Hui Nie, Ruiping Wang, Xilin Chen. From Node to Graph: Joint Reasoning on Visual-Semantic Relational Graph for Zero-Shot Detection. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 1648-1657, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022.


Yuanyuan Xu, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen. Mutual Learning of Joint and Separate Domain Alignments for Multi-Source Domain Adaptation. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 1658-1667, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022.

 
Fengyuan Yang, Ruiping Wang, Xilin Chen. SEGA: Semantic Guided Attention on Visual Prototype for Few-Shot Learning. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 1586–1596, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022.

 
Rui Liu, Xiaoyu Zhang, Xiaoming Chen, Yinhe Han, Minghua Tang. FeMIC: Multi-Operands In-Memory Computing Based on FeFETs. The 27th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), pp. 1-6, Jan.16-19, 2022.

 
Xiaoming Chen, Yinhe Han. Solving Least-Squares Fitting in O(1) Using RRAM-based Computing-in-Memory Technique. The 27th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), pp. 1-6, Jan.16-19, 2022.

 
Zerun Li, Xiaoming Chen, Yinhe Han. Optimal Data Allocation for Graph Processing in Processing-in-Memory Systems. The 27th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), pp. 1-6, Jan.16-19, 2022.


Yunhung Gao, Hongyan Li, Kevin Zhang, Xueru Yu, Hang Lu. Mortar: Morphing the Bit Level Sparsity for General Purpose Deep Learning Acceleration. The 27th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), pp. 112-122, Taipei, China, Jan.17-22, 2022.

 
Jianan Mu, Yixuan zhao, Zongyue Wang, Jing Ye, Junfeng Fan, Shuai Chen, Huawei Li, Xiaowei Li, Yuan Cao. A Voltage Template Attack on the Modular Polynomial Subtraction in Kyber. The 27th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), pp. 672-677, Taipei, China, Jan.17-22, 2022.


Xiaobing Sun, Wenjie Feng, Shenghua Liu, Yuyang Xie, Siddharth Bhatia, Bryan Hooi, Wenhan Wang, Xueqi Cheng. MonLAD: Money Laundering Agents Detection in Transaction Streams. The 15th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), pp. 976-986, Tempe, Arizona, USA, Feb.21-25, 2022.

 
Wenjun Ke, Jinhua Gao, Huawei Shen, Xueqi Cheng. ConsistSum: Unsupervised Opinion Summarization with the Consistency of Aspect, Sentiment and Semantic. The 15th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), pp. 467-475, Tempe, Arizona, USA, Feb.21-25, 2022.

 
Chongjian Yue, Lun Du, Qiang Fu, Wendong Bi, Hengyu Liu, Yu Gu, Di Yao. HTGN-BTW: Heterogeneous Temporal Graph Network with Bi-Time-Window Training Strategy for Temporal Link Prediction. The 15th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), Tempe, Arizona, USA, Feb.21-25, 2022.


Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang and Shaoping Ma. Learning Discrete Representations via Constrained Clustering for Effective and Efficient Dense Retrieval. The 15th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), pp. 1328-1336, Tempe, Arizona, USA, Feb.21-25, 2022.


Linhang Cai, Zhulin An, Chuanguang Yang, Yangchun Yan, Yongjun Xu. Prior Gradient Mask Guided Pruning-aware Fine-tuning. In?Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 140-148, Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.


Chuanguang Yang, Zhulin An, Linhang Cai, Yongjun Xu. Mutual contrastive learning for visual representation learning. In?Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 3045-3053, Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.

 
Fang Yu, Kun Huang, Meng Wang, Yuan Cheng, Wei Chu, Li Cui. Width & Depth Pruning for Vision Transformers. In?Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 3143-3151, Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.

 

Zhijie Zhang, Wei Chen, Xiaoming Sun, and Jialin Zhang. Online Influence Maximization with Node-level Feedback Using Standard Offline Oracles. In?Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.


Feng Dai, Bin Chen, Hang Xu, Yike Ma, Xiaodong Li, Bailan Feng, Peng Yuan, Chenggang Yan, Qiang Zhao. Unbiased IoU for Spherical Image Object Detection. In Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 508-515, Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.

 

Tianyun Yang, Ziyao Huang, Juan Cao, Lei Li, Xirong Li. Deepfake Network Architecture Attribution. In?Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 4662-4670, Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.


Guang Yang, Juan Cao, Qiang Sheng, Peng Qi, Xirong Li, Jintao Li. DRAG: Dynamic Region-Aware GCN for Privacy-Leaking Image Detection. In?Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 12217-12225, Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.


Yuting He, Yiqiang Chen, Xiaodong Yang, Yingwei Zhang, Bixiao Zeng. Class-Wise Adaptive Self Distillation for Federated Learning on Non-IID Data (Student Abstract). In Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 12967-12968, Vancouver, Canada, Feb.22-Mar.01, 2022.


Siyuan Cheng, Ping Yao, Kai Deng, Li Fu. DETGAN: GAN for Arbitrary-oriented Object Detection in Remote Sensing Images. 2022 Asia Conference on Algorithms, Computing and Machine Learning (CACML), pp. 337-341, Hangzhou, China, Mar.2-27, 2022.

 

Fuping Li, Ying Wang, Cheng Liu, Huawei Li, Xiaowei Li. NoCeption: A Fast PPA Prediction Framework for Network-on-Chips Using Graph Neural Network. IEEE/ACM 25th Design, Automation & Test in Europe Conference (DATE), pp. 533-546, Antwerp, Belgium, Mar.14-23, 2022.


Xinxin Wu, Zhihua Fan, Tianyu Liu, Wenming Li, Xiaochun Ye,?Dongrui Fan. LRP: Predictive output activation based on SVD approach for CNN s acceleration. IEEE/ACM 25th Design, Automation & Test in Europe Conference (DATE), pp. 831-836, Antwerp, Belgium, Mar.14-23, 2022.


Rongliang Fu, Junying Huang, Tsung-Yi Ho. BOMIG: A Majority Logic Synthesis Framework for AQFP Logic. IEEE/ACM 25th Design, Automation & Test in Europe Conference (DATE), Antwerp, Belgium, Mar.14-23, 2022.


Chengsi Gao, Ying Wang, Cheng Liu, Mengdi Wang, Weiwei Chen, Yinhe Han, Lei Zhang. Layer-Puzzle: Allocating and Scheduling Multi-task on Multi-core NPUs by Using Layer Heterogeneity. IEEE/ACM 25th Design, Automation & Test in Europe Conference (DATE), Antwerp, Belgium, Mar.14-23, 2022.


Qingqing Ren, Shuyong Zhu, Xuying Meng, Yujun Zhang. A High-performance FPGA-based Accelerator for Gradient Compression. Data Compression Conference (DCC), pp. 429-438, Snowbird, United States, Mar.22-25, 2022.


Xueliang Li, Shicong Hong, Junyang Chen, Guihai Yan, Kaishun Wu. Using Psychophysics to Guide Power Adaptation for Input Methods on Mobile Architectures. The 28th IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 514-527, Seoul, Korea, Apr.2-6, 2022.

 
Zhuoqiang Guo, Denghui Lu, Yujin Yan, Siyu Hu, Rongrong Liu, Guangming Tan, Ninghui Sun, Wanrun Jiang, Lijun Liu, Yixiao Chen, Linfeng Zhang, Mohan Chen, Han Wang, Weile Jia. Extending the limit of molecular dynamics with ab initio accuracy to 10 billion atoms. Proceedings of the 27th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming (PPoPP), pp. 205-218, Seoul, Korea, Apr.2-6, 2022.

 
Ning Hui, Qian Sun, Yuanyuan Wang, Zongshuai Zhang, Lin Tian, Chen Feng, Zhenyu Guan. Wireless Resource Allocation based on Multiplexing and Isolation in Sliced 5G Networks. IEEE Wireless Communications and Networking Conference 2022 (WCNC), pp. 1-6, Austin, TX, USA, Apr.10-14, 2022.


Tao Sun, Fei Wang, Zhao Zhang, Lin Wu, Yongjun Xu. Human Mobility Identification by Deep Behavior Relevant Location Representation. 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), pp. 439-454, Hyderabad, India, Apr.11-14, 2022.


Xiaokai Chu, Jiashu Zhao, Xinxin Fan, Di Yao, Zhihua Zhu, Lixin Zou, Dawei Yin, Jingping Bi. Contrastive Disentangled Graph Convolutional Network for Weakly-Supervised Classification. 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), pp. 722-730, Hyderabad, India, Apr.11-14, 2022.


Yifan Qiao, Chenxi Wang, Zhenyuan Ruan, Adam Belay, Qingda Lu, Yiying Zhang, Miryung Kim, Guoqing Harry Xu. Hermit: Low-Latency, High-Throughput, and Transparent Remote Memory via Feedback-Directed Asynchrony. The 20th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI), pp. 152-165, Boston, USA, Apr.17-19, 2022.

 
Y.Chen, L.Liu, X.Feng and J.Shi. DXT501: An SDR-Based Baseband MP-SoC for Multi-Protocol Industrial Wireless Communication. IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips and Systems (COOL?CHIPS), Tokyo, Japan, Apr.20-22, 2022.


Cheng Liu, Zhen Gao, Siting Liu, Xuefei Ning, Huawei Li, Xiaowei Li. Fault-Tolerant Deep Learning: A Hierarchical Perspective. IEEE 40th VLSI Test Symposium (VTS), pp. 87-93, Virtual, USA, Apr.25-27, 2022.


Di Huang, Rui Zhang, Xing Hu, Xishan Zhang, Pengwei Jin, Nan Li, Zidong Du, Qi Guo, Yunji Chen. Neural Program Synthesis with Query. The 10th International Conference on Learning Representations (ICLR), Apr.25-29, 2022.


Chongchong Li, Yue Wang, Wei Chen, Yuting Liu, Zhi-Ming Ma, and Tie-Yan Liu. Gradient Information Matters in Policy Optimization by Back-propagating through Model. The 10th International Conference on Learning Representations (ICLR), Apr.25-29, 2022.


Sang-gil Lee, Heeseung Kim, Chaehun Shin, Xu Tan, Chang Liu, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Sungroh Yoon, Tie-Yan Liu. PriorGrad: Improving Conditional Denoising Diffusion Models with Data-Dependent Adaptive Prior. The 10th International Conference on Learning Representations (ICLR), Apr.25-29, 2022.


Qi Cao, Huawei Shen, Jinhua Gao, Xueqi Cheng. PREP: Pre-training with Temporal Elapse Inference for Popularity Prediction. Companion Proceedings of the 31st ACM Web Conference (WWW), pp. 243-247, Lyon, France, Apr.25-29, 2022.


Wenbin Li, Xiaokai Chu, Yueyang Su, Di Yao, Shiwei Zhao, Runze Wu, Shize Zhang, Jianrong Tao, Hao Deng, Jingping Bi. FingFormer: Contrastive Graph-based Finger Operation Transformer for Unsupervised Mobile Game Bot Detection. Companion Proceedings of the 31st ACM Web Conference (WWW), pp. 3367-3375, Lyon, France, Apr.25-29, 2022.

 

Silin Zhou, Peng Han, Di Yao, Lisi Chen, Xiangliang Zhang. Spatial-Temporal Fusion Graph Framework for Trajectory Similarity Computation. Companion Proceedings of the 31st ACM Web Conference (WWW), Lyon, France, Apr.25-29, 2022.

 
Tengxiang Zhang, Xin Zeng, Yinshuai Zhang, Xin Jiang, Xuhai Xu, Anind K Dey, Yiqiang Chen. BoldMove: Enabling IoT Device Control on Ubiquitous Touch Interfaces by Semantic Mapping and Sequential Selection. Extended Abstracts of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI-EA), pp. 1-7, New Orleans, LA, USA, Apr.29-May.5, 2022.


Weiyao Zhang, Xuying Meng, Yujun Zhang. Dual-track Protocol Reverse Analysis Based on Share Learning. IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM), pp. 51-60, London, UK, May.2-5, 2022.


Zhiren Zhong, Wei Wang, Yiyang Shao, Zhenyu, Heng Pan, Hongtao Guan, Gareth Tyson, Gaogang Xie, Kai Zheng. Muses: Enabling Lightweight Learning-Based Congestion Control for Mobile Devices. IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM), pp. 2208-2217, London, UK, May.2-5, 2022.

 

Guoxin Kang, Lei Wang, Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan. OLxPBench: Real-time, Semantically Consistent, and Domain-specific are Essential in Benchmarking, Designing, and Implementing HTAP Systems. The 38th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pp. 1822-1834, Kuala Lumpur, Malaysia, May.9-12, 2022.


Wenyan Lu, Yan Chen, Jingya Wu, Yu Zhang, Xiaowei Li, Guihai Yan. DOE: Database Offloading Engine for Accelerating SQL Processing. 2022 IEEE 38th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW), pp. 129-134, Kuala Lumpur, Malaysia, May.9-12, 2022.

 

Ran Tian, Zulong Diao, Haiyang Jiang, Gaogang Xie. LogDAC: A Universal Efficient Parser-based Log Compression Approach. IEEE International Conference on Communications (ICC), pp. 3679-3684, Seoul, Korea, May.16-20, 2022.


Zixuan Li, Saiping Guan, Xiaolong Jin, Weihua Peng, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Long Bai, Wei Li, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Complex Evolutional Pattern Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning. 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 290-296, Dublin, Ireland, May.22-27, 2022.


Shuo Liang, Wei Wei, Xian-Ling Mao, Fei Wang, Zhiyong He. BiSyn-GAT+: Bi-Syntax Aware Graph Attention Network for Aspect-based Sentiment Analysis. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022 (ACL), pp. 1835-1848, Dublin, Ireland, May.22-27, 2022.


Qiang Sheng, Juan Cao, Xueyao Zhang, Rundong Li, Danding Wang, Yongchun Zhu. Zoom Out and Observe: News Environment Perception for Fake News Detection. Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 4543-4556, Dublin, Ireland, May.22-27, 2022.


Hui Zhu, Xiaofang Zhao. TargetDrop: A Targeted Regularization Method for Convolutional Neural Networks. 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processin (ICASSP), pp. 3283-3287, Singapore, Singapore, May.23-27, 2022.

 
Kun Li, Liang Yuan, Yunquan Zhang, Yue Yue, Hang Cao. An Efficient Vectorization Scheme for Stencil Computation. International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), pp. 1-10, Lyon, France, May.30-Jun.3, 2022.

 
Hang Xiao, Haobo Xu, Xiaoming Chen, Yujie Wang, Yinhe Han. P3S: A High Accuracy Probabilistic Prediction Processing System for CNN Acceleration. Proceedings of the Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), pp. 237-242, NewYork, USA, Jun.6-8, 2022.


Wanqian Li, Yinhe Han, Xiaoming Chen. Energy-Efficient In-SRAM Accumulation for CMOS-based CNN Accelerators. Proceedings of the Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), pp. 1-6, Jun.6-8, 2022.


Long Tan, Mingyu Yan, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. HetGraph: A High Performance CPU-CGRA Architecture for Matrix-based Graph Analytics. Proceedings of the Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), pp. 387-391, Irvine,CA, USA, Jun.6-8, 2022.

 

Hui Jiang, Min Liu, Sheng Sun, Yuwei Wang, Xiaobing Guo. FedSyL: Computation-Efficient Federated Synergy Learning on Heterogeneous IoT Devices. IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service (IWQoS), pp. 1-10, Oslo, Norway, Jun.10-12, 2022.

 
Qi Wang, Chentao He, Katia Jaffre?s-Runser, Jianhui Huang, Yongjun Xu. Timely-throughput optimal Scheduling for Deadline-constrained Wireless Flows with Deep Reinforcement Learning. IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service (IWQoS), pp. 1-11, Oslo, Norway, Jun.10-12, 2022.

 

Gen Niu, Fuxin Zhang, Xinyu Li. Eliminate the Overhead of Interrupt Checking in Full-System Dynamic Binary Translator. Proceedings of the 15th ACM International Conference on Systems and Storage (SYSTOR), pp. 1-12, Haifa, Israel, Jun.13-15, 2022.

 
Chuanguang Yang, Helong Zhou, Zhulin An, Xue Jiang, Yongjun Xu, Qian Zhang. Cross-Image Relational Knowledge Distillation for Semantic Segmentation. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 12319-12328, New Orleans, USA, Jun.18-24, 2022.

 

Yihua Huang, Yue He, Yujie Yuan, Yukun Lai, Lin Gao. StylizedNeRF: Consistent 3D Scene Stylization as Stylized NeRF via 2D-3D Mutual Learning. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 18342-18352, New Orleans, USA, Jun.18-24, 2022.

 
Yujie Yuan, Yangtian Sun, Yukun Lai, Yuewen Ma, Rongfei Jia, Lin Gao. NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 18353-18364, New Orleans, USA, Jun.18-24, 2022.


Chongyang Zhong, Lei Hu, Zhihao Zhang, Yongjing Ye, Shihong Xia. Spatio-Temporal Gating-Adiacency GCN for Human Motion Prediction. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), New Orleans, USA, Jun.18-24, 2022.


Sihao Yu, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang, Yixing Fan, Zizhen Wang and Xueqi Cheng. A Re-Balancing Strategy for Class-Imbalanced Classification Based on Instance Difficulty. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 70-79, New Orleans, USA, Jun.18-24, 2022.

 
Tianyu Pang, Huishuai Zhang, Di He, Yinpeng Dong, Hang Su, Wei Chen, Jun Zhu, Tie-Yan Liu. Two Coupled Rejection Metrics Can Tell Adversarial Examples Apart. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 15223-15233, New Orleans, USA, Jun.18-24, 2022.


Y.Liu, X.Tang, Y.Zhou, J.Shi, M.Qian and S.Li. Channel Reservation based Load Aware Handover for LEO Satellite Communications. 2022 IEEE 95th Vehicular Technology Conference (VTC), Helsinki, Finland, Jun.19-22, 2022.


Jingya Yang,Yan Peng,Yiqing Zhou,Ling Liu,Yanli Qi. SNR-aware Automatic Modulation Recognition based on Modified Deep Residual Networks. 2022 IEEE 95th Vehicular Technology Conference (VTC), Helsinki, Finland, Jun.19-22, 2022.

 

Sun Qian, Feng Chen, Hui Ning, Tian Lin, Dai Lulu. Computing and Storage Resources Allocation of UPF Based on Isolation in Private 5G Networks. 2022 IEEE 95th Vehicular Technology Conference (VTC), pp. 1-6, Helsinki, Finland, Jun.19-22, 2022.


Shutao Bai, Bingpeng Ma, Hong Chang, Rui Huang, Xilin Chen. Salient-to-Broad Transition for Video Person Re-identification. Proceeedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 7329-7338, Jun.19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace.

 

Zhongzhe Hu, Junmin Xiao, Zheye Deng, Mingyi Li, Kewei Zhang, Xiaoyang Zhang, Ke Meng, Ninghui Sun, and Guangming Tan. MegTaiChi: dynamic tensor-based memory management optimization for DNN training. The 36th ACM International Conference on Supercomputing (ICS), pp. 1-13, USA, Jun.27-30, 2022.

 
Yintao He, Songyun Qu, Ying Wang, Bing Li, Huawei Li, Xiaowei Li. InfoX: An Energy-Efficient ReRAM Accelerator Design with Information-Lossless Low-Bit ADCs. In proceedings of ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 97-102, San Francisco, USA, Jul.10-14, 2022.

 

Yuquan He, Songyun Qu, Gangliang Lin, Cheng Liu, Lei Zhang, Ying Wang. Processing-in-SRAM Acceleration for Ultra-Low Power Visual 3D Perception. In proceedings of ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 295-300, San Francisco, USA, Jul.10-14, 2022.


Xinghua Xue, Haitong Huang, Cheng Liu, Ying Wang, Tao Luo, Lei Zhang. Winograd Convolution: A Perspective from Fault Tolerance. In proceedings of ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 853-858, San Francisco, USA, Jul.10-14, 2022.


Shengwen Liang, Ying Wang, Ziming Yuan, Cheng Liu, Huawei Li, Xiaowei Li. VStore: In-Storage Graph Based Vector Search Accelerator. In proceedings of ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 997-1002, San Francisco, USA, Jul.10-14, 2022.

 
Zerun Li, Xiaoming Chen, Yinhe Han. GraphRing: an HMC-Ring based Graph Processing Framework with Optimized Data Movement. In proceedings of ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 1-6, San Francisco, USA, Jul.10-14, 2022.

 
Ruihao Gao, Xueqi Li, Yewen Li, Xun Wang, Guangming Tan. MetaZip: A High-throughput and Efficient Accelerator for DEFLATE. In proceedings of ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 319-324, San Francisco, USA, Jul.10-14, 2022.

 

Haiyang Lin, Mingyu Yan, Duo Wang, Mo Zou, Fengbin Tu, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Yuan Xie. Alleviating datapath conflicts and design centralization in graph analytics acceleration. In proceedings of ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), pp. 901-906, San Francisco, USA, Jul.10-14, 2022.


Liuying Ma, Zhenqing Liu, Jin Xiong and Dejun Jiang. QWin: Core Allocation for Enforcing Differentiated Tail Latency SLOs at Shared Storage Backend. 42nd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), pp. 1098-1109, Bologna, Italy, Jul.10-13, 2022.


Jianguo Mao, Wenbin Jiang, Xiangdong Wang, Zhifan Feng, Yajuan Lyu, Hong Liu, Yong Zhu. Dynamic Multistep Reasoning based on Video Scene Graph for Video Question Answering. Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), pp. 3894-3904, Seattle, USA, Jul.10-15, 2022.

 
Yiyi Liu, Yequan Wang, Aixin Sun, Xuying Meng, Jing Li and Jiafeng Guo. A Dual-Channel Framework for Sarcasm Recognition by Detecting Sentiment Conflict. Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), pp. 1670-1680, Seattle, USA, Jul.10-15, 2022.

 

Yunfan Wu, Qi Cao, HuaWei Shen, Shuchang Tao, Xueqi Cheng. INMO: A Model-Agnostic and Scalable Module for Inductive Collaborative Filtering. Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), pp. 91-101, Madrid, Spain, Jul.11-15, 2022.

 

Yunchang Zhu, Liang Pang, Yanyan Lan, Huawei Shen and Xueqi Cheng. LoL: A Comparative Regularization Loss over Query Reformulation Losses for Pseudo-Relevance Feedback. Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), pp. 825-836, Madrid, Spain, Jul.11-15, 2022.


Yanjun Qin, Yuchen Fang, Haiyong Luo, Fang Zhao, Chenxing Wang. Next Point-of-Interest Recommendation with Auto-Correlation Enhanced Multi-Modal Transformer Network.

 

Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), pp. 2612-2616, Madrid, Spain, Jul.11-15, 2022.

 
Yan Jiang, Jinhua Gao, Huawei Shen, Xueqi Cheng. Few-Shot Stance Detection via Target-Aware Prompt Distillation. Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), pp. 837-847, Madrid, Spain, Jul.11-15, 2022.


Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Juan Cao, Shuokai Li, Danding Wang, and Fuzhen Zhuang. Generalizing to the Future: Mitigating Entity Bias in Fake News Detection. Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), pp. 2120-2125, Madrid, Spain, Jul.11-15, 2022.

 
Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan and Xueqi Cheng. GERE: Generative Evidence Retrieval for Fact Verification. Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), pp. 2184-2189, Madrid, Spanish, Jul.11-15, 2022.

 

Xinyu Ma, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang, Yixing Fan and Xueqi Cheng. Pre-train a Discriminative Text Encoder for Dense Retrieval via Contrastive Span Prediction. Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), pp. 848-858, Madrid, Spanish, Jul.11-15, 2022.

 

Zhi Zhang, Yueqiang Cheng, Minghua Wang, Wei He, Wenhao Wang, Nepal Surya, Yansong Gao, Kang Li, Zhe Wang, Chenggang Wu. SoftTRR: Protect Page Tables against Rowhammer Attacks using Software-only Target Row Refresh. 2022 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC), pp. 399-414, Carlsbad, USA, Jul.11-13, 2022.

 
Liang Hou, Qi Cao, Huawei Shen, Siyuan Pan, Xiaoshuang Li, Xueqi Cheng. Conditional GANs with Auxiliary Discriminative Classifier. In Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 8888-8902, Baltimore, USA, Jul.17-23, 2022.

 
Zihao Sun, Yu Hu, LongXing Yang, Shun Lu, Jilin Mei, Yinhe Han, Xiaowei Li. AGNAS: Attention-Guided Micro- and Macro-Architecture Search. In Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 20777-20789, Baltimore, USA, Jul.17-23, 2022.


LongXing Yang, Yu Hu, Shun Lu, Zihao Sun, Jilin Mei, Yinhe Han, Xiaowei Li. Searching for BurgerFormer with Micro-Meso-Macro Space Design. In Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 25055-25069, Baltimore, USA, Jul.17-23, 2022.

 
Yuanbo Wen, Qi Guo, Qiang Fu, Xiaqing Li, Jianxing Xu, Yanlin Tang, Yongwei Zhao, Xing Hu, Zidong Du, Ling Li, Chao Wang, Xuehai Zhou, Yunji Chen. BabelTower: Learning to Auto-parallelized Program Translation. In Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML), Baltimore, USA, Jul.17-23, 2022.

 
Weitao du, He Zhang, Yuanqi Du, Qi Meng, Wei Chen, Tie-Yan Liu, Nanning Zheng, Bin Shao. Equivariant Graph Neural Networks with Complete Local Frames. In Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML), Baltimore, USA, Jul.17-23, 2022.

 
Ping Yao, Peng He, Siyuan Cheng, etc. Dynamic Multi-Scale Network for Remote Sensing Image Super-Resolution. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), pp. 3766-3769, Kuala Lumpur, Malaysia, Jul.17-22, 2022.

 
Chuanguang Yang, Zhulin An, Yongjun Xu. Localizing Semantic Patches for Accelerating Image Classification. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 1-6, Taipei, Taiwan, China, Jul.18-22, 2022.


Hui Zhu, Xiaofang Zhao. An Attention-Guided Two-Stream Convolutional Neural Network for Few-Shot Learning. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 1-6, Taipei, Taiwan, China, Jul.18-22, 2022.

 
Danyang Hou, Liang Pang, Yanyan Lan, Huawei Shen and Xueqi Cheng. Region-based Cross-modal Retrieval. Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-8, Padua, Italy, Jul.18-23, 2022.

 
Keting Cen, Huawei Shen, Qi Cao, Bingbing Xu, Xueqi Cheng. Towards Powerful Graph Contrastive Learning without Negative Examples. Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-9, Padua, Italy, Jul.18-23, 2022.

 
Kang Wang, Yiqiang Chen, Yingwei Zhang, Xiaodong Yang, Chunyu Hu. Multi-Source Integration based Transfer Learning Method for Cross-User sEMG Gesture Recognition. Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-8, Padua, Italy, Jul.18-23, 2022.

 
Jianrong Xu, Boyu Diao, Bifeng Cui, Kang Yang, Chao Li, Hailong Hong. Pruning Filter via Gaussian Distribution Feature for Deep Neural Networks Acceleration. Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-8, Padua, Italy, Jul.18-23, 2022.

 
Wang Baoli, Fan Xinxin, Bi Jingping. GTAT: Adversarial Training with Generated. Proceedings of the 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Padua, Italy, Jul.18-23, 2022.


Jingyu Niu, Yu Hu, Wei Li, Guangyan Huang, Yinhe Han, Xiaowei Li. Closing the Dynamics Gap via Adversarial and Reinforcement Learning for High-Speed Racing . 2022 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI), Padua, Italy, Jul.18-23, 2022.

 

Xin Liu, Mingyu Yan, Lei Deng, Guoqi Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Shirui Pan, Yuan Xie. Survey on Graph Neural Network Acceleration: An Algorithmic Perspective. The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 25th European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 5521-5529, Vienna, Austria, Jul.23-29, 2022.


Zongqi Wan, Xiaoming Sun, Jialin Zhang. Bounded Memory Adversarial Bandits with Composite Anonymous Delayed Feedback. The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 25th European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Vienna, Austria, Jul.23-29, 2022.


Yuanzheng Wang, Xueqi Cheng, Yixing Fan, Xiaofei Zhu, Huasheng Liang, Qiang Yan, and Jiafeng Guo. MGAD: Learning Descriptional Representation Distilled from Distributional Semantics for Unseen Entities. The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 25th European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 4404-4410, Vienna, Austria, Jul.23-29, 2022.


Zizhen Liu, Si Chen, Jing Ye, Junfeng Fan, Huawei Li, Xiaowei Li. SASH: Efficient Secure Aggregation Based on SHPRG For Federated Learning. Proceedings of the 38th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), pp. 1243-1252, Eindhoven, Netherlands, Aug.1-5, 2022.


Xiaoguang Li, Qiang Zhang, Zonglan Zuo, Rui Yan, Chunhou Zheng, Fa Zhang. Predicting Drug-Disease Associations by Self-topological Generalized Matrix Factorization with Neighborhood Constraints. 2022 International Conference on Intelligent Computing (ICIC), pp. 138-149, Xi'an, China, Aug.7-11, 2022.


Feng-Lin Liu, Shu-Yu Chen, Yu-Kun Lai, Chun-Peng Li, Yue-Ren Jiang, Hongbo Fu, Lin Gao. DeepFaceVideoEditing: Sketch-based Deep Editing of Face Videos. 49th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH), pp. 167:1-167:16, Vancouver, Canada, Aug.8-11, 2022.


Fangming Gu, Qingli Guo, Lian Li, Zhiniang Peng, Wei Lin, Xiaobo Yang, Xiaorui Gong. COMRace: Detecting Data Race Vulnerabilities in COM Objects. the 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security), pp. 3019-3036, Boston, USA, Aug.10-12, 2022.


Shunfan Zhou, Zhemin Yang, Dan Qiao, Peng Liu, Min Yang, Zhe Wang, Chenggang Wu. Ferry: State-Aware Symbolic Execution for Exploring State-Dependent Program Paths. The 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security), pp. 4365-4382, Boston, USA, Aug.10-12, 2022.

 
Wendong Bi, Bingbing Xu, Xiaoqian Sun, Zidong Wang, Huawei Shen, Xueqi Cheng. Company-as-Tribe: Company Financial Risk Assessment on Tribe-Style Graph with Hierarchical Graph Neural Networks. The 28th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), pp. 2712-2720, Washington D.C., USA, Aug.14-18, 2022.


Xuying Meng, Yequan Wang, Runxin Ma, Haitong Luo, Xiang Li, Yujun Zhang. Packet Representation Learning for Traffic Classification. The 28th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), pp. 3546-3554, Washington D.C., USA, Aug.14-18, 2022.


Zezhi Shao, Zhao Zhang, Fei Wang, Yongjun Xu. Pre-training Enhanced Spatial-temporal Graph Neural Network for Multivariate Time Series Forecasting. The 28th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), pp. 1567-1577, Washington D.C., USA, Aug.14-18, 2022.


Di Yao, Chang Gong, Lei Zhang, Sheng Chen and Jingping Bi. CausalMTA: Eliminating the User Confounding Bias for Causal Multi-touch Attribution. The 28th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), Washington D.C., USA, Aug.14-18, 2022.

Di Yao, Haonan Hu, Lun Du, Gao Cong, Shi Han and Jingping Bi. TrajGAT: A Graph-based Long-term Dependency Modeling Approach for Trajectory Similarity Computation. The 28th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), Washington D.C., USA, Aug.14-18, 2022.


Yueyang Su, Di Yao, Xiaokai Chu, Wenbin Li, Jingping Bi and etc. Few-shot Learning for Trajectory-based Mobile Game Cheating Detection. The 28th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), Washington D.C., USA, Aug.14-18, 2022.

 

Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu. What Makes Your Data Unavailable to Deep Learning?. The 28th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), WashingtonD.C, USA, Aug.14-18, 2022.


Luo Xu, Jianhang Liu, Haihua Chen, Yucheng Zhang, Jingyao Zhang, Xiaoting Li. Sparse Reconstruction Based on Tanimoto Coefficient for DOA Estimation in Compressed Sensing. 2022 IEEE the 10th International Conference on Information, Communication and Networks (ICICN), pp. 444-448, Zhangye, China, Aug.19-22, 2022.


Xiaoting Li, Tingpei Huang, Haihua Chen, Yucheng Zhang, Luo Xu, Yingying Liu. Path Planning of Mobile Robot Based on Dynamic Chaotic Ant Colony Optimization Algorithm. 2022 IEEE the 10th International Conference on Information, Communication and Networks (ICICN), pp. 515-519, Zhangye, China, Aug.19-22, 2022.

 
Jinjie Ruan, Yisong Chang, Ke Zhang, Kan Shi, Mingyu Chen, Yungang Bao. Increasing Flexibility of Cloud FPGA Virtualization. International Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), pp. 350-357, Belfast, UK, Aug.29-31, 2022.


Zelin Wang, Ke Zhang, Yisong Chang, Yanlong Yin, Yuxiao Chen, Ran Zhao, Songyue Wang, Mingyu Chen, Yungang Bao. FPL Demo: SERVE: Agile Hardware Development Platform with Cloud IDE and Cloud FPGAs. International Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), Belfast, UK, Aug.29-31, 2022.


Cunyang Wei, Haipeng Jia, Yunquan Zhang, Liusha Xu, and Ji Qi. IATF:An Input-Aware Tuning Framework for Compact BLAS Based on ARMv8 CPUs. International Conference on Parallel Processing (ICPP), pp. 1-10, Bordeaux, France, Aug.29-Sept.1, 2022.

 

Leon Lee, Siphrey Xie, Yunus Ma, Shimin Chen. Index Checkpoints for Instant Recovery in In-Memory Database Systems. 48th International Conference on Very Large Databases (VLDB), pp. 1671-1683, Sydney, Australia, Sept.5-9, 2022.


Zichun Huang, Shimin Chen. Density-optimized Intersection-free Mapping and Matrix Multiplication for Join-Project Operations. 48th International Conference on Very Large Databases (VLDB), pp. 2244-2256, Sydney, Australia, Sept.5-9, 2022.

 
Zezhi Shao, Zhao Zhang, Wei Wei, Fei Wang, Yongjun Xu, Xin Cao, Christian S Jensen. Decoupled dynamic spatial-temporal graph neural network for traffic forecasting. 48th International Conference on Very Large Databases (VLDB), pp. 2733-2746, Sydney, Australia, Sept.5-9, 2022.

 
Qiming Li, Zhao Zhang, Boyu Diao, Yongjun Xu, Chao Li. Towards Understanding the Effect of Node Features on the Predictions of Graph Neural Networks. The 31st International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), pp. 706-718, Bristol, United Kingdom, Sept.6-9, 2022.

 
Yueyang Su, Di Yao, Jingwei Li, Baoli Wang, Jingping Bi. Trajectory-Based Mobile Game Bots Detection with Gaussian Mixture Model. The 31st International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Bristol, United Kingdom, Sept.6-9, 2022.

 
Yongjing Ye, Libin Liu, Lei Hu, Shihong Xia. Neural3Points: Learning to Generate Physically Realistic Full-body Motion for Virtual Reality Users. The 21st annual ACM SIGGRAPH / Eurographics Symposium on Computer Animation (SCA), Durham, UK, Sept.13-15, 2022.

 
Menglei Jiao, Hong Liu, Zekang Yang, Shuai Tian, Hanqiang Ouyang, Yuan Li, Yuan Yuan, Jianfang Liu, Chunjie Wang, Ning Lang, Liang Jiang, Huishu Yuan, Yueliang Qian,Xiangdong Wang. Self-supervised learning based on a pre-trained method for the subtype classification of spinal tumors. First International Workshop of Computational Mathematics Modeling in Cancer Analysis (CMMCA of MICCAI), pp. 58-67, Singapore, Sept.18-22, 2022.

 

Menglei Jiao, Hong Liu, Jianfang Liu, Hanqiang Ouyang, Xiangdong Wang, Liang Jiang, Huishu Yuan, Yueliang Qian. MAL: Multi-modal attention learning for tumor diagnosis via bipartite graph and multiple branches. International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 175-185, Singapore, Singapore, Sept.18-22, 2022.


Zhilong Lv, Rui Yan, Yuexiao Lin, Ying Wang, Fa Zhang. Joint Region-Attention and Multi-scale Transformer for Microsatellite Instability Detection from Whole Slide Images in Gastrointestinal Cancer. International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 293-302, Singapore, Singapore, Sept.18-22, 2022.


Baorong Shi, Xinyu Liu, Fa Zhang. MLCN: Metric Learning Constrained Network for Whole Slide Image Classification with Bilinear Gated Attention Mechanism. International Workshop on Computational Mathematics Modeling in Cancer Analysis (MICCAI-CMMCA), pp. 35-46, Singapore, Singapore, Sept.18-22, 2022.

 
Jun Wei, Yiwen Hu, Guanbin Li, Shuguang Cui, S Kevin Zhou, Zhen Li. BoxPolyp: Boost Generalized Polyp Segmentation Using Extra Coarse Bounding Box Annotations. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), pp. 67-77, Singapore, Sept. 18-22, 2022


Pengbo Liu, Xia Wang, Mengsi Fan, Hongli Pan, Minmin Yin, Xiaohong Zhu, Dandan Du, Xiaoying Zhao, Li Xiao, Lian Ding, Xingwang Wu, and S. Kevin Zhou. Learning Incrementally to Segment Multiple Organs in a CT Image. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), pp. 714-724, Singapore, Sept. 18-22, 2022.


Yihua Sun, Qingsong Yao, Yuanyuan Lyu, Jianji Wang, Yi Xiao, Hongen Liao, and S. Kevin Zhou. Rib Suppression in Digital Chest Tomosynthesis. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), pp. 696–706, Singapore, Sept. 18-22, 2022.

 
Han Li, Long Chen, Hu Han, and S. Kevin Zhou. SATr: Slice Attention with Transformer for Universal Lesion Detection. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), pp. 163-174, Singapore, Sept. 18-22, 2022.


Jun Wei, Yiwen Hu, Guanbin Li, Shuguang Cui, S Kevin Zhou, Zhen Li. BoxPolyp: Boost Generalized Polyp Segmentation Using Extra Coarse Bounding Box Annotations. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), pp. 67-77, Singapore, Sept. 18-22, 2022.

 
Xin Liu, Mingyu Yan, Shuhan Song, Zhengyang Lv, Wenming Li, Guangyu Sun, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. Gnnsampler: Bridging the gap between sampling algorithms of gnn and hardware. European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD), Grenoble, France, Sept.19-23, 2022.

 

Zongshuai Zhang, Lin Tian, Qian Sun, Ning Hui, Jiaying Huang. Statistical Multiplexing Gain Analysis Based on Resource Utilization for Practical C-RAN. 2022 21st International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), pp. 250-255, Xi'an, China, Sept.27-30, 2022.

 

Xuyi Cai, Ying Wang, Xiaohan Ma, Yinhe Han, Lei Zhang. DeepBurning-SEG: Generating DNN Accelerators of Segment-Grained Pipeline Architecture. The 55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 1396-1413, Chicago, USA, Oct.1-5, 2022.

 
Xuyi Cai, Ying Wang, Xiaohan Ma, Yinhe Han, Lei Zhang. DeepBurin: Generating DNN Accelerators of Segment-Grained Pipeline Architecture. The 55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO), Chicago, USA, Oct.1-5, 2022.


Yifan Hao, Yongwei Zhao, Chenxiao Liu, Zidong Du, Shuyao Cheng, Xiaqing Li, Xing Hu, Qi Guo, Zhiwei Xu, Tianshi Chen. Cambricon-P A Bitflow Architecture for Arbitrary Precision Computing. The 55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO), Chicago, USA, Oct.1-5, 2022.

 

Yinan Xu, Zihao Yu, Dan Tang, Guokai Chen, Lu Chen, Lingrui Gou, Yue Jin, Qianruo Li, Xin Li, Zuojun Li, Jiawei Lin, Tong Liu, Zhigang Liu, Jiazhan Tan, Huaqiang Wang, Huizhe Wang, Kaifan Wang, Chuanqi Zhang, Fawang Zhang, Linjuan Zhang, Zifei Zhang, Yangyang Zhao, Yaoyang Zhou, Yike Zhou, Jiangrui Zou, Ye Cai, Dandan Huan, Zusong Li, Jiye Zhao, Zihao Chen, Wei He, Qiyuan Quan, Xingwu Liu, Sa Wang, Kan Shi, Ninghui Sun, Yungang Bao. Towards Developing High Performance RISC-V Processors Using Agile Methodology. The 55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 1178-1199, Chicago, USA, Oct.1-5, 2022.


Hao Liu, Bin Chen, Bo Wang, Chunpeng Wu, Feng Dai, Peng Wu. Cycle Self-Training for Semi-Supervised Object Detection with Distribution Consistency Reweighting. The 30th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 6569-6578, Lisbon, Portugal, Oct.10-14, 2022.


Tangwen Qian, Yongjun Xu, Zhao Zhang, Fei Wang. Trajectory Prediction from Hierarchical Perspective. Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 6822-6830, Lisbon, Portugal, Oct.10-14, 2022.


Guang Yang, Wu Liu, Xinchen Liu, Xiaoyan Gu, Juan Cao, Jintao Li. Delving into the Frequency: Temporally Consistent Human Motion Transfer in the Fourier Space. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 1156-1166, Lisbon, Portugal, Oct.10-14, 2022.

 

Zijie Yang, Lingxi Xie, Xinyue Huo, Sheng Tang, Qi Tian and Yongdong Zhang. Finding the Host from the Lesion by Iteratively Mining the Registration Graph. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 5913-5922, Lisbon, Portugal, Oct.10-14, 2022.


Xingzhong Hou, Boxiao Liu, Shuai Zhang, Lulin Shi, Zite Jiang, Haihang You. Dynamic Weighted Semantic Correspondence for Few-Shot Image Generative Adaptation. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 1214-1222, Lisbon, Portugal, Oct.10-14, 2022.

 

Mo Zou, Mingyu Yan, Wenming Li, Zhimin Tang, Xiaochun Ye, and Dongrui Fan. GEM: Execution-Aware Cache Management for Graph Analytics. The 22nd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP), Copenhagen, Denmark, Oct.10-12, 2022.


Long Tan, Mingyu Yan, Duo Wang, Wenming Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. MatGraph: An Energy-Efficient and Flexible CGRA Engine for Matrix-based Graph Analytics. The 22nd International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP), Copenhagen, Denmark, Oct.10-12, 2022.


Hui Zhu, Yongchun Lu, Hongbin Wang, Xunyi Zhou, Qin Ma, Yanhong Liu, Ning Jiang, Xin Wei, Linchengxi Zeng, Xiaofang Zhao. Enhancing Semi-Supervised Learning with Cross-Modal Knowledge. The 30th ACM International Conference on Multimedia (MM), pp. 4456-4465, Lisboa, Portugal, Oct.10-14, 2022.

 

Jianguo Mao, Jiyuan Zhang, Zengfeng Zeng, Weihua Peng, Wenbin Jiang, Xiangdong Wang, Hong Liu, Yajuan Lyu. Hierarchical Representation-based Dynamic Reasoning Network for Biomedical Question Answering. the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING), pp. 1480-1489, Gyeongju, Korea, Oct.12-17, 2022.


Yuanzhou Yao, Zhao Zhang, Yongjun Xu, Chao Li. Data Augmentation for Few-Shot Knowledge Graph Completion from Hierarchical Perspective. The 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING), pp. 2494-2503, Gyeongju, Korea, Oct.12-17, 2022.


Kun Zhang, Yunqi Qiu, Yuanzhuo Wang, Long Bai, Wei Li, Xuhui Jiang, Huawei Shen, Xueqi Cheng. Meta-CQG: A Meta-Learning Framework for Complex Question Generation over Knowledge Bases. The 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING), pp. 6105-6114, Gyeongju, Korea, Oct.12-17, 2022.

 
Qiong Nan, Danding Wang, Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Yuhui Shi, Juan Cao Jintao Li. Improving Fake News Detection of Influential Domain via Domain- and Instance-Level Transfer. The 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING), pp. 2834-2848, Gyeongju, Korea, Oct.12-17, 2022.

 

Kailin Zhao, Xiaolong Jin, Saiping Guan, Jiafeng Guo and Xueqi Cheng. MetaSLRCL: A Self-Adaptive Learning Rate and Curriculum Learning Based Framework for Few-Shot Text Classification. The 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Gyeongju, Korea, Oct.12-17, 2022.

 

Xuefeng Jiang, Sheng Sun, Yuwei Wang, Min Liu. Towards Federated Learning against Noisy Labels via Local Self-Regularization. Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM), pp. 862-873, NewYork, USA, Oct.17-21, 2022. 


Shicheng Xu, Liang Pang, Huawei Shen and Xueqi Cheng. Match-Prompt: Improving Multi-task Generalization Ability for Neural Text Matching via Prompt Learning. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 2290-2300, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.


Yinqiong Cai, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Qingyao Ai, Ruqing Zhang and Xueqi Cheng. Hard Negatives or False Negatives: Correcting Pooling Bias in Training Neural Ranking Models. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 118-127, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 
Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yiqun Liu, Yixing Fan and Xueqi Cheng. CorpusBrain: Pre-train a Generative Retrieval Model for Knowledge-Intensive Language Tasks. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 191-200, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.


Quanliang Jing, Shuo Liu, Xinxin Fan, Jingwei Li, Di Yao, Baoli Wang, Jingping Bi. Can Adversarial Training benefit Trajectory Representation: An Investigation on Robustness for Trajectory Similarity Computation. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 905-914, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 
Xinyu Ma, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang, Yixing Fan and Xueqi Cheng. Scattered or Connected An Optimized Parameter-efficient Tuning Approach for Information Retrieval. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 1471-1480, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 
Chen Wu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Wei Chen, Yixing Fan, Maarten de Rijke and Xueqi Cheng. Certified Robustness to Word Substitution Ranking Attack for Neural Ranking Models. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 2128-2137, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 
Jingtao Zhan, Xiaohui Xie, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang and Shaoping Ma. Evaluating Interpolation and Extrapolation Performance of Neural Retrieval Models. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 2486-2496, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 
Lu Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan and Xueqi Cheng. Discriminative Language Model via Self-Teaching for Dense Retrieval. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 3858-3862, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.


Xinyu Ma, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan and Xueqi Cheng. A Contrastive Pre-training Approach to Discriminative Autoencoder for Dense Retrieval. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 4314-4318, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 
Zezhi Shao, Zhao Zhang, Fei Wang, Wei Wei, Yongjun Xu. Spatial-Temporal Identity: A Simple yet Effective Baseline for Multivariate Time Series Forecasting. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 4454-4458, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 

Quanliang Jing, Shuo Liu, Xinxin Fan, Jingwei Li, Di Yao, Baoli Wang and Jingping Bi. An Investigation on Robustness for Trajectory Similarity Computation. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.


Xiaokai Chu, Xinxin Fan, Zhihua Zhu, Jingping Bi. Variational Cross-Network Eembedding for Anonymized User Identity Linkage. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.


Shuai Guo, Yang Gu, Shijie Wen, Yuan Ma, Yiqiang Chen, Jiwei Wang and Chunyu Hu. KiCi: A Knowledge Importance Based Class Incremental Learning Method for Wearable Activity Recognition. The 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pp. 646-655, Atlanta, Georgia, USA, Oct.17-21, 2022.

 

Yixiao Chen, Jinfeng Song, Shuai Chen, Yuan Cao, Jing Ye, Huawei Li, Xiaowei Li, Xin Lou, Enyi Yao. Exploring the high throughput and low delay hardware design of SM4 on FPGA. International SoC Design Conference (ISOCC), pp. 32-42, Kangleung, Korea, Oct.19-22, 2022.

 

Xiaoming Sun, Jialin Zhang, Shuo Zhang, Zhijie Zhang. Improved Deterministic Algorithms for Non-monotone Submodular Maximization. The 28th International Computing and Combinatorics Conference (COCOON), Shenzhen, China, Oct.22-24, 2022.

 
Lei Dai, Ying Wang, Cheng Liu, Fuping Li, Huawei Li and Xiaowei Li. Reexamining the CGRA Memory Sub-system for Higher Memory Utilization and Performance. The 40th IEEE International Conference on Computer Design (ICCD), pp. 23-35, Lake Tahoe, USA, Oct.23-26, 2022.

 
Chuanguang Yang, Zhulin An, Helong Zhou, Linhang Cai, Xiang Zhi, Jiwen Wu, Yongjun Xu, Qian Zhang. MixSKD: Self-Knowledge Distillation from Mixup for Image Recognition. The 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 534-551, Tel-Aviv, Israel, Oct.23-27, 2022.


Chongyang Zhong, Lei Hu, Zhihao Zhang, Shihong Xia. Learning Uncoupled-Modulation CVAE for 3D Action-Conditioned Human MotionSvnthesis. The 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), Tel-Aviv, Israel, Oct.23-27, 2022.


Hang Xu, Qiang Zhao, Yike Ma, Xiaodong Li, ?Peng Yuan, Bailan Feng, Chenggang Yan, Feng Dai. PANDORA: A Panoramic Detection Dataset for Object with Orientation. The 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 237-252, Tel-Aviv, Israel, Oct.23-27, 2022.


Ning Kang, Zhan Wang, Fan Yang, Xiaoxiao Ma, Zhenlong Ma, Guojun Yuan, and Guangming Tan. csRNA: Connection-Scalable RDMA NIC Architecture in Datacenter Environment. The 40th IEEE International Conference on Computer Design (ICCD), pp. 398-406, Lake Tahoe, USA, Oct.23-26, 2022.

 
Wenqing Jia, Dejun Jiang, Jin Xiong. NapFS: A High-Performance NUMA-Aware PM File System. The 40th IEEE International Conference on Computer Design (ICCD), pp. 593-601, Lake Tahoe, USA, Oct.23-26, 2022.


Andong Yang, Wei Li, Yu Hu. SMS-MPC: Adversarial Learning-based Simultaneous Prediction Control with Single Model for Mobile Robots. 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (IROS), Kyoto, Japan, Oct.23-27, 2022.


Yuecong Min, Peiqi Jiao, Yanan Li, Xiaotao Wang, Lei Lei, Xiujuan Chai, Xilin Chen. Deep Radial Embedding for Visual Sequence Learning. Proceedings of the 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), LNCS 13666, Vol. 6, pp. 240-256, Oct. 23-27, 2022, Tel Aviv, Isreal / Cyberspace.

 
Jun Wei, Sheng Wang, S Kevin Zhou, Shuguang Cui, Zhen Li. Weakly supervised object localization through inter-class feature similarity and intra-class appearance consistency. European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 195-210, Tel Aviv, Oct. 25-27, 2022

Fuping Li, Ying Wang, Yuanqing Cheng, Yujie Wang, Yinhe Han, Huawei Li, Xiaowei Li. GIA: A Reusable General Interposer Architecture for Agile Chiplet Integration. International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), pp. 1554-1563, San Diego, USA, Oct.30-Nov.4, 2022.

 

Xiaoming chen. Numerically-Stable and Highly-Scalable Parallel LU Factorization for Circuit Simulation. International Conference on Computer Aided Design (ICCAD), pp. 1-9, Oct.30-Nov.4, 2022.


Kun He, Chunyang Wang, Yitong Yin. Sampling Lovasz Local Lemma for General Constraint Satisfaction Solutions in Near-Linear Time. The 63rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), Denver, USA, Oct.31-Nov.3, 2022.

 
Feng Dai, Shuaibin Zhang, Hao Liu, Yike Ma, Qiang Zhao. Global Boundary Refinement for Semantic Segmentation via Optimal Transport. The Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), pp. 452-465, Shanghai, China, Nov.10-13, 2022.


Yiming Li, Zhifang Guo, Zhirong Ye, Xiangdong Wang, Hong Liu, Yueliang Qian, Rui Tao, Long Yan, Kazushige Ouchi. A Hybrid System of Sound Event Detection Transformer and Frame-Wise Model for DCASE 2022 Task 4. the 7th Workshop on Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2022 (DCASE), pp. 1-5, Nancy, France, Nov.3-4, 2022.


Wenzhe Li, Guojun Yuan, Pingping Huang. Reconfigurable Optical-electrical Network Architecture for Disaggregated Data Centers. Asia Communications and Photonics Conference (ACP), Shenzhen, China, Nov.5-8, 2022.

 
Fan Zhang, Chuanxin Lan, Lei Wang, Fei Tang, Shaopeng Dai, Jiangtao Wang, Jiantao Ma, Jianfeng Zhan. EAIBench: An Energy Efficiency Benchmark for AI Training. The 14th BenchCouncil International Symposium On Benchmarking, Measuring And Optimizing (Bench), pp. 1-16, Nov.6-11, 2022.

 

Jie Lu, Haofeng Li, Chen Liu, Lian Li, Kun Cheng. Detecting Missing-Permission-Check Vulnerabilities in Distributed Cloud Systems. The 29th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), pp. 2145-2158, Los Angeles, USA, Nov.7-11, 2022.


Mengyao Xie, Chenggang Wu, Yinqian Zhang, Jiali Xu, Yuanming Lai, Yan Kang, Wei Wang, Zhe Wang. CETIS: Retrofitting Intel CET for Generic and Efficient Intra-process Memory Isolation. The 29th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), pp. 2989-3002, Los Angeles, USA, Nov.7-11, 2022.

 

Yuxin Yuan, Xiao Shi, Zhengyu Lei, Xiaohong Wang, Xiaofang Zhao. SMPI: Scalable Serverless MPI Computing. The 41st IEEE International Computing and Communication Conference (IPCCC), pp. 275-282, Austin, TX, USA, Nov.11-13, 2022.


Zhiwei Wang, Yan Guo, Yangyuanxiang Xu, Yuanhai Xue, Yue Liu, Huawei Shen, and Xueqi Cheng. SCIEnt: A Semantic-feature-based Framework for Core Information Extraction from Web Pages. The 29th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP), New Delhi, India, Nov.12-26, 2022.

 
Honghui Shang, Li Shen, Yi Fan, Zhiqian Xu, Chu Guo, Jie Liu, Wenhao Zhou, Huan Ma, Rongfen Lin, Yuling Yang, Fang Li, Zhuoya Wang, Yunquan Zhang, and Zhenyu Li. Large-Scale Simulation of Quantum Computational Chemistry on a New Sunway Supercomputer. The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SC), pp. 1-14, Dallas, Texas, USA, Nov.13-18, 2022.

 
Wei Hu, Hong An, Zhuoqiang Guo, Qingcai Jiang, Xinming Qin, Junshi Chen, Weile Jia, Chao Yang, Zhaolong Luo, Jielan Li, Wentiao Wu, Guangming Tan, Dongning Jia, Qinglin Lu, Fangfang Liu, Min Tian, Fang Li, Yeqi Huang, Liyi Wang, Sha Liu, Jinlong Yang. 2.5 Million-Atom Ab Initio Electronic-Structure Simulation of Complex Metallic Heterostructures with DGDFT. The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SC), pp. 1-13, Dallas, Texas, USA, Nov.13-18, 2022.


Junmin Xiao, Yunfei Pang, Qing Xue, Chaoyang Shui, Ke Meng, Hui Ma, Mingyi Li, Xiaoyang Zhang, and Guangming Tan. W-Cycle SVD: A Multilevel Algorithm for Batched SVD on GPUs. The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SC), pp. 1-16, Dallas, Texas, USA, Nov.13-18, 2022.


Zhen Du, Jiajia Li, Yinshan Wang, Xueqi Li, Guangming Tan, Ninghui Sun. AlphaSparse: generating high performance SpMV codes directly from sparse matrices. The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SC), pp. 1-15, Dallas, Texas, USA, Nov.13-18, 2022.

 
Chenyang Xu, Zhihong Mao, Feiyi Fan, Tian Qiu, Jianfei Shen and Yang Gu. A Shallow Convolution Network Based on Contextual Attention for Human Activity Recognition. The 18th International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services (EAI MobiQuitous), Nov.14-17, 2022.


Haofeng Li, Jie Lu, Haining Meng, Liqing Cao, Yongheng Huang, Lian Li, Lin Gao. Generic sensitivity: customizing context-sensitive pointer analysis for generics. the 30th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (FSE), pp. 1110-1121, Singapore, Singapore, Nov.14-18, 2022.


Huinan Huang, Yuming Feng, Xiaolong Jin, Saiping Guan, Jiafeng Guo. DFS-NER: Description Enhanced Few-shot NER via Prompt Learning and Meta-Learning. The 21st IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT), Niagara Falls, Canada, Nov.17-20, 2022.

 

Hao Huang, Haihua Shen, Shan Li, Huawei Li. A Hardware Trojan Localization Method in RTL based on Control Flow Features. 2022 IEEE 31st Asian Test Symposium (ATS), pp. 138-143, Taiwan, China, Nov.21-23, 2022.

 
Li Wang, Jie Yang, Weikai Chen, Xiaoxu Meng, Bo Yang, Jintao Li, Lin Gao. HSDF: Hybrid Sign and Distance Field for Modeling Surfaces with Arbitrary Topologies. The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), New Orleans, USA, Nov.28-Dec.9, 2022.


Qi Yi, Rui Zhang, Shaohui Peng, Jiaming Guo, Xing Hu, Zidong Du, Xishan Zhang, Qi Guo, Yunji Chen. Object-Category Aware Reinforcement Learning. The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), New Orleans, USA, Nov.28-Dec.9, 2022.


Shaohui Peng, Xing Hu, Rui Zhang, Ke Tang, Jiaming Guo, Qi Yi, Ruizhi Chen, Xishan Zhang, Zidong Du, Ling Li, Qi Guo, Yunji Chen. Causality-driven Hierarchical Structure Discovery for Reinforcement Learning. The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), New Orleans, USA, Nov.28-Dec.9, 2022.

 

Bohan Wang, Qi Meng, Huishuai Zhang, Ruoyu Sun, Wei Chen, Zhiming Ma, Tieyan Liu. Does Momentum Change the Implicit Regularization on Seperable Data?. The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), New Orleans, USA, Nov.28-Dec.9, 2022.

 

Peng Wang, Chuanqi Han, Fang Yu, Ye Zheng, Xi Huang, Li Cui. Rec-AUNet: Attentive UNet for Reconstruction of ECG from BCG. 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), pp. 529-533, Las Vegas/Changsha, USA/China, Dec.6-8, 2022.


Jing Gao, Kai Hu, Fa Zhang, Xuefeng Cui. Hexagonal Convolutional Neural Network for Spatial Transcriptomics Classification. 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Las Vegas/Changsha, USA/China, Dec.6-8, 2022.


shuo Li, Hongjia Li, Chi Zhang, Fa zhang, Xiaohua Wan. A Segmentation-aware Synergy Network for Single Particle Recognition in Cryo-EM. 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Las Vegas/Changsha, USA/China, Dec.6-8, 2022.


Tong Li, Xueqi Li, Yewen Li, Ruibao Song, and Xun Wang. Crescent: A GPU-based Targeted Nanopore Sequence Selector. 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Las Vegas/Changsha, USA/China, Dec.6-8, 2022.


Ziheng Xu, Dehui Qiu, Senlin Lin, xinyue Zhang, Sheng Shi, Shengtao Zhu, Fa Zhang, Xiaohua Wan. Temporal Correlation Network for Video Polyp Segemntation. 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Las Vegas/Changsha, USA/China, Dec.6-8, 2022.

 

Kaiwen Jiang, Shu-Yu Chen, Feng-Lin Liu, Hongbo Fu, Lin Gao. NeRFFaceEditing: Disentangled Face Editing in Neural Radiance Fields. The 15th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia (SIGGRAPH Asia), pp. 31:1-31:9, Daegu, Korea, Dec.6-9, 2022.


Jianguo Mao, Wenbin Jiang, Xiangdong Wang, Hong Liu, Yu Xia, Yajuan Lyu, Qiaoqiao She. Explainable Question Answering based on Semantic Graph by Global Differentiable Learning and Dynamic Adaptive Reasoning. The 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pp. 1-8, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Dec.7-11, 2022.


Kailin Zhao, Xiaolong Jin, Long Bai, Jiafeng Guo and Xueqi Cheng. Knowledge-Enhanced Self-Supervised Prototypical Network for Few-Shot Event Detection. The 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, Dec.7-11, 2022.


Zixuan Li, Zhongni Hou, Saiping Guan, Xiaolong Jin, Weihua Peng, Long Bai, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Wei Li, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. HiSMatch: Historical Structure Matching based Temporal Knowledge Graph Reasoning. The 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, Dec.7-11, 2022.

 
Wenxiang Sun, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang and Xueqi Cheng. Visual Named Entity Linking: A New Dataset and A Baseline. The 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP ), Abu Dhabi, United Arab Emirates, Dec.7-11, 2022.


Zongshuai Zhang, Jiaying Huang, Lin Tian, Chunjing Yuan, Yuanyuan Wang. Delay Prediction for Real-Time Video Based on Improved LSTM. 2022 IEEE the 8th International Conference on Computer and Communications (ICCC), pp. 2053-2057, Chengdu, China, Dec.9-12, 2022.

 
Zhaohui Wang, Qi Cao, Huawei Shen, Bingbing Xu, Muhan Zhang, Xueqi Cheng. Towards Efficient and Expressive GNNs for Graph Classification via Subgraph-aware Weisfeiler-Lehman. Learning on Graphs Conference (LoG), Online, VirtualEvent, Dec.9-12, 2022.

 
Chenyang Xu, Jianfei Shen, Feiyi Fan, Tian Qiu and Zhihong Mao. An Enhanced Human Activity Recognition Algorithm with Positional Attention. 14th Asian Conference on Machine Learning (ACML), Hyderabad, India, Dec.12-14, 2022.


Zengqi Zhang, Sheng Sun, Min Liu, Zhongcheng Li, Qiuping Zhang. Rendezvous Delay-Aware Multi-Hop Routing Protocol for Cognitive Radio Networks. IEEE International Conference on Mobility, Sensing and Networking (MSN), Guangzhou, China, Dec.14-16, 2022.


Zhihua Fan, Wenming Li, Tianyu Liu, Xuejun An, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. A Routing-Aware Mapping Method for Dataflow Architectures. The 19th Annual IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), pp. 3-16, Jinan, China, Dec.14-15, 2022.

 
Wenting Tan, Xiao Shi, Zhengyu Lei, Dong Liang, Cunchi Lv, Xiaohong Wang, Xiaofang Zhao. TrainFlow: A Lightweight, Programmable ML Training Framework via Serverless Paradigm. The 19th Annual IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (NPC), pp. 155-167, Jinan, China, Dec.14-15, 2022.


Fei Lei, Feiyi Fan, Jianfei Shen. Through-Wall Human Trajectory Tracking Based on Multi-View Fusion Attention Mechanism. The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), Haikou, China, Dec.15-18, 2022.


Qingyu Wu, Jianfei Shen, Yang Gu, Feiyi Fan, Yiqiang Chen. Motion-Robust Respiratory Signal Reconstruction Using Smart Glasses. The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), Haikou, China, Dec.15-18, 2022.


Weining Weng, Yang Gu, Yiqiang Chen, Guoqiang Wang, Nianfeng Shi. An Efficient Spatial-Temporal Representation Method for EEG Emotion Recognition. The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), Haikou, China, Dec.15-18, 2022.


Zhaohua Yang, Yang Gu, Weining Weng and Shuai Guo. Dual-Alignment Based Generalized Zero-Shot Learning for Human Activity Recognition. The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), Haikou, China, Dec.15-18, 2022.


Chenlong Gao, Teng Zhang, Xinlong Jiang, Wuliang Huang and Yiqiang Chen, Jie Li. ProtoPLSTM: An Interpretable Deep Learning Approach for Wearable Fine-Grained Fall Detection. The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-9, Haikou, China, Dec.15-18, 2022.


Wuliang Huang, Xinlong Jiang, Chenlong Gao, Teng Zhang, Yunbing Xing, Yiqiang Chen, Yi Zheng, Jie Li. A Graph-Based Information Fusion Approach for ADHD Subtype Classification. The 19th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC), pp. 1-10, Haikou, China, Dec.15-18, 2022.

 
Chen Lv, Fuxin Zhang, Xiang Gao, Chen Zhu. LA-vIOMMU: An Efficient Hardware-Software Co-design of IOMMU Virtualization. The 20th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA), Melbourne, Australia, Dec.17-19, 2022.

 
Jie Zhang, Yuan Zhang, Yiming Sun, Huawei Cao, Xuejun An, Xiaochun Ye. Parallel-Friendly and Work-Efficient Single Source Shortest Path Algorithm on Single-Node System. International Conferences on High Performance Computing and Communications (HPCC), Chengdu, China, Dec.18-21, 2022.


Zhihua Fan, Wenming Li, Tianyu Liu, Shengzhong Tang, Zhen Wang, Xuejun An, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. A Loop Optimization Method for Dataflow Architecture. International Conferences on High Performance Computing and Communications (HPCC), pp. 1-10, Chengdu, China, Dec.18-21, 2022.


Pinxin Lv, Li Ning, Hao Jiang, Yushuang Huang, Jing Liu, Zhaoqi Wang. Neural Symbol Grounding with Multi-Layer Attention for Robot Task Planning. The 2022 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), Okinawa, Japan, 2022.

 

Qingping Yang, Yixuan Cao, Ping Luo. Numerical Tuple Extraction from Tables with Pre-training. Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2022: 2233-2241.


Jiuwen Zhu, Yuexiang Li, Lian Ding, and S. Kevin Zhou. Aggregative Self-supervised Feature Learning from Limited Medical Images. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 57-66. Springer, Cham, 2022.

 

Mengda Huang, Yang Liu, Xiang Ao, Kuan Li, Jianfeng Chi, Jinghua Feng, Hao Yang, Qing He. AUC-oriented Graph Neural Network for Fraud Detection. In Proceedings of the ACM Web Conference, pp. 1311-1321, 2022.


Linfeng Dong, Yang Liu, Xiang Ao, Jianfeng Chi, Jinghua Feng, Hao Yang, Qing He. Bi-Level Selection via Meta Gradient for Graph-Based Fraud Detection. In International Conference on Database Systems for Advanced Applications, pp. 387-394, 2022.

 

Yuyao Guo, Haoming Li, Xiang Ao, Min Lu, Dapeng Liu, Lei Xiao, Jie Jiang, Qing He. Calibrated Conversion Rate Prediction via Knowledge Distillation under Delayed Feedback in Online Advertising. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, pp. 3983-3987, 2022.

 

Mingyang Liu, Li Xiao, Huiqin Jiang, Qing He. CCAT-NET: A Novel Transformer Based Semi-Supervised Framework for Covid-19 Lung Lesion Segmentation. In IEEE 19th International Symposium on Biomedical Imaging, 1-5, 2022.


Shuokai Li, Yongchun Zhu, Ruobing Xie, Zhenwei Tang, Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Qing He and Hui Xiong. Customized Conversational Recommender Systems. In ECML/PKDD, 2022.

 
Yang Lin, Hu Han, and S. Kevin Zhou. Deep Non-linear Embedding Deformation Network for Cross-modal Brain MRI Synthesis. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), pp. 1-5, 2022.


Ce Wang, Kun Shang, Haimiao Zhang, Qian Li, and S. Kevin Zhou. DuDoTrans: Dual-Domain Transformer for Sparse-View CT Reconstruction. In International Workshop on Machine Learning for Medical Image Reconstruction, pp. 84-94. Springer, Cham, 2022.


Zidi Qin, Yang Liu, Qing He, Xiang Ao. Explainable Graph-based Fraud Detection via Neural Meta-graph Search. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, pp. 4414-4418, 2022.

 
Zixian Zhou, Mengda Huang, Feiyang Pan, Jia He, Xiang Ao, Dandan Tu, Qing He. Gradient-Adaptive Pareto Optimization for Constrained Reinforcement Learning. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2022.

 

Yizhi Li, Ge Zhang, Bohao Yang, Chenghua Lin, Anton Ragni, Shi Wang and Jie Fu. HERB: Measuring Hierarchical Regional Bias in Pre-trained Language Models. AACL-IJCNLP, 2022.

 

Shi Wang, Daniel Tang, Luchen Zhang, Huilin Li, Ding Han. HieNet: Bidirectional Hierarchy Framework for Automated ICD Coding. DASFAA (2): 523-539, 2022.


Fuwei Zhang, Zhao Zhang, Xiang Ao, Dehong Gao, Fuzhen Zhuang, Yi Wei, Qing He. Mind the gap: Cross-lingual information retrieval with hierarchical knowledge enhancement. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 36, No. 4, pp. 4345-4353, 2022.

 
Yiqing Wu, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Xiang Ao, Xin Chen, Xu Zhang, Fuzhen Zhuang, Leyu Lin, Qing He. Multi-view Multi-behavior Contrastive Learning in Recommendation. In International Conference on Database Systems for Advanced Applications, pp. 166-182, 2022.


Yongchun Zhu, Zhenwei Tang, Yudan Liu, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He. Personalized transfer of user preferences for cross-domain recommendation. In Proceedings of the Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, pp. 1507-1515, 2022.


Kuan Li, Yang Liu, Xiang Ao, Jianfeng Chi, Jinghua Feng, Hao Yang, Qing He. Reliable Representations Make A Stronger Defender: Unsupervised Structure Refinement for Robust GNN. In Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 925-935, 2022.


Yiqing Wu, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiang Ao, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He. Selective Fairness in Recommendation via Prompts. In Proceedings of the International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, pp. 2657-2662, 2022. (Short paper)

 

Yuanqi Du, Quan Quan, Hu Han, and S. Kevin Zhou. Semi-supervised Pseudo-healthy Image Synthesis via Confidence Augmentation, in Proc. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), pp. 1-5, 2022.


Ruizhou Liu, Qiang Ma, Zhiwei Cheng, Yuanyuan Lyu, Jianji Wang, and S. Kevin Zhou. Stabilize, Decompose, and Denoise: Self-supervised Fluoroscopy Denoising. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 13-23. Springer, Cham, 2022.


Fuwei Zhang, Zhao Zhang, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu, Qing He: Along the Time: Timeline-traced Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, 2529-2538.

Jinsong Chen, Hu Han, Shiguang Shan. Towards high-fidelity face self-occlusion recovery via multi-view residual-based GAN inversion. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, vol. 36, no. 1, pp. 294-302, 2022.


Cheng Peng, Pengfei Guo, S. Kevin Zhou, Vishal M. Patel, and Rama Chellappa. Towards performant and reliable undersampled MR reconstruction via diffusion model sampling. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 623-633. Springer, Cham, 2022.

 
Yang Liu, Xiang Ao, Fuli Feng, Qing He. UD-GNN: Uncertainty-aware Debiased Training on Semi-Homophilous Graphs. Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD), Pages 1131–1140, 2022.


Xinwen Liu, Jing Wang, Cheng Peng, Shekhar S. Chandra, Feng Liu, and S. Kevin Zhou. Undersampled MRI Reconstruction with Side Information-Guided Normalisation. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 323-333. Springer, Cham, 2022.


Can Liu, Yuncong Gao, Li Sun, Jinghua Feng, Hao Yang, Xiang Ao. User Behavior Pre-training for Online Fraud Detection. In Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 3357-3365, 2022.


Shuokai Li, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang, Qing He. User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling. In Proceedings of the International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, pp. 223-233, 2022.

 
Quan Quan, Qingsong Yao, Jun Li, and S.Kevin Zhou. Which images to label for few-shot medical landmark detection? In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 20606-20616, 2022.


Sheng Fang, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Xinzhe Han, Qingming Huang. Learning Linguistic Association Towards Efficient Text-Video Retrieval. European Conference on Computer Vision (ECCV) (36) 254-270, 2022.


Junyu Chen, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao and Qingming Huang. A Unified Framework against Topology and Class Imbalance. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 180-188, 2022.


Zheng Yuan, Jie Zhang, Shiguang Shan. Adaptive Image Transformations for Transfer-based Adversarial Attack. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.


Wenzheng Hou, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Shilong Bao, Yuan He and Qingming Huang. AdAUC: End-to-end Adversarial AUC Optimization Against Long-tail Problems. International Conference on Machine Learning (ICML), 8903–8925, 2022.


Fuwei Zhang, Zhao Zhang, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang, Yongjun Xu, Qing He. Along the Time: Timeline-traced Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, pp. 2529-2538, 2022.

 

Huiyang Shao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Shilong Bao and Qingming Huang. Asymptotically Unbiased Instance-wise Regularized Partial AUC Optimization: Theory and Algorithm. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.


Guanqi Ding, Xinzhe Han, Shuhui Wang, Shuzhe Wu, Xin Jin, Dandan Tu, Qingming Huang. Attribute Group Editing for Reliable Few-shot Image Generation. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 11194-11203, 2022.


Dalu Feng, Shuang Yang, Shiguang Shan, Xilin Chen. Audio-Driven Deformation Flow for Effective Lip Reading. 26th International Conference on Pattern Recognition, 2022, pp. 274-280, doi: 10.1109/ICPR56361.2022.9956316.


Ya Wang, Cungen Cao, Zhiwen Chen, Shi Wang. CKGAC: A Commonsense Knowledge Graph About Attributes of Concepts. KSEM (1): 585-601, 2022.


Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shutao Bai, Shiguang Shan, Xilin Chen. Clothes-Changing Person Re-identification with RGB Modality Only. Proceeedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1050-1059, June 19-24, 2022, New Orleans, Louisiana, USA / Cyberspace.

 
Sheng Fang, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Qingming Huang, Bin MA, Xiaoming Wei, and Xiaolin Wei. Concept Propagation via Attentional Knowledge Graph Reasoning for Video-Text Retrieval. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4789–4800, 2022.

 
Zitai Wang, Qianqian Xu, Ke Ma, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Confederated Learning: Going Beyond Centralization. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 2939-2947, 2022.


Zhengcong Fei, Xu Yan, Shuhui Wang, Qi Tian. DeeCap: Dynamic Early Exiting for Efficient Image Captioning. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 12216-12226, 2022.


Yunrui Zhao, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Peisong Wen and Qingming Huang. Dist-PU: Positive-Unlabeled Learning from a Label Distribution Perspective. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 14461-14470, 2022.


Ya Wang, Cungen Cao, Zhiwen Chen, Shi Wang. ECCKG: An Eventuality-Centric Commonsense Knowledge Graph. KSEM (1): 568-584, 2022.

Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Enhancing Face Recognition with Self-Supervised 3D Reconstruction. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4062-4071, 2022.


Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang and Qingming Huang. ER: Equivariance Regularizer for KnowledgGraph Completion. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 5512-5520, 2022.


Peisong Wen, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He and Qingming Huang. Exploring the Algorithm-Dependent Generalization of AUPRC Optimization with List Stability. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.


Xuyang Guo, Meina Kan, Tianle Chen, Shiguang Shan. GAN with Multivariate Disentangling for Controllable Hair Editing. European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 655–670, 2022.


Sixian Zhang, Weijie Li, Xinhang Song, Yubing Bai, Shuqiang Jiang. Generative Meta-Adversarial Network for Unseen Object Navigation. Proceedings of the 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), vol. 39, pp. 301-320, 2022.


Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Geometry Interaction Knowledge Graph Embeddings. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 5521-5529, 2022.


Zong Guo, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xilin Chen. Gradual Domain Adaptation with Sample Transferability Exploitation for Person Re-Identification. Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), July 18-22, 2022, Taipei, China.


Hanhua Ye, Guorong Li, Yuankai Qi, Shuhui Wang, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang. Hierarchical Modular Network for Video Captioning. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 17939-17948, 2022.


Chao Bi, Shuhui Wang, Zhe Xue, Shengbo Chen, Qingming Huang. Inferential Visual Question Generation. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4164-4174, 2022.

 
Botao Ye, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen. Joint Feature Learning and Relation Modeling for Tracking: A One-Stream Framework. Proceedings of the 17th European Conference on Computer Vision (ECCV), LNCS 13682, Vol. 22, pp. 341-357, Oct. 23-27, 2022, Tel Aviv, Isreal / Cyberspace.


Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shutao Bai, Shiguang Shan, Xilin Chen. Learning Cloth-Irrelevant Features for Cloth-changing Person Re-identification. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022.


Minyang Hu, Hong Chang, Bingpeng Ma and Shiguang Shan. Learning Continuous Graph Structure with Bilevel Programming for Graph Neural Networks. International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2022.


Lei Ji, Chenfei Wu, Daisy Zhou, Kun Yan, Edward Cui, Xilin Chen, Nan Duan. Learning Temporal Video Procedure Segmentation from an Automatically Collected Large Dataset. Proceedings of the IEEE Winter Conference of Applications on Computer Vision (WACV), pp. 2733-2742, Waikoloa, Hawaii, Jan. 4-8, 2022.


Yuanyuan Liu, Wei Dai, Chuanxu Feng, Wenbin Wang, Guanghao Yin, Jiabei Zeng, Shiguang Shan. MAFW: A Large-scale, Multi-modal, Compound Affective Database for Dynamic Facial Expression Recognition in the Wild. ACM Conference on Multimedia, 2022.


Weidong Chen, Dexiang Hong, Yuankai Qi, Zhenjun Han, Shuhui Wang, Laiyun Qing, Qingming Huang, Guorong Li. Multi-Attention Network for Compressed Video Referring Object Segmentation. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4416-4425, 2022.

 
Ruipeng Jia, Xingxing Zhang, Yanan Cao, Zheng Lin, Shi Wang, Furu Wei. Neural Label Search for Zero-Shot Multi-Lingual Extractive Summarization. ACL (1): 561-570, 2022.

 
Qingping Yang, Yixuan Cao, Ping Luo. Numerical Tuple Extraction from Tables with Pre-training. Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 2233-2241, 2022.


Zitai Wang, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. OpenAUC: Towards AUC-Oriented Open-Set Recognition. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

 
Yinqi Li, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan and Xilin Chen. Optimal Positive Generation via Latent Transformation for Contrastive Learning. Neural Information Processing Systems, December 2022.


Zongsheng Cao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. OTKGE: Multimodal Knowledge Graph Embeddings via Optimal Transport. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

 

Zhipeng Yu, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Haoyu Qin and Qingming Huang. Pay Atention to Your Positive Pairs: Positive Pair Aware Contrastive Knowledge Distillation. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 5862-5870, 2022.


Wenzheng Hou, Qianqian Xu, Ke Ma, Qianxiu Hao, Qingming Huang. Quaternion Ordinal Embedding. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2066–2072, 2022.


Junyu Chen, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Ke Ma, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Recurrent Meta-Learning against Generalized Cold-start problem in CTR Prediction. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 2636-2644, 2022.


Zhuo Li, Weiqing Min, Jiajun Song, Yaohui Zhu, Liping Kang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Shuqiang Jiang. Rethinking the Optimization of Average Precision: Only Penalizing Negative Instances before Positive Ones is Enough. AAAI 2022: 36 (2), 1518-1526

 
Hao Wei, Shuhui Wang, Xinzhe Han, Zhe Xue, Bin Ma, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei. Synthesizing Counterfactual Samples for Effective Image-Text Matching. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 4355-4364, 2022.


Shilong Bao, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. The Minority Matters: A Diversity-Promoting Collaborative Metric Learning Algorithm. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

 
Yuanhang Zhang, Susan Liang, Shuang Yang and Shiguang Shan. UniCon+: ICTCAS-UCAS Submission to the AVA-ActiveSpeaker Task at ActivityNet Challenge 2022 (1st Place). IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshop of the International Challenge on Activity Recognition (ActivityNet), 2022.


Zhenhuan Liu, Liang Li, Huajie jiang, Xin Jin, Dandan Tu, Shuhui Wang and Zheng-Jun Zha. Unsupervised Coherent Video Cartoonization with Perceptual Motion Consistency. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022.


Junbao Zhuo, Yan Zhu, Shuhao Cui, Shuhui Wang, Bin MA, Qingming Huang, Xiaoming Wei, and Xiaolin Wei. Zero-shot Video Classification with Appropriate Web and Task Knowledge Transfer. ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 5761–5772, 2022.


downloadFile