Address: 6 Kexueyuan Nanlu, Zhongguancun, Haidian, Beijing, China
Zipcode: 100190
Tel: +86-10-62601166
Fax: +86-10-62567724
Email: ictoffice@ict.ac.cn