Hong-Na Geng, Fang Lv, Ming Zhong, Hui-Min Cui, Jingling Xue, and Xiao-Bing Feng. Automatic Target Description File Generation. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 1-13, 2022.

 
Jianfeng Zhan. Three laws of technology rise or fall. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 2, No. 1, pp. 1-8, 2022.

 

Jianfeng Zhan. Open-source computer systems initiative: The motivation, essence, challenges, and methodology. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 2, No. 1, pp. 1-8, 2022.


Tengxiang Zhang, Zi Qian, Hsuan Wei Fan, Jie Ren, Yuntao Wang, Yuanchun Shi. Easily‐add battery‐free wireless sensors to everyday objects: system implementation and usability study. CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, Vol. 4, No. 1, pp. 45-60, 2022.

 
Liu, J., Ji, W.. Evolution of Agents in the Case of a Balanced Diet. International Journal of Crowd Science, Vol. 6, No. 1, pp. 1-6, 2022.

 
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiangliang Zhang, Zhiyuan Qi, Zhiping Shi, and Qing He. Combat Data Shift in Few-shot Learning with Knowledge Graph. Frontiers of Computer Science, 17(1): 171305, 2023.


Zengqi Zhang, Sheng Sun, Min Liu, Zhongcheng Li. Network Lifetime Optimization in Multi-hop Industrial Cognitive Radio Sensor Networks. ACM Transactions on Sensor Networks, Vol. 19, No. 1, pp. 1-22, 2022.

 

Mo Zou, Mingzhe Zhang, Rujia Wang, Xian-He Sun, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, and Zhimin Tang. Accelerating Graph Processing with Lightweight Learning-Based Data Reordering. IEEE Computer Architecture Letters, Vol. 21, No. 1, pp. 5-8, 2022.

 
Haiyang Lin, Mingyu Yan, Xiaocheng Yang, Mo Zou, Wenming Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. Characterizing and Understanding Distributed GNN Training on GPUs. IEEE Computer Architecture Letters, Vol. 21, No. 1, pp. 21-24, 2022.

 

Yao Zhang, Zenan Shen, Xiangrui Meng, Liman Zhang, Zhiguo Liu, Mengjun Liu, Fa Zhang, Jin Zhao. Codon Usage Patterns Across Seven Rosales Species. BMC Plant Biology, Vol. 22, No. 1, pp. 65, 2022.


Xuyi Cai, Ying Wang, Lei Zhang. Optimus: An Operator Fusion Framework for Deep Neural Networks. Transactions on Embedded Computing Systems, Vol. 22, No. 1, pp. 1-26, 2022.


Weiwei Chen, Ying Wang, Ying Xu, Chengsi Gao, Cheng Liu, and Lei Zhang. A Framework for Neural Network Architecture and Compile Co-optimization. Transactions on Embedded Computing Systems, Vol. 22, No. 1, pp. 1-24, 2022.


Chuan Zhao, Xin Li, Zezhi Shao, HongJi Yang, Fei Wang. Multi-featured spatial-temporal and dynamic multi-graph convolutional network for metro passenger flow prediction. Connection Science, Vol. 34, No. 1, pp. 1252-1272, 2022.

 
Yang Liu, Xiang Ao, Linfeng Dong, Chao Zhang, Jin Wang, Qing He. Spatiotemporal Activity Modeling via Hierarchical Cross-Modal Embedding. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 34(1): 462-474, 2022.

 

Xinkai Song, Tian Zhi, Zhe Fan, Zhenxing Zhang, Xi Zeng, Wei Li, Xing Hu, Zidong Du, Qi Guo, Yunji Chen. Cambricon-G: A Polyvalent Energy-Efficient Accelerator for Dynamic Graph Neural Networks. IEEE Trans. Comput. Aided Des. Integr. Circuits Syst., Vol. 41, No. 1, pp. 116-128, 2022.

 
Jie Yang, Kaichun Mo, Yu-Kun Lai, Leonidas J. Guibas, Lin Gao. DSG-Net: Learning Disentangled Structure and Geometry for 3D Shape Generation. ACM Transactions on Graphics, Vol. 42, No. 1, pp. 1:1-1:17, 2022.

 
Zidong Du, Qi Guo, Yongwei Zhao, Xi Zeng, Ling Li, Limin Cheng, Zhiwei Xu, Ninghui Sun, Yunji Chen. Breaking the Interaction Wall: A DLPU-Centric Deep Learning Computing System. IEEE Trans. Computers, Vol. 71, No. 1, pp. 209-222, 2022.


Qing Wang, Cong Dong, Shijie Jian, Dan Du, Zhigang Lu, Yinhao Qi, Dongxu Han, Xiaobo Ma, Fei Wang, Yuling Liu. HANDOM: Heterogeneous Attention Network Model for Malicious Domain Detection. Computers & Security, Vol. 125, No. 1, pp. 103059, 2022.

 

Shuguang Chen, Jingyang Gao, Di Zhao, Pinjie Xu, Tian Zhang. Detection of Chip Layered Defects Based on Dual Focus Mechanism. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 2216, No. 1, pp. 012091-012101, 2022.


Feifei Yang, Jiuwen Zhu, Junfeng Wang, Liwei Zhang, Wenjun Wang, Xu Chen, Xixiang Lin, Qiushuang Wang, Daniel Burkhoff, S. Kevin Zhou, and Kunlun He. Self-supervised learning assisted diagnosis for mitral regurgitation severity classification based on color Doppler echocardiography. Annals of Translational Medicine 10, no. 1, 2022.

 
Luming Wang, Xu Zhang, Tianyue Lu, Mingyu Chen. Asynchronous memory access unit for general purpose processors. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 2, No. 2, pp. 1-4, 2022.

 
Jianfeng Zhan. A BenchCouncil view on benchmarking emerging and future computing. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 2, No. 2, pp. 1-9, 2022.


Yatao Li, Jianfeng Zhan. SAIBench: Benchmarking AI for Science. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 2, No. 2, pp. 1-10, 2022.


Jie Ren, Guangming Tang, Feng Wang, Siqi Li, Peiyao Qu, Xiaoping Gao, Liliang Ying, Shucheng Yang, Binhan Liu, Xue Zhang, Xi Gao, Wei Peng, Zhen Wang . Superconducting single flux quantum(SFQ)technology for power-efficiency computing. CCF Transactions on High Performance Computing, Vol. 4, No. 2, pp. 182-210, 2022.

 
Wenhua Shao, Haiyong Luo, Fang Zhao, Hui Tian, Jingyu Huang, Antonino Crivello. Floor Identification in Large-Scale Environments with Wi-Fi Autonomous Block Models. IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 18, No. 2, pp. 847-858, 2022.


Zixu Zhao, Yucheng Zhang, Long Long, Zaiwang Lu and Jinglin Shi. Efficient and adaptive lidar–visual–inertial odometry for agricultural unmanned ground vehicle. International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 19, No. 2, pp. 1-15, 2022.


Mingyu Yan, Mo Zou, Xiaocheng Yang, Wenming Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Yuan Xie. Characterizing and Understanding HGNNs on GPUs. IEEE Computer Architecture Letters, Vol. 21, No. 2, pp. 69-72, 2022.


Ji, W., Duan, L. Y., Huang, X., Chai, Y.. Astute Video Transmission for Geographically Dispersed Devices in Visual Iot Systems. IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 21, No. 2, pp. 448-464, 2022.

 

Liying Wang, Haiyong Luo, Qu Wang, Wenhua Shao, Fang Zhao. A Hierarchical LSTM-based Indoor Geomagnetic Localization Algorithm. IEEE Sensors Journal, Vol. 22, No. 2, pp. 1227-1237, 2022.


Shu-Yu Chen, Jia-Qi Zhang, Lin Gao, Yue He, Shihong Xia, Min Shi, Fang-Lue Zhang. Active Colorization for Cartoon Line Drawings. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 28, No. 2, pp. 1198-1208, 2022.


Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Jie Yang, Paul L. Rosin, Yu-Kun Lai, Xilin Chen. Learning on 3D Meshes with Laplacian Encoding and Pooling. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 28(2): 1317-1327, 2022.


Jingjing Gu, Qiang Zhou, Jingyuan Yang, Yanchi Liu, Fuzhen Zhuang, Yanchao Zhao, and Hui Xiong. Exploiting Interpretable Patterns for Flow Prediction in Dockless Bike Sharing Systems. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, VOL. 34, NO. 2, pp. 640-652, 2022.


Feiyang Pan, Shuokai Li, Xiang Ao, Qing He. Relation Reconstructive Binarization of word embeddings. Frontiers of Computer Science, 16(2), 1-8, 2022.

 
Wanling Gao, Lei Wang, Mingyu Chen, Jin Xiong, Chunjie Luo, Wenli Zhang, Yunyou Huang, Weiping Li, Guoxin Kang, Chen Zheng, Biwei Xie, Shaopeng Dai, Qian He, Hainan Ye, Yungang Bao, Jianfeng Zhan. High fusion computers: The IoTs, edges, data centers, and humans-in-the-loop as a computer. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 2, No. 3, pp. 1-15, 2022.

 

Shengwen Liang, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li. Cognitive SSD+: a deep learning engine for energy-efficient unstructured data retrieval. CCF Trans. High Performance Computing (CHPC), Vol. 4, No. 3, pp. 302-320, 2022.


Hongyi Zhou, Toshihiko Sasaki, and Masato Koashi. Numerical method for finite-size security analysis of quantum key distribution. PHYSICAL REVIEW RESEARCH, Vol. 4, No. 3, pp. 033126, 2022.

 

Zhiqing Xie, Haiyong Luo, Xiaotian Zhang, Hao Xiong, Fang Zhao, Zhaohui Li, Qi Ye, Bojie Rong, Jiuchong Gao. TransFloor: Transparent Floor Localization for Crowdsourcing Instant Delivery. The Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, Vol. 6, No. 3, pp. 1-30, 2022.


Manling Li, Yuanzhuo Wang, Denghui Zhang, Yantao Jia, Xueqi Cheng. Link Prediction in Knowledge Graphs: A Hierarchy-Constrained Approach. ?IEEE Trans. Big Data, Vol. 8, No. 3, pp. 630-643, 2022.


Yixing Fan, Xiaohui Xie, Yinqiong Cai, Jia Chen, Xinyu Ma, Xiangsheng Li, Ruqing Zhang, and Jiafeng Guo. Pre-training Methods in Information Retrieval. Foundations and Trends in Information Retrieval (FnTIR), Vol. 16, No. 3, pp. 178-317, 2022.

 
Hongyi Zhou, Kefan Lv, Longbo Huang, and Xiongfeng Ma. Quantum Network: Security Assessment and Key Management. IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 30, No. 3, pp. 1328-1339, 2022.


Rongyu Cao, Yixuan Cao, Ganbin Zhou, Ping Luo. Extracting variable-depth logical document hierarchy from long documents: method, evaluation, and application. Journal of Computer Science and Technology, 37(3): 699-718, 2022.

 
Songhui Diao, Yinli Tian, Wanming Hu, Jiaxin Hou, Ricardo Lambo, Zhicheng Zhang, Yaoqin Xie, Xiu Nie, Fa Zhang, Daniel Racoceanu, Wenjian Qin. Weakly Supervised Framework for Cancer Region Detection of Hepatocellular Carcinoma in Whole-Slide Pathologic Images Based on Multiscale Attention Convolutional Neural Network. The American Journal of Pathology, Vol. 192, No. 3, pp. 553-563, 2022.

 

Tengxiang Zhang, Zitong Lan, Chenren Xu, Yanrong Li, Yiqiang Chen. BLEselect: Gestural IoT Device Selection via Bluetooth Angle of Arrival Estimation from Smart Glasses. Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, Vol. 6, No. 4, pp. 198:1-198:28, 2022.


Aijiao Cui, Zhen Weng, Hui Zhang, Gang Qu, Huawei Li. SATAM: A SAT Attack Resistant Active Metering Against IC Overbuilding. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing (TETC), Vol. 10, No. 4, pp. 2025-2041, 2022.

 

Jiansong Li, Xueying Wang, Xiaobing Chen, Guangli Li, Xiao Dong, Peng Zhao, Xianzhi Yu, Yongxin Yang, Wei Cao, Lei Liu, Xiaobing Feng. An Application-Oblivious Memory Scheduling System for DNN Accelerators. ACM Transactions on Architecture and Code Optimization, Vol. 19, No. 4, pp. 1-26, 2022.

 

Gang Liu, Leying Chen, Shimin Chen. Zen+: a robust NUMA-aware OLTP engine optimized for non-volatile main memory. VLDB Journal, Vol. 28, No. 4, pp. 35-46, 2022.


Dawen Xu, Zhuangyu Feng, Cheng Liu, Li Li, Ying Wang, Huawei Li, and Xiaowei Li. Taming Process Variations in CNFET for Efficient Last-Level Cache Design. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVLSI), Vol. 30, No. 4, pp. 418-431, 2022.

 
Feng-Lin Liu, Shu-Yu Chen, Yu-Kun Lai, Chun-Peng Li, Yue-Ren Jiang, Hongbo Fu, Lin Gao. DeepFaceVideoEditing: Sketch-based Deep Editing of Face Videos. ACM Transactions on Graphics, Vol. 41, No. 4, pp. 167:1-167:16, 2022.


Qiang Sheng, Juan Cao, H. Russell Bernard, Kai Shu, Jintao Li, Huan Liu. Characterizing multi-domain false news and underlying user effects on Chinese Weibo. Information Processing & Management, Vol. 59, No. 4, 2022.


Wei Yang, Yi Wang, Lin Gao, Di Zhang, Jie Yang, Zhijie Qiu. Sci-tech arts on Chang'e-5 lunar soil. The Innovation, Vol. 3, No. 5, pp. 100300:1-100300:2, 2022.


Weiqing Min, Chunlin Liu, Leyi Xu and Shuqiang Jiang. Applications of knowledge graphs for the food science and industry. Patterns (Cell Press), 3(5): 100484 (2022)


Bixiao Zeng, Xiaodong Yang, Yiqiang Chen, Hanchao Yu, Yingwei Zhang. CLC: A Consensus-based Label Correction Approach in Federated Learning. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, Vol. 13, No. 5, pp. 1-23, 2022.


Yuetao Chen, Keni Qiu, Li Chen, Haipeng Jia, Yunquan Zhang, Limin Xiao & Lei Liu. Smart scheduler: an adaptive NVM-aware thread scheduling approach on NUMA systems. CCF Transactions on High Performance Computing, Vol. 26, No. 5, pp. 1445-1457, 2022.

 
Abhijit Das, Xuesong Niu, Antitza Dantcheva, S L Happy, Hu Han, Radia Zeghari, Philippe Robert, Shiguang Shan, Francois Bremond and Xilin Chen. A Spatio-temporal Approach for Apathy Classification. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 32(5): 2561-2573, May 2022.

 

Pengpeng Zhao, Anjing Luo, Yanchi Liu, Jiajie Xu, Zhixu Li, Fuzhen Zhuang, Victor S. Sheng, and Xiaofang Zhou. Where to Go Next: A Spatio-Temporal Gated Network for Next POI Recommendation. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, VOL. 34, NO. 5, pp. 2512-2523, 2022.


Jiaguang Song, Yuezhong Zhang, Shi Wang, Zhi Liu, Dianmin Sun. Neural network combining X-ray and ultrasound in breast examination. Neural Comput. Appl. 34(5): 3523-3535, 2022.


Jiaqi Zhu, Feng Dai, Lingyun Yu, Hongtao Xie, Lidong Wang, Bo Wu, Yongdong Zhang. Attention-guided transformation-invariant attack for black-box adversarial examples. International Journal of Intelligent Systems, Vol. 37, No. 5, pp. 3142-3165, 2022.

 

Yang Yang, Zheping Shao, Yu Hu, Qiang Mei, Jiacai Pan, Rongxin Song, Peng Wang. Geographical spatial analysis and risk prediction based on machine learning for maritime traffic accidents: A case study of Fujian sea area. Ocean Eegineering, Vol. 266, No. 5, 2022.

 
Jianan Mu, Y. Ren, W. Wang, Y. Hu, S. Chen, C. Chang, J. Fan, J. Ye, Y. Cao, Huawei Li, Xiaowei Li. Scalable and Conflict-free NTT Hardware Accelerator Design: Methodology, Proof and Implementation. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), Vol. 12, No. 6, pp. 223-235, 2022.

 

Shutao Bai, Bingpeng Ma, Hong Chang, Rui Huang, Shiguang Shan and Xilin Chen. SANet: Statistic Attention Network for Video-Based Person Re-Identification. IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 32, no. 6, pp. 3866-3879, June 2022.


Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Yuan Yao and Qingming Huang. Not All Samples are Trustworthy: Towards Deep Robust SVP Prediction. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 44(6): 3154-3169, 2022.


Shuokai Li, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Zhenwei Tang, Wayne Xin Zhao and Qing He. Self-Supervised learning for Conversational Recommendation. Information Processing & Management, 59(6), 103067, 2022.

 

Hong Liu, Menglei Jiao, Yuan Yuan, Hanqiang Ouyang, Jianfang Liu, Yuan Li, Chunjie Wang, Ning Lang, Liang Jiang, Yueliang Qian, Huishu Yuan, Xiangdong Wang. Benign and Malignant Prediction of Spinal Tumors based on Deep Learning and Weighted Fusion Framework on MRI. Insights into imaging, Vol. 13, No. 7, pp. 1-11, 2022.


Hongfu Xu, Haiyong Luo, Zijian Wu, Fan Wu, Linfeng Bao, Fang Zhao. Towards Predicting the Measurement Noise Covariance with a Transformer and Residual Denoising Autoencoder for GNSS/INS Tightly-Coupled Integrated Navigation. Remote Sensing, Vol. 14, No. 7, pp. 1691, 2022.

 
Bosheng Liu, Xiaoming Chen, Yinhe Han, Jigang Wu, Liang Chang, Peng Liu, Haobo Xu. Search-free Inference Acceleration for Sparse Convolutional Neural Networks. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 41, No. 7, pp. 2156-2169, 2022.


Xiaoyi Yin, Zhen Cui, Hong Chang, Bingpeng Ma and Shiguang Shan. Extending Generalized Unsupervised Manifold Alignment. SCIENCE CHINA Information Sciences, vol. 65, no. 7, pp. 135-152, 2022.


Haobo Xu, Yuxin Yang, Feng Min, Junpei Huang, Xiaoming Chen, Yinhe Han, Ninghui Sun. Towards Efficient Computing for Robotics: From a Circuit and System View. IEEE Transactions on Circuits and Systems II, Vol. 69, No. 7, pp. 3051-3056, 2022.

 
Kaiwei Zou, Ying Wang, Long Cheng, Huawei Li, Xiaowei Li. “CAP: Communication-aware Automated Parallelization for Deep Learning Inference on CMP Architectures. IEEE Transactions on Computers (TC), Vol. 71, No. 7, pp. 1626-1639, 2022.

 

Shaohua Liu, Yishu Wang, Jingkai Sun, Tianlu Mao. An efficient Spatial-Temporal?model?based?on?gated?linear?units?for?trajectory?prediction. Neurocomputing, Vol. 492, No. 7, pp. 593-600, 2022.

 
Wen Li, Ying Wang, Cheng Liu, Yintao He, Huawei Li, Xiaowei Li. On-line Fault Protection for ReRAM-based Neural Networks. IEEE Transactions on Computers (TC), Vol. 14, No. 8, pp. 1-15, 2022.

 
Wang, Qu, Haiyong Luo, Jianquan Wang, Lei Sun, Zhangchao Ma, Chaoyi Zhang, Meixia Fu, Fang Zhao. Recent Advances in Pedestrian Navigation Activity Recognition: A Review. IEEE Sensors Journal, Vol. 22, No. 8, pp. 7499-7518, 2022.

 
Yida Zhu, Haiyong Luo, Runze Chen, Fang Zhao, Song Guo. MSCPT: Towards Cross-Place Transportation Mode Recognition Based on Multi-Sensor Neural Network Model. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 23, No. 8, pp. 12588-12600, 2022.


Yingyu Wu, Ziyan Liu, Yunlei Chen, Xuhui Zheng, Qian Zhang, Mo Yang, Guangming Tang. FCNet: Stereo 3D Object Detection with Feature Correlation Networks. Entropy, Vol. 24, No. 8, pp. 1121-1-1121-17, 2022.


Qingyu Guo, Fuzhen Zhuang, Chuan Qin, Hengshu Zhu, Xing Xie, Hui Xiong, Qing He. A Survey on Knowledge Graph-Based Recommender Systems. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 34(8): 3549-3568, 2022.

 

Jingya Wu, Wenyan Lu, Guihai Yan, Xiaowei Li. Portrait: A holistic computation and bandwidth balanced performance evaluation model for heterogeneous systems. Sustainable Computing: Informatics and Systems, Vol. 35, No. 8, pp. 1232-1245, 2022.


Tianlu Mao, Ji Wang, Ruoyu Meng, Qinyuan Yan, Shaohua Liu, Zhaoqi Wang. A Fusion Crowd Simulation Method: Integrating Data with Dynamics, Personality with Common. Computer Graphics Forum, Vol. 41, No. 8, pp. 131-142, 2022.

 

Xuyi Cai, Ying Wang, Kaijie Tu, Chengsi Gao, Lei Zhang. Olympus: Reaching Memory-Optimality on DNN Processors. Transactions on Computers, Vol. 71, No. 8, pp. 1939-1951, 2022.


Chenxing Wang, Fang Zhao, Haichao Zhang, Haiyong Luo, Yanjun Qin, Yuchen Fang. Fine-Grained Trajectory-based Travel Time Estimation for Multi-City Scenarios Based on Deep Meta-Learning. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 23, No. 9, pp. 15716-15728, 2022.

 
Jiaguang Song, Yuezhong Zhang, Jinling Cheng, Shi Wang, Zhi Liu, Dianmin Sun. Non-invasive quantitative diagnosis of liver fibrosis with an artificial neural network. Neural Comput. Appl. 34(9): 6733-6744, 2022.


Yunyun Zhao, Hongwei Jia, Haiyong Luo, Fang Zhao, Yanjun Qin, Yueyue Wang. An Abnormal Driving Behavior Recognition Algorithm based on the TCN and Soft Thresholding. International Journal of Intelligent Systems, Vol. 37, No. 9, pp. 6244-6261, 2022.

 
Yanjun Qin, Haiyong Luo, Fang Zhao, Yuchen Fangyuchen, Chenxing Wang. Attention Enhanced Graph Convolution Long Short-Term Memory Network for Traffic Forecasting. International Journal of Intelligent Systems, Vol. 37, No. 9, pp. 6555-6576, 2022.

 
Yongchen Wang, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li. An Efficient Deep Learning Accelerator Architecture for Compressed Video Analysis. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), Vol. 41, No. 9, pp. 2808-2820, 2022.

 
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan and Xilin Chen. Feature Completion for Occluded Person Re-Identification. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 44, no. 9, pp. 4894-4912, September 2022.

 
Yuanbo Wen, Qi Guo, Zidong Du, Jianxing Xu, Zhenxing Zhang, Xing Hu, Wei Li, Rui Zhang, Chao Wang, Xuehai Zhou, Tianshi Chen. Enabling One-size-fits-all Compilation Optimization for Inference across Machine Learning Computers. IEEE Transactions on Computers, Vol. 71, No. 9, pp. 2313-2326, 2022.


Hongjia Li, Ge Chen, Shan Gao, Jintao Li, Xiaohua Wan, Fa Zhang. A Transfer Learning-Based Classification Model for Particle Pruning in Cryo-Electron Microscopy. Journal of Computational Biology, Vol. 29, No. 10, pp. 1117-1131, 2022.

 
Cheng Liu, Cheng Chu, Dawen Xu, Ying Wang, Qianlong Wang, Huawei Li, Xiaowei Li, Kwang-Ting Cheng. “HyCA: A Hybrid Computing Architecture for Fault Tolerant Deep Learning. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), Vol. 41, No. 10, pp. 3400-3413, 2022.

Ke Ma, Qianqian Xu, Jinshan Zeng, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Poisoning Attack against Estimating from Pairwise Comparisons. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44(10): 6393–6408, 2022.


Furong Xu, Bingpeng Ma, Hong Chang and Shiguang Shan. PRDP: Person Re-identification with Dirty and Poor Data. IEEE Trans. on Cybernetics, vol. 52, no. 10, pp. 11014-11026, October 2022.


Yinghan Shen, Xuhui Jiang, Zijian Li, Yuanzhuo Wang, Xiaolong Jin, Shengjie Ma and Xueqi Cheng. NEAWalk: Inferring missing social interactions via topological-temporal embeddings of social groups. Knowledge and Information Systems (CCF-B), Vol. 64, No. 10, pp. 2771-2795, 2022.


Guangli Li, Xiu Ma, Xueying Wang, Hengshan Yue, Jiansong Li, Lei Liu, Xiaobing Feng, Jingling Xue. Optimizing deep neural networks on intelligent edge accelerators via flexible-rate filter pruning. Journal of Systems Architecture, Vol. 124, No. 10, pp. 1-11, 2022.

 
Jing Liu, Yang Jia, Tianlu Mao, ZhaoqiWang. Modeling and simulation analysis of crowd evacuation behavior under terrorist attack. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 604, No. 10, 2022.


Bao Linfeng, Luo Haiyong, Gao Xile, Zhao Fang, Ning Bokun, Zhu Yida. MT-e&R: NMEA Protocol-assisted High-Accuracy Navigation Algorithm based on GNSS Error Estimation using Multi-Task Learning. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 23, No. 11, pp. 20464-20475, 2022.

 
Hao Gao, Yongqing Wang, Jiangli Shao, Huawei Shen, Xueqi Cheng. User Identity Linkage across Social Networks with the Enhancement of Knowledge Graph and Time Decay Function. Entropy, Vol. 24, No. 11, pp. 1603, 2022.


Ying Zhang, Yi Ding, Zebo Peng, Huawei Li, Masahiro Fujita, Jianhui Jiang. BMC-Based Temperature-Aware SBST for Worst-Case Delay Fault Testing Under High Temperature. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVLSI), Vol. 30, No. 11, pp. 1677-1690, 2022.

 

Kun Li, Liang Yuan, Yunquan Zhang, Gongwei Chen. An Accurate and Efficient Large-scale Regression Method through Best Friend Clustering. IEEE TPDS, Vol. 33, No. 11, pp. 3129-3140, 2022.

 
Xiaoyu Zhang, Rui Liu, Tao Song, Yuxin Yang, Yinhe Han, Xiaoming Chen. Re-FeMAT: A Reconfigurable Multifunctional FeFET-based Memory Architecture. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 41, No. 11, pp. 5071-5084, 2022.

 

Weiwei Chen, Ying Wang, Ying Xu, Chengsi Gao, Yinhe Han, Lei Zhang. Amphis: Managing Reconfigurable Processor Architectures With Generative Adversarial Learning. Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 41, No. 11, pp. 3993-4003, 2022.

 

Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Shilong Bao, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Learning with Multiclass AUC: Theory and Algorithms. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44(11): 7747–7763, 2022.


Tianwei Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang and Qingming Huang. Meta-Wrapper: Differentiable Wrapping Operator for User Interest Selection in CTR Prediction. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44(11): 8449–8464, 2022.

 

Meng Shen, Hao Lu, Fei Wang, Huisen Liu, Liehuang Zhu. Secure and Efficient Blockchain-assisted Authentication for Edge-Integrated Internet-of-Vehicles. IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 71, No. 11, pp. 12250-12263, 2022.


Xin Chen, Yingxiang Gao, Honghui Shang, Fang Li, Zhiqian Xu, Xin Liu, and Dexun Chen. Increasing the Efficiency of Massively Parallel Sparse Matrix-Matrix Multiplication in First-Principles Calculation on the New-Generation Sunway Supercomputer. IEEE TPDS, Vol. 33, No. 12, pp. 4752-4766, 2022.

 

Rongliang Fu, Junying Huang, Haibin Wu, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Tsung-Yi Ho. JBNN: A Hardware Design for Binarized Neural Networks using Single-Flux-Quantum Circuits. IEEE Transactions on Computers, Vol. 71, No. 12, pp. 3203-3214, 2022.

 
Gongjian Sun, Mingyu Yan, Duo Wang, Han Li, Wenming Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, and Yuan Xie. Multi-Node Acceleration for Large-Scale GCNs. IEEE Transactions on Computers, Vol. 71, No. 12, pp. 3140-3152, 2022.


Fei Ren, Depin Wang, Xueyuan Zhang, Na Zhao, Xiaowen Wang, Yu Zhang, Li Li. Cross Analysis of Genomic-Pathologic Features on Multiple Primary Hepatocellular Carcinoma. Frontiers in Genetics, Vol. 22, No. 13, pp. 1-9, 2022.

 
Xiu Ma, Guangli Li, Lei Liu, Huaxiao Liu, Xueying Wang. Accelerating deep neural network filter pruning with mask-aware convolutional computations on modern CPUs. Neurocomputing, Vol. 505, No. 15, pp. 375-387, 2022.


Chuyun Ding, Yuyu Yao, Leilei Zhu, Honghui Shang, Peng Xu, Xiaolin Liu, Jia Lin, Feng Wang, Xueying Zhan, Jun He, and Zhenxing Wang. Growth, Raman. Scattering Investigation and Photodetector Properties of 2D SnP. Small, Vol. 18, No. 16, pp. 2108017-2108017, 2022.


Zixu Zhao, Yucheng Zhang, Jinglin Shi, Long Long, Zaiwang Lu. Robust Lidar-Inertial Odometry with Ground Condition Perception and Optimization Algorithm for UGV. Sensors, Vol. 22, No. 19, pp. 1-19, 2022.


Bintao He, Yan Zhang, Fa Zhang, Renmin Han. Correction of Image Distortion in Large-Field ssEM Stitching by an Unsupervised Intermediate-Space Solving Network. Bioinformatics, Vol. 38, No. 20, pp. 4797-4805, 2022.

 

Yinshen Wang, Wenming Li, Tianyu Liu, Liangjiang Zhou, Bingnan Wang, Zhihua Fan, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Chibiao Ding. Characterization and Implementation?of?Radar?System Applications on a Reconfigurable Dataflow Architecture. IEEE Computer Architecture Letters, Vol. 2, No. 21, pp. 121-124, 2022.

 

Zhongzhe Hu, Junmin Xiao, Ninghui Sun, and Guangming Tan. Fast and accurate variable batch size convolution neural network training on large scale distributed systems. Concurrency Computat Pract Experience, Vol. 34, No. 21, pp. 1-26, 2022.


Qu Wang, Meixia Fu, Jianquan Wang, Haiyong Luo, Lei Sun, Zhangchao Ma, Wei Li, Chaoyi Zhang, Rong Huang, Xianda Li, Zhuqing Jiang, Qilian Liang. Recent Advances in Pedestrian Inertial Navigation based on Smartphone: A Review. IEEE Sensors Journal, Vol. 22, No. 23, pp. 22319-22343, 2022.

 

Ying Wang, Yintao He, Long Cheng, Huawei Li, Xiaowei Li. A Fast Precision Tuning Solution for Always-On DNN Accelerators. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), Vol. 41, No. 55, pp. 1236-1248, 2022.


Hong Liu, Menglei Jiao, Yuan Yuan, Hanqiang Ouyang, Jianfang Liu, Yuan Li, Chunjie Wang, Ning Lang, Liang Jiang, Yueliang Qian, Huishu Yuan, Xiangdong Wang. Breast Cancer Molecular Subtypes Prediction on H&E Pathological Images Based on Discriminative Patch Selecting and Multi-Instance Learning. Frontiers in Oncology, Vol. 10, No. 3389, pp. 1-12, 2022.


Hong Liu, Menglei Jiao, Xiaoying Xing, Hanqiang OuYang, Yuan Yuan, Jianfang Liu, Yuan Li, Chunjie Wang, Ning Lang, Yueliang Qian, Liang Jiang, Huishu Yuan, Xiangdong Wang. BgNet: Diagnosis of benign and malignant spine tumors with MRI multi-plane attention learning. Frontiers in Oncology, Vol. 10, No. 3389, pp. 1-12, 2022.


 

Jianmin Liu, Qi WANG, Xu Yongjun. AR-GAIL: Adaptive routing protocol for FANETs using generative adversarial imitation learning. Computer Networks, Vol. 218, No. 109382, pp. 1-14, 2022.


Zihan Jiang, Jiansong Li, Fangxin Liu, Wanling Gao, Lei Wang, Chuanxin Lan, Fei Tang, Lei Liu, Tao Li. A Systematic Study on Benchmarking AI Inference Accelerators. CCF Transactions on High Performance Computing, Vol. 4, pp. 87-103, 2022.

 
Zhaohui Wang, Qi Cao, Huawei Shen, Bingbing Xu, Keting Cen, Xueqi Cheng. Location-aware Convolutional Neural Networks for Graph Classification. Neutral Networks, Vol. 155, pp. 74-83, 2022.


Yongwei Zhao, Yunji Chen, Zhiwei Xu. Fractal Parallel Computing. Intelligent Computing, pp. 1-10, 2022.


Chuanqi Zhang, Sa Wang, Zihao Yu, Huizhe Wang, Yinan Xu, Luoshan Cai, Dan Tang, Ninghui Sun, Yungang Bao. A Labeled Architecture for Low-Entropy Clouds: Theory, Practice, and Lessons. Intelligent Computing, pp. 9795476-9795490, 2022.

 
Huang, Junying, Rongliang Fu, Xiaochun Ye, and Dongrui Fan. A survey on superconducting computing technology: circuits, architectures and design tools. CCF Transactions on High Performance Computing, pp. 1-22, 2022.


Zhenchao Cui, Ziang Chen, Zhaoxin Li, Zhaoqi Wang. Spatial-Temporal Graph Transformer with Sign Mesh Regression for Skinned-Based Sign Language Production. IEEE Access, Vol. 1, No. 1, pp. 1-10, 2022.


Chenji Zhao, Shun Xiang, Yuanquan Wang, Zhaoxi Cai, Jun Shen, Shoujun Zhou, Di Zhao, Weihua Su, Shijie Guo, Shuo Li. Context-aware Network Fusing Transformer and V-Net for Semi-supervised Segmentation of 3D Left Atrium. Expert Systems with Applications, Vol. 214, No. 1, pp. 119105-119118, 2022.

 

Linghui Li, Yongdong Zhang, Sheng Tang, Lingxi Xie, Xiaoyong Li, Qi Tian. Adaptive Spatial Location with Balanced Loss for Video Captioning. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 32, No. 1, pp. 17-30, 2022.


Rui Yan, Fei Ren, Jintao Li, Xiaosong Rao, Zhilong Lv, Chunhou Zheng, Fa Zhang. Nuclei-Guided Network for Breast Cancer Grading in HE-Stained Pathological Images. Sensors, Vol. 22, No. 11, pp. 4061, 2022.


Yuchen Fang, Fang Zhao, Yanjun Qin, Haiyong Luo, Chenxing Wang. Learning All Dynamics: Traffic Forecasting via Locality-Aware Spatio-Temporal Joint Transformer. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 23, No. 12, pp. 23433-23446, 2022.

 
Penglai Cui, Heng Pan, Zhenyu Li, Penghao Zhang, Tianhao Miao, Jianer Zhou, Hongtao Guan, Gaogang Xie. Enabling in-network Floating-point Arithmetic for Efficient Computation Offloading. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 33, No. 12, pp. 4918-4934, 2022.


Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Jie Yang, Paul L. Rosin, Yu-Kun Lai, Xilin Chen. Learning on 3D Meshes with Laplacian Encoding and Pooling. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 28, No. 2, pp. 1317-1327, 2022.


Pei Liu, Erlin Yao, Tao Liu, Lei Kong, Xiao Tang, Guangming Tan. Improvement of AI forecast of gridded PM2.5 forecast in China through ConvLSTM and Attention. CCF Trans. High Perform. Comput., Vol. 4, No. 2, pp. 104-119, 2022.

 
Xin Liu, Mingyu Yan, Lei Deng, Guoqi Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. Sampling methods for efficient training of graph convolutional networks: A survey. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, Vol. 9, No. 2, pp. 205-234, 2022.

 
Xufeng Li, Aolei Wang, Hailong Chen, Weijian Tao, Zeng Chen, Chi Zhang, Yujie Li, Yiran Zhang, Honghui Shang, Yu-xiang Weng, Jin Zhao, and Haiming Zhu. Ultrafast Spontaneous Localization of a Jahn-Teller Exciton Polaron in Two-Dimensional Semiconducting CrI 3 by Symmetry Breaking. Nano Letters, Vol. 22, No. 21, pp. 8755-8672, 2022.


Zhenchao Cui, Ziang Chen, Zhaoxin Li, Zhaoqi Wang. A Pyramid Semi-Autoregressive Transformer with Rich Semantics for Sign Language Production. Sensors, Vol. 22, No. 24, pp. 1-15, 2022.


Hang Xiao, Haobo Xu, Xiaoming Chen, Yujie Wang, Yinhe Han. Fast and High-Accuracy Approximate MAC Unit Design for CNN Computing. IEEE Embedded Systems Letters, Vol. 14, No. 3, pp. 155-158, 2022.


Xin Liu, Mingyu Yan, Lei Deng, Yujie Wu, De Han, Guoqi Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. General spiking neural network framework for the learning trajectory from a noisy mmWave radar. Neuromorphic Computing and Engineering, Vol. 2, No. 3, pp. 34013-34027, 2022.


Tao Sun, Yongjun Xu, Zhao Zhang, Lin Wu, Fei Wang. A Hierarchical Spatial-Temporal Embedding Method Based on Enhanced Trajectory Features for Ship Type Classification. Sensors, Vol. 22, No. 3, pp. 711, 2022.


Jingyao Liu, Zhigang Deng, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang. R-CTM: A data-driven macroscopic simulation model for heterogeneous traffic. Computer Animation and Virtual Worlds, Vol. 33, No. 3-4, 2022.


Yaqiang Li, Tianlu Mao, Ruoyu Meng, Qinyuan Yan, Zhaoqi Wang. DeepORCA: Realistic Crowd Simulation for Varying Scenes. Computer Animation and Virtual Worlds, Vol. 33, No. 3-4, 2022.


Jingfang Yin,Dengming Zhu,Min Shi,Zhaoxin Li,Ming Duan,Xiangyuan Mi,Zhaoqi Wang. A Morphable Fish Modeling Method for Underwater Binocular Vision System. Computer Animation and Virtual Worlds, Vol. 33, No. 3-4, 2022.

 

Yi-Ling Qiao, Yu-Kun Lai, Hongbo Fu, Lin Gao. Synthesizing Mesh Deformation Sequences with Bidirectional LSTM. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics , Vol. 28, No. 4, pp. 1906-1916, 2022.

 
Lei Liu, Xiu Ma, Hua-xiao Liu, Guang-li Li, Lei Liu. FlexPDA: A Flexible Programming Framework for Deep Learning Accelerators. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 37, No. 5, pp. 1200-1220, 2022.

 
Rui Yan, Zhidong Yang, Jintao Li, Chunhou Zheng, Fa Zhang. Divide-and-Attention Network for HE-Stained Pathological Image Classification. Biology, Vol. 11, No. 7, pp. 982, 2022.


Hongjia Li, Hui Zhang, Xiaohua Wan, Zhidong Yang, Chengmin Li, Jintao Li, Renmin Han, Ping Zhu, Fa Zhang. Noise-Transfer2Clean: Denoising cryo-EM Images Based on Noise Modeling and Transfer. Bioinformatics, Vol. 38, No. 7, pp. 2022-2029, 2022.


Yintao He, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li. Saving Energy of RRAM-based Neural Accelerator through State-Aware Computing. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), Vol. 41, No. 7, pp. 2115-2127, 2022.

 

Zezhi Shao, Yongjun Xu, Wei Wei, Fei Wang, Zhao Zhang, Feida Zhu. Heterogeneous graph neural network with multi-view representation learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 14, No. 8, 2022.


Muhammad N. Tahir, Tong Zhu, Honghui Shang, Jia Li, Volker Blum, and Xinguo Ren. Localized Resolution of Identity Approach to the Analytical Gradients of Random-Phase Approximation Ground-State Energy: Algorithm and Benchmarks. Journal of Chemical Theory and Computation, Vol. 18, No. 9, pp. 5297-5311, 2022.

 
Yue Jin, Zhaoxin Li, Dengming Zhu, Min Shi, Zhaoqi Wang. Automatic and real-time green screen keying. The Visual Computer, Vol. 38, No. 9-10, pp. 3135-3147, 2022.

 
Xiaorong Pu, Peng Yi, Kecheng Chen, Zhaoqi Ma, Di Zhao, Yazhou Ren. EEGDnet: Fusing non-local and local self-similarity for EEG signal denoising with transformer. Computers in Biology and Medicine, Vol. 151, No. A, pp. 106248-106255, 2022.

 
Hongrui Guo, Wenli Zhang, Zishu Yu, Mingyu Chen. Queueing-Theoretic Performance Analysis of a Low-Entropy Labeled Network Stack. Intelligent Computing, Vol. 2022, pp. 1-16, 2022.


Guanghui Zhang, Jie Zhang, Ke Liu, Jing Guo. Jack Lee, Haibo Hu, Vaneet Aggarwal. DUASVS: A Mobile Data Saving Strategy in Short-form Video Streaming. IEEE Transactions on Services Computing, 2022.

 

Yu-Hui Wen, Lin Gao, Hongbo Fu, Fang-Lue Zhang, Shihong Xia, Yong-Jin Liu. Motif-GCNs with Local and Non-Local Temporal Blocks for Skeleton-based Action Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022.

 

Yang-Tian Sun, Qian-Cheng Fu, Yue-Ren Jiang, Zitao Liu, Yu-Kun Lai, Hongbo Fu, Lin Gao. Human Motion Transfer with 3D Constraints and Detail Enhancement. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence , 2022.

 

Yang-Tian Sun, Hao-Zhi Huang, Xuan Wang, Yu-Kun Lai, Wei Liu, Lin Gao. Robust Pose Transfer with Dynamic Details using Neural Video Rendering. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence , 2022.


Wanchao Su, Hui Ye, Shu-Yu Chen, Lin Gao, Hongbo Fu. DrawingInStyles: Portrait Image Generation and Editing with Spatially Conditioned StyleGAN. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022.

 
Dechao Meng, Liang Li, Xuejing Liu, Lin Gao, Qingming Huang. Viewpoint Alignment and Discriminative Parts Enhancement in 3D Space for Vehicle ReID. IEEE Transactions on Multimedia, 2022.


Tianlu Mao, Zhong Fang, Qinyuan Yan, Ruoyu Meng, Shaohua Liu, Zhaoqi Wang. Data-driven Based Double-layer Bicycle Simulation Model. Computer Animation and Virtual Worlds, 2022.


Shaohua Liu, Haibo Liu, Yisu Wang, Jingkai Sun, Tianlu Mao. MDST-DGCN: A Multilevel Dynamic Spatiotemporal Directed Graph Convolutional Network for Pedestrian Trajectory Prediction. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022.


Guodongfang Zhao, Ping Yao, Li Fu, etc. A Deep Learning Method Based on Two-Stage CNN Framework for Recognition of Chinese Reservoirs with Sentinel-2 Images. Water 2022,MDPI, Vol. 14, No. Special Issue "Application of Remote Sensing Technology to Water-Related Ecosystems", pp. 3755-, 2022.


Yu-Hui Wen, Lin Gao, Hongbo Fu, Fang-Lue Zhang, Shihong Xia, Yong-Jin Liu. Neural Radiance Fields from Sparse RGB-D Images for High-Quality View Synthesis. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022.


Yi-Ling Qiao, Lin Gao, Shu-Zhi Liu, Ligang Liu, Yu-Kun Lai, Xilin Chen. Learning-based Real-time Detection of Intrinsic Reflectional Symmetry. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022.

 
Min Shi, Jia-Qi Zhang, Shu-Yu Chen, Lin Gao, Yu-Kun Lai, Fang-Lue Zhang. Reference-based Deep Line Art Video Colorization. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022.


Min Shi, Wenke Feng, Lin Gao, Dengming Zhu. Generating Diverse Clothed 3D Human Animations via a Generative Model. Computational Visual Media, 2022.

 
Yingwei Zhang, Yiqiang Chen, Weiwen Yang, Hanchao Yu. Human-Centered Intelligent Healthcare: Explore How to Apply AI to Assess Cognitive Health. CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, Vol. 4, pp. 189-206, 2022.

 
Jianhao He, Feidiao Yang, Jialin Zhang, and Lvzhou Li. Quantum algorithm for online convex optimization. Quantum Science and Technology, Vol. 7, pp. 025022, 2022.

 

Shan Gao, Xiangrui Zeng, Min Xu, Fa Zhang. FSCC: Few-Shot Learning for Macromolecule Classification Based on Contrastive Learning and Distribution Calibration in Cryo-Electron Tomography. Frontiers in Molecular Biosciences, Vol. 9, pp. 931949, 2022.


Lianjun Liao, Zhihao Zhang, Shihong Xia. RAID-Net: Region-Aware Image Deblurring Network Under Guidance of the Image Blur Formulation. IEEE Access, Vol. 10, pp. 83940-83948, 2022.

 
Rui Chen, Beining Hou, Shaotian Qiu, Shuai Shao, Zhenjun Yu, Feng Zhou, Beichen Guo, Li Yuhan, Yingwei Zhang, Tao Han. Development and validation of nomogram for predicting survival of primary liver cancers using Machine Learning. Frontiers Oncology, Vol. 12, pp. 1-10, 2022.

 

Yunpei Jia, Jie Zhang*, Shiguang Shan. Dual-Branch Meta-learning Network with Distribution Alignment for Face Anti-spoofing. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol.17, pp 138-151, 2022.

 
Jixiang He, Zhengcong Fei, Ling Fu, Caiping Tian, Fuchu He, Hao Chi, Jing Yang. A modification-centric assessment tool for the performance of chemoproteomic probes. Nature Chemical Biology, Vol. 18, pp. 904-912, 2022.


Tianyi Wu, Sheng Tang, Rui Zhang, Guodong Guo. Consensus Feature Network for Scene Parsing. IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 24, pp. 3208-3217, 2022.

Haitao Zeng, Xinhang Song, Gongwei Chen, Shuqiang Jiang. Amorphous Region Context Modeling for Scene Recognition. IEEE Trans. on Multimedia, 24: 141-151, 2022.

 

Yong Li, Lingjie Lao, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang. Graph Jigsaw Learning for Cartoon Face Recognition. IEEE Transactions on Image Processing (TIP). Vol. 31, pp3961-3972, 2022.

 
Zhiling Wang, Weiqing Min, Zhuo Li, Liping Kang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Shuqiang Jiang. Ingredient-Guided Region Discovery and Relationship Modeling for Food Category-Ingredient Prediction. IEEE Trans. on Image Processing, 31: 5214-5226, 2022.


Linmao Zhou, Hong Chang, Bingpeng Ma and Shiguang Shan. Interactive Regression and Classification for Dense Object Detector. IEEE Trans. on Image Processing, vol. 31, pp. 3684-3696, 2022.

 
Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xiao Liu, Zhongqin Wu and Xilin Chen. Locality-aware Channel-wise Dropout for Occluded Face Recognition. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 31, pp. 788-798, 2022.


Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma and Shiguang Shan. Motion Feature Aggregation for Video-based Person Re-identification. IEEE Trans. on Image Processing, vol. 31, 3908-3919, 2022.

 
Kun He, Mengjie Li, Yan Fu, Fuzhou Gong, Xiaoming Sun. Null-free False Discovery Rate Control Using Decoy Permutations. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, Vol. 38, pp. 235-253, 2022.

 

Zhihuai Chen, Bo Li, Xiaohan Shan, Xiaoming Sun, and Jialin Zhang. Discouraging pool block withholding attacks in Bitcoin. Journal of Combinatorial Optimization, Vol. 43, pp. 444-459, 2022.


Luyi Han, Yuanyuan Lu, Cheng Peng, and S. Kevin Zhou. GAN-based disentanglement learning for chest X-ray rib suppression. Medical Image Analysis, 77: 102369, 2022.

 
Chuanqi Han, Peng Wang, Ruoran Huang, Li Cui. HCTNet: An experience-guided deep learning network for inter-patient arrhythmia classification on imbalanced dataset. Biomedical Signal Processing and Control, Vol. 78, 2022.

 

Heng Song, Shi Wang, Yu Liu, Ya Wang. Predicate-attention neural model for Chinese semantic role labeling. Comput. Electr. Eng. 99: 107741, 2022.

Chunrui Han, Shiguang Shan, Meina Kan, Shuzhe Wu and Xilin Chen. Personalized Convolution for Face Recognition. International Journal of Computer Vision (IJCV), vo. 130, pp. 344–362, 2022.

 
Shuokai Li, Xiang Ao, Feiyang Pan, Qing He. Learning policy scheduling for text augmentation. Neural Networks, 145, pp. 121-127, 2022.

 
Chen He, Ruiping Wang, Xilin Chen. Rethinking Class Orders and Transferability in Class Incremental Learning. Pattern Recognition Letter, 161: 67-73, 2022.

Mi Zhang, Qiuping Wang, Zhirong Shen, Patrick P. C. Lee. POCache: Toward Robust and Configurable Straggler Tolerance with Parity-Only Caching. Elsevier Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 167, pp. 157-172, 2022.


Wen-Hui Zhou, Deng-Ming Zhu, MinShi, Zhao-Xin Li, Ming Duan, Zhao-Qi Wang, Guo-Liang, Zhao Cheng-Dong Zhen. Deep images enhancement for turbid underwater images based on unsupervised learning. Computers and Electronics in Agriculture,, Vol. 202, No. , pp. 107372-, 2022.


Donghui Yang, Zhenyu Li, Haiyang Jiang, Gareth Tyson, Hongtao Li, Gaogang Xie, Yu Zeng. A deep dive into DNS behavior and query failures. Computer Networks, Vol. 214, pp. 1-13, 2022.


Wei Chen, Qiang Li, Xiaohan Shan, Xiaoming Sun, Jialin Zhang. Higher order monotonicity and submodularity of influence in social networks: From local to global. Information and Computation, Vol. 285, pp. 104864, 2022.


Jiwei Wang, Yiqiang Chen, and Yang Gu. A wearable-HAR oriented sensory data generation method based on spatio-temporal reinforced conditional GANs. Neurocomputing, Vol. 493, pp. 548-567, 2022.

Chongyang Zhong, Lei Hu, Shihong Xia. Spatial-temporal modeling for prediction of stylized human motion. Neurocomputing, Vol. 511, pp. 34-42, 2022.


Tianxin Wang, Fuzhen Zhuang, Ying Sun, Xiangliang Zhang, Leyu Lin, Feng Xia, Lei He, Qing He. Adaptively sharing multi-levels of distributed representations in multi-task learning. Information Sciences, 591, pp. 226-234, 2022.

 

Zuzhi Chen, Jialin Zhang. Online scheduling of time-critical tasks to minimize the number of calibrations. Theoretical Computer Science, Vol. 914, pp. 1-13, 2022.

 
Ruixiang Sun, Ruimin Wang, Lan Luo, Chao Liu, Hao Chi, Wenfeng Zeng, Simin He. Accurate Proteoform Identification and Quantitation Using pTop 2.0. Methods in Molecular Biology, Vol. 2500, pp. 105-129, 2022.

 
Lei Lin, Huawei Shen, Shenghua Liu, Easton Li Xu, Xueqi Cheng. On the Cybernetics of Crowdsourcing Innovation: A Process Model. IEEE Access, Vol. 10, pp. 27255-27269, 2022.


Pei Zeng, Hongyi Zhou, Weijie Wu, and Xiongfeng Ma. Mode-pairing quantum key distribution. Nature Communications, Vol. 13, pp. 3903, 2022.

 
Mingyao Wu, Hongwei Jia, Dan Luo, Haiyong Luo, Fang Zhao, Yunyun Zhao. A Multi-Attention Dynamic Graph Convolution Network with Cost-Sensitive Learning approach to Road-Level and Minute-Level Traffic Accident Prediction. IET Intelligent Transport Systems, pp. 1-15, 2022.

 
Yu Hao, Xiaohua Wan, Rui Yan, Zhiyong Liu, Jintao Li, Shihua Zhang, Xuefeng Cui, Fa Zhang. VP-Detector: A 3D Multi-Scale Dense Convolutional Neural Network for Macromolecule Localization and Classification in Cryo-Electron Tomograms. Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 221, pp. 106871, 2022.


Lixi Deng, Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Qianru Sun, Sheng Tang, Yongdong Zhang, Tat-Seng Chua. Mixed Dish Recognition with Contextual Relation and Domain Alignment. IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 24, pp. 2034-2045, 2022.

 
Wenjing Zhou, Zhuohong Wei, Simin He, Hao Chi. pValid 2: A deep learning based validation method for peptide identification in shotgun proteomics with increased discriminating power. Journal of Proteomics, Vol. 251, pp. 1-9, 2022.


Xiaoming Sun, Yuan Sun, Kewen Wu, Zhiyu Xia. On the relationship between energy complexity and other boolean function measures. Journal of Combinatorial Optimization, Vol. 43, pp. 1470-1492, 2022.

 
Zihao Sun, Yu Hu, Longxing Yang, Shun Lu, Jilin Mei, Yinhe Han, Xiaowei Li. STC-NAS: Fast neural architecture search with source-target consistency. Neurocomputing, Vol. 497, pp. 227-238, 2022.


Caizheng Liu, Guangfan Cui, Shenghua Liu. CGCNImp: a causal graph convolutional network for multivariate time series imputation. PeerJ Comput. Sci., Vol. 8, pp. e966, 2022.

 
Saiping Guan, Xueqi Cheng, Long Bai, Fujun Zhang, Zixuan Li, Yutao Zeng, Xiaolong Jin, and Jiafeng Guo. What is Event Knowledge Graph: A Survey. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2022.


Shu-Yu Chen, Yu-Kun Lai, Shihong Xia, P. Rosin, Lin Gao. 3D face reconstruction and gaze tracking in the HMD for virtual interaction. IEEE Transactions on Multimedia, 2022.

 
Shuai Zhang, Zite Jiang, Xingzhong Hou, Mingyu Li, Mengting Yuan, Haihang You. DRONE: An Efficient Distributed Subgraph-Centric Framework for Processing Large-Scale Power-Law Graphs. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, pp. 1-12, 2022.


Zhilong Lv, Yuexiao Lin, Rui Yan, Ying Wang, Fa Zhang. TransSurv: Transformer-based Survival Analysis Model Integrating Histopathological Images and Genomic Data for Colorectal Cancer. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2022.


Zhiwei Xu, Xin Wang, Yujun Zhang. Towards Persistent Detection of DDoS Attacks in NDN: A Sketch-based Approach. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, pp. 1-17, 2022.


Heng Pan, Zhenyu Li, Penghao Zhang, Penglai Cui, Kave Salamatian, Gaogang Xie. Misconfiguration-free Compositional SDN for Cloud Networks. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, pp. 1-17, 2022.


Xiaofei Zhu, Gu Tang, Pengfei Wang, Chenliang Li, Jiafeng Guo and Stefan Dietze. Dynamic Global Structure Enhanced Multi-channel Graph Neural Network for Session-based Recommendation. Information Sciences, 2022.

Gu Tang, Xiaofei Zhu, Jiafeng Guo, Stefan Dietze. Time enhanced graph neural networks for session-based recommendation. Knowledge-Based Systems, 2022.


Chen Wu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan, and Xueqi Cheng. Are Neural Ranking Models Robust?. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2022.

 

Chen Wu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Yixing Fan and Xueqi Cheng. PRADA: Practical Black-Box Adversarial Attacks against Neural Ranking Models. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2022.


Xichou Zhu, Shuoxuan Jiang, Lei Yu, Jingwen Xue, Linpeng Jia, Lei Yu. Eleder: A Privacy-preserving Election Algorithm that Fairly Elects Quality Leader. International journal of digital crime and forensics, 2022.


Yinqiong Cai, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Qingyao Ai, Ruqing Zhang and Xueqi Cheng. Hard Negatives or False Negatives: Correcting Pooling Bias in Training Neural Ranking Models. CIKM, 2022.


Yan Xiao, Yixing Fan, Ruqing Zhang and Jiafeng Guo. Beyond Precision: A Study on Recall of Initial Retrieval with Neural Representations. CCIR, 2022.


Wenxiang Sun, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang and Xueqi Cheng. Visual Named Entity Linking: A New Dataset and A Baseline. EMNLP, 2022.

 

Zixuan Li, Zhongni Hou, Saiping Guan, Xiaolong Jin, Weihua Peng, Long Bai, Yajuan Lyu, Wei Li, Jiafeng Guo, and Xueqi Cheng. HiSMatch: Historical Structure Matching based Temporal Knowledge Graph Reasoning. EMNLP, 2022.


Long Bai, Saiping Guan, Zixuan Li, Jiafeng Guo, Xiaolong Jin, and Xueqi Cheng. Rich Event Modeling for Script Event Prediction. AAAI, 2022.


Zixuan Li, Saiping Guan, Xiaolong Jin, Weihua Peng, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Long Bai, Wei Li, Jiafeng Guo, and Xueqi Cheng. Complex Evolutional Pattern Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning. ACL, 2022.


Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Juan Cao, Qiong Nan, Kai Shu, Minghui Wu, Jindong Wang, and Fuzhen Zhuang. Memory-Guided Multi-View Multi-Domain Fake News Detection. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022.

 
Lei Li, Fan Tang, Juan Cao, Xirong Li, Danding Wang. Bias oriented unbiased data augmentation for cross-bias representation learning. Multimedia Systmes, 2022.

 
Ji Chu, Xiaoyu He, Yuxuan Zhou, Jiahao Yuan, Libo Zhang, Qihao Guo, Yongju Hai, Zhikun Han, Chang-Kang Hu, Wenhui Huang, Hao Jia, Dawei Jiao, Yang Liu, Zhongchu Ni, Xianchuang Pan, Jiawei Qiu, Weiwei Wei, Zusheng Yang, Jiajian Zhang, Zhida Zhang, Wanjing Zou, Yuanzhen Chen, Xiaowei Deng, Xiuhao Deng, Ling Hu, Jian Li, Dian Tan, Yuan Xu, Tongxing Yan, Xiaoming Sun, Fei Yan, Dapeng Yu. Scalable algorithm simplification using quantum AND logic. Nature Physics, 2022.

 
Xiaoyu He, Xiaoming Sun, Guang Yang, Pei Yuan. Exact Quantum Query Complexity of Weight Decision Problems via Chebyshev Polynomials. SCIENCE CHINA Information Sciences, 2022.


Zhihuai Chen, Siyao Guo, Qian Li, Chengyu Lin, and Xiaoming Sun. New Distinguishers for Negation-Limited Weak Pseudorandom Functions. Theory of Computing, 2022.


Chuanguang Yang, Zhulin An, Linhang Cai, Yongjun Xu. Knowledge Distillation Using Hierarchical Self-Supervision Augmented Distribution. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, pp. 1-15, 2022.


Qiming Li, Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu, Chao Li. Topic-aware Intention Network for Explainable Recommendation with Knowledge Enhancement. ACM Transaction on Information Systems, 2022.


Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Hengshu Zhu, Chao Li, Hui Xiong, Qing He, Yongjun Xu. Towards Robust Knowledge Graph Embedding via Multi-task Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022.

 

Yunfeng Lu, Xinxin Fan, Quanliang Jing. TAEffect: Quantifying interaction risks in trust-enabled communication systems. International Journal of Communication Systems, 2022.

 

Yuting He, Yiqiang Chen, Xiaodong Yang, Hanchao Yu, Yihua Huang, Yang Gu. Learning critically: Selective self-distillation in federated learning on non-iid data. IEEE Transactions on Big Data, 2022.


Yida Zhu, Haiyong Luo, Song Guo, Fang Zhao. DMSTL: A Deep Multi-scale Transfer Learning Framework for Unsupervised Cross-Position Human Activity Recognition. IEEE Internet of Things Journal, 2022.


Ye Zheng, Li Cui. Defect Detection on New Samples with Siamese Defect-Aware Attention Network. Applied Integllience, 2022.


Yuanbo Xu, Yongjian Yang, En Wang, Fuzhen Zhuang, Hui Xiong: Detect Professional Malicious User with Metric Learning in Recommender Systems. Accepted by IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.


Bo Zhou, Tianshun Miao, Niloufar Mirian, Xiongchao Chen, Huidong Xie, Zhicheng Feng, Xueqi Guo, Xiaoxiao Li, S. Kevin Zhou, James S. Duncan, Chi Liu.

 

Federated Transfer Learning for Low-dose PET Denoising: A Pilot Study with Simulated Heterogeneous Data. IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences, 2022.


Shuxin Yang, Xian Wu, Shen Ge, S. Kevin Zhou, and Li Xiao. Knowledge Matters: Chest Radiology Report Generation with General and Specific Knowledge. Medical Image Analysis, 102510, 2022.


Ying Sun, Fuzhen Zhuang, Hengshu Zhu, Xin Song, Qing He, Hui Xiong: Modeling the Impact of Person-Organization Fit on Talent Management with Structure-Aware Attentive Neural Networks, Accepted by IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.


Heqin Zhu, Qingsong Yao, Li Xiao, and S. Kevin Zhou. Learning to Localize Cross-Anatomy Landmarks in X-Ray Images with a Universal Model. BME Frontiers, 2022.


downloadFile