing Wang, Qing He,MultiE: Multi-Task Embedding for Knowledge Base Completion,CIKM 2018

 
Shuhui Wang, Liang Li, Chenxue Yang and Qingming Huang,Regularized Topic-aware Latent Influence Propagation in Dynamic Relational Networks,MATES workshop VLDB

 
Junmin Xiao, Shijie Wang, Weiqiang Wan, and Guangming Tan. ,S-EnKF: co-designing for scalable ensemble Kalman filter 
,Principles and Practice of Parallel Programming ,Feb 16-20, 2019,Washington DC, USA,15-26

 
Ke Meng, Guangming Tan, jiajia Li and Ninghui Sun. ,A pattern based algorithmic autotuner for graph processing on GPUs. ,Principles and Practice of Parallel Programming ,Feb 16-20, 2019,Washington DC, USA,201-213

 
Ke Zhang, Yisong Chang, Mingyu Chen, Yungang Bao, Zhiwei Xu,ZyForce: An FPGA-based Cloud Platform for Experimental Curriculum of Computer System in University of Chinese Academy of Sciences,49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE),Feb 23- Mar 02, 2019,USA,1091-1091

 
Fan Yang, Zhan Wang, Xiaoxiao Ma, Guojun Yuan, Xuejun An ,SwitchAgg: A Further Step Towards In-Network Computation,International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays,Feb 24-26, 2019,California, USA,85-85


downloadFile