Mingyu Yan, Zhaodong Chen, Lei Deng, Xiaochun Ye, Zhimin Zhang, Dongrui Fan, Yuan Xie,Characterizing and Understanding GCNs on GPU,IEEE Compuer Architecture Letters,Vol19,No.1,2020,pp.22-25

Gao Yuan, Zhao Ze, Huang Changcheng, Han Chuanqi and Cui Li,In-vehicle localization based on multi-channel Bluetooth Low Energy received signal strength indicator,International Journal of Distributed Sensor Networks,Vol16,No.1,2020,pp.1-13
 
Daning Cheng, Shigang Li, Yunquan Zhang,WP-SGD: Weighted parallel SGD for distributed unbalanced-workload training system. ,J. Parallel Distributed Comput.,Vol145,No.1,2020,pp.202-216
 
Weiqing Min, Shuhuan Mei, Linhu Liu, Yi Wang, and Shuqiang Jiang,Multi-Task Deep Relative Attribute Learning for Visual Urban Perception,IEEE Transactions on Image Processing (TIP),Vol29,No.1,2020,pp.657-669
 
Shishi Qiao, Ruiping Wang, Shiguang Shan, Xilin Chen,Deep Heterogeneous Hashing for Face Video Retrieval,IEEE Transactions on Image Processing,Vol29,No.1,2020,pp.1299-1312
 
Shuqiang Jiang, Weiqing Min, Linhu Liu, Zhengdong Luo,Multi-Scale Multi-View Deep Feature Aggregation for Food Recognition,IEEE Transactions on Image Processing,Vol29,No.1,2020,pp.265-276
 
Youqiang Zhang, Feng Dai, Yike Ma, Hongliang Li, Qiang Zhao and Yongdong Zhang,Saliency Prediction Network for 360° Videos,IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing,Vol14,No.1,2020,pp.27-37
 
Xinxin Fan,Ling Liu,Rui Zhnag,Quanliang Jing and Jingping Bi,Decentralized Trust Management: Risk Analysis and Trust Aggregation,ACM Computing Surveys,Vol53,No.1,2020,pp.1-33
 
Bo Gao, Lingyun Lu, Ke Xiong, Jung-Min Park, Yaling Yang, Yuwei Wang,Spectrum Sharing Among Rapidly Deployable Small Cells: A Hybrid Multi-Agent Approach, IEEE Transactions on Wireless Communications,Vol19,No.1,2020,pp.395-409
 
Sa Wang, Yan-Hai Zhu, Shan-Pei Chen, Tian-Ze Wu, Wen-Jie Li, Xu-Sheng Zhan, Hai-Yang Ding, Wei-Song Shi,  Yun-Gang Bao,A Case for Adaptive Resource Management in Alibaba Datacenter Using Neural Networks ,JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY,Vol35,No.1,2020,pp.209-220
 
Wenli Zhang,Ke Liu,Yifan Shen,Yazhu Lan,Hui Song,Mingyu Chen,Labeled Network Stack: A High-Concurrency and Low-Tail Latency Cloud Server Framework for Massive IoT Devices,JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY,Vol35,No.1,2020,pp.179-193
 
Qi Zhang, Jianwei Zhu, Fusong Ju, Lupeng Kong, Shiwei Sun, Wei-Mou Zheng & Dongbo Bu,ISSEC: inferring contacts among protein secondary structure elements using deep object detection,BMC Bioinformatics,Vol21,No.1,2020,pp.1-13
 
Qianwen Chao,Huikun Bi,Weizi Li,Tianlu Mao,Zhaoqi Wang,Ming C Lin,Zhigang Deng,A Survey on Visual Traffic Simulation: Models, Evaluations, and Applications in Autonomous Driving,Computer Graphics Forum (CCF B),Vol39,No.1,2020,pp.287-308
 
Zhaoxin Li,Zhaoqi Wang,Wangmeng Zuo,Lei Zhang,Confidence-based Large-scale Multi-view stereo,IEEE Transactions on Image Processing,Vol29,No.1,2020,pp.7176-7191
 
Chaofan Ma,Yan Li, Bo Yang,Relay Node Placement for Building Wireless Sensor Networks with Reconfigurability Provision,Ad Hoc Networks,Vol107,No.1,2020
 
"Shaojun Bian,Lin Gao, Fully Automatic Facial Deformation Transfer,Symmetry,Vol12,No.1,2020"
Daobi Chen, Liang Yuan, Yunquan Zhang, Jingfu Yan, David K. Kahaner,HPC software capability landscape in China.,Int. J. High Perform. Comput. Appl.,Vol34,No.1,2020,pp.109434201876061
 
Guang-Ming Tang, Pei-Yao Qu, Xiang-Yu Zheng, Jia-Hong Yang, Xiao-Chun Ye, Dong-Rui Fan, Ning-Hui Sun,Bit-Slice Butterfly Processing Units for 64-Point RSFQ FFT Processors,IEEE Transactions on Applied Superconductivity,Vol30,No.1,2020,pp.1300106
 
Liu Jianmin,He Chentao,Katia Jaffres-Runser, Xu Yida,Li Zhenyu,Xu Yongjun,QMR:Q-learning based Multi-objective optimization Routing protocol for Flying Ad Hoc Networks. Computer Communications,Computer Communications,Vol150,No.1,2020,pp.304-316
 
Youqiang Zhang,Qiang Zhao,Feng Dai,Yike Ma,Yongdong Zhang,Saliency Prediction Network for 360 Videos,IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing (JSTSP),Vol14,No.1,2020,pp.27-37
 
Wen Ji, Bing Liang, Yuqin Wang, Rui Qiu, and Zheming Yang,Crowd V-IoE: Visual Internet of Everything Architecture in AI-driven Fog Computing,IEEE Wireless Communications,Vol27,No.2,2020,pp.51-57
 
Jiancheng Cai, Hu Han, Shiguang Shan, Xilin Chen,FCSR-GAN: Joint Face Completion and Super-resolution via Multi-task Learning,IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science (T-BIOM),Vol2,No.2,2020,pp.109-121
 
Wu L , Wang L , Li N , et al. ,Modeling the COVID-19 Outbreak in China through Multi-source Information Fusion ,The Innovation,Vol1,No.2,2020,pp.1-2
 
Wang Fei,Diao Boyu,Sun Tao,Xu Yongjun,Data Security and Privacy Challenges of Computing Offloading in FINs,IEEE Network,Vol34,No.2,2020,pp.14-20
 
Zihao Wang, Jingrong Zhang, Weifang Gao, Zhiyong Liu, Xiaohua Wan, Fa Zhang,A Consensus Framework of Distributed Multiple-tilt Reconstruction in Electron Tomography,Journal of Computational Biology,Vol27,No.2,2020,pp.212-222
 
Yang-Yang Zhao ,Ming-Yu Chen,Yu-Hang Liu,Zong-Hao Yang, Xiao-Jing Zhu, Zong-Hui Hong, Yun-Ge Guo    ,IMPULP: A Hardware Approach for In-process Memory Protection via User-Level Partitioning,JCST'20,Vol35,No.2,2020,pp.418-432
 
Qingyang Tan,Zherong Pan,Lin Gao,Dinesh Manocha,Realtime Simulation of Thin-Shell Deformable Materials using CNN-Based Mesh Embedding,IEEE Robotics and Automation Letters,Vol5,No.2,2020,pp.2325-2332
 
Yun-Peng Xiao,Yu-Kun Lai,Fang-Lue Zhang, Chunpeng Li,Lin Gao,A Survey on Deep Geometry Learning: From a Representation Perspective,Computational Visual Media,Vol6,No.2,2020
 
Xinming Qin, Honghui Shang, Lei Xu, Wei Hu, Jinlong Yang, Shigang Li, Yunquan Zhang,The static parallel distribution algorithms for hybrid density-functional calculations in HONPAS package.,Int. J. High Perform. Comput. Appl.,Vol34,No.2,2020,pp.107204
 
Yiqing Zhou, Ling Liu, Lu Wang, Ning Hui, Xinyu Cui, Jie Wu, Yan Peng, Yanli Qi, Chengwen Xing,Service aware 6G: An intelligent and open network based on convergence of communication, computing and caching,Digital Communications and Networks,Vol6,No.3,2020,pp.253-260
 
Shuqiang Jiang, Weiqing Min, Yongqiang Lyu, Linhu Liu,Few-Shot Food Recognition via Multi-View Representation,ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications,Vol16,No.3,2020,pp.1-20
 
Ruiping Wang, Shiguang Shan, and Xilin Chen,Learning to Recognize Visual Concepts for Visual Question Answering with Structural Label Space,IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing,Vol14,No.3,2020,pp.494-505
 
Zhilong Lv, Fubo Mi, Zhongke Wu, Yicheng Zhu, Xinyu Liu, Mei Tian, Fa Zhang, Xingce Wang, Xiaohua Wan,A Parallel Cerebrovascular Segmentation Algorithm Based on Focused Multi-Gaussians Model and Heterogeneous Markov Random Field,IEEE Transactions on Nanobioscience,Vol19,No.3,2020,pp.538-546
 
Yiqing Zhou;Ling Liu ;LuWang;Ning Hui;Xinyu Cui;JieWu;Yan Peng; Yanli Qi; Chengwen Xing,Service-aware 6G: An Intelligent and Open Network Based on Convergence of Communication, Computing and Caching,Digital Communications and Networks,Vol6,No.3,2020.8,pp.253-260
 
Youming Qiao, Xiaoming Sun, Nengkun Yu,Local Equivalence of Multipartite Entanglement,IEEE Journal on Selected Areas in Communications,Vol38,No.3,2020,pp.568-574
 
Zhang Ruqing, Guo Jiafeng, Fan Yixing, Lan Yanyan ,Dual-factor Generation Model for Conversation,ACM Transactions on Information Systems ,Vol38,No.3,2020,pp.1-31
 
Yiqiang Chen,Chaohui Yu,Xin Qin,Wen Gao,Jindong Wang,FedHealth: A Federated Transfer Learning Framework for Wearable Healthcare,IEEE Intelligent Systems,Vol35,No.4,2020,pp.83-93
 
Shuang-Sang Fang, Jin-Cheng Guo, Jian-Hua Zhang, Jin-Na Liu, Shuai Hong, Bo Yu, Yuhan Gao, Su-Pei Hu, Hai-Zhong Liu, Liang Sun, Yi Zhao,A P53-related microRNA model for predicting the prognosis of hepatocellular carcinoma patients,Journal of Cellular Physiology,Vol235,No.4,2020,pp.3569-3578
 
Q. Zhao, F. Dai, J. Lv, Y. Ma and Y. Zhang,Panoramic Light Field From Hand-Held Video and Its Sampling for Real-Time Rendering,IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology,Vol30,No.4,2020,pp.1011-1021
 
Yongdong Zhang, Shuicheng Yan, Sheng Tang,Perspective-adaptive Convolutions for Scene Parsing,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI),Vol42,No.4,2020,pp.909-924
 
Zhu Xiao, Fancheng Li, Hongbo Jiang, Jing Bai, Jisheng Xu, Fanzi Zeng, Min Liu,A Joint Information and Energy Cooperation Framework for CR-Enabled Macro–Femto Heterogeneous Networks,IEEE Internet of Things Journal,Vol7,No.4,2020,pp.2828-2839
 
"Bule Sun, Yiqing Zhou, Jinhong Yuan, LuWang, Ling Liu, YaFeng Liu,,High Order PSK Modulation in Massive MIMO Systems with 1-bit ADCs,IEEE Journal on Selected Areas in Communications,Vol20,No.4,2021.4,pp.2652-2669"

Rui Zhang,Sheng Tang,Yongdong Zhang,Jintao Li,Shuicheng Yan,Perspective-adaptive Convolutions for Scene Parsing,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence ,Vol42,No.4,2020,pp.909-924
 
Pei Yuan, Guojing Tian, Xiaoming Sun,Strong quantum nonlocality without entanglement in multipartite quantum systems,Phys. Rev. A,Vol102,No.4,2020,pp.1-14
 
Riling Li, Bujiao Wu, Mingsheng Ying, Xiaoming Sun, Guangwen Yang,Quantum Supremacy Circuit Simulation on Sunway TaihuLight,IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems,Vol31,No.4,2020,pp.805-816
 
Shu-Yu Chen,Feng-Lin Liu,Yu-Kun Lai,Paul L. Rosin,Lin Gao,DeepFaceDrawing: Deep Generation of Face Images from Sketches,ACM Transactions on Graphics,Vol39,No.4,2020
 
Tong Shen, Xiao-Wei Zhang, Honghui Shang, Min-Ye Zhang, Xinqiang Wang, En-Ge Wang, Hong Jiang, and Xin-Zheng Li,Influence of high-energy local orbitals and electron-phonon interactions on the band gaps and optical absorption spectra of hexagonal boron nitride.,Physical Review B.,Vol102,No.4,2020,pp.045117
 
Qiang Zhao,Feng Dai,Yike Ma,Yongdong Zhang,Panoramic Light Field from Hand-held Video and Its Sampling for Real-time Rendering,IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT),Vol30,No.4,2020,pp.1011-1021
 
Li Chen、Shenglin Tang、 You Fu、 Xiran Gao、Jie Guo、Shangzhi Jiang, AceMesh: a structured data driven programming language for high performance computing.,CCF Trans. HPC ,Vol1,No.5,2020,pp.309-322
 
Huina Chao, Huawei Li, Xiaoyu Song, Tiancheng Wang, Xiaowei Li, Evaluating and Constraining Hardware Assertions with Absent Scenarios, J. Comput. Sci. Technol. (JCST),Vol35,No.5,2020,pp.1198-1216
 
Wei Li, Jun Liang, Yunquan Zhang, Haipeng Jia, Lin Xiao, Qing Li,Accelerated LiDAR data processing algorithm for self-driving cars on the heterogeneous computing platform.,IET Comput. Digit. Tech.,Vol14,No.5,2020,pp.201-209
 
Yiling Wu, Shuhui Wang, Qingming Huang,Online Fast Adaptive Low-rank Similarity Learning for Cross-Modal Retrieval,IEEE Transactions on Multimedia,Vol22,No.5,2020,pp.1310-1322
 
Zenan Shen, Zhimeng Gan, Fa Zhang, Xinyao Yi, Jinzhi Zhang and Xiaohua Wan,Analysis of codon usage patterns in citrus based on coding sequence data,BMC Genomics,Vol21,No.5,2020,pp.1-10
 
Zihao Zhang,Lei Hu,Xiaoming Deng,Shihong Xia,Weakly Supervised Adversarial Learning for 3D Human Pose Estimation from Point Clouds.,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (CCF A,2区),Vol26,No.5,2020,pp.1851-1859"
 
Yunguang Yue, Fengchun Lei, Xingwu Liu, Jie Wu,Asynchronous Computability Theorem in Arbitrary Solo Models,Mathematics,Vol8,No.5,2020,pp.757
 
Lin Gao, Ling-Xiao Zhang, Hsien-Yu Meng, Yi-Hui Ren, Yu-Kun Lai, Leif Kobbelt,PRS-Net: Planar Reflective Symmetry Detection Net for 3D Models,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,Vol27,No.6,2020,pp.3007-3018
 
Zheng Tianqi, Zhang Zhibin, Cheng Xueqi ,SAHA: A String Adaptive Hash Table for Analytical Databases,Applied Science,Vol10,No.6,2020,pp.1915-1932
 
Jia-Hong Yang, Guang-Ming Tang, Xiang-Yu Zheng, Xiao-Chun Ye, Dong-Rui Fan, Zhi-Min Zhang, Ning-Hui Sun,Distributed Self-Clock: A Suitable Architecture for SFQ Circuits,IEEE Transactions on Applied Superconductivity,Vol30,No.7,2020,pp.1-7
 
Kun Li, Shigang Li, Shan Huang, Yifeng Chen, Yunquan Zhang,FastNBL: fast neighbor lists establishment for molecular dynamics simulation based on bitwise operations.,J. Supercomput.,Vol76,No.7,2020,pp.5501-5520
 
Jihang Liu,Shimin Chen,Lujun Wang,LB+-Trees: Optimizing Persistent Index Performance on 3DXPoint Memory,Proceedings of the VLDB Endowment,Vol13,No.7,2020,pp.1078-1090
 
Yongwei Zhao , Zhe Fan, Zidong Du , Tian Zhi, Ling Li, Qi Guo, Shaoli Liu, Zhiwei Xu , Tianshi Chen,  Yunji Chen,Machine Learning Computers With Fractal von Neumann Architecture,IEEE Transactions on Computers,Vol69,No.7,2020,pp.998-1014
 
Xi Zeng, Tian Zhi, Xuda Zhou, Zidong Du, Qi Guo, Shaoli Liu, Bingrui Wang, Yuanbo Wen, Chao Wang, Xuehai Zhou, Ling Li, Tianshi Chen, Ninghui Sun, Yunji Chen:,Addressing Irregularity in Sparse Neural Networks Through a Cooperative Software/Hardware Approach,IEEE Transactions on Computers,Vol69,No.7,2020,pp.968-985
 
Zidong Du, Qi Guo, Yongwei Zhao, Tian Zhi, Yunji Chen, Zhiwei Xu:,Self-Aware Neural Network Systems: A Survey and New Perspective,Proceedings of the IEEE,Vol108,No.7,2020,pp.1047-1067
 
Qian Li, Xiaoming Sun, Jialin Zhang,On the Optimality of Tape Merge of Two Lists with Similar Size,Algorithmica,Vol82,No.7,2020,pp.2107-21232
 
Huikun Bi,Tainlu Mao,Zhaoqi Wang,Zhigang Deng,A Deep Learning-based Framework for Intersectional Traffic Simulation and  Editing,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (CCF A,2区),Vol26,No.7,2020,pp.2335-2348
 
"Yingwei Zhang, Yiqiang Chen, Hanchao Yu, Xiaodong Yang, and Wang Lu,Learning Effective Spatial-Temporal Features for sEMG Armband-Based Gesture Recognition,IEEE Internet of Things Journal,Vol7,No.8,2020,pp.6979-6992"
 
Wen Ji and Wenwu Zhu,Profit Maximization for Sponsored Data in Wireless Video Transmission Systems,IEEE Transactions on Mobile Computing,Vol19,No.8,2020,pp.1928-1942
 
Xueying Wang, Guangli Li, Xiao Dong, Jiansong Li, Lei Liu and Xiaobing Feng, Accelerating Deep Learning Inference with Cross-Layer Data Reuse on GPUs, International European Conference on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par2020),Vol1,No.8,2020,pp.219-233
 
Zhihao Li, Haipeng Jia, Yunquan Zhang, Tun Chen, Liang Yuan, Richard W. Vuduc,Automatic Generation of High-Performance FFT Kernels on Arm and X86 CPUs.,IEEE Trans. Parallel Distributed Syst.,Vol31,No.8,2020,pp.1925-1941
 
Shengyuan Zhou, Qi Guo, Zidong Du, Dao-Fu Liu, Tianshi Chen, Ling Li, Shaoli Liu, Jinhong Zhou, Olivier Temam, Xiaobing Feng, Xuehai Zhou, Yunji Chen:,ParaML: A Polyvalent Multicore Accelerator for Machine Learning.,IEEE Transactions on  Computer-Aided Design of Integrated Circutes and Systems,Vol39,No.9,2020,pp.1764-1777
 
Hang Lu, Mingzhe Zhang, Yinhe Han, Qi Wang, Huawei Li, and Xiaowei Li,Architecting Effectual Computation for Machine Learning Accelerators,IEEE Transaction on Computer Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD),Vol39,No.10,2020,pp.2654-2667
 
Qingli Guo, Jing Ye, Yiran Chen, Yu Hu, Yazhu Lan, Guohe Zhang, Xiaowei Li,INOR—An Intelligent Noise Reduction Method to Defend against Adversarial Audio Examples,Elsevier Neuro Computing,Vol401,No.10,2020,pp.160-172
 
Weiqing Min, Shuqiang Jiang, and Ramesh Jain,Food Recommendation: Framework, Existing Solutions and Challenges,IEEE Transactions on Multimedia (TMM),Vol22,No.10,2020,pp.2659-2671
 
Han Li, Hu Han, Zeju Li, Lei Wang, Zhe Wu, Jingjing Lu, S. Kevin Zhou,High-Resolution Chest X-ray Bone Suppression Using Unpaired CT Structural Priors,IEEE Transactions on Medical Imaging,Vol39,No.10,2020,pp.3053-3063
 
"B. Sun, Y. Zhou, J.Yuan and J.L. Shi,,Interference Cancellation Based Channel Estimation for Massive MIMO Systems with Time Shifted Pilots,IEEE Transactions on Wireless Communications,Vol19,No.10,2020.1,pp.6826-6843"
 
Bujiao Wu, Bin Cheng, Fei Jia, Jialin Zhang, Man-Hong Yung, Xiaoming Sun,Speedup in classical simulation of Gaussian boson sampling,Science Bulletin,Vol65,No.10,2020,pp.832-841
 
Jiaqing Jiang, Xiaoming Sun, Yuan Sun, Kewen Wu, Zhiyu Xia,Structured decomposition for reversible Boolean functions,IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,Vol39,No.10,2020,pp.2410-2421
 
Shuhao Jiang, Jiajun Li, Shijun Gong, Junchao Yan, Guihai Yan, Yi Sun, Xiaowei Li,BZIP: A Compact Data Memory System for UTXO-based Blockchains,Journal of Systems Architecture,Vol109,No.10,2020,pp.101809
 
Honghui Shang, Lei Xu, Baodong Wu, Xinming Qin, Yunquan Zhang, Jinlong Yang,The dynamic parallel distribution algorithm for hybrid density-functional calculations in HONPAS package.,Comput. Phys. Commun.,Vol254,No.10,2020,pp.107204
 
Honghui Shang and Jinlong Yang,Implementation of Laplace Transformed MP2 for Periodic Systems With Numerical Atomic Orbitals.,Frontiers in Chemistry.,Vol8,No.10,2020,pp.589992
 
Guangli Li, Xiu Ma, Xueying Wang, Lei Liu, Jingling Xue, Xiaobing Feng, Fusion-Catalyzed Pruning for Optimizing Deep Learning on Intelligent Edge Devices,IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD),Vol39,No.11,2020,pp.3614-3626
 
Qingli Guo, Jing Ye, Yu Hu, Guohe Zhang, Xiaowei Li, Huawei Li,MultiPAD: A Multivariant Partition-Based Method for Audio Adversarial Examples Detection,IEEE Access,Vol8,No.11,2020,pp.63368-63380
 
Yuqing Zhu, Philip S. Yu, Guolei Yi, Mengying Guo, Wenlong Ma, Jianxun Liu,  Yungang Bao,Logless one-phase commit made possible for highly-available datastores , Distributed Parallel Databases,Vol38,No.11,2020,pp.101-126
 
Qian Sun, Lin Tian, Yiqing Zhou, Jinglin Shi,A Two-layered Incentive Scheme for Cooperation in Sliced 5G D2D Networks,IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT),Vol69,No.11,2020,pp.13289-13304
 
Li Xiao,Chunlong Luo,Tianqi Yu, Yufan Luo,Manqing Wang,Fuhai Yu,Yinhao Li,Chan Tian,Jie Qiao,DeepACEv2: Automated Chromosome Enumeration in Metaphase Cell Images Using Deep Convolutional Neural Networks,IEEE Transactions on Medical Imaging,Vol39,No.12,2020,pp.3920-3932
 
"Yazhu Lan, Kent W. Nixon, Qingli Guo,Guohe Zhang, Yuanchao Xu,Hai Li,Yiran Chen,FCDM: A Methodology Based on Sensor Pattern Noise Fingerprinting for Fast Confidence Detection to Adversarial Attacks,FCDM: A Methodology Based on Sensor Pattern Noise Fingerprinting for Fast Confidence Detection to Adversarial Attacks,Vol39,No.12,2020,pp.4791-4804"
 
Li Xiao,Chunlong Luo,Tianqi Yu,Luo Yufan,Manqing Wang,Fuhai Yu,Yinhao Li,Yi Zhao,Chan Tian,Jie Qiao,DeepACEv2: Automated Chromosome Enumeration in Metaphase Cell Images Using Deep Convolutional Neural Networks,IEEE Transaction on Medical Imaging,Vol39,No.12,2020,pp.3920-3932
 
Wu L , Xu Y , F Wang.,Identifying Port Calls of Ships by Uncertain Reasoning with Trajectory Data,International Journal of Geo-Information,Vol9,No.12,2020
 
Honghui Shang and Jinlong Yang,The moving-grid effect in the harmonic vibrational frequency calculations with numeric atom-centered orbitals.,The Journal of Physical Chemistry A.,Vol124,No.14,2020,pp.2897-2906
 
Dechao Bu, Yan Xia, JiaYuan Zhang, Wanchen Cao, Peipei Huo, Zhihao Wang, Zihao He, Linyi Ding, Yang Wu, Shan Zhang, Kai Gao, He Yu, Tiegang Liu, Xia Ding, Xiaohong Gu, Yi Zhao,FangNet:Mining Herb Hidden Knowledge from Clinical Effective Formulas Using Structure Network Algorithm,Computational and Structural Biotechnology Journal,Vol4,No.19,2020,pp.62-71
 
Wenfeng Zeng, Bo Wen,Deep Learning in Proteomics,Proteomics,Vol20,No.21-22,2020,pp.320-335
 
Hui Jiang, Min Liu, Bo Yang, Qingxiang Liu, Jizhong Li,Customized Federated Learning for Accelerated Edge Computing with Heterogeneous Task Targets,Computer Networks,Vol183,No.24,2020
 
ZHANG Ying, HE Zhengyuan, JIA Linpeng, DING Donghui, ZHANG Hanwen, SUN Yi,LOPE: A Low-Overhead Payment Verification Method for Blockchains,Chinese Journal of Electronics,Vol2,No.30,2021,pp.349-358
 
Qingqing Ren, Liang Zhou, Zhijun Xu, Yujun Zhang, Lei Zhang,PacketUsher: Exploiting DPDK to Accelerate Compute-Intensive Packet Processing. Computer Communications,Computer Communications,No.161,2020,pp.324-333
 
Ruoran Huang, Nian Wang, Chuanqi Han, Fang Yua, Li Cui,TNAM: A tag-aware neural attention model for Top-N recommendation,Neurocomputing,No.385,2020,pp.1-12
 
Xile Gao, Haiyong Luo, Bokun Ning, Fang Zhao, Linfeng Bao, Yilin Gong, Yimin Xiao and Jinguang Jiang,RL-AKF: An Adaptive Kalman Filter Navigation Algorithm based on Reinforcement Learning,Remote Sensing,Vol12,No.1074,2020,pp.1-26
 
Han Li, Hu Han, Zeju Li, Lei Wang, Zhe Wu, Jingjing Lu, S. Kevin Zhou,High-Resolution Chest X-ray Bone Suppression Using Unpaired CT Structural Priors.,IEEE Transactions on Medical Imaging (T-MI), 2020,pp.3053-3063
 
Mengyun Cao,HaiZhuge,Grouping sentences as better language unit for extractive text summarization,Future Generation of Computer Systems,Vol109,2020,pp.331-359
 
Wei Li,HaiZhuge,Probabilistic inference on uncertain semantic link network and its application in event identification,Future Generation of Computer Systems,Vol104,2020,pp.32-42
 
Xu Bei,HaiZhuge,The influence of semantic link network on the ability of question-answering system,Future Generation of Computer Systems,Vol108,2020,pp.1-14
 
Zhengcong Fei, Hao Chi,GameTag: A New Sequence Tag Generation Algorithm Based on Cooperative Game Theory,Proteomics,Vol20,2020,pp.21-22
 
Ruiqin Lu,HAPE: A programmable big knowledge graph platform,INFORMATION SCIENCES,Vol509,2020,pp.87-103
 
Xinhang Song, Shuqiang Jiang, Bohan Wang, Chengpeng Chen, Gongwei Chen,Image Representations with Spatial Object-to-Object Relations for RGB-D Scene Recognition,IEEE Transactions on Image Processing (TIP),Vol29,2020,pp.525-537
 
Gongwei Chen, Xinhang Song, Haitao Zeng, Shuqiang Jiang,Scene Recognition With Prototype-Agnostic Scene Layout,IEEE Transactions on Image Processing (TIP),Vol29,2020,pp.5877-5888
 
Kongming Liang, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen,Visual Concept Conjunction Learning with Recurrent Neural Networks,Neurocomputing,Vol395, 2020,pp.229-236
 
Xuesong Niu, Shiguang Shan, Hu Han, Xilin Chen,RhythmNet: End-to-end Heart Rate Estimation from Face via Spatial-temporal Representation,IEEE Transactions on Image Processing,Vol29, 2020,pp.2409-2423
 
Yingnan Ye, Jincheng Guo, Pei Xiao, Junya Ning, Rui Zhang, Pengpeng Liu, Wenwen Yu, Liyan Xu, Yi Zhao, Jinpu Yu,Macrophages-induced long noncoding RNA H19 up-regulation triggers and activates,Cancer Letters,Vol469, 2020,pp.310-320
 
Meina Kan, Chunrui Han, Xingguang Song, and Shiguang Shan,Learning to Learn Adaptive Classifier-Predictor for Few Shot Learning,IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS),2020
 
Mingjie He, Jie Zhang, Shiguang Shan, Meina Kan, Xilin Chen,Deformable Face Net for Pose Invariant Face Recognition,Pattern Recognition,Vol100,2020
 
Shuhui Wang, Ling Hu, Liang Li, Weigang Zhang, Qiming Huang,Two-Stream Deep Sparse Network for Accurate and Efficient Image Restoration,CVIU,Vol200,2020
 
Yong Li, Jiabei Zeng, Shiguang Shan,Learning Representations for Facial Actions from Unlabeled Videos,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,2020
 
Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang,Task-Feature Collaborative Learning with Application to Personalized Attribute Prediction,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,2020
 
Junya Ning, Yingnan Ye, Dechao Bu, Gang Zhao, Tianqiang Song, Pengpeng Liu, Wenwen Yu, Hailong Wang, Hui Li, Xiubao Ren, Guoguang Ying, Yi Zhao, Jinpu Yu,Imbalance of TGF-β1/BMP-7 pathways induced by M2-polarized macrophages promotes hepatocellular carcinoma aggressiveness,Molecular Therapy,2020
 
Lixi Deng,Xu Zhang,Zhijie Shang,Weakly Supervised Cross-Domain Mixed Dish Detection With Mean-Teacher,IEEE ACCESS,Vol8, 2020,pp.201236-201246
 
Guang Yang,Juan Cao,Zhineng Chen,Junbo Guo,Jintao Li,Graph-based neural networks for explainable image privacy inference,Pattern Recognition,Vol105, 2020,pp.107360-107371
 
Tianyi Wu,Sheng Tang,Rui Zhang,Yongdong Zhang,CGNet: A Light-weight Context Guided Network for Semantic Segmentation,IEEE Transactions on Image Processing, 30(1):1169-1179, 2021,Vol30, 2020,pp.1169-1179
 
Xiaoming Sun, Yuan Sun, Jialin Zhang,Better Upper Bounds for Searching on a Line with Byzantine Robots,Complexity and Approximation, 2020,pp.151-171
 
Wei Chen, Xiaohan Shan, Xiaoming Sun, Jialin Zhang,Coreness of cooperative games with truncated submodular profit functions,Theoretical Computer Science,Vol822, 2020,pp.49-60
 
Zhihuai Chen, Ken Fong, Minming Li, Kai Wang, Hongning Yuan, Yong Zhang,Facility location games with optional preference,Theoretical Computer Science,Vol847, 2020,pp.185-197

Qian Li, Xiaoming Sun,On the modulo degree complexity of Boolean functions,Theoretical Computer Science,Vol818, 2020,pp.32-40
Xiaoming Sun, Yuan Sun, Zhiyu Xia, Jialin Zhang,The one-round multi-player discrete Voronoi game on grids and trees,Theoretical Computer Science,Vol838, 2020,pp.143-159
 
ChuncuiHuang,HuiWang,DongboBu,JinyuZhou,JunchuanDong,JingweiZhang,HuanyuGao,YaojunWang,WengangChai,ShiweiSun,YanLi,Multistage Mass Spectrometry with Intelligent Precursor Selection for N-Glycan Branching Pattern Analysis,Carbohydrate Polymers,Vol237,2020
 
Hui Wang, Jingwei Zhang, Junchuan Dong, Meijie Hou, Weiyi Pan, Dongbo Bu, Jinyu Zhou, Qi Zhang, Yaojun Wang, Keli Zhao, Yan Li, Chuncui Huang, Shiwei Sun,Identification of glycan branching patterns using multistage mass spectrometry with spectra tree analysis,Journal of Proteomics,Vol217,2020
 
Min Shi,Zirui Wu, Suqin Wang,Real-time Switching and Visualization of Logging attributes Based on Subspace Learning,Computers&Geosciences,2020
 
Min Shi,Tianlu Mao,Zhaoqi Wang, Hou Ming , Yaning Liu, Fan Zhang,Saliency-dependent adaptive remeshing for cloth simulation,Textile Research Journal,2020
 
Lei Lin,Weizi Li,Huikun Bi,Weizi Li,Lingqiao Qin,Vehicle Trajectory Prediction Using LSTMs with Spatial-Temporal Attention Mechanisms,IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine,2020
 
Yi-Ling Qiao,Yu-Kun Lai,Hongbo Fu,Lin Gao,Synthesizing Mesh Deformation Sequences with Bidirectional LSTM,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2020
 
Yi-Ling Qiao,Lin Gao?,Jie Yang,Paul L.Rosin,Yu-Kun Lai,Xilin Chen,Learning on 3D Meshes with Laplacian Encoding and Pooling,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2020
 
Shu-Yu Chen,Jia-Qi Zhang,Lin Gao,Yue He,Shihong Xia,Min Shi,Fang-Lue Zhang,Active Colorization for Cartoon Line Drawings,IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2020
 
JiandaZhang,ChunpengLi,QiangSong,LinGao,Yu-KunLai,Automatic 3D Tooth Segmentation using Convolutional Neural Networks in Harmonic Parameter Space,Graphical Models,Vol109,2020
 
Xueyi Teng, Xiaomin Chen, Hua Xue, Yiheng Tang, Peng Zhang, Quan Kang, Yajing Hao, Runsheng Chen, Yi Zhao, Shunmin He,NPInter v4.0: an integrated database of ncRNA interactions,Nucleic Acids Research,Vol48,No.D1,2020,pp.160-165
 
ShuangSang Fang, Lei Dong, Liu Liu, JinCheng Guo, LianHe Zhao, JiaYuan Zhang, DeChao Bu, XinKui Liu, PeiPei Huo, WanChen Cao, QiongYe Dong, JiaRui Wu, Xiaoxi Zeng, Yang Wu, Yi Zhao,HERB: a high-throughput experiment-and reference-guided database of traditional Chinese medicine,Nucleic Acids Research,Vol49,No.D1,2020,pp.1197-1206
 
Lianhe Zhao 1, Jiajia Wang, Yanyan Li, Tingrui Song, Yang Wu, Shuangsang Fang, Dechao Bu, Hui Li, Liang Sun, Dong Pei, Yu Zheng, Jianqin Huang, Mingqing Xu, Runsheng Chen, Yi Zhao, Shunmin He,NONCODEV6: an updated database dedicated to long non-coding RNA annotation in both animals and plants,Nucleic Acids Research,Vol49,No.D1,2020,pp.165-171
 
Shuangsang Fang,Yang Wu,Yi Zhao,HERB: a high-throughput experiment- and reference-guided database of traditional Chinese medicine,Nucleic Acids Research,Vol49,No.D1,2020,pp.D1197 -D1206
 
He Zhang, Minghua Zhang,…, Liang Yuan, Qingcun Zeng, etc,CAS-ESM 2: Description and climate simulation performance of the Chinese Academy of Sciences (CAS) Earth System Model (ESM) version 2.,Journal of Advances in Modeling Earth Systems.,Vol10.1029,No.e2020MS002210,2020,pp.2210
 
Guangli Li, Lei Liu, Xueying Wang, Xiu Ma, Xiaobing Feng., LANCE: Efficient Low-Precision Quantized Winograd Convolution for Neural Networks Based on Graphics Processing Units,IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP),No.ICASSP40776,2020,pp.3842-3846
 
Jie Lu, Feng Li, Chen Liu, Lian Li, Xiaobing Feng and Jingling Xue  ,CloudRaid: Detecting Distributed Concurrency Bugs via Log Mining and Enhancement,IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING(TSE2020),Vol10.1109,No.TSE.2020,2020,pp.2999364
 
Dongrui Fan, Huawei Cao,Guobo Wang, Na Nie, Xiaochun Ye, Ninghui Sun,Scalable and Efficient Graph Traversal on High-Throughput Cluster,CCF Transactions on High Performance Computing,Vol30,2020,pp.1-13
 
Xiaochun Ye, Xu Tan, Meng Wu, Yujing Feng, Da Wang, Hao Zhang, Songwen Pei, Dongrui Fan,An efficient dataflow accelerator for scientific applications,Future Generation Computer Systems,Vol112,2020,pp.580-588
 
Yingwei Zhang,Yiqiang Chen,Hanchao Yu,Xiaodong Yang,Wang Lu,Dual layer transfer learning for sEMG-based user-independent gesture recognition,Persoanal and Ubiquitous Computing,Vol4,2020,pp.1-12
 
Yingwei Zhang, Yiqiang Chen, Hanchao Yua, Zeping Lvd, Xiaodong Yanga, Chunyu Hue, Tengxiang Zhang,What Can “Drag & Drop” Tell? Detecting Mild Cognitive Impairment by Hand Motor Function Assessment under Dual-Task Paradigm,International Journal of Human-Computer Studies ,Vol145,2020,pp.1-18
 
Liwei Lin , Xiangdong Wang, Hong Liu, and Yueliang Qian,Specialized Decision Surface and Disentangled Feature for Weakly-Supervised Polyphonic Sound Event Detection,IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing,Vol28,2020,pp.1466-1478
 
Xu Yida,Wang Qi,Xu Yongjun,Liu Jianmin,He Chentao,MPDMAC-SIC: Priority-based distributed low delay MAC with successive interference cancellation for multi-hop industrial wireless networks,COMPUTER COMMUNICATIONS,Vol154, 2020,pp.48-57
 
Yujun Chen, Juhua Pu, Xingwu Liu, Xiangliang Zhang,Gaussian mixture embedding of multiple node roles in networks,World Wide Web,Vol23,No.,2020,pp.927-950
 
Yingjiao Ma,Jinglin Shi,Yiqing Zhou,Lin Tian,Manli Qian,Design and Implementation of Dynamic High-speed Switches Between BBUs and RRHs in Super Base Station Architectures,中国通信, 2020,17(03),pp.78-89
 
Qian Sun, Lin Tian, Yiqing Zhou, Yuanyuan Wang, Zongshuai Zhang, Long Long and Jinglin Shi,Incentive Scheme for Slice Cooperation Based on D2D Communication in 5G Networks,中国通信,  2020,17(01),pp.28-41
 
Feng Wenjie, Liu Shenghua, Shen Huawei, Cheng Xueqi,EagleMine: Vision-guided Micro-clusters Recognition and Collective Anomaly Detection,Future Generation Computer Systems,Vol115, 2020,pp.236-250
 
Liu, Yue;Zhou, Yiqing;Yuan, Jinhong;Liu, Ling,Delay Aware Flow Scheduling for Time Sensitive Fronthaul Networks in Centralized Radio Access Network,IEEE Transactions on Communications,DOI:10.1109/TCOMM.2020.2976062,pp.2992-3009
 
Bule Sun, Yiqing Zhou, Jinhong Yuan, Ya-Feng Liu, Lu Wang, Ling Liu,High Order PSK Modulation in Massive MIMO Systems with 1-bit ADCs,IEEE Transactions on Wireless Communications,DOI:10.1109/TWC.2020.3043890,pp.2652-2669
 
Mingjin Gao, Rujing Shen, Jun Li, Shihao Yan, Yonghui Li, Jinglin Shi, Zhu Han, and Li Zhuo,Computation Offloading with Instantaneous Load Billing for Mobile Edge Computing,IEEE Transactions on Services Computing,DOI:10.1109/TSC.2020.2996764,pp.1
 
Huan Cao, Lili Wu, Yue Chen, Yongtao Su, Zhengchao Lei, and Chunping Zhao,Analysis on the security of Satellite Internet,Springer Conference Proceedings ,DOI:10.1007/978-981-33-4922-3_14
 
Qingli Guo, Jing Ye, Yiran Chen, Yu Hu, Yazhu Lan, Guohe Zhang, Xiaowei Li,INOR—An Intelligent noise reduction method to defend against adversarial audio examples,Neurocomputing,Vol401, 2020,pp.160-172

downloadFile