Xunzhao Yin, Xiaoming Chen, Michael Niemier, Xiaobo Sharon Hu,Ferroelectric FETs Based Nonvolatile Logic-in-Memory Circuits,IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems,Vol27,No.1,2019,pp.159-172

 

Qu Wang, Haiyong Luo, Langlang Ye, Aidong Men, Fang Zhao, Yang Huang, Changhai Ou,Pedestrian Heading Estimation based on Spatial Transformer Networks and Hierarchical LSTM,IEEE ACCESS,Vol7,No.1,2019,pp.162309-162322


Zhen-Lin Chen, Jia-Ming Meng, Yong Cao, Ji-Li Yin, Run-Qian Fang, Sheng-Bo Fan, Chao Liu, Wen-Feng Zeng, Yue-He Ding, Dan Tan, Long Wu, Wen-Jing Zhou, Hao Chi, Rui-Xiang Sun, Meng-Qiu Dong , Si-Min He,A high-speed search engine pLink 2 with systematic evaluation for proteome-scale identification of cross-linked peptides,Nature Communications,Vol10,No.1,2019,pp.3404-3404

 

Jin-Cheng Guo, Shuang-Sang Fang,Yang Wu, Jian-Hua Zhang,Yang Chen, Jing Liu, Bo Wu, Jia-Rui Wu, En-Min Li, Li-Yan Xu, Liang Sun and Yi Zhao,CNIT: a fast and accurate web tool for identifying protein-coding and long non-coding transcripts based on intrinsic sequence composition,Nucleic Acids Research,Vol47,No.1,2019,pp.w516-w522

 

Yang Wu,?Feilong Zhang,?Kuo Yang,?Shuangsang Fang,?Dechao Bu,?Hui Li,?Liang Sun,?Hairuo Hu,?Kuo Gao,?Wei Wang,?Xuezhong Zhou,?Yi Zhao,?Jianxin Chen,SymMap: An Integrative Database of Traditional Chinese Medicine Enhanced by Symptom Mapping,Nucleic Acids Research,Vol47,No.1,2019,pp.D1110-D1117


Jianer Zhou, Zhenyu Li, Qinghua Wu, Peter Steenkiste, Steve Uhlig, Jun Li, Gaogang Xie,TCP Stalls at the Server Side: Measurement and Mitigation,IEEE/ACM Transactions on Networking,Vol27,No.1,2019,pp.272-287

 
Jingxiu Su, Zhenyu Li, Stephane Grumbach, Muhammad Ikram, Kave Salamatian, Gaogang Xie,A Cartography of Web Tracking using DNS Records,Computer Communications,Vol134,No.1,2019,pp.83-95

 

Yanli Qi, Lin Tian, Yiqing Zhou, Jinhong Yuan,Mobile Edge Computing-Assisted Admission Control in Vehicular Networks ,IEEE Vehicular Technology Magazine,Vol14,No.1,2019,pp.37-44

 

Qian Sun, Lin Tian, Yiqing Zhou, Yuanyuan Wang, Zongshuai Zhang, Long Long and Jinglin Shi,A Novel Incentive Scheme for Slice Cooperation (with D2D Communications) in 5G Networks,China communication,Vol17,No.1,2020,pp.28-41

 

Anis Elgabli,?Ke Liu,Vaneet Aggarwal,Optimized Preference-Aware Multi-Path Video Streaming with Scalable Video Coding,IEEE Transactions on Moble Computing,Vol19,No.1,2019,pp.159-172


Yunyou Huang, Jianfeng Zhan, Chunjie Luo, Lei Wang, Nana Wang, Daoyi Zheng, Fanda Fan, Rui Ren,An electricity consumption model for synthesizing scalable electricity load curves,Energy,Vol169,No.1,2019,pp.674-683

 

Xin He,Kees Vuik,Efficient and robust Schur complement approximations in the augmented Lagrangian preconditioner for the incompressible laminar flows,Journal of Computational Physics,Vol408,No.1,2019,pp.109-286


En Shao, Zhan Wang, Guojun Yuan, Guangming Tan, Ninghui Sun,Wormhole Optical Network: A new architecture to solve long diameter problem in exascale computer,CCF Transactions on High Performance Computing,Vol1,No.1,2019,pp.73-91


Honghui Shang,Electron-phonon coupling in d-electron solids: A temperature dependent study of rutile TiO2 by first-principles theory and two-photon photoemission,Physics Review Research,Vol1,No.1,2019,pp.33153-33162

 

Jiajun Li, Guihai Yan, Wenyan Lu, Xiaowei Li,SynergyFlow: An Elastic Accelerator Architecture Supporting Batch Processing of Large-Scale Deep Neural Networks,ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst,Vol24,No.1,2019,pp.0.334027777777778-0.352083333333333

 

Qingli Guo, Jing Ye, Bing Li, Yu Hu, Xiaowei Li, Yazhu Lan, Guohe Zhang,PUFPass: A Password Management Mechanism based on Software/Hardware Codesign,Elsevier Integration the VLSI Journal,Vol64,No.1,2019,pp.173-183

 

Xiaowei Li, Wenjie Li, Jing Ye, Huawei Li, Yu Hu,Scan Chain Based Attacks and Countermeasures: A Survey,IEEE Access,Vol7,No.1,2019,pp.85055-85065


Wen Ji, Jingce Xu,Hexiang Qiao,Mengdi Zhou,Bing Liang,Visual IoT: Enabling Internet of Things Visualization in Smart Cities,IEEE Network,Vol33,No.2,2019,pp.102-110


Sa Wang, Yiwen Shao, Yungang Bao,Practices of backuping homomorphically encrypted databases,Frontiers of Computer Science,Vol13,No.2,2019,pp.220-230

 

Zihao Wang, Jingrong Zhang, Weifang Gao, Zhiyong Liu, Xiaohua Wan, and Fa Zhang,A Consensus Framework of Distributed Multiple-Tilt Reconstruction in Electron Tomography., Journal of Computational Biology,Vol27,No.2,2019,pp.212-222


Weiqing Min,Shuqiang Jiang, Linhu Liu,Yong Rui and Ramesh Jain,A Survey on Food Computing,ACM Computing Surveys,Vol52,No.2,2019,pp.92:1-92:36


Xiaoming Chen, Danny Ziyi Chen, Yinhe Han, Xiaobo Sharon Hu,moDNN: Memory Optimal Deep Neural Network Training on Graphics Processing Units,IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems,Vol30,No.3,2019,pp.646-661

 

Zhiwen Pan, Jiangtian Li, Yiqiang Chen, Jesus Pacheco, Lianjun Dai, Jun Zhang,Knowledge Discovery in Sociological Databases: An Application on General Society Survey Dataset ,International Journal of Crowd Science,Vol3,No.3,2019,pp.315-332


Zhiwei Xu, Lu Chao, Xiaohui Peng,T-REST: An Open-Enabled Architectural Style for the Internet of Things,IEEE Internet of Things Journal,Vol6,No.3,2019,pp.4019-4034


Avinab Marahatta,Youshi Wang, Fa Zhang,Arun Kumar Sangaiah,Sumarga Kumar Sah Tyagi, Zhiyong Liu,Energy-aware fault-tolerant dynamic task scheduling scheme for virtualized cloud data centers,Mobile Networks and Applications,Vol24,No.3,2019,pp.1063-1077

 

Yong Yu, Tian Zhi, Xuda Zhou, Shaoli Liu, Yunji Chen, Shuyao Cheng:,BSHIFT: A Low Cost Deep Neural Networks Accelerator,International Journal of Parallel Programming,Vol47,No.3,2019,pp.360-372

 

Yunji Chen, Huiying Lan, Zidong Du, Shaoli Liu, Jinhua Tao, Dong Han, Tao Luo, Qi Guo, Ling Li, Yuan Xie, Tianshi Chen,An Instruction Set Architecture for Machine Learning,ACM Trans. Comput. Syst.,Vol36,No.3,2019,pp.19-35

 

Zhihao Li, Haipeng Jia,Efficient parallel optimizations of a high-performance SIFT on GPUs,Joural of Parallel and Distributed Computing,Vol124,No.3,2019,pp.78-91


Hang Lu, Yisong Chang, Guihai Yan, Xiaowei Li,ShuttleNoC: Power-Adaptable Communication Infrastructure for Many-Core Processors,IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD,CCF A类),Vol38,No.3,2019,pp.1438-1451


Qu Wang, Langlang Ye, Haiyong Luo, Aidong Men, Fang Zhao, Yan Huang,Pedestrian Stride-Length Estimation based on LSTM and Denoising Autoencoders,Sensors,Vol19,No.4,2019,pp.840-863

 
Yida Zhu, Haiyong Luo , Qu Wang , Fang Zhao, Bokun Ning, Qixue Ke, Chen Zhang,A Fast Indoor/Outdoor Transition Detection Algorithm Based on Machine Learning,Sensors,Vol19,No.4,2019,pp.786-809

 

Xiaoya Zhang, Xiaohong Peng, Chengsheng Han, Wenzhen Zhu, Lisi Wei, Yulin Zhang, Yi Wang , Xiuqin Zhang, Hao Tang, Jianshe Zhang, Xiaojun Xu, Fengping Feng, Yanhong Xue, Erlin Yao, Guangming Tan, Tao Xu, Liangyi Chen,A unified deep-learning network to accurately segment insulin granules of different animal models imaged under different electron microscopy methodologies, Protein Cell 2019,Vol10,No.4,2019,pp.306-311


Yun Cheng, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li,Cluster Restoration-Based Trace Signal Selection for Post-Silicon Debug, IEEE Transactions on Computer Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD),Vol38,No.4,2019,pp.767-779


Yibin Tang, Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li,MV-Net: Towards Real-time Deep Learning on Mobile GPGPU Systems,ACM Journal onEmerging Technologies in Computing ,Vol15,No.4,2019,pp.35-59

Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao,From Social to Individuals:a Parsimonious Path of Multi-Level Models for Crowdsourced Preference Aggregation,IEEE Transactions on Pattern ?Analysis and Machine Intelligence,Vol41,No.4,2019,pp.844-856

 

Xiang Ao, Haoran Shi, Jin Wang, Luo Zuo, Hongwei Li, Qing He,Large-Scale Frequent Episode Mining from Complex Event Sequences with Hierarchies,ACM TIST,Vol10,No.4,2019,pp.36:1-36:26

 

Xiaoming Chen, Kai Ni, Michael Niemier, Yinhe Han, Suman Datta, Xiaobo Sharon Hu,Power and Area Efficient FPGA Building Blocks Based on Ferroelectric FETs,IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers,Vol66,No.5,2019,pp.1780-1793

 
Xiaohan Shan, Wei Chen, Qiang Li, Xiaoming Sun, Jialin Zhang,Cumulative activation in social networks,SCIENCE CHINA Information Sciences,Vol62,No.5,2019,pp.52103:1-52103:21

Yiqing Zhou, Lin Tian, Ling Liu and Yanli Qi,Fog Computing Enabled Future Mobile Communication Networks: A Convergence of Communication and Computing,IEEE Communication Magazine,Vol57,No.5,2019,pp.20-27


Zhinan Cheng, Qun Huang, Patrick P. C. Lee,On the performance and convergence of distributed stream processing via approximate fault tolerance,The VLDB Journal,Vol28,No.5,2019,pp.821-846


Yong Li, Jiabei Zeng, Shiguang Shan and Xilin Chen,Occlusion aware facial expression recognition using CNN with attention mechanism,IEEE Transactions on Image Processing,Vol28,No.5,2019,pp.2439-2450

 

Kang Zhu, Yujia Xue, Qiang Fu, Sing Bing Kang, Xilin Chen, and Jingyi Yu,Hyperspectral Light Field Stereo Matching,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,Vol41,No.5,2019,pp.1131-1143

 

Erbo Li, Hanlin Mo, Dong Xu and Hua Li,Image projective invariants,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machinary Intelligence,Vol41,No.5,2019,pp.1144-1157


[2] Ming Huang, Fuzhen Zhuang, Xiao Zhang, Xiang Ao, Zhengyu Niu, Min-Ling Zhang, Qing H,Supervised representation learning for multi-label classification,Machine Learning,Vol108,No.5,2019,pp.743-763

 
Haiming Chen, KaibinXie, LiCui,Antonio Pescapè.,A Formal Methodology for Easing Development and Maintenance of Entity Services in Service Oriented Software-Defined Internet of Things,IEEE Internet of Things Journal,Vol6,No.6,2019,pp.9516-9530

 

Xuying Meng,Suhang Wang,Kai Shu,Jundong Li,Bo Chen,Huan Liu,Yujun Zhang,Towards privacy preserving social recommendation under personalized privacy settings,World Wide Web: Internet and Web Information Systems,Vol22,No.6,2019,pp.2853-2881

 
Ding Donghui, Li Kang, Jia Linpeng, Li Zhongcheng, Li Jun, Sun Yi.,Privacy Protection for Blockchains with Account and Multi-Asset Model,China Communications,Vol16,No.6,2019,pp.69-79


Rui Ren, Jiechao Cheng, Xi-Wen He, Lei Wang,Jian-Feng Zhan,Wan-Ling Gao, Chun-Jie Luo,HybridTune: Spatio-Temporal Performance Data Correlation for Performance Diagnosis of Big Data Systems,JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY,Vol34,No.6,2019,pp.1167-1184

 

Tong Yang, Jie Jiang, Peng Liu, Qun Huang, Junzhi Gong, Yang Zhou, Rui Miao, Xiaoming Li, Steve Uhlig,Adaptive Measurements using One Elastic Sketch,IEEE/ACM Transactions on Networking,Vol27,No.6,2019,pp.2236-2251

 

Shuqiang Jiang, Weiqing Min, Shuhuan Mei,Hierarchy-Dependent Cross-Platform Multi-View Feature Learning for Venue Category Prediction,IEEE?Transactions?on Multimedia,Vol21,No.6,2019,pp.1609-1619


Shuzhe Wu, Meina Kan, Shiguang Shan and Xilin Chen,Hierarchical Attention for Part-Aware Face Detection,International Journal of Computer Vision,Vol127,No.6,2019,pp.560-578

Jia He, Fuzhen Zhuang, Yanchi Liu, Qing He, Fen Lin,Bayesian dual neural networks for recommendation,Frontiers Comput. Sci. ,Vol13,No.6,2019,pp.1255-1265


Wen Ji, Zhu Li,H. Vincent Poor,Christian Timmerer,Wenwu Zhu,Guest Editorial Multimedia Economics for Future Networks: Theory, Methods, and Applications,IEEE Journal on Selected Areas in Communications,Vol37,No.7,2019,pp.1473-1477


Wenlong Ma, Yuqing Zhu, Cheng Li, Mengying Guo , Yungang Bao,BiloKey : A Scalable Bi-Index Locality-Aware In-Memory Key-Value Store,IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems,Vol30,No.7,2019,pp.1528-1540


Kongming Liang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen,Unifying Visual Attribute Learning with Object Recognition in a Multiplicative Framework,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,Vol41,No.7,2019,pp.1747-1760

 
Lu Chao, Xiaohui Peng, Zhiwei Xu,Lei Zhang,Ecosystem of Things: Hardware, Software, and Architecture,Proceedings of the IEEE,Vol107,No.8,2019,pp.1563-1583

 
Shanshan Lv,Wentao Ouyang,Yongqing Wang,Huawei Shen ,Truth Discovery by Claim and Source Embedding,IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,Vol14,No.8,2019,pp.2183-2186


Xiangyang Li, Shuqiang Jiang,Know More Say Less: Image Captioning Based on Scene Graphs,IEEE Transactions on Multimedia,Vol21,No.8,2019,pp.2117-2130


Qu Wang, Langlang Ye, Haiyong Luo, Aidong Men, Fang Zhao, Changhai Ou,Pede+C5:C10strian Walking Distance Estimation based on Smartphone Mode Recognition,Remote Sensing,Vol11,No.9,2019,pp.1140-1163


Luis Barba, Malte Milatz, Jerri Nummenpalo, Xiaoming Sun, Antonis Thomas, Jialin Zhang, Zhijie Zhang,The Complexity of Optimization on Grids,Algorithmica,Vol81,No.9,2019,pp.3494-3518


Jiafeng Guo,Yixing Fan,Liang Pang,Chen Wu,Xueqi Cheng ,信息检索中的神经排序模型调研,Information Processing and Management,Vol102067,No.9,2019,pp.1-20


Thapana Boonchoo, Xiang Ao , Qing He,Multi-Aspect Embedding for Attribute-Aware Trajectories. , Symmetry,Vol11,No.9,2019,pp.1149-1149

 

Qingguo Ma, Dechao Bu, Junpei Zhang, Yang Wu, Dong Pei,The Transcriptome Landscape of Walnut Interspecies Hybrid (Juglans hindsii × Juglans regia) and Regulation of Cambial Activity in Relation to Grafting.,Frontiers in Genetics,Vol577,No.10,2019


Zengqi Zhang, Bo Yang, Min Liu, Zhongcheng Li, Xiaobing Guo,A Quaternary- Encoding-Based Channel Hopping Algorithm for Blind Rendezvous in Distributed IoTs,IEEE Transactions on Communications,Vol67,No.10,2019,pp.7316-7330


Xuda Zhou, Zidong Du, Shijin Zhang, Lei Zhang, Huiying Lan, Shaoli Liu, Ling Li, Qi Guo, Tianshi Chen, Yunji Chen,Addressing Sparsity in Deep Neural Networks, IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems,Vol38,No.10,2019,pp.1858-1871

 

Lei Liu,Hierarchical Hybrid Memory Management in OS for Tiered Memory Systems,IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems,Vol30,No.10,2019,pp.2223-2236


Hu Han, Jie Li, Anil Jain, Shiguang Shan, Xilin Chen,Tattoo Image Search at Scale: Joint Detection and Compact Representation Learning,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,Vol41,No.10,2019,pp.2333-2348


Shuhuan Mei, Weiqing Min, Hua Duan, Shuqiang Jiang,Instance-level object retrieval via deep region CNN,Multimedia Tools and Applications,Vol78,No.10,2019,pp.13247-13261

 

Rongrong Wang, Zhaohui Li, Haiyong Luo, Fang Zhao, Wenhua Shao, Qu Wang,A Robust Wi-Fi Fingerprint Positioning Algorithm using Stacked Denoising Autoencoder and Multi-Layer Perceptron,Remote Sensing,Vol11,No.11,2019,pp.1293-1300

 
Yuhang Liu, Xian-He Sun,LPM: A Systematic Methodology for Concurrent Data Access Pattern Optimization from a Matching Perspective,IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS,Vol30,No.11,2019,pp.1-16


Jiajun Li, Guihai Yan, Xiaowei Li,SqueezeFlow: A Sparse CNN Accelerator Exploiting Concise Convolution Rules,IEEE Transactions on Computers,Vol68,No.11,2019,pp.1663-1677


Ying Wang, Huawei Li, Xiaowei Li,A QoS-QoR Aware CNN Accelerator Design Approach,IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,Vol38,No.11,2019,pp.1995-2007


Zhenliang He, Wangmeng Zuo, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen,AttGAN: Facial Attribute Editing by Only Changing What You Want,IEEE Transactions on Image Processing,Vol28,No.11,2019,pp.5464-5478

 

Xiaoyi Deng, Fuzhen Zhuang, Zhiguo Zhu,Neural variational collaborative filtering with side information for top-K recommendation, Int. J. Machine Learning & Cybernetics,Vol10,No.11,2019,pp.3273-3284

 

Yu Li,Sheng Tang,Rui Zhang,Yongdong Zhang,Jintao Li,Shuicheng Yan,Asymmetric GAN for Unpaired Image-to-image Translation,IEEE Transactions on Image Processing,Vol28,No.12,2019,pp.5881-5896


Shichang Zhang, Ying Wang, Xiaoming Chen, Yinhe Han, Yujie Wang, Xiaowei Li,Thread: Towards fine-grained precision reconfiguration in variable-precision neural network accelerator,IEICE Electronics Express,Vol16,No.14,2019,pp.1-6


Renmin Han, Zhipeng Bao, Xiangrui Zeng, Tongxin Niu, Fa Zhang, Min Xu, Xin Gao,A joint method for marker-free alignment of tilt series in electron tomography,Bioinformatics,Vol35,No.14,2019,pp.249-259


Shichang Zhang, Ying Wang, Xiaoming Chen, Yujie Wang, Yinhe Han, Xiaowei Li,Thread: Towards fine-grained precision reconfiguration in variable-precision neural network accelerator,IEICE Electronics Express,Vol16,No.14,2019,pp.20190145-20190150


Rui Yan,Fei Ren,Zihao Wang,Lihua Wang,Tong Zhang,Yudong Liu,Xiaosong Rao ,Chunhou Zheng,Fa Zhang,Breast cancer histopathological image classification using a hybrid deep neural network. Methods,,Vol173,No.15,2019,pp.52-60

 

Liang Yuan, Yunquan Zhang,A Relational Theory of Locality,ACM TACO,Vol1438,No.16,2019,pp.1-26

 

Wen-Jing Zhou, Hao Yang, Wen-Feng Zeng, Kun Zhang, Hao Chi, Si-Min He ,pValid: Validation Beyond the Target-Decoy Approach for Peptide Identification in Shotgun Proteomics,Journal of Proteome Research,No.18,2019,pp.2747-2758

 

Zhiwen Pan, Salim Hariri, Jesus Pacheco,Context Aware Anomaly Behavior Analysis for Building Automation Systems,Computer&Security,No.85,2019,pp.181-201


Wen-Feng Zeng, Xie-Xuan Zhou, Wen-Jing Zhou, Hao Chi, Jian-feng Zhan, Si-Min He ,MS/MS Spectrum Prediction for Modified Peptides Using pDeep2 Trained by Transfer Learning,Analytical Chemistry,No.91,2019,pp.9724-9731


Sheng Xu, Xiaoming Chen, YingWang, Yinhe Han, Xuehai Qian, Xiaowei Li,PIMSim: A Flexible and Detailed Processing-in-Memory Simulator,IEEE Computer Architecture Letters,Vol18,No.1,2019,pp.6-9


Yanjun Qin, Haiyong Luo, Fang Zhao, Chenxing Wang, Jiaqi Wang, Yuexia Zhang,Towards Transportation Mode Recognition using Deep Convolutional and Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks,IEEE ACCESS,Vol7,No.1,2019,pp.142353-142367


Guoxin Cui,Jiafeng Guo,Yixing Fan,Yanyan Lan,Trend-Smooth: Accelerate Asynchronous SGD by Smoothing Parameters Using Parameter Trends, IEEE Access,Vol7,No.1,2019,pp.156848-156859

 

Bosheng Liu, Xiaoming Chen, Yinhe Han, Jiajun Li, Haobo Xu, Xiaowei Li,Accelerating DNN-based 3D Point Cloud Processing for Mobile Robotics,SCIENCE CHINA Information Sciences,Vol62,No.11,2019,pp.1-11


Jiajun Li, Guihai Yan, Xiaowei Li,SqueezeFlow: A Sparse CNN Accelerator Exploiting Concise Convolution Rules,IEEE Trans. Computers ,Vol68,No.11,2019,pp.1663-1677

 

Jingdong Wang, Yiqiang Chen, Shuji Hao, Xiaohui Peng, Lisha Hu,Deep learning for sensor-based activity recognition: A survey,Pattern Recognition Letters,No.119,2019,pp.3-11


Hao Yang, Yanchang Li, Mingzhi Zhao, Feilin Wu, Xi Wang, Weidi Xiao, Yihao wang, Junling Zhang, Fuqiang Wang, Feng Xu, Wen-Feng Zeng, Christopher M. Overall, Si-Min He, Hao Chi and Ping Xu.,Precision de novo peptide sequencing using mirror proteases of Ac-LysargiNase and trypsin for large-scale proteomics,Molecular & cellular Proteomics,No.18,2019,pp.773-785

 
Dong Han, Shengyuan Zhou, Tian Zhi, Yibo Wang, Shaoli Liu,Float-Fix: An Efficient and Hardware-Friendly Data Type for Deep Neural Network.,International Journal of Parallel Programming ,Vol47,No.3,2019,pp.345-359


Peng Zhao,Chen Ding,Lei Liu,Jiping Yu,Wentao Han,?Xiaobing Feng:,Cacheap: Portable and Collaborative I/O Optimization for Graph Processing,Journal of Computer Science and Technology,Vol34,No.3,2019,pp.690-706

 

Hao Yang, Hao Chi, Wen-Feng Zeng, Wen-Jing Zhou, Si-Min He ,pNovo 3: precise de novo peptide sequencing using a learning-to-rank framework
,Bioinformatics,No.35,2019,pp.1183-1190

 

Xile Gao, Haiyong Luo, Qu Wang, Fang Zhao, Langlang Ye, Yuexia Zhang,A Human Activity Recognition Algorithm based on Stacking Denoising Autoencoder and LightGBM,Sensors,Vol19,No.4,2019,pp.947-967

 
Chunwei Xia, Xiaobing Feng, Huimin Cui,DNNTune: Automatic Benchmarking DNN Models for Mobile-cloud Computing,ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO),Vol1,No.49,2020,pp.1-26


Yiqiang Chen, Jindong Wang, Meiyu Huang, Han Yu,Cross-position activity recognition with stratified transfer learning,Pervasive and Mobile Computing,No.57,2019,pp.1-13

 

Chunyu Hu, Yiqiang Chen, Xiaohui Peng, Han Yu, Chenlong Gao, Lisha Hu,A Novel Feature Incremental Learning Method for Sensor-Based Activity Recognition,IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING,Vol31,No.6,2019,pp.1038-1050

 

Wenyan Lu, Guihai Yan, Xiaowei Li,Promoting the Harmony between Sparsity and Regularity: A Relaxed Synchronous Architecture for Convolutional Neural Networks,IEEE Trans. Computers,Vol68,No.6,2019,pp.867-881

 

Zichao Guo, Hong Liu, Xiangdong Wang, Mingming Su, Wei Guo, Kuansong Wang, Taijiao Jiang, Yueliang Qian,A Fast and Refined Cancer Regions Segmentation Framework in Whole-slide Breast Pathological Images, Scientific Reports,Vol882,No.9,2019,pp.1-10

 

Jingrong Zhang ; Zihao Wang ; Zhiyong Liu ; Fa Zhang, Improve the resolution and parallel performance of the three-dimensional refine algorithm in RELION using CUDA and MPI,IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics,2019

 

Avinab Marahatta,Sandeep Pirbhulal,Fa Zhang,Reza M. Parizi,Kim-Kwang Raymond Choo,Zhiyong Liu,Classification-based and Energy-Efficient Dynamic Task Scheduling Scheme for Virtualized Cloud Data Center, IEEE Transactions on Cloud Computing,2019

 

Renmin Han, Lun Li, Peng Yang, Fa Zhang, Xin Gao, A novel constrained reconstruction model towards high-resolution sub-tomogram averaging,Bioinformatics,2019,pp.1-10


Kun He, Qian Li, Xiaoming Sun,A tighter relation between sensitivity complexity and certificate complexity,Theoretical Computer Science,Vol762,2019,pp.1-12

 
Xiao, Jun-Bin2, Wang, Bin,Zhang, Yong-Dong,; Yan, Quan-Feng,Tang, Sheng,,Detection and Tracking Based Tubelet Generation for Video Object Detection,Journal of Visual Communication and Image Representation,Vol58,2019,pp.102-111


Wenxue Li, Hao Chi, Barbora Salovska, Chongde Wu, Liangliang Sun, George Rosenberger, Yansheng Liu , Assessing the relationship between mass window width and retention time 2 scheduling on protein coverage for data-independent acquisition,Journal of The American Society for Mass Spectrometry,2019


Zongshuai Zhang, Lin Tian, Jinglin Shi, Jinhong Yuan, Yiqing Zhou, Xinyu Cui, Lu Wang, Qian Sun,Statistical Multiplexing Gain Analysis of Processing Resources in Centralized Radio Access Networks,IEEE Access,Vol7,2019,pp.23343-23353


Mingjin Gao, Rujing Shen, Shihao Yan, Jun Li,Haibing Guan, Yonghui Li, Jinglin Shi, and Zhu Han,Heterogeneous Computational Resource Allocation for C-RAN: A Contract-Theoretic Approach ,IEEE TRANSACTIONS ON SERVICE COMPUTING,2019,pp.1-15

 

Xiang Chen, Dong Zhang, Qun Huang, Xiaoyan Hong, Chunming Wu, Haifeng Zhou, Yi Yang, Hongyan Liu,P4SC: A High Performance and Flexible Framework for Service Function Chain,IEEE Access,Vol7,No.,2019,pp.160982-160997


Jing Ye,Bing Li,Yu Hu,Xiaowei Li,Yazhu Lan,Guohe Zhang,PUFPass: A password management mechanism based on software/hardware codesign,Integration,Vol64,2019,pp.173-183

 
Jingrong Zhang,Zihao Wang,Yu Chen, Renmin Han, Zhiyong Liu,Fei Sun, Fa Zhang, PIXER: an automated particle-selection method based on segmentation using a deep neural network, BMC bioinformatics,Vol20,2019,pp.41-55

 
Youshi Wang,Fa Zhang,Ce Chi,Shaolei Ren,Fangming Liu,Rui Wang,Zhiyong Liu,A market-oriented incentive mechanism for emergency demand response in colocation data centers,Sustainable Computing: Informatics and Systems,Vol22,2019,pp.13-25


Xiang Shi,Lin Wang,Fa Zhang,Kai Zheng,Max Mühlh?user,Zhiyong Liu,PABO: Mitigating congestion via packet bounce in data center networks,Computer Communications,Vol140,2019,pp.1-14

 
Junmin Xiao,Jian Peng,Tradeoffs between computation, communication, and synchronization in stencil-collective alternate update,CCF Transactions on High Performance Computing,Vol1,2019,pp.144-160

 

Junmin Xiao, Guizhao Zhang, Yanan Gao, Xuehai Hong, and Guangming Tan, Fast Data-Obtaining Algorithm for Data Assimilation with Large Data Set,,Vol47,2019,pp.1-21


Zhipeng Liu, Xiujuan Chai, Xilin Chen,Deep Memory and Prediction Neural Network for Video Prediction,Neurocomputing,Vol331,2019,pp.235-241

 
Chengpeng Chen, Weiqing Min, Xue Li, Shuqiang Jiang,Hybrid incremental learning of new data and new classes for hand-held object recognition,Journal of Visual Communication and Image Representation,Vol58,2019,pp.138-148


He Zhang, Hanlin Mo, You Hao, Qi Li, Shirui Li, Hua Li,Fast and Efficient Calculations of Structural Invariants of Chirality,Pattern Recognition Letters,Vol128,2019,pp.270-277

 
Thapana Boonchooa,?Xiang Ao*, Yang Liu, Weizhong Zhao, Fuzhen Zhuang, Qing He,Grid-based DBSCAN: Indexing and Inference,Pattern Recognition?(PR),Vol90,2019,pp.271-284

 

Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang*, Jindong Wang, Jingwu Chen, Zhiping Shi, Wenjuan Wu, Qing He,Multi-Representation Adaptation Network for Cross-domain Image Classification,Neural Networks,Vol119,2019,pp.214-221


Yuanbo Xu, Yongjian Yang, Jiayu Han, En Wang, Fuzhen Zhuang, Jingyuan Yang, Hui Xiong,NeuO: Exploiting the sentimental bias between ratings and reviews with neural networks,Neural Networks,Vol111,2019,pp.77-88

 

Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang*, Xuebing Li, Zhengyu Niu, Jia He, Qing He, Hui Xiong,Knowledge Triple Mining via Multi-Task Learning. Information Systems,Information Systems,Vol80,2019,pp.64-75


downloadFile