Academic Committee

Director: SUN Ninghui

Members (in alphabetical order):

 BAO Yungang  BU Dongbo  CHEN Xilin
 CHEN Yiqiang  CHEN Yunji  CHEN Zuoning
 CHENG Xueqi  GAO Wen  HU Weiwu
 LI Guojie  LI Jintao  LI Xiaowei
 LIAO Xiangke  SHAN Shiguang  SUN Ninghui
 SUN Xiaoming  TAN Guangming  YU Quan


downloadFile