Fan Zhang, Chunjie Luo, Chuanxin Lan, Jianfeng Zhan. Benchmarking feature selection methods with different prediction models on large-scale healthcare event data. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, Vol. 1, No. 1, pp. 100004, 2021.

 
Xiangyang Li, Luis Herranz, Shuqiang Jiang. Multifaceted Analysis of Fine-Tuning in a Deep Model for Visual Recognition[J]. ACM Transactions on Data Science (ACM TDS), vol. 1, no. 1, pp. 4:1-4:22, 2020.


Yibin Tang, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li. To cloud or not to cloud: an on line scheduler for dynamic privacy?protection of deep learning workload on edge devices. CCF Transactions on High Performance Computing, Vol. 3, No. 1, pp. 85-100, 2021.


Dongrui Fan, Huawei Cao, Guobo Wang, Na Nie, Xiaochun Ye, Ninghui Sun. Scalable and Efficient Graph Traversal on High-Throughput Cluster. CCF Transaction on High Performance Computing, Vol. 3, No. 1, pp. 101-113, 2021.


Zhumin Chen, Xueqi Cheng, Shoubin Dong, Zhicheng Dou, Jiafeng Guo, Xuanjing Huang, Yanyan Lan, Chenliang Li, Ru Li, Tie-Yan Liu, Yiqun Liu, Jun Ma, Bing Qin, Mingwen Wang, Ji-Rong Wen, Jun Xu, Min Zhang, Peng Zhang, Qi Zhang. Information retrieval: a view from the Chinese IR community. Frontiers of Computer Science, Vol. 15, No. 1, pp. 1-15, 2021.

 

Han Li, Mingyu Yan, Xiaocheng Yang, Lei Deng, Wenming Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan and Yuan Xie. Hardware Acceleration for GCNs via Bidirectional Fusion. IEEE COMPUTER ARCHITECTURE LETTERS, Vol. 20, No. 1, pp. 66-69, 2021.


Huang Yunyou, Wang Nana, Hao Tianshu, Guo Xiaoxu, Luo Chunjie, Wang Lei, Ren Rui, Zhan Jianfeng. Clustering residential electricity load curves via community detection in network. High technology letters, Vol. 27, No. 1, pp. 53-61, 2021.

 
Zhiyong Wang, Jinxiang Chai, Shihong Xia. Combining Recurrent Neural Networks and Adversarial Training for Human MotionSynthesis and Control. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 27, No. 1, 2021.


Zhiyong Wang, Jinxiang Chai, Shihong Xia. Realtime and Accurate 3D Eye Gaze Capture with DCNN-Based lris and Pupil Segmentation. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 27, No. 1, 2021.

 
Li Wei and Hai Zhuge. Abstractive Multi-Document Summarization based on Semantic Link Network.?IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 33(1):43-54, 2021.

 

Danye Wu, Zhiwei Xu, Bo Chen, Yujun Zhang, Zhu Han. Enforcing Access Control in Information-Centric Edge Networking. IEEE Transactions on Communications, Vol. 69, No. 1, pp. 353-364, 2021.

 
Fuzhen Zhuang, Zhiyuan Qi, Keyu Duan, Dongbo Xi, Yongchuan Zhu, Hengshu Zhu, Hui Xiong and Qing He.?A Comprehensive Survey on Transfer Learning.?Proceedings of the IEEE, 109(1): 43-76, 2021.

 
Rui Yan, Fa Zhang, Xiaosong Rao, Zhilong Lv, Jintao Li, Lingling Zhang, Shuang Liang, Yilin Li, Fei Ren, Chunhou Zheng and Jun Liang. Richer fusion network for breast cancer classification based on multimodal data. BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol. 21, No. 1, pp. 1-15, 2021.

 

Jianran Liu, Bing Liang, Wen Ji. An Anomaly Detection Approach Based on Hybrid Differential Evolution and K-means Clustering in Crowd Intelligence. International Journal of Crowd Science, Vol. 5, No. 2, pp. 129-142, 2021.

 
Lulu Ge, Zheming Yang, Wen Ji. Crowd Evolution Method Based on Intelligence Level Clustering. International Journal of Crowd Science, Vol. 5, No. 2, pp. 204-215, 2021.

Lei Wang, Xingwang Xiong, Jianfeng Zhan, Wanling Gao, Xu Wen, Guoxin Kang and Fei Tang. WPC: Whole-Picture Workload Characterization Across Intermediate Representation, ISA, and Microarchitecture. IEEE Computer Architecture Letters, Vol. 20, No. 2, pp. 86-89, 2021.


Ying Zhang, Zhengyuan He, Linpeng Jia, Donghui Ding, Hanwen Zhang, Yi Sun. LOPE: A Low-Overhead Payment Verification Method for Blockchains. Chinese Journal of Electronics, Vol. 30, No. 2, pp. 349-358, 2021.


Deqing Wang, Baoyu Jing, Chenwei Lu, Junjie Wu, Guannan Liu, Chenguang Du and Fuzhen Zhuang. Coarse Alignment of Topic and Sentiment: A Unified Model for Cross-Lingual Sentiment Classification. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 32(2): 736-747, 2021.


Xiaowei Zhao, Deqing Wang, Zhengyang Zhao, Wei Liu, Chenwei Lu and Fuzhen Zhuang.?A Neural Topic Model with Word Vectors and Entity Vectors for Short Texts. Information Processing and Management, 58(2):102455, 2021.

 
Fengling Mao, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Learning Efficient Text to Image Synthesis via Interstage Cross-sample Similarity Distillation. SCIENCE CHINA Information Sciences, 64(2): 120102:1-120102:12, 2021.

 
Ke Wang, Zheming Yang, Bing Liang, Wen Ji. An Intelligence Optimization Method Based on Crowd Intelligence for IoT Devices. International Journal of Crowd Science, Vol. 5, No. 3, pp. 218-227, 2021.

 

Rui Qiu, Wen Ji. An Embedded Bandit Algorithm Based on Agent Evolution for Cold-Start Problem. International Journal of Crowd Science, Vol. 5, No. 3, pp. 228-238, 2021.


Jianran Liu, Wen Ji. Crowd intelligence evolution based on complex network. International Journal of Crowd Science, Vol. 5, No. 3, pp. 281-292, 2021.

Yida Zhu, Haiyong Luo, Fang Zhao, Runze Chen. Indoor/Outdoor Switching Detection Using Multi-Sensor DenseNet and LSTM. IEEE Internet of Things Journal, Vol. 8, No. 3, pp. 1544-1556, 2021.


Qu Wang, Haiyong Luo, Hao Xiong, Aidong Men, Fang Zhao, Ming Xia, Changhai Ou. Pedestrian Dead Reckoning based on Walking Pattern Recognition and Online Magnetic Fingerprint Trajectory Calibration. IEEE Internet of Things Journal, Vol. 8, No. 3, pp. 2011-2026, 2021.


Ziyang Li, Shuangsang Fang, Rui Zhang, Lijia Yu, Jiawei Zhang, Dechao Bu, Liang Sun, Yi Zhao, Jinming Li. VarBen: Generating in Silico Reference Data Sets for Clinical Next-Generation Sequencing Bioinformatics Pipeline Evaluation. J Mol Diagn. Mar;23(3):285-299. The Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 23, No. 3, pp. 285-299, 2021.

 

Lin Gao, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Ling-Xiao Zhang, Shihong Xia, Leif Kobbelt. Sparse Data Driven Mesh Deformation. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 27, No. 3, pp. 2085-2100, 2021.

 
Dawen Xu, Ziyang Zhu, Cheng Liu, Ying Wang, Shuang Zhao, Lei Zhang, Huaguo Liang, Huawei Li, Kwang-Ting Cheng. Reliability Evaluation and Analysis of FPGA-based Neural Network Acceleration System. IEEE Transactions on Very Large Scaled Integration Systems, Vol. 29, No. 3, pp. 472-484, 2021.

 
Yu-Jie Yuan, Yu-Kun Lai, Tong Wu, Lin Gao, Ligang Liu. A Revisit of Shape Editing Techniques: from the Geometric to the Neural Viewpoint. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 36, No. 3, pp. 520-554, 2021.

 
Yang Liqiong, Wang Linfeng, Xiao Junhua, Zhang Longbing, Wang Jian. A 1.2 V,3.1%3σ-accuracy thermal sensor analog front-end circuit in 12 nm CMOS process. Journal of Semiconductors, Vol. 42, No. 3, pp. 54-59, 2021.


Yanjun Qin, Haiyong Luo, Fang Zhao, Chenxing Wang, Yuchen Fang. NDGCN: Network in Network, Dilate Convolution and Graph Convolutional Networks based Transportation Mode Recognition. IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 70, No. 3, pp. 2138-2152, 2021.

 
Yongjun Xu, Xin Liu, Xin Cao, Changping Huang, Enke Liu, Sen Qian, Xingchen Liu, Yanjun Wu, Fengliang Dong, Cheng-Wei Qiu, Junjun Qiu, Keqin Hua, Wentao Su, Jian Wu, Huiyu Xu, Yong Han, Chenguang Fu, Zhigang Yin, Miao Liu, Ronald Roepman, Sabine Dietmann, Marko Virta, Fredrick Kengara, Ze Zhang, Lifu Zhang, Taolan Zhao, Ji Dai, Jialiang Yang, Liang Lan, Ming Luo, Zhaofeng Liu, Tao An, Bin Zhang, Xiao He, Shan Cong, Xiaohong Liu, Wei Zhang, James P Lewis, James M Tiedje, Qi Wang, Zhulin An, Fei Wang, Libo Zhang, Tao Huang, Chuan Lu, Zhipeng Cai, Fang Wang, Jiabao Zhang,. Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research. The Innovation, Vol. 2, No. 4, 2021.


Tianze Wu. Oops! It's Too Late. Your Autonomous Driving System Needs a Faster Middleware. IEEE Robotics and Automation Letters, Vol. 6, No. 4, pp. 7301-7308, 2021.

 
Shijun Gong, Jiajun Li, Wenyan Lu, Guihai Yan and Xiaowei Li. ShuntFlowPlus: An Efficient and Scalable Dataflow Accelerator Architecture for Stream Applications. ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems, Vol. 17, No. 4, pp. 59, 2021.

 
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang, Guolin Ke, Jingwu Chen, Jiang Bian, Hui Xiong, Qing He.?Deep Subdomain Adaptation Network for Image Classification.?IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 32(4): 1713-1722, 2021.


Shu-Yu Chen, Feng-Lin Liu, Yu-Kun Lai, Paul Rosin, Chun-Peng Li, Hongbo Fu,?Lin Gao. DeepFaceEditing: Deep Face Generation and Editing with Disentangled Geometry and Appearance Control. ACM Transactions on Graphics, Vol. 40, No. 4, pp. 167:1-167:16, 2021.

 
Songjie Niu, Shimin Chen. TransGPerf: Exploiting Transfer Learning for Modeling Distributed Graph Computation Performance. Journal of Computer Science and Technology, Vol. 36, No. 4, pp. 778-791, 2021.

 
Zhen-Lin Chen, Peng-Zhi Mao, Wen-Feng Zeng, Hao Chi, and Si-Min He. pDeepXL: MS/MS Spectrum Prediction for Cross-Linked Peptide Pairs by Deep Learning. ACS Publications, Vol. 20, No. 5, 2021.

Xiang Ao, Yang Liu, Zidi Qin, Yi Sun and Qing He.Temporal High-order Proximity Aware Behavior Analysis on Ethereum.?World Wide Web 24(5): 1565-1585, 2021.


Botao Peng, Panagiota Fatourou, Themis Palpanas. ParIS+: Data Series Indexing on Multi-Core Architectures. IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, Vol. 33, No. 5, pp. 2151-2164, 2021.

 
Ying Wang, Yongchen Wang, Cong Shi, Long Cheng, Huawei Li, Xiaowei Li. An Edge 3D CNN Accelerator for Low Power Activity Recognition. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 40, No. 5, pp. 918-930, 2021.

 
Haomiao Liu, Ruiping Wang, Shiguang Shan amd Xilin Chen. What is Tabby  Interpretable Model Decisions by Learning Attribute-based Classification Criteria. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 43(5):1791–1807, 2021.


S. Kevin Zhou, Hayit Greenspan, Christos Davatzikos, James S. Duncan, Bram Van Ginneken, Anant Madabhushi, Jerry L. Prince, Daniel Rueckert and Ronald M. Summers. A Review of Deep Learning in Medical Imaging: Imaging Traits, Technology Trends, Case Studies with Progress Highlights, and Future Promises.Proceedings of the IEEE, 109(5):820-838, 2021.

 
Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xiaochun Cao, Qingming Huang and Yuan Yao.?Evaluating Visual Properties via Robust HodgeRank.?International Journal of Computer Vision (IJCV), 129(5):1732-1753, 2021.


Wen Ji, H. Vincent Poor. Risk Optimization for Revenue-Driven Wireless Video Broadcasting Systems: A Copula-based Framework. IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 23, No. 6, pp. 1757-1771, 2021.

 

Lin Gao, Ling-Xiao Zhang, Hsien-Yu Meng, Yi-Hui Ren, Yu-Kun Lai, Leif Kobbelt. PRS-Net: Planar Reflective Symmetry Detection Net for 3D Models. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 27, No. 6, pp. 3007-3018, 2021.

 

Xuying Meng, Yequan Wang, Suhang Wang, Di Yao, Yujun Zhang. Interactive Anomaly Detection in Dynamic Communication Networks. IEEE/ACM Transactions on Networking (TON) 2021, Vol. 29, No. 6, pp. 2602-2615, 2021.

 
Xuying Meng, Yequan Wang, Suhang Wang, Di Yao, Yujun Zhang. Interactive Anomaly Detection in Dynamic Communication Networks. IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 29, No. 6, pp. 2602-2615, 2021.

 

Botao Peng, Panagiota Fatourou, Themis Palpanas. Fast Data Series Indexing for In-Memory Data. VLDB Journal, Vol. 30, No. 6, pp. 1041-1067, 2021.


Yan Zhou, Guang-Ming Tang, Jia-Hong Yang, Pei-Shi Yu, Changgen Peng. Logic Design and Simulation of a 128-b AES Encryption Accelerator Based on Rapid Single-Flux-Quantum Circuits. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 31, No. 6, pp. 1-11, 2021.


Long Cheng, Ying Wang, Qingzhi Liu, Dick H.J.Epema, Cheng Liu, Ying Mao, John Murphy. Network-Aware Locality Scheduling for Distributed Data Operators in Data Centers. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 32, No. 6, pp. 1494-1510, 2021.

 
Lin Gao, Tong Wu, Yu-Jie Yuan, Ming-Xian Lin, Yu-Kun Lai, Hao Zhang. TM-NET: Deep Generative Networks for Textured Meshes. ACM Transactions on Graphics, Vol. 40, No. 6, pp. 263:1-263:15, 2021.


Xingqi Zou, Sheng Xu, Xiaoming Chen, Liang Yan, Yinhe Han. Breaking the von Neumann bottleneck: architecture-level processing-in-memory technology. Science China Information Sciences, Vol. 64, No. 6, pp. 160404:1-160404:10, 2021.


Shao Guangcan, Cao Yong, Chen Zhenlin, Liu Chao, Li Shangtong, Chi Hao, Dong Meng-Qiu. How to use open-pFind in deep proteomics data analysis?— A protocol for rigorous identification and quantitation of peptides and proteins from mass spectrometry data. Biophysics Reports, Vol. 3, No. 7, 2021.


Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 33(7), 2903-2913,2021.


 

Ning Lin, Xiaoming Chen, Hang Lu, Xiaowei Li. Chaotic Weights: A Novel Approach to Protect Intellectual Property of Deep Neural Networks. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (IEEE TCAD), Vol. 40, No. 7, pp. 1327-1339, 2021.

 

Bo Zhou, S. Kevin Zhou, James S. Duncan and Chi Liu.?Limited View Tomographic Reconstruction Using a Cascaded Residual Dense Spatial-Channel Attention Network with Projection Data Fidelity Layer.?IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), 40(7):1792-1804, 2021.

 

Xiaoyong Wei, Zhenqun Yang, Xulu Zhang, Ga Liao, Ailin Sheng, S. Kevin Zhou, Yongkang Wu and Liang Du. Deep Collocative Learning for Immunofixation Electrophoresis Image Analysis. IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), 40(7): 1898-1910, 2021.

 

Junya Ning, Yingnan Ye, Dechao Bu, Gang Zhao, Tianqiang Song, Pengpeng Liu, Wenwen Yu, Hailong Wang, Hui Li, Xiubao Ren, Guoguang Ying, Yi Zhao, Jinpu Yu. Imbalance of TGF-β1/BMP-7 pathways induced by M2-polarized macrophages promotes hepatocellular carcinoma aggressiveness. Molecular Therapy., Vol. 29, No. 8, pp. 2067-2087, 2021.

 

Mingchuan Wu, Yangjun Wu, Honghui Shang, Ying Liu, Huimin Cui, Fang Li, Xiaohui Duan, Yunquan Zhang, and Xiaobing Feng. Scaling Poisson Solvers on Many Cores via MMEwald. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 33, No. 8, pp. 1888-1901, 2021.


Lian Yao, Peng Liu, Jigang Wu, Yinhe Han, Yuehang Zhong and Zhiqiang You. Integrating Two Logics into One Crossbar Array for Logic Gate Design. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, Vol. 68, No. 8, pp. 2987-2991, 2021.

 
Ce Chi, Kaixuan Ji, Penglei Song, Avinab Marahatta, Shikui Zhang, Fa Zhang, Dehui Qiu, Zhiyong Liu. Cooperatively Improving Data Center Energy Efficiency Based on Multi-Agent Deep Reinforcement Learning. Energies, Vol. 14, No. 9, pp. 2071, 2021.


Kaixuan Ji, Ce Chi, Fa Zhang, Antonio Fernández Anta, Penglei Song, Avinab Marahatta, Youshi Wang, Zhiyong Liu. Energy-Aware Scheduling Based on Marginal Cost and Task Classification in Heterogeneous Data Centers. Energies, Vol. 14, No. 9, pp. 2382, 2021.


Chenxing Wang, Haiyong Luo, Fang Zhao, Yanjun Qin. Combining Residual and LSTM Recurrent Networks for Transportation Mode Detection Using Multimodal Sensors Integrated in Smartphones. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 22, No. 9, pp. 5473-5485, 2021.


Wenhua Shao, Fang Zhao, Haiyong Luo, Hui Tian, Jiaxin Li, Antonino Crivello. Particle Filter Reinforcement via Context-Sensing for Smartphone-based Pedestrian Dead Reckoning. IEEE Communications Letters, Vol. 25, No. 9, pp. 3144-3148, 2021.

 

Shengwen Liang, Ying Wang, Cheng Liu, Lei He, Huawei Li, Dawen Xu, Xiaowei Li. EnGN: A High-Throughput and Energy-EfficientAccelerator for Large Graph Neural Networks. IEEE Transactions on Computers, Vol. 70, No. 9, pp. 1511-1525, 2021.

 
Duancheng Guo, Yuan Wang, Yan Cheng, Shengyou Liao, Jian Hu, Fang Du, Gang Xu, Yongqiang Liu, Kathy Q Cai, Martin Cheung, Brandon J Wainwright, Q Richard Lu, Yi Zhao, Zeng-Jie Yang. Tumor cells generate astrocyte-like cells that contribute to SHH-driven medulloblastoma relapse. Journal of Experimental Medicine., Vol. 218, No. 9, pp. e20202350, 2021.


Shan Gao, Fan Xu, Hongjia Li, Fudong Xue, Mingshu Zhang, Pingyong Xu, Fa Zhang. DETECTOR: structural information guided artifact detection for super-resolution fluorescence microscopy image. Biomedical optics express, Vol. 12, No. 9, pp. 5751-5769, 2021.

 

Guangming Tan, Chaoyang Shui,Yinshan Wang,Xianzhi Yu,Yujin Yan. Optimizing the LINPACK Algorithm for Large-Scale PCIe-Based CPU-GPU Heterogeneous Systems. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 32, No. 9, pp. 2367-2380, 2021.

 
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan and Xilin Chen. IAUnet: Global Context-Aware Feature Learning for Person Re-Identification.?IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 32(10):4460-4474, 2021.


Qingsong Yao, Li Xiao, Peihang Liu and S. Kevin Zhou. Label-Free Segmentation of COVID-19 Lesions in Lung CT. IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), 40(10):2808-2819, 2021.

 
Feng Min, Haobo Xu, Ying Wang, Yujie Wang, Jiajun Li, Xingqi Zou, Bei Li, Yinhe Han. Dadu-Eye: A 5.3 TOPS/W, 30 fps/1080p High Accuracy Stereo Vision Accelerator. Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on PP (99):1-14, Vol. 68, No. 10, pp. 4207-4220, 2021.


Di Huang, Rui Zhang, Xishan Zhang, Fan Wu, Xianzhuo Wang, Pengwei Jin, Shaoli Liu, Ling Li, Yunji Chen. A Decomposable Winograd Method for N–D Convolution Acceleration in Video Analysis. International Journal of Computer Vision, Vol. 129, No. 10, pp. 2806-2826, 2021.

 
Huan Fu, Rongfei Jia, Lin Gao, Mingming Gong, Binqiang Zhao, Steve Maybank, Dacheng Tao. 3D-FUTURE: 3D FUrniture shape with TextURE. International Journal of Computer Vision, Vol. 129, No. 10, pp. 3313-3337, 2021.


Dawen Xu, Meng He, Cheng Liu, Ying Wang, Long Cheng, Huawei Li, Xiaowei Li, Kwang-Ting Cheng. R2F: A Remote Retraining Framework for AIoT Processors with Computing Errors. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, Vol. 29, No. 11, pp. 1955-1966, 2021.

 
Wei Xuan, Huawei Cao, Mingyu Yan, Zhimin Tang, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. BSR-TC Adaptively Sampling for Accurate Triangle Counting over Evolving Graph Streams. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 31, No. 11, pp. 1-21, 2021.

 
Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao and Qingming Huang.?Task-Feature Collaborative Learning with Application to Personalized Attribute Prediction.?IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 43(11): 4094-4110, 2021.


Liang Cai, Yi Sun, Zibin Zheng, Jiang Xiao, Weiwei Qiu. Blockchain in China. Communications of the ACM, Vol. 64, No. 11, pp. 88-93, 2021.

 

Peng Liu, Zhiqiang You, Jigang Wu, Bosheng Liu, Yinhe Han, Krishnendu Chakrabarty. Fault Modeling and Efficient Testing of Memristor-Based Memory. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, Vol. 68, No. 11, pp. 4444-4455, 2021.

 
Yimin Xiao, Haiyong Luo, Fang Zhao, Fan Wu, Xile Gao, Qu Wang, Lizhen Cui. Residual Attention Network-based Confidence Estimation Algorithm for Non-holonomic Constraint in GNSS/INS Integrated Navigation System. IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 70, No. 11, pp. 11404-11418, 2021.

 
Weiqing Min, Shuhuan Mei, Zhuo Li and Shuqiang Jiang. A Two-Stage Triplet Network Training Framework for Image Retrieval. IEEE Trans. Multim. 22(12): 3128-3138 (2020).


Guanghui Zhang, Jack YB Lee, Ke Liu, Haibo Hu, Vaneet Aggarwal. A Unified Framework for Flexible Playback Latency Control in Live Video Streaming. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 23, No. 12, pp. 3024-3037, 2021.

 
Ching Tarn, Wen-Feng Zeng. pDeep3: Toward More Accurate Spectrum Prediction with Fast Few-Shot Learning. Analytical Chemistry, Vol. 93, No. 14, 2021.


Chao Wang, Yixian Tang, Hong Zhang, Haihang You, Weikang Zhang, Wei Duan, Jing Wang, Longkai Dong, Bo Zhang. First mapping of China surface movement using supercomputing interferometric SAR technique. Science Bulletin, Vol. 66, No. 16, pp. 1608-1610, 2021.


Zheming Yang, Bing Liang, Wen Ji. An Intelligent End–Edge–Cloud Architecture for Visual IoT-Assisted Healthcare Systems. IEEE Internet of Things Journal, Vol. 8, No. 23, pp. 16779-16786, 2021.

 

Jiansong Li, Wei Cao, Xiao Dong, Guangli Li, Xueying Wang, Peng Zhao, Lei Liu, Xiaobing Feng. Compiler-assisted Operator Template Library for DNN Accelerators. International Journal of Parallel Programming, Vol. 2021, No. 49, pp. 628-645, 2021.

 
Di Zhanyuan, En Shao, and Guangming Tan. High-performance Migration Tool for Live Container in a Workflow. International Journal of Parallel Programming, No. 49, pp. 658-670, 2021.


Siying Li, Huawei Shen, Peng Bao, Xueqi Cheng. h-index: a unified index to quantity indiciduals across disciplines. Scientometric, No. 126, pp. 3209-3226, 2021.

 
Lupeng Kong, Fusong Ju, Haicang Zhang, Shiwei Sun, Dongbo Bu. FALCON2: a web server for high?quality prediction of protein tertiary structures. BMC Bioinformatics, Vol. 22, No. 439, 2021.

 
Wenjun Ke, Jinhua Gao, Huawei Shen. Incorporating explicit syntactic dependency for aspect level sentiment classification. Neurocomputing, No. 456, pp. 394-406, 2021.

 
Bin Huang, Guozheng Wei, Bing Wang, Fusong Ju, Yi Zhong, Zhuozheng Shi, Shiwei Sun, Dongbo Bu. Filling gaps of?genome scaffoldsvia?probabilistic searching optical mapsagainst?assembly graph. BMC Bioinformatics, Vol. 22, No. 533, 2021.

 
Zhe Wang, Chenggang Wu, Yinqian Zhang, Bowen Tang, Pen-Chung Yew, Mengyao Xie, Yuanming Lai, Yan Kang, Yueqiang Cheng, Zhiping Shi. Making Information Hiding Effective Again. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, Vol. 10, No. 1109, pp. 99, 2021.


Lianhe Zhao, Qiongye Dong, Chunlong Luo, Yang Wu, Dechao Bu, Xiaoning Qi, Yufan Luo, Yi Zhao. DeepOmix: A scalable and interpretable multi-omics deep learning framework and application in cancer survival analysis. Computational and Structural Biotechnology Journal, Vol. 19, No. 2021, pp. 2719-2725, 2021.

 

Yingwei Zhang, Yiqiang Chen, Hanchao Yu, Zeping Lv, Xiaodong Yang, Chunyu Hu, Tengxiang Zhang. What Can” Drag & Drop” Tell? Detecting Mild Cognitive Impairment by Hand Motor Function Assessment nder Dual-Task Paradigm. International Journal of Human-Computer Studies (IJHCS), Vol. 145, No. 2021, pp. 1-18, 2021.

 
Min Shi, Yukun Wei, Lan Chen, Dengming Zhu, Tianlu Mao,Zhaoqi Wang. Learning a Shared Deformation Space for Efficient Design-Preserving Garment Transfer. Graphical Models, Vol. 115, No. 101106, 2021.

 
Min Shi, Zirui Wu, Suqin Wang, Dengming Zhu. Real-time Switching and Visualization of Logging attributes Based on Subspace Learning. Computers&Geosciences, Vol. 146, No. 104624, 2021.


Fan Wu, Haiyong Luo, Hongwei Jia, Fang Zhao, Yimin Xiao, Xile Gao. Predicting the Noise Covariance with a Multitask Learning Model for Kalman Filter-Based GNSS/INS Integrated Navigation. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 70, No. 8500613, pp. 1-13, 2021.

 
Shuangqiu Lu, Yilin Gong, Haiyong Luo, Fang Zhao, Zhaohui Li, Jinguang Jiang. Heterogeneous Multi-Task Learning for Multiple Pseudo-Measurement Estimation to Bridge GPS Outages. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 70, No. 8500916, pp. 1-16, 2021.

 
Xiaofei Zhu, Khoi Duy Do, Jiafeng Guo, Jun Xu, Stefan Dietze. Exploring Implicit and Explicit Geometrical Structure of Data for Deep Embedded Clustering. Neural Processing Letters, Vol. 53, No. 1, pp. 1-16, 2021.


Kejia Zhang, Xu Zhao, Long Zhang, Guojing Tian, Tinging Song. A Quantum Dual-Signature Protocol Based on SNOP States without Trusted Participant. Entropy-Switz, Vol. 23, No. 10, 2021.


Renmin Han, Lun Li, Peng Yang, Fa Zhang, Xin Gao. A novel constrained reconstruction model towards high-resolution subtomogram averaging. Bioinformatics, Vol. 37, No. 11, pp. 1616-1626, 2021.

 

Shang Xu, Guan Zhen, Zhang Shuai, Shi Lulin, You Haihang. Predicting the aptamer SYL3C-EpCAM complex's structure with the Martini-based simulation protocol. Physical Chemistry Chemistry Physics, Vol. 23, No. 12, pp. 7066-7079, 2021.

 

Qian Li, Xiaoming Sun. On the Sensitivity Complexity of k-Uniform Hypergraph Properties. ACM Transactions on Computation Theory, Vol. 13, No. 22, 2021.

 

Jiguo Li, Xinfeng Zhang, Jizheng Xu, Siwei Ma and Wen Gao.?Learning to fool the speaker recognition.?ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 17(3s):1-21, 2021.


Bujiao Wu, Maharshi Ray, Liming Zhao, Xiaoming Sun, Patrick Rebentrost. Quantum-classical algorithms for skewed linear systems with an optimized Hadamard test. Physical Review A, Vol. 103, No. 4, 2021.

 
Yong Liu, Jiaqing Jiang, Pingyu Zhu, Dongyang Wang, Jiangfang Ding, Xiaogang Qiang, Anqi Huang, Ping Xu, Jialin Zhang, Guojing Tian, Xiang Fu, Mingtang Deng, Chunqing Wu, Xiaoming Sun, Xuejun Yang, Junjie Wu. General quantum Bernoulli factory: framework analysis and experiments.. Quantum Science and Technology, Vol. 6, No. 4, 2021.

 

Feidiao YANG, Wei CHEN, Jialin ZHANG, Xiaoming SUN. Follow the perturbed approximate leader for solving semi-bandit combinatorial optimization. Frontiers of Computer Science, Vol. 15, No. 5, 2021.

 
Rong-Liang Fu, Guang-Ming Tang, Junying Huang, Zhi-Min Zhang. An Automatic Placement Algorithm for Superconducting Rapid Single-Flux-Quantum Logic Circuits. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 31, No. 5, pp. 1-5, 2021.

 
Ce Chi, Fa Zhang, Kaixuan Ji, Avinab Marahatta, Zhiyong Liu. Improving energy efficiency in colocation data centers for demand response. Sustainable Computing: Informatics and Systems, Vol. 29, No. B, pp. 100476, 2021.

 

Lianhe Zhao, Jiajia Wang, Yanyan Li, Tingrui Song, Yang Wu, Shuangsang Fang, Dechao Bu, Hui Li, Liang Sun, Dong Pei, Yu Zheng, Jianqin Huang, Mingqing Xu, Runsheng Chen, Yi Zhao, Shunmin He. NONCODEV6: an updated database dedicated to long non-coding RNA annotation in both animals and plants. Nucleic Acids Research, Vol. 49, No. D1, pp. 165-171, 2021.

 
ShuangSang Fang, Lei Dong, Liu Liu, JinCheng Guo, LianHe Zhao, JiaYuan Zhang, DeChao Bu, XinKui Liu, PeiPei Huo, WanChen Cao, QiongYe Dong, JiaRui Wu, Xiaoxi Zeng, Yang Wu, Yi Zhao. HERB: a high-throughput experiment- and reference-guided database of traditional Chinese medicine. Nucleic Acids Research, Vol. 49, No. D1, pp. 1197-1206, 2021.

 
Enze Zhang, Boheng Zhang, Shaohan Hu, Fa Zhang, Zhiyong Liu, Xiaohua Wan. Multi-labelled proteins recognition for high-throughput microscopy images using deep convolutional neural networks. BMC Bioinformatics, Vol. 22, No. S3, pp. 327, 2021.

 
Dechao Bu, Haitao Luo, Peipei Huo, Zhihao Wang, Shan Zhang, Zihao He, Yang Wu, Lianhe Zhao, Jingjia Liu, Jincheng Guo, Shuangsang Fang, Wanchen Cao, Lan Yi, Yi Zhao, Lei Kong. KOBAS-i: intelligent prioritization and exploratory visualization of biological functions for gene enrichment analysis. Nucleic Acids Research, Vol. 49, No. W1, pp. 317-325, 2021.

 
Yuwei Zhang, Dechao Bu, Peipei Huo, Zhihao Wang, Hao Rong, Yanguo Li, Jingjia Liu, Meng Ye, Yang Wu, Zheng Jiang, Qi Liao, Yi Zhao. ncFANs v2.0: an integrative platform for functional annotation of non-coding RNAs. Nucleic Acids Research. Nucleic Acids Research, Vol. 49, No. W1, pp. 459-468, 2021.


Hui Wang, Yu Wang, Meijie Hou, Chunming Zhang, Yaojun Wang, Zhendong Guo, Dongbo Bu, Yan Li, Chuncui Huang, Shiwei Sun. HepParser: An Intelligent Software Program for Deciphering Low-Molecular-Weight Heparin Based on Mass Spectrometry. Frontiers in Chemistry, Vol. 9, 2021.

 
Wentai Zhang, Mengke Sun, Yanghua Fan, He Wang, Ming Feng, Shaohua Zhou and Renzhi Wang. Machine Learning in Preoperative Prediction of Postoperative Immediate Remission of Histology-Positive Cushing’s Disease.?Frontiers in Endocrinology, 12:107, 2021.

 
Ying Sun, Fuzhen Zhuang, Hengshu Zhu, Qi Zhang, Qing He and Hui Xiong.?Market-oriented Job Skill Valuation with Cooperative Composition Neural Network.?Nature Communication, 12:1992, 2021.


Cungen Cao, Lanxi Hu and Yuefei Sui. Monotonic and Non-monotonic Gentzen Deduction Systems for L3-valued Propositional Logic. Frontiers of Computer Science, 15:153401, 2021.

 

Guoqing Wang, Hu Han, Shiguang Shan and Xilin Chen. Unsupervised Adversarial Domain Adaptation for Cross-domain Face Presentation Attack Detection.?IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), 16:56-69, 2021.

 
Haomiao Sun, Hongyu Pan, Hu Han and Shiguang Shan.?Deep Conditional Distribution Learning for Age Estimation.?IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), 16:4679-4690, 2021.


Jiancheng Cai, Hu Han, Jiyun Cui, Jie Chen, Li Liu, and S. Kevin Zhou.?Semi-Supervised Natural Face De-Occlusion.?IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS). 16: 1044-1057, 2021.


Feiyang Pan, Shuokai Li, Xiang Ao and Qing He.?Relation Reconstructive Binarization of Word Embeddings.?Frontiers of Computer Science, 16: 162307, 2022.


Wen-Feng Zeng, Wei-Qian Cao, Ming-Qi Liu, Si-Min He, Peng-Yuan Yang. Precise, fast and comprehensive analysis of intact glycopeptides and modified glycans with pGlyco3. nature methods, Vol. 18, 2021.

 
Yaohui Zhu, Weiqing Min and Shuqiang Jiang.?Attribute-Guided Feature Learning for Few-Shot Image Recognition.?IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 23: 1200-1209, 2021.


Zekang Li, Zongjia Li, Jinchao Zhang, Yang Feng and Jie Zhou.?Bridging Text and Video: A Universal Multimodal Transformer for Video-Audio Scene-Aware Dialog.IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP), 29:2476-2483, 2021.


Xiangzhou Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Location Sensitive Network for Human Instance Segmentation.?IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 30:7649-7662, 2021.

 
Yucheng Chen, Rui Huang, Hong Chang, Chuanqi Tan, Tao Xue and Bingpeng Ma. Cross-Modal Knowledge Adaptation for Language-Based Person Search. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 30:4057-4069, 2021.

 
KaixuanJi, FaZhang, CeChi, PengleiSong, BiyuZhou, AvinabMarahatta, ZhiyongLiu. A joint energy efficiency optimization scheme based on marginal cost and workload prediction in data centers. Sustainable Computing: Informatics and Systems, Vol. 32, pp. 100596, 2021.

 
Gonglei Shi, Li Xiao, Yang Chen and S. Kevin Zhou.?Marginal Loss and Exclusion Loss for Partially Supervised Multi-Organ Segmentation.?Medical Image Analysis, 70: 101979, 2021.


Bo Zhou, Zachary Augenfeld, Julius Chapiro, S. Kevin Zhou, Chi Liu and J. S. Duncan. Anatomy-guided Multimodal Registration by Learning Segmentation without Ground Truth: Application to Intraprocedural CBCT/MR Liver Segmentation and Registration. Medical Image Analysis, 71:102041, 2021.

 

You Hao, Jayaram K. Udupa, Yubing Tong, Caiyun Wu, Hua Li, Joseph M. McDonough, Carina Lott, Catherine Qiu, Nirupa Galagedera, Jason B. Anari, Drew A. Torigian, Patrick J. Cahill. OFx: A Method of 4D Image Construction from Free-breathing Non-gated MRI Slice Acquisitions of the Thorax via Optical Flux. Medical Image Analysis, 72: 102088, 2021.

 

Shishi Qiao, Ruiping Wang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Deep Video Code for Efficient Face Video Retrieval. Pattern Recognition, 113:107754, 2021.

 
Yunpei Jia, Jie Zhang, Shiguang Shan and Xilin Chen. Unified Unsupervised and Semi-supervised Domain Adaptation Network for Cross-scenario Face Anti-spoofing. Pattern Recognition, 115: 107888, 2021.

 
Hanlin Mo, Hongxiang Hao and Hua Li. Geometric Moment Invariants to Spatial Transform and N-fold Symmetric Blur. Pattern Recognition, 115:107887, 2021.

 
Ye Yang, Haiyang Jiang, Gaogang Xie. C2QoS: Network QoS guarantee in vSwitch through CPU-cycle management. Journal of Systems Architecture, Vol. 116, pp. 102148, 2021.

 
Xiao Pang, Min Liu, Zhongcheng Li. Geographic Position based Hopless Opportunistic Routing for UAV Networks. Elsevier Ad Hoc Networks, Vol. 120, pp. 102560, 2021.

 
Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Meng Qu, Zheng-Yu Niu, Hui Xiong and Qing He.?Knowledge Graph Embedding with Shared Latent Semantic Units. Neural Networks, 139:140–148, 2021.

 
Shuokai Li, Xiang Ao, Feiyang Pan and Qing He. Learning Policy Scheduling for Text Augmentation. Neural Networks,145:121-127, 2022.


Ye Yang, Haiyang Jiang, Guangxing Zhang, Gaogang Xie. S2H: Hypervisor as a setter within Virtualized Network I/O for VM isolation on cloud platform. Computer Networks, Vol. 201, pp. 108577, 2021.

 
Xuyang Guo, Meina Kan, Zhenliang He, Xingguang Song and Shiguang Shan. Image Style Disentangling for Instance-level Facial Attribute Transfer. Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 207:103205, 2021.

 
Chunpu Xu, Min Yang, Xiang Ao, Ying Shen, Ruifeng Xu and Jinwen Tian. Retrieval-enhanced Adversarial Training with Dynamic Memory-augmented Attention for Image Paragraph Captioning. Knowledge-Based Systems, 214:106730, 2021.

 

Peng Wang, Qinyou Hu, Yongjun Xu, Qiang Mei, Fei Wang. Evaluation methods of port dominance: A critical review. Ocean & Coastal Management, Vol. 215, 2021.

 
Xiyuan Hu,Zhenfeng Fan,Xu Jia,Zhihui Li,Xuyun Zhang,Lianyong Qi,Zuxing Xuan. Towards effective learning for face super-resolution with shape andpose perturbations. Knowledge-Based Systems, Vol. 220, 2021.

 
Xingwu Liu. Narrowing the Speedup Factor Gap of Partitioned-EDF. Information and Computation, Vol. 281, pp. 104743, 2021.

 

Chengfeng Xu, Feng Jian, Pengpeng Zhao, Fuzhen Zhuang, Deqing Wang, Yanchi Liu and Victor S. Sheng. Long- and Short-Term Self-Attention Network for Sequential Recommendation. Neurocomputing, 423:580–589, 2021.

 
Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zhengjun Zha and Qingming Huang. Local-binarized Very Deep Residual Network for Visual Categorization. Neurocomputing, 430:82-93, 2021.
Qiang Zhao, Yike Ma,Chen Zhu,Chunfeng Yao,Bailan Feng,Feng Dai. Image Stitching via Deep Homography Estimation. Neurocomputing, Vol. 450, 2021.

 
Haochao Ying, Qingyu Song, Jintai Chen, Tingting Liang, Jingjing Gu, Fuzhen Zhuang, Danny Z Chen and Jian Wu. A Semi-supervised Deep Convolutional Framework for Signet Ring Cell Detection.?Neurocomputing 453:347–356, 2021.

 
Nana Wang, Chunjie Luo, Xi Huang, Yunyou Huang, Jianfeng Zhan. DeepCS: Training a deep learning model for cervical spondylosis recognition on small-labeled sensor data. Neurocomputing, Vol. 472, pp. 24-34, 2021.

 
Yi Li, Meng Wu, Xiaochun Ye, Wenming Li, Rui Xue, Da Wang, Hao Zhang, Dongrui Fan. An efficient scheduling algorithm for dataflow architecture using loop-pipelining. Information Sciences, Vol. 547, pp. 1136-1153, 2021.

 

Xuying Meng, Suhang Wang, Zhimin Liang, Di Yao, Jihua Zhou, Yujun Zhang. Semi-Supervised Anomaly Detection in Dynamic Communication Networks. Information Sciences 2021, Vol. 571, pp. 527-542, 2021.


Zhenyu Sun. A Survey of Real-Time Scheduling on Multiprocessor Systems. Communications in Computer and Information Science, Vol. 1494, pp. 89-118, 2021.

 
Xiaofei Zhu, Ling Zhu, Jiafeng Guo, Shangsong Liang, Stefan Dietze. GL-GCN: Global and Local Dependency Guided Graph Convolutional Networks for aspect-based sentiment classification. Expert Systems with Applications, Vol. 186, 2021.

 
Zhi-Chao Zhang, Guojing Tian, Tian-Qing Cao. Strong quantum nonlocality for multipartite entangled states. Quantum Inf Process, Vol. 20, 2021.

 
Xiaofei Zhu, Jie Wu, Ling Zhu, Jiafeng Guo, Ran Yu, Katarina Boland, Stefan Dietze. Exploring user historical semantic and sentiment preference for microblog sentiment classification. Neurocomputing, Vol. 464, pp. 141-150, 2021.

 
Jingwei Liu, Yi Gu, Shumin Han, Zhibin Zhang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Feature rescaling and fusion for tiny object detection. IEEE Access, Vol. 9, pp. 62946-62955, 2021.

 
Jingwei Liu, Yi Gu, Shumin Han, Zhibin Zhang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng. Att-fpa: Boosting feature perceive for object detection. IEEE Access, Vol. 9, pp. 47380-47390, 2021.
Xueqi Li, Guangming Tan, Ninghui Sun. PIM-Align: A Processing-in-Memory Architecture for FM-index Search Algorithm. Journal of Computer Science and Technology, pp. 56-70, 2021.

 
Jie Yang, Lin Gao,Qingyang Tan,Yihua Huang,Shihong Xia,YuKun Lai. Multiscale Mesh Deformation Component Analysis with Attention-based Autoencoders. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2021.


Zhaoxin Li, Wangmeng Zuo, ZhaoqiWang, Lei Zhang. Robust 3D reconstruction from uncalibrated small motion clips. The Visual Computer, 2021.

 
Zhaoxin Li, Xiaoge Zhang, Kangkan Wang, Hao Jiang, Zhaoqi Wang. High accuracy and geometry-consistent confidence prediction network for multi-view stereo. Computer&Graphics, 2021.

 
Min Shi, Hou Ming, Yaning Liu, Tianlu Mao, Dengming Zhu, Zhao-qi Wang, Fan Zhang. Saliency-dependent Adaptive Remeshing for Cloth Simulation, Textile Research Journal, Vol.91(5-6), Textile Research Journal, 2021.


Zhihuai Chen, Bo Li, Xiaohan Shan, Xiaoming Sun, Jialin Zhang. Discouraging pool block withholding attacks in Bitcoin. Journal of Combinatorial Optimization, 2021.

 
Yanli Qi, Yiqing Zhou, Ya-Feng Liu, Ling Liu, Zhengang Pan. Traffic-Aware Task Offloading Based on Convergence of Communication and Sensing in Vehicular Edge Computing. IEEE Internet of Things Journal, 2021.

 
Liu Jihong, Zhou Yiqing, Liu ling. Communication Delay-Aware Network Topology Adaptation for Cooperative Control of Vehicular Platoons. IEEE GLOBECOM 2021, 2021.

 
Yan Peng, Yiqing Zhou, Ling Liu, Jintao Li, Zhengang Pan, Gangcan Sun. Intelligent Recommendation-Based User Plane Handover with Enhanced TCP Throughput in Ultra-Dense Cellular Networks. IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 2021.

 
Yuanbo Wen, Qi Guo, Zidong Du, Jianxing Xu, Zhenxing Zhang, Xing Hu, Wei Li, Rui Zhang, Chao Wang, Xuehai Zhou, Tianshi Chen. Enabling one-size-fits-all compilation optimization for inference across machine learning computers. IEEE Transactions on Computers, 2021.

 
Qingyang Tan, Ling-Xiao Zhang, Jie Yang, Yu-Kun Lai, Lin Gao. Variational Autoencoders for Localized Mesh Deformation Component Analysis. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021.


Aihua Mao, Canglan Dai, Jie Yang, Lin Gao, Ying He, Yong-jin Liu. STD-Net: Structure-preserving and Topology-adaptive Deformation Network for Single-View 3D Reconstruction. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2021.

 
Wei Zi, Shuai Yang, Cheng Guo, Xiaoming Sun. Optimization of 16-Element Quantum Search on IBMQ. International SPIN Workshop on Model Checking Software, 2021.

 
Ran Tian, Zulong Diao, Haiyang Jiang, Gaogang Xie. Cognition: Accurate and Consistent Linear Log Parsing using Template Correction. Journal of Computer Science and Technology, 2021.

 
Guanghui Zhang, Ke Liu, Haibo Hu, Vaneet Aggarwal, Jack Lee. Post-Streaming Wastage Analysis A Data Wastage Aware Framework in Mobile Video Streaming. IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), 2021.

 
Shi Wang, Zhujun Wang, Yi Jiang, Huayu Wang. Hierarchical Annotation Event Extraction Method in Multiple Scenarios. Wireless Communications and Mobile Computing, 8899852:1-8899852:9, 2021.


downloadFile